www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE WARE IDENTITEIT VAN DE TIEN MAAGDEN UIT MATTEÜS 25 ONTHULD - EN HET ZAL JE VERBAZEN

Alles over de gelijkenis van de tien maagden wijst op een later tijdstip waar God weer te maken krijgt met zijn volk, de Joden. Ze wachten op een koning die hen in het Koninkrijk zal brengen. Deze vervulling zal in de tijd van Jakobs benauwdheid zijn, waar geloof + werken de doctrine van de dag zal zijn. De twee getuigen en de 144.000 zullen prediken uit boeken zoals Hebreeën en Jakobus, en eveneens de "grondwet van het Koninkrijk" zoals die gevonden wordt in Matteüs 5-7.

( )

Tien Maagden met hun lampen

door Geoffrey Grider - 7 mei 2017

ALLES OVER DE GELIJKENIS VAN DE TIEN MAAGDEN WIJST OP EEN LATER TIJDSTIP, ALS GOD WEER TE MAKEN KRIJGT MET ZIJN VOLK, DE JODEN. ZE WACHTEN OP EEN KONING DIE HEN IN EEN KONINKRIJK ZAL BRENGEN.

"Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes." Matthew 25:1-4 (HSV)

De standaard ten onrechte lauwe Laodiceaanse verdeling in de interpretatie van de tien maagden is dat christenen zich door hun goede werken moeten voorbereiden om Jezus te ontmoeten bij de wederkomst en dat degenen die "geen olie" hebben, dat is het ontbreken van goede werken, dus onvoorbereid zijn en achterblijven. Dit is het standpunt van de meerderheid van de kerkelijke-predikanten in onze dagen. En het mist de werkelijke uitleg mijlenver. Dus laten we eens zien of we kunnen achterhalen wie deze tien maagden misschien wel zijn, en op welke gebeurtenis ze wachten.

INZICHT IN DE BEIDE KONINKRIJKEN

"Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." Matthew 25:1 (HSV)

Alles wat u moet weten over wie deze maagden zijn, bevindt zich al in de eerste zes woorden van het eerste vers. Hier vestigt de Heilige Geest uw aandacht op mensen die op zoek zijn naar een Koninkrijk op aarde, en niet naar een geestelijk Koninkrijk in de hemel. Waar hebben we elders mensen die wachten op een Koninkrijk? Oh, wacht, dat is hier...

"Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heer, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?" Handelingen 1:6 (HSV)

De nog niet christelijke apostelen waren net zo goed op zoek naar een rijk op aarde, en ze kregen het bijna ook. Had het Joodse volk de prediking van Stefanus in Handelingen 7 niet verworpen, dan zou Jezus vervolgens terug zijn gekomen en had hen gebracht in het tijdperk van het Koninkrijk. Maar nadat zij Stefanus stenigden, werd het "venster in de hemel" gesloten en Jezus ging zitten, en het was: "Hallo, kerk-tijdperk!" Twee hoofdstukken later, toen Saulus werd uitgeschakeld en gevangen genomen.

"En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette." Handelingen 7:56-58 (HSV)

Dus we weten dat de tien maagden hun "moment in het licht" hebben tijdens de tijd van Jakobs benauwdheid, na de opname van de kerk. Deze tien maagden zijn geen christenen en zij bevinden zich ook niet in de tijd van de kerk.

EEN REINE MAAGD IS NIET VELE MAAGDEN

Ten tweede, de tien maagden zijn geen christenen, want christenen worden nergens weergegeven als "maagden". De bruid van Christus, de gemeente, is een reine maagd die op "die dag" aan de Heer zal worden gepresenteerd zegt de apostel Paulus. Op dit ogenblik hoor ik mensen roepen: "Dat is niet waar! Hoe kan hij dat zeggen?!?" Maar in tegendeel, sneeuwklokjes, het is waar.

"Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen." 2 Korintiërs 11:2 (HSV)

'Genoeg gezegd... we gaan verder.

SOMMIGE LAMPEN VERLIEZEN HUN OLIE

Gelukkig, en verbazingwekkend genoeg, zijn wedergeboren christenen in het tijdperk van de kerk "verzegeld tot de dag der verlossing", en kunnen nooit, nooit hun zaligheid verliezen. Ze kunnen beloningen missen bij de beoordeling voor de stoel van Christus, maar hun zaligheid verliezen en hun ingang naar de hemel is nooit in twijfel zodra zij wedergeboren worden. Maar deze tien maagden in Matteüs 25 zijn niet zo gelukkig. Ze zijn allemaal begonnen met lampen volledig vol met olie, maar 50% viel langs de weg en hen wordt de entree tot de bruiloft geweigerd, toen de bruidegom kwam.

"Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet." Matteüs 25:11,12 (HSV)

Hoe kan dit zo zijn? Het is omdat in de tijd van Jakobs benauwdheid, een element van werken is verbonden met hun zaligheid. Alle tien maagden die het geloof hebben, waarvan de helft "hun olie verliest". In duidelijke woorden, ze doen hun werken niet en dan worden zij achtergelaten. In Openbaring wordt ons verteld dat de mensen in de tijd van Jacob's benauwdheid de geboden moeten houden voor hun zaligheid. Een christen hoeft dit niet te doen.

"Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen zij openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen." Openbaring 14:12 (HSV)

Waarom denk je dat Jezus dit zo vertelt aan de mensen in de verdrukking, om te "volharden tot het einde"? Omdat als ze niet tot het einde volharden, zij sterven als niet-geredden. Dit is nooit het lot van een wedergeboren christen in het tijdperk van de kerk.

DE ZOON DES MENSEN EN DE ZOON VAN GOD

Een andere echt grote aanwijzing is opgenomen in vers 13, waar wordt gesproken over de "Zoon des mensen".

"Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal." Mattëus 25:13 (HSV)

Bijna elke plaats in de Bijbel waar de term "Zoon des mensen" wordt gebruikt, is het ofwel een verwijzing naar de natie van Israël en Jezus' omgang met de Joden in het tijdperk van het Koninkrijk. Nooit is de term "Zoon des mensen" gebruikt om Jezus te verbinden met de christenen in het tijdperk van de kerk. Om het met andere woorden te zeggen, de Zoon des mensen gaat over het Koninkrijk der hemelen, en de Zoon van God gaat over het Koninkrijk van God. En om u niet te verwarren, merk op dat de term "Zoon van God" ook al vroeg gebruikt wordt in de Evangeliën, omdat tot aan Handelingen 7 de Joden nog in lijn stonden voor het ontvangen van de beide koninkrijken. Na de steniging van Stefanus, splitsten zich de koninkrijken in a) het Koninkrijk der hemelen in de weg van de Joden in de toekomst na de kerktijd, en b) het Koninkrijk van God voor de kerk.

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." Galaten 2:20 (HSV)

De Zoon des mensen is Hij die terugkomt bij de tweede wederkomst voor de Joden. De Zoon van God is Hij die zijn bruid roept bij de opname van de kerk! Het is dezelfde Jezus, maar vertegenwoordigd in twee verschillende dispensaties.

"Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus." Titus 2:13 (HSV)

ENIGE LAATSTE GEDACHTEN OVER DE TIEN MAAGDEN

Alles over de gelijkenis van de tien maagden wijst op een later tijdstip, waar God weer te maken krijgt met zijn volk, de Joden. Ze wachten op een koning die hen in het Koninkrijk brengen zal. Wel deze vervulling zal in de tijd van Jakobs benauwdheid zijn, waar geloof + werken de doctrine van de dag zal zijn. De twee getuigen en de 144.000 zullen prediken uit boeken als Hebreeën en Jakobus, evenals de "grondwet van het Koninkrijk" gevonden in Matteüs 5-7.

Deze maagden gaan naar een bruiloft, maar het huwelijksceremonie heeft reeds plaatsgevonden. Zij zijn niet de bruid, zij zijn gasten en personeelsleden. Hoe weten we dat? De goede Dr. Lukas geeft het antwoord.

"Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen." Lukas 12:35-37 (HSV)

U zult er nota van nemen dat de mensen hier in Lukas 12 hun "lampen brandende" hebben, net als de maagden in Matteüs 25. En niet alleen dat, maar Lukas zegt dat wanneer "hun Heer aankomt", het na de bruiloft is. Heb je dat opgemerkt? Tegen de tijd dat de tien maagden de bruidegom begroeten, is de bruiloft al geweest, en zij hebben deze niet bijgewoond, noch werden zij zelfs maar uitgenodigd.

De gelijkenis van de tien maagden, als die juist wordt verdeeld, is een uitstekende les in dispensaties [bedelingen] en de leer van de Bijbel. Het toont duidelijk het verschil aan in de scheiding tussen de tijd van het Koninkrijk en de kerktijd. En het toont ook duidelijk een pre-opname, die de christenen van de aarde verwijdert voordat de tijd van benauwdheid voor Jakobs begint.

Hopelijk is het een zegen voor u.

Bron: The True Identity Of The Ten Virgins From Matthew 25 Revealed And It Just May Shock You • Now The End Begins