www.wimjongman.nl

(homepagina)

Pastor Mark Biltz in radioprogramma geïnterviewd door Paul Begley

- 9 augustus 2017

“Kennis van Gods Woord is kennis van Gods kalender”

Historische feiten. Steeds weer die 40 dagen. Waarom 2017 bijzonder is. Hoeveel jaar is een generatie? De tekenen aan de hemel.

Mark Biltz komt uit de staat Washington. Hij is pastor bij El Shaddai Ministries. En hij is de auteur van het allereerste boek over de vier bloedmanen.

De vier bloedmanen vonden plaats in 2014/2015. Het bijzondere eraan was dat ze alle vier plaatsvonden op Joodse hoogfeestdagen! (15 april 2014 Pesach; 8 okt 2014 Loofhuttenfeest; 4 april 2015 Pesach; 28 sept 2015 Loofhuttenfeest) Pastor Biltz zei in zijn boek al, dat er op de dagen van de bloedmanen niets hoefde te gebeuren, maar dat ze bedoeld waren als teken voor de chaos die erop zou volgen. Nu terugkijkend op de laatste 3 jaar hebben we die inderdaad zien ontstaan. Denk aan de opkomst van ISIS, de terroristische aanslagen, de ontwikkelingen in Noord-Korea, Syrië, Israel (o.a. de 50-daagse oorlog). Als er gevaar op de weg is, plaatst men geen borden bij het gevaar zelf, want dan is het te laat. Men plaatst ze een paar kilometer eerder, zodat men zich erop kan voorbereiden. Zo waren de bloedmanen een waarschuwingssignaal voor de grote verdrukking: een tijd van wereldwijde chaos, onderdrukking, nood en angst. Persoonlijk geloof ik dat ze een waarschuwingssignaal zijn voor de jaren 2017 en 2018. Er is dan veel aan de hand. Het is 50 jaar na de hereniging van Jeruzalem, 70 jaar na de oprichting van de staat Israel.

Wat mij vooral opvalt is hoe gedetailleerd God is. Hij heeft de zon, de maan en de sterren geschapen voor het bepalen van de Moadim, de Joodse Hoog-feestdagen (Gen 1:14). In Lukas 21:25 staat: Er zullen tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren. En nu hebben we vier bloedmanen, precies op de joodse hoogfeestdagen, een volledige zonsverduistering in augustus, en op 23 sept het teken uit Openbaring 12. Daar heb je ze: de zon, de maan en de sterren, alle drie! Wat wil je nog meer?

()

Nu iets over de volledige zonsverduistering die binnenkort boven de V.S. komt (heeft intussen reeds plaatsgehad, red.) Deze bereikt het vasteland in de staat Oregon, in het N.W. van de VS. Dat moment is precies het moment waarop in Jeruzalem de zon ondergaat. Het is belangrijk dat we niet op onze eigen kalender, maar op Gods kalender kijken, om te kunnen begrijpen wat er gaande is. Elke joodse maand begint met de nieuwe maan. Een volledige zonsverduistering kan per definitie alleen optreden tijdens een nieuwe maan. Deze zonsverduistering is op de eerste dag van de maand Elul.* Wat velen niet weten is dat op de eerste dag van Elul de profeet Jona in de stad Ninive zijn prediking begon. Zijn boodschap was dat God de stad zou verwoesten tenzij de inwoners zich bekeerden. Precies 40 dagen na zijn prediking was het Yom Kippur (Grote Verzoendag).
Het was ook op 1 Elul dat Mozes voor de tweede maal de berg Sinai opging. Veertig dagen later kwam hij naar beneden met Gods woorden voor het volk. En het was ook op 1 Elul dat Yeshua/Jezus de woestijn inging om daar 40 dagen vasten en beproeving te ondergaan. Na 40 dagen kwam Hij uit de woestijn, dat was op Yom Kippur. Deze periode van 40 dagen is zeer belangrijk.

Wat velen ook niet weten is dat Ninive zich door Jona’s prediking bekeerde… omdat God hen al had voorbereid! Daardoor waren zij er klaar voor! Er is een kleitablet gevonden uit de tijd van Jona, waarin te lezen staat dat Ninive 3 jaar voor Jona’s komst werd getroffen door een ernstige epidemie, waardoor velen stierven. Het jaar daarna leed de stad onder een burgeroorlog en het jaar daarna was er opnieuw een plaag. En het jaar daarna, vlak voordat Jona aankwam, was er een volledige zonsverduistering, precies boven Ninive! Een maand na die zonsverduistering bereikte Jona Ninive met zijn oproep tot bekering. En de mensen waren bereid zich te bekeren, omdat God hen had voorbereid. We kenden het verhaal van Jona al, maar nu we ook de achtergrond ervan horen, beseffen we dat die zonsverduistering ertoe heeft bijgedragen dat de inwoners van Ninive er klaar voor waren zich te bekeren. God had hun hart voorbereid. Het is frappant dat de totale zonsverduistering boven de VS dit jaar in precies dezelfde periode plaatsvindt als die destijds boven Ninive, nl: op de eerste dag van de maand Elul ! Het is ook frappant dat het exact 40 dagen daarna Yom Kippoer (Grote Verzoendag) was! Net als bij de 40 dagen van wachten en beproeving in het leven van Mozes, Jona en Yeshua.

Wat velen ook niet weten is dit: De zon staat symbool voor de naties van de wereld. Zij volgen de zonnekalender. De maan staat symbool voor Israel. Zij volgt de maankalender. Een volledige verduistering van de zon (door de maan) staat voor een mogelijk komend oordeel over de naties. Let nu goed op. De Eerste Wereldoorlog begon met een zonsverduistering boven oost-Europa en het Ottomaanse rijk. En wat gebeurde er? De WWI begon in oost-Europa, en het Ottomaanse rijk bestaat niet meer. De VS raakten pas later betrokken bij WWI, maar toen Amerika haar grootste verliezen leed aan, was er ook een totale zonsverduistering boven de VS, met ongeveer dezelfde route als die van nu. Als we de geschiedenis kennen, gaan we ook Gods timing en de betekenis van de tekenen beter begrijpen. We moeten kijken op de bijbelse kalender. Als we willen weten of bepaalde data en gebeurtenissen betekenis hebben of niet, moeten we ze vergelijken met data en gebeurtenissen die in de Bijbel worden genoemd. God hecht waarde aan data. Luister eens naar wat in Haggai 1:1-4 staat: “God sprak tot Haggai in het 2e jaar van koning Darius, op de 1e dag van de 6e maand.” Weet je wanneer dat was? Dat was de eerste dag van de maand Elul. Dezelfde dag als de zonsverduistering dit jaar! God is bezig tot zijn volk te spreken! In Haggai 1:1-4 lezen we dat het volk zegt: “De tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heer te herbouwen.” Maar God zegt tegen Haggai: “Jullie wonen in mooie huizen, en mijn huis ligt er verwoest bij? Bouw aan mijn huis!” Maar het volk zegt: “De tijd is nog niet gekomen”. Zij weten niet hoe laat het op Gods kalender is! Dat is toch om je over te verbazen.

()

Eerder in dit interview noemden we al dat op de 1e van Elul Mozes voor de 2e maal de berg Sinai opging om het Woord van God te ontvangen. Toen hij na 40 dagen weer afdaalde met de 10 geboden was het Yom Kippoer! Zijn boodschap voor het volk was, dat verzoening van hun zonden had plaatsgevonden. 1 Elul is ook de dag waarop Christus de woestijn inging om 40 dagen te vasten, te bidden en te worden beproefd. En het is de dag waarop Jona naar NInive ging: daarna dezelfde 40 dagen, waarin zij vastten en baden, ook daar weer, met als 40e dag Yom Kippoer, de dag van verzoening met God. Weer diezelfde periode van vasten, berouw en bekering. En nu lezen we ook weer dat God op die dag sprak tot de profeet Haggai, met de woorden: Mijn volk moet zorgen dat mijn Huis in orde is. Hij zegt: “ Kijk eens hoe mijn volk leeft in weelde en gemak, terwijl zij het huis van God hebben verwaarloosd”. “Zorg dat jullie daar weer naar omzien!” Als je deze verbanden gaat zien, verbaast het je gewoon. En de zonsverduistering is op exact diezelfde dag, de 1e dag van Elul ! En precies 40 dagen daarna is het Yom Kippoer! Die 40 dagen ertussenin zijn dus dagen van berouw en inkeer. Dit is een teken en waarschuwing voor Amerika! (waarschijnlijk voor de hele de westerse wereld, red.) In onze cultuur gebeuren er dingen waar God absoluut niet blij mee is. Ik heb het niet over individuen, maar over het land als geheel. Denk aan abortus… we hebben het niet aangepakt. Denk aan de nieuwe definitie van het huwelijk… we laten het gebeuren. De claims van de LGBT beweging. Het Bijbelverbod in openbare scholen. En zo kan ik wel doorgaan. Er zijn zoveel sociale ontwikkelingen, die we absoluut niet kunnen negeren. En we gaan rustig door, maar God zegt: Luister, nu is de tijd dat je die dingen nog kunt veranderen. Het is dezelfde dag als waarop Jona in Ninive aan kwam. De Heer had het volk voorbereid, o.a. door een totale zonsverduistering. Jona’s boodschap was: God gaat jullie woonplaats over 40 dagen verwoesten als jullie niet tot inkeer komen. Hij wees daarbij met zijn vinger naar de hemel; en de mensen herinnerden zich de zonsverduistering in diezelfde hemel. God had ze het “teken van Jona” gegeven.

Het probleem van de gelovigen in Laodicea was dat ze in slaap waren gevallen. Abraham vastte en bad voor het volk. Hij staat symbool voor de biddende gemeente. Lot staat voor de slapende kerk. De naam Lot heeft in het Hebreeuws een diepere betekenis. Volgens de Bijbel had Lot een bepaalde autoriteit, want hij zat in de poorten van Sodom. Voordat het alfabet gestileerd raakte, werd geschreven in afbeeldingen die iets symboliseerden. In de naam Lot was dat als volgt: De eerste letter Lamed lijkt op een staf en staat voor ‘gezag’. De middelste letter Wav is een streepje en staat voor ‘verbinding’. De derde en laatste letter Tav lijkt op een slang en staat ook voor ‘slang’. Dus: Lot geeft zijn gezag over aan de slang. De vraag is: Is de kerk als Lot, die zijn autoriteit weggeeft aan de slang? Of is zij als Abraham, die bidt en vast voor het volk? We moeten een keuze maken! We kunnen niet achterover leunen en denken: ‘Het zal wel loslopen’. Wij gelovigen dragen een verantwoordelijkheid. “Laat ieder van u, die is geroepen in mijn Naam en tot mijn volk, zichzelf verootmoedigen en bidden en mijn aangezicht zoeken, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonden vergeven en het land genezen”. Dat is ONZE verantwoordelijkheid! Wij moeten onze plaats innemen. Wij zijn de wachters op de muren. Wachters zijn degenen die de storm al zien aankomen, nog voor anderen hem zien; die op tijd kunnen bidden en waarschuwen.

De Heer heeft gezegd dat de generatie die de staat Israel geboren heeft zien worden, dit alles zal meemaken. Mensen vragen: Hoe lang duurt een generatie dan? Sommigen zeggen 50, anderen 70, of 100, of 120. Nu, dat hangt ervan af waar het over gaat.
In Gen 6:3 lezen we dat God tegen Noach zegt: Bouw in 120 jaar een ark, daarna komt het einde. De mensen kregen een waarschuwing die 120 jaar duurde. Op 1 Ellul (21 aug) 2017 is het exact 120 jaar gelden dat in Bazel het 1e Zionistische Congres werd gehouden, waarbij door Theodore Herzl de verklaring werd uitgesproken dat de staat Israel er moest komen. Dat was in 1897, op de 1e dag van Ellul, precies 120 jaar geleden!
Op 2 november 2017 is het exact 100 jaar geleden dat de Balfour Declaration werd gegeven (waarin het Britse Rijk toestemming gaf voor een Joodse staat). Het is ook de dag waarop volgens de joodse traditie God de ark sloot en de zondvloed begon.
We leven nu in het laatste stukje van het laatste jaar van die waarschuwings-periode.

De oprichting van de staat Israel (in haar diverse stadia/data) is direct verbonden met de laatste dagen van inkeer, het afsluiten van de periode van genade, zoals de bouw en het sluiten van de ark van Noach dat ook was. Het luidt de afsluiting in van een periode van waarschuwing en een periode waarin genade nog mogelijk is.

De voorbereiding van Noachs ark duurde 120 dagen, daarna kwam het oordeel. De voorbereiding van de staat Israel duurde 120 jaar, daarna komt het oordeel. De dag waarop de ark werd gesloten en de vloed begon, is dezelfde als de dag van de Balfour Declaration.

Noach en zijn familie gingen op 10 Chesvan de ark binnen (in 2017 valt die dag op 27 okt) = 7 dagen voor 17 Chesvan (in 2017 valt dat op 2 nov). God hield de deur nog 7 dagen open, daarna werd deze gesloten en begon de zondvloed. Deze parallellen kun je als mens toch niet verzinnen? (Tussen haakjes, 2017 is ook precies 500 jaar na de Reformatie door Luther.) Maar er is meer!

()

In Openbaring 12 lezen we dat er aan de hemel de geboorte van een mannelijk kind zal worden gezien. Dat vindt eenmalig plaats op 23 sept. 2017. Let nu op! In Leviticus 12 staat dat een joodse vrouw na de geboorte van een mannelijk kind 7 dagen onrein is. Het fascinerende is dit: Precies 7 dagen na 23 sept.2017 (de geboorte van het mannelijk kind, Openbaring 12) is het Yom Kippoer!

Daarna gaat de vrouw (Israel) nog eens een periode van 33 dagen in, om de periode van reiniging te voltooien. Dat is dus samen (7+33=) 40 dagen! En raad eens wat er 40 dagen na de geboorte is? Dan is het 10 Chasvan (27 okt), de dag waarop Noach de ark binnenging. En raad eens wat het 40 dagen na Yom Kippoer is? Dan is het 17 Chasvan (2 nov), de dag waarop Israel wettelijk erkend (“gepresenteerd”) werd d.m.v. de Balfour Declaration. Dat is de dag waarop de moeder rein is en haar baby aan God wordt “gepresenteerd” (opgedragen). En het is ook de dag waarop de ark door Gods hand werd gesloten en de zondvloed begon.

Dus van de zonsverduistering (21 aug) tot de geboorte (het teken aan de hemel op 23 sept) is 33 dagen. Weer 7 dagen later (dus 40 dagen na de zonsverduistering en 7 dagen na de geboorte) is het Yom Kippoer! En 40 dagen na Yom Kippoer (dat 40 dagen na de zonsverduistering was) is het 2 november!

Ik wil in dit verband ook de Verenigde Naties noemen. Zij hebben 21 september 2017 uitgeroepen tot Internationale Dag van Vrede en Veiligheid. Je moet weten dat deze Dag van Vrede eerst was gepland op de 2e dinsdag van (elke) september. In 2001 viel dat op 11 sept, de dag van de aanslag op de Twin Towers, en daarom werd de Dag van Vrede dat jaar verschoven naar 21 september; en die datum is het sindsdien gebleven. “The General Assembly of the United Nations declared the 21st of September a day devoted to strengthening the ideals of Peace.” (De Verenigde Naties verklaren dat 21 september is gewijd aan het versterken van de idealen voor vrede.) Dit jaar, in 2017, valt 21 september precies op… Rosh haShana, het Joods Nieuwjaar!

En nog iets: de VN geven deze Dag van Vrede elk jaar een ander thema mee. In 2014 was dat: “Elk volk heeft recht op vrede”. En in 2015: “Samenwerken voor vrede; Waardigheid voor allen.” In 2016: “Het doel van duurzame ontwikkeling, bouwen voor vrede”. En raad eens wat het thema voor dit jaar, voor 2017 is? “Samen voor vrede en veiligheid“! En wat lezen we in 1 Thess. 5:3? “Terwijl de mensen zeggen: ‘Vrede en Veiligheid!’ komt plotseling verwoesting over hen, als geboorteweeën over een vrouw in barensnood, en zij zullen niet ontkomen.” Geboorteweeën: dat is Rosh haShana! Precies op die dag houden de VN een vergadering voor wereldwijde vrede en veiligheid, terwijl in de Bijbel staat dat het oordeel begint, juist wanneer men ‘Vrede en veiligheid’ roept… En het is precies op Rosh haShana, het Joods Nieuwjaar: de eerste dag van een nieuw tijdperk, als er bazuinen worden geblazen om te waarschuwen. In Lukas 21: 25 zegt Jezus: ‘Er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren, en de volkeren zullen perplex staan wanneer ze de golven zien razen. Hun hart zal bezwijmen van angst, wanneer ze die dingen op aarde zien gebeuren. De machten van de hemel zullen geschud worden. Hoe? Er scheren meer asteroïden dan ooit langs de aarde. De afgelopen nacht zagen we 56 vuurballen door de dampkring komen. Vandaag miste een meteoor de aarde maar net. Het grootste aantal aardbevingen dat ooit gemeten is. Water kleurt bloedrood, op 31 plaatsen in de afgelopen 7 jaar. Nog niet zo erg als het boek Openbaring voorzegt, maar dit zijn allemaal voortekenen. We zien overal aanwijzingen!


Ik hoop dat u het ook ziet. Deze tekenen zijn van grote betekenis. Ze geven aan dat 21 augustus het begin is van de allerlaatste periode.

We moeten er serieus rekening mee houden dat de gelovigen worden opgenomen tussen 21 augustus en 2 november 2017.

De Heer komt spoedig! en daarna het oordeel.


* Voetnoot: Volgens de website hebcal.com (hebreeuwse kalender) begint de maand Elul op 23 augustus, en niet op 21 augustus, de dag van de zonsverduistering. Dus ofwel Hebcal.com zit er 2 dagen naast, ofwel Mark Biltz zit er 2 dagen naast. Het lijkt erop dat pastor Biltz gelijk heeft. Elke joodse maand begint immers bij nieuwe maan. De joodse kalender zit er dus 2 dagen naast. Dit zou dus ook betekenen, dat het Bazuinenfeest / Rosh HaShana (Joods Nieuwjaar) in 2017 in werkelijkheid niet op 21 sept maar op 19 sept valt.

Samenvattend

21 augustus = 1e dag van Elul, de maand van beproeving/volhouden en oogst. = totale zonsverduistering/eclips boven de VS; God wil de aandacht van de wereld richten op 1 Elul, de dag waarop Mozes, Jona en Jezus een moeilijke periode van 40 dagen ingingen = exact een generatie van 120 jaar na het 1e Zionistische Congres (de geestelijke geboorte van de staat Israel).

21 september = Rosh haShana = Feest der Bazuinen = Internationale Dag van Vrede en Veiligheid van de VN.

23 sept = de vervulling van het teken in Openb.12 = 33 dagen na 1 Ellul (21 aug. Eclips).

30 sept = = Yom Kippoer = 7 dagen na geboorte 23 sept = 40 dagen na 1 Ellul (21 aug. eclips) = einde van 40 dagen vasten en beproeving (Mozes, Jona, Jezus).

27 okt = 33 dagen na Yom Kippoer = einde van 40 dagen reiniging na de geboorte op 23 sept = dag dat Noach de ark van genade binnenging (maar deze sloot nog niet meteen).

2 november / 17 Chesvan = 40 dagen na de geboorte op 23 sept = de ark van genade wordt gesloten, begin van de grote vloed (oordeel) over de wereld = exact een generatie van 100 jaar na de Balfour Declaratie (officiële toekenning, erkenning, “presentatie” van de staat Israel).


Naschrift redactie

2017
= 120 jaar na conceptie van Israel, Herzl 1897
= 100 jaar na presentatie erkenning van Israel, Balfour 1907
= 70 jaar na geboorte van Israel, feitelijke staat 1948
= 50 jaar na hereniging Jeruzalem, 1967

Wat je ook verstaat onder een generatie (50, 70, 100 of 120 jaar) en vanaf welk moment in de ontstaansgeschiedenis van Israel je ook begint te rekenen (1897, 1907, 1948 of 1967), je komt uit op 2017.

Overzicht

Zomer 2017- 50 jaar na hereniging Jeruzalem
- 70 jaar oprichting staat Israel
()
21 aug. 2017- Totale zonsverduistering - 1 Elul (begin
   maand van test, volharding en oogst;
   Jezus, Mozes, Jona)
- 120 jaar na 1e Zion. Congres, Herzl
   1987
21 sept. 2017- VN Int. Dag van Vrede & Veiligheid
- Rosh haShana, Feest der Bazuinen
23 sept. 2017- Teken aan de hemel uit Openb.12
   (geboorte)

30 sept. 2017- Yom Kippoer
- einde 7 dagen reiniging na geboorte
- einde 40 dagen test / volharding


27 okt. 2017- Noach gaat de ark van genade in
2 nov. 2017- 17 Chasvan: de ark wordt gesloten
- begin van de wereldwijde zondvloed
- 40 dagen na geboorte: baby wordt
  opgedragen (‘gepresenteerd’) aan God
- 100 jaar na Balfour Declaration