www.wimjongman.nl

(homepagina)

Klacht Messias

Door Hillary - 27 oktober 2017

 Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.

Vanochtend landde een duif op de reling buiten. Ik hoorde eerst haar roep en toen zag ik haar, op minder dan tien meter afstand, om onderdak vinden onder de verweerde randen van mijn huis.

Een jaar geleden, twee jaar misschien? De woorden kwamen met een zachte drang en diepe liefde: De winter is voorbij, zei de Heilige Ene, en ik weende in het donker. Dat voorjaar kwamen er duiven en nestelden zich buiten mijn slaapkamervenster, met slaapliedjes die als gebed omhoog gingen...

 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste! (Hooglied 2:10-13)

Winter. Een seizoen van schaarste en gebrek. Een seizoen van stilte en kou. Een seizoen van voedsel veschaffen, voor warmte, voor liefde.

( )

De profetische urgentie van de afgelopen maanden voelde soms als onhoudbaar, als ik eerlijk ben. (Kan ik het wel?) Ik ben geen goede uitlegger. Ik ben heel vol hiervan, niet terugkijkend, kijkend omhoog, kom Heer Jezus... Achter de intensiteit zit echter een rivier van tederheid die de tranen laat stromen: Kom toch, lang verwachte. De Geest en de bruid zeggen Kom.

Er moet nog veel werk worden verzet. Ik vier elke nieuwgeboren gelovige, terwijl ik ook in die tegenstrijdige paradox ben Heer, zo velen blijven er niet gered! Maar ik kan niet nog een moment verdragen zonder uw gezicht te zien! . Hoe vinden we daar ooit vrede mee? Op dezelfde manier zoals we het altijd doen, en ik cirkel er zeventig keer zeven keer per dag omheen: vertrouwen.

Maar ik wil niet iets missen.

Hoe dan ook, heb vertrouwen.

Ik voelde me vandaag echter niet zo vredig of vertrouwend. Ik schrobde mijn pannen met meer kracht dan nodig was, maar ik hield een 'kom tot Jezus ontmoeting' met mezelf en mijn keuken werd echt schoon. Zo ook mijn ziel. Na de opgepoetste netheid van 23 september, met iedereen die hoopte op een mooie en voorspelbare Opname op Rosh Hashanah, voelt de wachters-gemeenschap zich in het algemeen een beetje moeizaam. Met nieuwe Opname-datums, met voorbehoud, theorieën, tijdlijnen en wat mijn vriendin Rohit 'de gospelwinkels' noemt, ze verschijnen per uur op YouTube. Het is genoeg om er in te verdrinken. Het is genoeg om de rest van mijn leven in door te brengen, en ik moet ergens een grens trekken. Hoeveel energie en kostbare tijd wil ik besteden aan de nieuwste en laatste openbaring?

Het is gemakkelijk om te worden gevangen door wat de kinderen FOMO noemen, zelfs voor mensen van middelbare leeftijd, matrone-achtige mensen zoals ik.

Dus ik ben tegenwoordig aan het schoonmaken, van binnen en van buiten. Ik verlang naar eenvoud en de zoetheid van het verlangen. Een terugkeer naar van wat ik weet en kan vertrouwen, hoe dan ook, als ik het niet meer weet. Van hieruit strek ik mijn armen als boomtakken uit naar de hemel, met gezonde nieuwsgierigheid en kinderlijk geloof. Ik kniel neer in het vuil, wis de voetafdrukken uit en begin opnieuw.

Wat weet ik nu echt?

Minder dan ik gisteren wist, en [teleurgesteld] dit lijkt een patroon.

Maar op dit moment wil ik 3 eenvoudige en onweerlegbare profetische terug-naar-de-basis waarheden delen, die je dicht bij je kunt houden, terwijl je bezig bent met de zaak van je Vader.

1. We zijn in de laatste dagen.

Het is ontegenzeggelijk een overgangsperiode. Minstens één fase van de geboorte is voltooid en het restant komt (Micha 5:3). De tijd van de heidenen is vervuld (Rom. 11:25). De tijd van de bevrijding door genade komt ten einde.

De overgang van een tijdperk doet me denken aan de tijd tussen dag en nacht, een schemering. En de zonsopgang, de zachte ruimte tussen de nacht en de ochtend. We zijn in de schemering van een generatie die het ontluiken van de vijgenboom heeft gezien, waar Jezus over sprak (Matt. 24:32-34). We zijn in de schemering (of zonsopgang) van Jacobs Benauwdheid, of Daniëls 70e Week. Wij die geloven, zijn kinderen van de dag. Wij zijn niet van nacht, noch van duisternis, en deze dag zal ons niet verrassen zoals een dief dat doet. (1 Thess.5:3-5)

Interessant is dat Jupiter, die onlangs een rondloop van 42 weken had in de baarmoeder van de Maagd, dit heeft voltooid, en zich nu in een overgangsfase bevindt!

 Jupiters samenstand met de zon - hoewel min of meer direct achter de zon, gezien van de Aarde - is op 26 oktober. Dat evenement markeert de overgang van Jupiter vanuit de avondhemel en in de ochtendhemel.

U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de Dag....

Zou het kunnen dat Jupiters pad naar de ochtendhemel, naar de Dag, zou kunnen helpen om Openb.12:5 te vervullen?

 "En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.""

"Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen! Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw. Sela." (Ps. 89:36-37)

"...door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft..." (Lukas 1:78)

Dayspring: G395, Anatolische opkomst van de zon; zonsopgang.

 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat... (Ps. 19:5-6)

We weten misschien niet precies wanneer Jezus met een roepstem uit de hemel zal afdalen (1 Thess. 4:15-17), maar we weten dat dit de laatste dagen zijn. (Lukas 21:28,2 Tim. 3:3:1-5,1 Tim. 4:1-2, Heb. 1:1-2) Het zijn ook mooie dagen die de Heer heeft gemaakt, en laten we blij zijn en ons erin verheugen.

Kom op, iedereen, wees blij! Vanochtend zijn we wakker geworden met de genadige gave van een nieuwe dag. Waar gaat u vandaag doen? Zoek momenten om te leven. Reik uit met tederheid. Kijk naar de schoonheid. Zegen het lichaam. Er is zoveel om op te merken, om voor te danken, en voor liefde.

( )

Vreugde

2. Jezus komt SPOEDIG. In de Schrift hebben we beloften die wijzen op Jezus en onze Heilige hoop.

De krachtige typologieën in de Schrift zijn bemoedigend voor onze spoedige wegrukking en Gods barmhartigheid voor Zijn volk. Hij is ons niet vergeten, en Hij zal komen! Denk aan deze voorbeelden:

Henoch, een type van de kerk; Noach, een type van Israël dat door het oordeel heen beschermd wordt.

Henoch verblijdde God en werd door Hem opgenomen (Gen. 5:24, Heb. 11:5), al voor de zondvloed. Zijn achterkleinzoon Noach gehoorzaamde trouw aan God, bouwde een ark en werd veilig voor het water behouden. (Heb. 11:7) De onrechtvaardigen zijn omgekomen.

Lot, een type van de kerk; Sodom en Gomorra, de onrechtvaardigen.

De engelen konden niets doen voordat Lot uit Sodom en Gomorra werd gehaald. Ze namen hen letterlijk bij de hand en leidden ze de stad uit toen Lot en zijn familie niet snel genoeg vluchtte! (Gen. 19:12-24,29) God vernietigde Sodom en Gomorra met zwavel en vuur. Lots vrouw keek achterom en werd een zoutpilaar. (Gen. 19:26,2 Petrus 2:6-9)

De Rapture vs. de 2e komst. Klik om te vergroten.

Jozef (een type van Christus), zijn Hebreeuwse broers en zijn Egyptische vrouw

Jozef, die door zijn broeders (Joden) verworpen werd, kwam buiten Israël en nam een niet-Joodse bruid (Gen. 41:45) vóór de 7-jarige hongersnood. Vanaf dat moment was zijn vrouw "verborgen" - ze wordt daarna niet meer gezien of genoemd, vermoedelijk veilig en beschermd als koninklijk lid in het paleis. Het is de hongersnood die Jozefs broers naar hem toebrachten. Zij herkenden hem aanvankelijk niet en toen Jozef zichzelf openbaarde, waren ze zeer verontrust. (Zie ook Zach.12:10.) Hij zei tot hen: "God zond mij vóór u uit om u als een nageslacht op aarde te bewaren en uw leven te redden door een grote verlossing" (Gen. 45) "Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart."(Gen. 50:20-21) Jozef leidde zijn broeders door de hongersnood.

Daniël, een type van de Gemeente; Shadrach, Meshach en Abed-Nego een type van Israël nu; Nebukadnezar een type van de antichrist. (Zie Daniel 3)

Daniel, van oorsprong een Hebreeuwse gevangene, werd heerser over de hele provincie Babylon. Koning Nebukadnezar maakte hem tot chef van de gouverneurs en plaatste hem over alle wijze mannen. Echter, deze zeer gewaardeerde heerser was verborgen, afwezig en onbekend in de dagen van Nebukadnezzars gouden beeld. (Dan. 2:48-Dan. 3) Shadrach, Meshach en Abed-Nego weigerden "het teken aan te nemen" (om zo te zeggen; vergelijk Openb. 13:14-15) door te weigeren het beeld te aanbidden. (Dan. 3) Nebukadnezzar wierp ze in het vuur, dat zeven keer zo heet was als voorheen. Zij werden gered en beschermd, door het vuur bewaard door de Ene die "is als de Zoon van God".

Overstroming, hongersnood en vuur

Henoch, Lot, Daniël en Jozefs bruid werden tegen rampspoed, vervolging en veroordeling beschermd. Noachs familie, Daniëls vrienden en Jozefs broers werden er allemaal doorheen geleid. We weten dat we in deze wereld beproeving zullen hebben, maar Jezus heeft de wereld overwonnen (Johannes 16:33). Wij als het lichaam van Christus zijn meer dan overwinnaars door Hem die van ons hield (Rom. 8:31-39), en wij zijn niet bestemd tot toorn (1 Thess. 5:9), maar om te worden bevrijd (2 Petrus 2:9).

 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (1 Joh. 5:4)

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Wij die geloven en ons vertrouwen hebben gesteld in de Messias voor redding en gerechtigheid hebben de zekerheid van Zijn belofte, die begint met een liefdevolle troost: (Openb. 12:11)

 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:1-6)

...dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. De zaligmakende genade van God Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. (Titus 2:10-14)

( )

3. Israël floreert.

 In de nieuwe en verrassende economische wereldorde kon Israël zich een zekere rijkdom verwerven die niet meer gezien was sinds de tijd van koning Salomon. - Brian Schrauger, Jeruzalem Post.

De opkomst en vernieuwing van Israël is verbazingwekkend. Vandaag, in de buurt van zijn 70e verjaardag sinds de staat Israël door een stemming van de Verenigde Naties in november 1947 werd opgericht, is Israël op veel gebieden een sterke mogendheid geworden. Het leger staat op nummer #8 in de wereld, op de High Tech. lijst staat het in de top #5 van de wereld, en in de waterontzilting staat men in sommige verslagen op #1. Het leger is de sterkste in het Midden-Oosten, versterkt met 100 atoombommen, 700 vliegtuigen en sterke inlichtingendiensten (Mossad, Shin Bet). De bevolking van Israël is gestegen van 800.000 in 1948 naar 8,4 miljoen mensen vandaag de dag" - Dr. Jonathan Adelman, Huffington Post

Dit is het land waarvan de Heer heeft gezegd door de profeet Jeremiah:

 Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt, zo bent u Mij ontrouw geworden, huis van Israël, spreekt de HEERE. Er wordt een geluid gehoord op de kale hoogten, een geween, smeekbeden door de Israëlieten, want zij hebben hun weg krom gemaakt, zij hebben de HEERE, hun God, vergeten. (Ezech. 33:28-29)

In zijn boek Innocents Abroad beschreef auteur Mark Twain zijn bezoek aan Israël in 1867: "...een desolaat land waarvan de grond rijk genoeg is, maar dat geheel aan onkruid is overgegeven... een stille treurig woeste uitgestrektheid... een desolaatheid... we hebben nooit een mens op de hele route gezien... nauwelijks ergens een boom of anders een struik. Zelfs de olijfboom en de cactus, die snelle vrienden zijn van waardeloze grond, hadden het land bijna verlaten." Over Jeruzalem schreef hij: "Een snelle wandelaar kon buiten de muren van Jeruzalem gaan en in een uur tijd helemaal rond de stad lopen. Ik weet niet hoe je anders kunt begrijpen hoe klein het is.

U en ik bestaan in een tijd waarin Israël niet langer verlaten is.

Feitelijk voegde Travel + Leisure magazine Jeruzalem in 2017 toe aan de lijst van 50 beste plaatsen om naar toe te reizen. Ja, dit Jeruzalem...

 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! (Matt. 23:37-39)

Ik noem dit de klaagzang van de Messias. Het is hartverscheurend en onthullend. Daarin voelen we de rauwe en vermoeiende kwelling van iemand die houdt van en verlangt naar Zijn eigen ontvangst.

We hebben ook een profetisch tijdsfactor. U zult mij niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Oh, laat Israël dit nu zeggen! Ongeveer veertig jaar nadat Jezus deze woorden sprak - 40 is het getal voor proces en beproeving - Jeruzalem en de tempel werden vernietigd en de Joden verstrooid, gevangen genomen en gedood. Tot 1948 verbleef het Joodse volk niet meer consequent in Israël, dat lange tijd bekend stond als "niemandsland".

Woestenij.

Op een dag, zoals de broers van Jozef, zullen de ogen van Jeruzalem worden geopend en zullen ze in de problemen komen wanneer ze de waarheid beseffen. In het boek Zacharia lezen we:

 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. (Zach. 12:10)

( )

Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

De Messias citeerde Psalm 118 toen hij deze woorden uitsprak. Er is een interessante theorie dat Psalm 118 van toepassing zou kunnen zijn op het jaar 2018, de 70e verjaardag van het jaar waarin Israël een staat werd.

 Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aäron toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten wie de HEERE vrezen, nu zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. [...] De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE. (delen uit Ps. 118)

Deze generatie

De Schrift vertelt ons dat een generatie tussen de 70 en 80 jaar oud is. (Psalm 90:10) De staat Israël werd opgericht in 1948, door een niet-Joodse vergadering die stemde op 29 november 1947 voor een staat. Dit maakt 2017 tot een 70e verjaardag.

Psalm 117 bevat een interessante boodschap voor niet-Joden. Slechts twee verzen, het luidt -

 Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja! (Ps. 117)

Dus dit is het waar ik op terugkom, een strijdperk van vertrouwen. Weet ik zeker dat deze Psalmen profetische betekenis hebben voor 2017/18? Nee ik niet. Weet ik zeker dat alle schijnbaar oneindige redenen waarom 2017 een geweldig jaar is voor de harpazo (opname) meer dan alleen de indrukwekkende feiten? Welnu, ik geloof niet in toeval. Maar weet ik wat er zal volgen op het wereldwijde en eschatologische podium? Ik vermoed het, maar ik kan niet zeker zeggen.

Maar wat ik wel weet, is om trouw te zijn, om te blijven houden van wat mij gegeven wordt, om nederig te zijn bij het stellen van vragen, om de actualiteit te observeren en te bidden zonder ophouden.

( )

Intussen zullen Gods vijgen blijven rijpen.

 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. (Matt. 24:32-34)

De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste! (Hooglied 2:13)

Wanneer de bladeren van de vijgenboom zacht zijn, is de zomer nabij.

Wanneer de vijgenboom haar groene vijgen voortbrengt, de Geliefde roept zijn liefde (Hooglied 2:10-13) en de sterren van de hemel vallen op de aarde (Openb. 6:13).

Wat gebeurt er als de vijgen volledig rijp zijn?

 Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie: een korf met zomervruchten. Toen zei Hij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een korf met zomervruchten. Daarop zei de HEERE tegen mij: Het einde is gekomen voor Mijn volk Israël: Ik zal het niet langer voorbijgaan. (Amos 8:1-2)

Een interessant feit over Amos. Voordat hij profeet was, was hij kweker van moerbeivijgen.

 Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker. De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël! (Amos 7:14-15)

Amos was ook dichter. Waarschijnlijk, vanwege het zomerseizoen voor de vijg, is er een andere naam voor de vijgen gevonden in de Bijbel als een "zomervrucht" of kajtz. Dit Hebreeuwse woord, kajts, betekent ook "zomer" en deelt dezelfde wortel, en klinkt bijna gelijk aan het Hebreeuwse woord voor "het einde" (ketz). Zoals alle bijbelse profeten gebruikte Amos vaak poëzie en alliteratie voor zijn profetische boodschap " - Gary Alley, Jerusalem Cornerstone Foundation.

( )

Moerbei - Kajtz

  {Zegt de Geliefde}
bewoonster van de tuinen,
metgezellen slaan acht op uw stem,
laat Mij die horen!

{Zegt de geliefden}
Kom haastig, mijn Liefste,
en wees als een gazelle
of als het jong van een hert
op de bergen met specerijen.


Maak haast, mijn Geliefde.

Hier een bemoedigende boodschap van een lieve zuster in Christus die een aantal interessante opmerkingen over Jupiter doet opkomen en het EarthSky-artikel dat onder mijn aandacht kwam: Spoedige Opname?

Als we een collectief gebed aanbieden aan degene naar wie we verlangen, hoe ga je dan het leven inrichten? Hoe maak je dan een evenwicht tussen kijken, werken en wachten?