www.wimjongman.nl

(homepagina)

Houdingen ten opzichte van de Grote Verdrukking

Door Asher Intrater 18 december 2017

()

Wanneer we over “de grote verdrukking” spreken, denken velen onmiddellijk aan eindtijd scenario’s. We moeten echter ook naar onze algemene houding ten aanzien van tegenspoed kijken. Hoe zal de normale gelovige reageren in tijden van benauwdheid?

Het Grieks Nieuw Testamentische woord thlipsis wordt vertaald als "beproeving, ellende, moeite, angst, vervolging, last en druk.” Het komt 45 keer in de tekst voor. Vanuit een eenvoudig onderzoek naar de referenties, schijnen 7 niet relevant te zijn voor deze kwestie; 38 spreken van versterkt, geholpen, aangemoedigd, gered te worden in tijden van tegenspoed; 0 keer gaat het over een belofte, dat een gelovige niet met tegenspoed geconfronteerd zal worden of dat hij uit de wereld weggenomen wordt met de bedoeling geen deel te hebben aan tegenspoed.

45 maal – thlipsis: 7 keer irrelevant; 38 keer hulp – bemoediging -redding; 0 keer vermijden - verwijderen.

45-7-38-0

Het Hebreeuwse equivalent is צרה , tsarah en het wordt ook vertaald als "moeite, kwelling, tegenspoed, angst, beproeving, krapte." Het komt 73 keer in de Wet en de Profeten voor. Weer schijnen in een vluchtig onderzoek 3 niet relevant te zijn, 1 verwijderd of vermeden, 69 keer het uitroepen tot God, beschermd, gered en gesterkt wordend in tijden van moeite. In veel van de gebeden in de Psalmen wordt er naar God geroepen tijdens de tegenspoed. Het Hebreeuwse concept van heil is een redding en bescherming tijdens de aanvallen door een vijand.

73 maal– tsarah: 3 maal irrelevant; 69 maal helpend, bevrijding, 1 maal vermijdend – verwijderend.

73-3-69-1

Niet Alleen

Een van de aspecten van ons geloof is om om te gaan met tijden van moeilijkheden. God is vooral aanwezig in tijden van benauwdheden (Psalm 46:1, 91:15). Omdat de heersende wereldcultuur immoreel is, is de normatieve ervaring voor mensen, dat ze in moeilijkheden komen, wanneer ze ermee wachten in rechtvaardigheid te wandelen.

Een van mijn bezwaren over de leer van “de opname voor de grote verdrukking” is dat het niet alleen eschatologisch onjuist is, maar ook de algemene houding ten aanzien van het omgaan met tegenslagen. Geloof is ons een hulp te midden van moeilijkheden. God redt tijdens beproevingen en verdrukkingen. Het karakter wordt gevormd door in vertrouwen en geduld om te gaan met moeilijke situaties. Opwekkingen gaan vaak gepaard met vervolging.

Wat voor Zaad Bent U?

Iemand die niet weet, hoe te reageren op tegenslag, zal als het “tweede” zaad zijn, uit Yeshua's gelijkenis in Mattheüs 13:21: "Wanneer verdrukking of vervolging komt ter wille van het woord, komt hij terstond ten val, omdat hij geen wortel in zich heeft; maar slechts iemand van het ogenblik is."

Zowel de types met de boodschap "opname voor de verdrukking" als "alleen welvaart" zijn gelovigen aan het creëren zonder wortel of karakter, die niet in staat zullen zijn om te volharden tijdens de moeilijke dagen die voor ons liggen. Velen zullen snel afvallen, zoals in Yeshua's gelijkenis. Reageren op tegenspoed door geloof en het kennen van Gods kracht om dag aan dag te bevrijden zijn van het allergrootste belang voor onze generatie.

Handelingen 14:22 – "Bevestigend de zielen van de discipelen en hen te vermanen in het geloof te blijven, en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan."

De boodschap van heel de Bijbel geeft ons enorme kracht in tijden van tegenspoed. We overwinnen te midden van de moeilijkheden; niet door de tegenspoed helemaal te vermijden.

[ Mijn vraag naar mensen met een dergelijk standpunt is dan: In de laatste drieënhalf jaar van de grote verdrukking krijgt de Joodse bevolking de gelegenheid om te vluchten naar de Judese woestijn om daar te worden beschermd en het einde af te wachten Matt.24:15-21. Waar kan de rest van de gemeente naar toe? ]

Bron: Revive Israel – A Ministry with a Vision for Revival in Israel and the Nations