www.wimjongman.nl

(homepagina)

De geboorte van een natie: Openbaring 12 - Deel 1

door Jeff - 7 juli 2017

()

Naarmate we dichter bij de "Grote Amerikaanse zonsverduistering" in augustus komen en het ongekend "Grote Teken" in september, hebben degenen die nu daarnaar op zoek zijn in feite een spoedcursus nodig over de reden waarom velen van ons geloven dat deze tekenen in de lucht zo nodig de Dag des HEEREN aankondigen. Voor anderen zal dit hopelijk een opfriscursus zijn met een aantal extra inzichten. We hebben echter geen behoefte aan nieuwkomers om het wiel opnieuw uit te vinden of de laatste strohalm te grijpen. Er is al een hele reeks van ijverige onderzoekers op het internet die hun huiswerk reeds hebben gedaan (start hier ).

Onderzoek voor jezelf, en test alle dingen. Het 12e hoofdstuk van de Openbaring is het eindexamen op bijbelse profetie, en helaas, velen hebben geen onderscheid gemaakt tussen de toekomstige voorspellingen met betrekking tot Israël en de Gemeente en de dispensationele overgang in Gods plan voor het einde van dit tijdperk.

Met name in dit tweedelige artikel, zullen we ons richten op de vraag waarom zo velen in de online rondkijkende gemeenschap hebben geconcludeerd dat het "Openbaring 12 teken" niet alleen betekent dat de 7-jarige Verdrukking staat te beginnen, maar ook de pre-verdrukking-opstanding en de opname van de Gemeente - de wonderbaarlijke geboorte van een natie op één dag. Laten we eens gaan graven in de Griekse en Hebreeuwse Geschriften, en de bewuste link van de apostel Johannes naar Jesaja 66 onderzoeken. Dan zullen we vervolgens Jesaja 26 inbrengen om dit vroege profetische beeld van de geboorte van het lichaam van Christus verder te ondersteunen, het mysterie eens verborgen, maar nu geopenbaard (1 Cor.15:51-52; Efeze 3:1-12; 5:32; en 1 Thess 4:16-17).

Begin bij Openbaring 12, en dan linksafslaan

Eerst een aantal voorlopige veronderstellingen die van cruciaal belang zijn voor een juiste interpretatie van hoofdstuk 12:

1. Hoofdstuk 12 is toekomst-profetie (als je vastzit in het verleden, denk maar aan jezelf - types en schaduwen )

2. Hoofdstuk 12 is een kort caleidoscopisch overzicht van de volledige verdrukking (niet strikt lineair of chronologische als je het regel voor regel leest)

3. Hoofdstuk 12 is een struikelblok voor zowel de anti-dispensationalisten als de anti-zionistische menigte (geen onderscheid willen maken tussen de Kerk en Israël. Ok, interpretateer dan op eigen risico)

4. Hoofdstuk 12 is geen geïsoleerde tekst, gescheiden van de rest van de Schrift, met name het Oude Testament; integendeel, de auteur gaat ervan uit dat u de Geschriften van de andere profeten in de Tenach kent (Hebreeuwse Bijbel)

Ok, laten we dan nu de vraag over het mannelijk-kind van Openbaring 12:5 aanpakken en de implicaties van zijn geboorte. Om echt te begrijpen wat er gaande is in dit vers, moeten we naar het Grieks gaan. Het is in de oorspronkelijke talen, waar je vaak een aantal serieuze woordspelingen vindt die weloverwogen zijn binnen de inter-tekstuele verbindingen. De auteurs van de Schrift doen dit de hele tijd, en het is verootmoedigend om de slimme literaire constructies van deze oude schrijvers en redacteuren te bestuderen.

De geïnspireerde schrijvers van de Schrift transcriberen niet alleen datgene wat ze zien en horen als een stenograaf dat zou doen in een rechtszaal. Ze ordenen ook zorgvuldig Gods geschreven woord in een creatieve, zelfs cryptische wijze in zijn tijd. Bijvoorbeeld, is het je ooit opgevallen dat Johannes zelden expliciet de namen voor mensen gebruikt, in plaats daarvan kiest hij voor attributen of codenamen (bv. het lam dat geslacht is, het beest, de draak, Armageddon, 666, enz.)?

Kortom, we moeten dan deze vraag stellen: Wat is de auteur aan het doen met wat hij zegt? In het geval van de apostel Johannes verbindt hij doelbewust de grammaticaal onjuiste term arsen (mannelijk) met huiov (zoon): "En zij baarde een Zoon, een mannelijk kind..." Deze twee woorden zijn niet hetzelfde in geslacht (één is mannelijk, de ander onzijdig). Het zou een enorme blunder zijn als dit kwam uit de pen van een profeet uit een kwaliteitsschool. Zo niet voor Johannes, die een doorgewinterde slimme veteraan is op dit punt in zijn leven. Hij kent Grieks. En hij kent het Oude Testament.

De sleutel tot het ontsluiten van het mysterie van het mannelijk-kind, is zijn identiteit en vooral het tijdstip van de geboorte en de opname, met de Griekse term arsen in Openbaring 12:5. We gaan linksaf, naar het boek Jesaja.

De Weg naar Jesaja: Route 66

Eén van de belangrijkste argumenten van Dr. Michael Svigel bij de verdediging van het mannelijke-kind, dat het wordt geïdentificeerd als Christus zelf, is de flagrante afwezigheid van de dood en opstanding van Jezus. De koninklijke erfgenaam van Openbaring 12:5 wordt "geboren" en onmiddellijk "weg gegrist" naar de hemel. Als dit alleen ging over Jezus, waar is dan Zijn plaatsvervangende dood en de lichamelijke opstanding die zo essentieel is? Deze belangrijke details van het evangelie zijn hier vreemd genoeg geheel afwezig. Maar net als de veronderstelde "grammaticafout" hierboven vermeld, is dit geen beginnersfout, juist niet.

De "geboorte" en de daarop volgende "opname" van het mannelijke-kind heeft zijn wortels in het Oude Testament, en in dit verband, met name in de Griekse vertaling van Jesaja 66:7-8 (LXX). Johannes gebruikt de term arsen in 12:5 om een subtiele hint te geven naar zijn lezers dat zijn eigen visie op het einde een laatste onthulling is van de profetie die Jesaja schreef meer dan 700 jaar voorafgaand aan Patmos.

Hoe vreemd het ook mag klinken, het idee van een opstanding is niet afwezig in Openbaring 12:5 . Het is verbonden met de geboorte metafoor. En zoals we dadelijk zullen zien: deze "geboorte" toont de opstanding en de ogenblikkelijke verheerlijking van een samengestelde entiteit, de geboorte van een natie (zie 1 Petrus 2:9.).

Moises Silva heeft een solide weergave van de Griekse tekst uit Jesaja 66:7-8 in de NETS (Nieuwe Engels vertaling van de Septuagint), die online beschikbaar is. Hier.

Voor het gemak, hier is vertaling van Jesaja 66:7-8 (LXX) met mijn nadruk:

  Voordat zij baarde, voordat de pijn van weeën haar overkwam, ontsnapte ze en baarde een mannelijk kind [arsen]. Wie heeft gehoord van zo iets? En wie heeft het gezien? Is de aarde bevallen op één dag? Is er een natie geboren in één keer? Omdat Sion in barensnood was en ze beviel van haar kinderen."

De taal van de LXX is soms vrij onhandig, maar wanneer geschikt met de Masoretische Tekst (MT) in het Hebreeuws, kan men een duidelijke interpretatie onderscheiden. Het is mijn begrip na het overdenken van deze teksten dat de LXX-vertaler een beetje in de war raakte over deze profetie. Profetie doet dat, dat wel. Dat is waarom het vaak voor een verdere openbaring wat duurt om licht te werpen op het voormalige (b.v. de opmerking van de apostel Paulus over "een rentmeester zijn van de mysteries van God" - 1 Kor. 4:1).

Mijn gedachten over deze cruciale passage (Jesaja 66:7-8):

1) In de eerste plaats, met betrekking tot de timing van de geboorte van het mannelijke, is dan één ding duidelijk tussen de Hebreeuwse en Griekse manuscripten. De nadruk in 66:7 ligt op de vrouw die gaat baren. Het volgende vers (66:8a) onthult dat deze baring ongehoord is. Wonderbaarlijk. Verbijsterend. Het is goed, onverdiende gunst die getoond wordt in de richting van een bepaalde natie [Grieks: ethnos; Hebreeuws: goy ; beide in enkelvoud]. Oh, en in het geval het niet duidelijk is: "Vooraf" betekent dat deze geboorte en wegrukking van het mannelijke-kind ( Openbaring 12:5 ) vooraf gaat aan Zions/Israëls baren [d.i. verdrukking of Jakobs benauwdheid]. Hebben we geen terminologie voor deze eschatologische leer over de uitredding van de Gemeente die zijn rondjes heeft gemaakt in onze evangelische kringen?

2) Voor een tijdje was ik verbijsterd door de LXX-weergave van "... ze ontsnapte [Grieks: pheugo] en beviel van een man." Het laat je niet helemaal dansen als de vrouw ontsnapt aan het bevallen op hetzelfde moment, terwijl het vorige vers verklaarde dat ze nog niet in haar tijd van beproeving was gekomen. Gelukkig, er ging een lichtje branden. Ik realiseerde me dat de vertaler/schrijver zijn best deed om letterlijk de Hebreeuwse term Malat over te brengen, die een scala aan betekenissen heeft, afhankelijk van de stam van het werkwoord en in welke context. Volgens HALOT (Hebreeuws Aramees Lexicon van het Oude Testament), zijn er verschillende mogelijkheden: te vluchten, te redden, te ontsnappen, en om te dragen, baren (blz 589). De bepaalde stam van het werkwoord in Jes. 66:7 [Hiphil] wordt slechts hier gevonden in Jes. 31:5. Daarom leidde de context mij om te gaan voor het gevoel van "te baren," of "om te baren/baarde." Het is lastig om dit te vertalen als: de vrouw "ontsnapt een kind".

3) En ja, de werkwoorden "afleveren" en "bevallen" in 66:7b zijn synoniem en beschrijven dezelfde actie, uitgevoerd door de vrouw (de meeste Engels vertalingen zijn het eens daarmee). Echter, zoals we in Openbaring 12 hebben ontdekt, ontsnapt de vrouw inderdaad, maar niet voordat ze geboorte geeft aan het mannelijke-kind ( Openbaring 12:6, 13-17, voor verder onderzoek op de twee grote ontsnappingen van hoofdstuk 12, zie mijn eerdere artikel Openb. 12: Escape to a Place Prepared")

4) Let op het behulpzame parallellisme dat werkt in Jes. 66:7-8 (geciteerd uit de NKJV):

66: 7a: Voordat ze aan het bevallen was,
            ze is bevallen;
66: 7b: Voordat ze pijn had,
           Ze baarde een mannelijk kind.
66: 8a: Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien?
66: 8b: zal de aarde zijn gemaakt om te bevallen op één dag? Of zal een volk in één dag worden geboren?
66: 8c: Want zodra Zion in weeën was, beviel ze van haar kinderen.

Gemarkeerd in rood: Deze met elkaar verbonden lijnen zien God die de onmogelijke-geboorte doet al voor de bevalling.

Gemarkeerd in blauw: Deze onderling verbonden lijnen identificeren de ontvanger van deze wonderbaarlijke baring met extra details betreffende de tijd (zie 1 Kor.15:51-52).

Gemarkeerd in oranje : Deze laatste regel geeft een verschuiving in de gedachte als een overgang, en er begint een nieuwe bedeling (of "het einde begint" zie 1 Kor.15:24.). Na de geboorte van het mannelijke-kind gaat Zion in de weeën en bevalt van meer kinderen [in het Hebreeuws, letterlijk "haar zonen"]. Logisch, deze "kinderen" zijn ofwel "de broeders" die terugkeren in Micha 5:3, of "haar zaad" dat vlucht voor de draak in Openbaring 12:17 [algemeen bekend als verdrukkingsheiligen]. Zie Brads bericht in Openbaring 12 Daily voor een uitstekende samenvatting van een integraal stuk van de puzzel gevonden in Micha.

Vet gedrukt : Deze "man-kind" en "natie", plotseling geboren, in één dag, zijn termen die verwijzen naar dezelfde entiteit. Zo wordt het mannelijk-kind/natie snel en plotseling geboren als één lichaam, maar heeft ook veel leden (zie 1 Kor.12:12-27).

Onderstreept: De vrouw is Zion [Israël], en haar lot is onlosmakelijk verbonden met eretz - de aarde, het land (zie Gen.15:18-19; Openbaring 12:16 ).

Een andere begunstigde natie gaat eerst

Sommige mensen zijn heel terughoudend om te accepteren wat ik hierboven heb doorgegeven door erop aan te dringen dat Jes. 66:8 een vervulling is van de geboorte (of wedergeboorte) van het volk Israël in 1948. Dat is begrijpelijk. Ik dacht eerst ook dat het niet misstaat. Maar dat doe ik niet meer. Daarom, laat het niet uitgroeien tot een struikelblok zodat het je zou kunnen verhinderen deze passage te heroverwegen in het licht van wat ik met u heb gedeeld. Deze nieuwe inzichten doen op geen enkele wijze afbreuk aan de betekenis van de 1947-1948 mijlpaal, vooral als het erom gaat dat de profetische aftelling is begonnen in 1897 met het Eerste Zionistische Congres (zie Gary's post, "Leer van de gelijkenis van de vijgenboom" ).

Als u op zoek bent naar een profetische passage met betrekking tot de wedergeboorte en de terugkeer van Israël naar haar beloofde land, bezie dan Ezechiël 37. In zekere zin is Israël al geboren als een natie (Exodus 4:22; Hosea 11:1), maar ze wacht nog steeds op haar definitieve terugkeer en volledige redding (zie Rom.11). En ja, de natie geboren in Jes. 66:8 is niet Israël, maar het lichaam van Christus, de "heilige natie" waarover gesproken wordt in 1 Petr. 2:9.

Bovendien, door het getuigenis van twee gezaghebbende getuigen, Johannes en Paulus, hebben we de bevestiging dat het mannelijk-kind/natie van Jes. 66:7-8 in een handomdraai geboren is, de Gemeente, het lichaam van Christus. We hebben al gezien wat Johannes denkt, maar waarom dan Paulus hierbij aanhalen?

Nou, in een vorige post schreef ik over een gebeuren en dat Israël jaloers zou zijn op basis van een profetie genesteld in de Torah, en gevonden in Deuteronomium 32 - het deel wat zal worden gelezen op 23 september 2017 door de vrome Joden over de hele wereld (zie "de redding van de kerk en het Torah gedeelte van 23 september 2017"). De Heer zei tegen de Israëlieten dat Hij Israël boos zou maken en ze provoceren tot jaloersheid door middel van "een dwaze natie" en degenen die "geen volk waren".

Doe eens een gok: welk Bijbelvers noemt de apostel Paulus waarin hij de Gemeente verbindt met het "dwaze volk" van Deuteronomium 32:21? Sla linksaf van Route 66, naar het hoofdstuk Jesaja 65:

 Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik." (Jesaja 65:1, HSV).

Om het samen te vatten en de punten te verbinden: Een dwaas volk van Deuteronomium 32:21, wiens heil getuigt tegen Israël en haar ontrouw, is dezelfde natie die geboren is in Jesaja 66:7-8, genoemd door Paulus in Romeinen 10:19-20 (door het citeren van Deut 32:21 + Jes 65:1), en tenslotte wordt daarop gezinspeeld door Johannes in Openbaring 12:5. Whoa! Is de Bijbel geïnspireerd of niet soms?

Bron: The Birth of a Nation: Revelation 12 Study Part I - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates