www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het berekenen van Daniels Jubeljaar

Door T.W. Tramm - 27 februari 2017

"U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken" (Daniël 9:25)

Kan een enkel vers van de Schrift ons te vertellen wanneer Jezus terugkeert?

Isaac Newton geloofde dit.
In zijn commentaar van 1733, getiteld 'Waarnemingen uit de profetieën van Daniël en de Openbaring van St. Johannes', heeft de beroemde wetenschapper en bijbelgeleerde voorgesteld dat de "zeven weken" van Daniël 9:25 verwijzen naar een jubeljaar-cyclus die zou beginnen met de profetische terugkeer van de Joden naar Jeruzalem en eindigen in de tweede komst van Christus:

"De zeven weken zijn het kompas van een jubeljaar, en ze beginnen en eindigen met acties ... van de hoogste eigenschappen, waarmee het voor jubeljaar kan worden gehouden." [1]

"Het gebod om terug te keren en te bouwen Jeruzalem, gaat 49 jaar vooraf aan de Messias, de Vorst." [2]

Twee eeuwen nadat Newton deze woorden schreef, namen de Joden bezit van Jeruzalem vanwege de eindtijd, in 1967. Negenenveertig jaar, of zeven weken, later zijn we getuige van een ongeëvenaard samenvallen van tekens, zoals die waarvan Jezus zei dat ze Zijn terugkeer zouden inluiden. Het lijkt erop dat Newton het goed kan hebben gehad.
Toch blijft de vraag: Hoe tellen we Daniëls weken om het uiteindelijke Jubeljaar te bepalen?

Vier scenario's

Er zijn vier mogelijke manieren om de weken van Daniël te tellen, want:

1) Er is discussie over de juiste manier om het jubeljaar te berekenen ten opzichte van de sabbatscyclus: Sommigen geloven dat het Jubeljaar ook het eerste jaar van de volgende sabbatscyclus is, terwijl anderen geloven dat het Jubeljaar verschillend is of apart gezet, [3] van de sabbatscyclus.

En…

2) Er is discussie over het juiste uitgangspunt van de bijbelse jaar: Sommigen geloven dat de jaren moeten worden gerekend vanaf het najaar (1 Tishrei), terwijl anderen geloven dat ze moeten worden geteld vanaf de lente (1 Nisan). Voor een overzicht van de argumenten aan beide kanten van dit debat, lees mijn artikel
Bron: When Does the Biblical Year Begin? (Engelstalig)

Als we de bovenstaande punten van verschil in het oog houden, zijn er vier mogelijke scenario's voor het Jubeljaar, twee "herfst"- en twee "lente"-scenario's zijn er als volgt:

HERFST SCENARIO # 1: Het Jubeljaar wordt geteld als het eerste jaar van de nieuwe sabbatscyclus.

()

Dit jubeljaarscenario vertegenwoordigt de vroegst mogelijke vervulling van Daniëls weken. Dit is echter al niet meer levensvatbaar aangezien 2015-16 al is verstreken.

HERFST SCENARIO # 2: Het Jubeljaar, afgezien van de sabbatscyclus.

()

Dit jubeljaarscenario wordt het meest aangehangen op dit moment en - omvat het grootste deel van 2017, met inbegrip van de lentefeesten, en heeft een afsluiting van het Jubeljaar op het Bazuinenfeest van 21-23 september 2017.

LENTE SCENARIO # 1: Het Jubeljaar wordt geteld als het eerste jaar van de nieuwe sabbatscyclus.

()

Dit jubeljaarscenario omvat alleen de eerste paar maanden, en geen van de feesten van 2017 aangezien dit Jubeljaar eindigt op 31 maart (1 Nisan 2017), ongeveer een maand vanaf dit moment van schrijven.

LENTE SCENARIO # 2: Het Jubeljaar afgezien van de sabbatscyclus.

()

Ons laatste jubeljaarscenario omvat het grootste deel van 2017, met inbegrip van alle lente- en herfstfeesten, en strekt zich uit tot half maart (1 Nisan) 2018. Deze datum markeert volgens onze berekeningen de uiterste limiet, of terminus ad quem, van Daniëls wekentelling.

OVERWEGINGEN

Het eerste wat valt op te merken over de scenario's (met uitzondering van het niet-langer levensvatbare eerste herfstscenario) is dat ze allemaal in meer of mindere mate wijzen naar de Gregoriaanse kalender van 2017. Dit komt overeen met het patroon van de "zevens" in het Gregoriaanse jaar en dat is aangesloten op het herstel van Israël in het land:

1897: Het Eerste Zionistische Congres stelt het doel van de oprichting van een permanent legaal thuis voor de Joden.

1917: De Balfour-verklaring verklaart de Britse steun voor de oprichting van een Joodse staat.

1947: VN-resolutie 181 roept op tot de oprichting van een Joodse staat.

1967: Joden keren terug naar Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog.

2017: Laatste Jubeljaar?

Let op stappen van vijftig-jaar: 1897-1947 = 50 jaar; 1917-1967 = 50 jaar; 1967-2017 = 50 jaar.

De 1917-datum in de bovengenoemde rij wijst ook naar de profetie van Rabbi Judah Ben Samuel, die uiteindelijk wijst naar 2017.

De hamvraag

Na het in kaart brengen van de vier mogelijke scenario's op basis van de interpretatie door Newton van de weken en de 1967-terugkeer, is het de vraag: welke is de juiste?

Omdat als gevolg van de eerder genoemde controverses in de kalender, het onmogelijk is om dit zonder twijfel te weten, moeten we misschien wachten om het uit te vinden. Ondertussen tasten we geenszins in het donker, aangezien de overlappende scenario's een duidelijk "kijkvenster" tonen, dat zich uitstrekt van het heden tot medio maart (1 Nisan) 2018 - als het belangrijkste moment, waarbij de nadruk wordt gelegd op 2017.

Kunnen we zeggen met 100% zekerheid dat Jezus terugkeert in dit kader?

Dat kunnen we niet.

Wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat op basis van een duidelijke lezing van Daniel en met wat eenvoudige wiskunde (dezelfde formule in dienst van de magiërs twee millennia geleden [4]), het wel zeker op die manier lijkt.

LET OP DE TIJDEN

Omdat het Jubeljaar het jaar van de verlossing is, en "niemand de dag kent,"[5] is de beste aanpak om te allen tijde te waken, zoals de Heer ons instrueert.[6] Er zijn echter bepaalde datums en tijden die het etiket dragen van extra waakzaam te zijn:

Andere tijden kunnen ook worden beschouwd om dan waakzaam te zijn. Zoals altijd het gevolg als er factoren zijn, zoals wanneer tijdzones en kalenders verschillen, is het goed om grote cirkels te trekken, of beter nog, geen beperkende cirkels rond datums.

Kan 2017 het jaar zijn?

Niemand kan het absoluut zeker zeggen.

Hoewel, als Isaac Newton hier vandaag rondliep, kunt u ervan op aan dat hij omhoog zou kijken. . . .

OPMERKINGEN:

1. Isaac Newton, Waarnemingen bij de profetieën van Daniël en de Openbaring van Johannes, (Middlesex: Echo Bibliotheek, 2007) p.54.

2. Ibid.

3. Voorstanders van de mening dat het Jubeljaar een apart jaar is, en niet het eerste jaar van de nieuwe sabbatscyclus overlapt, wijzen op Leviticus waar God zegt dat het Jubeljaar moet worden gewijd, wat betekent "apart gezet" van andere jaren: "En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners..." (Lev. 25:10). De Rabanan leren dat het Jubeljaar niet kan worden beschouwd als het eerste jaar van de volgende cyclus, want het is een hoogtepunt, d.w.z. een deel van de vorige shemitahcyclus: alleen nadat een cyclus is voltooid kan de volgende cyclus beginnen. Ook is erop gewezen dat 120 jubeljaar-cycli (de tijdspanne toegewezen voor het huidige tijdperk in Genesis 6:3) de 6000 jaar evenredig verdeelt, terwijl dit niet het geval zou zijn wanneer het Jubeljaar steeds het eerste jaar van de sabbatscyclus overlapt.

4. Geleerden geloven dat de wijzen/magiërs hoogstwaarschijnlijk de weken telden van Daniël 9:25 om de tijd te bepalen van de komst van de Messias: http://www.icr.org/home/resources/resources_tracts_whentheysawthestar/

5. Leviticus 25; Jesaja 63: 4; Mattheüs 24:36.

6. Markus13:37; Lukas 21:36.

7. De meeste kalenderbronnen laten Sjawoe'ot/Pinksteren plaatsvinden tussen 30 mei en 4 juni in 2017: http://www.calendarpedia.com/when-is/pentecost-sunday.html http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/671902/jewish/When-is-Shavuot-in-2017-2018-2019-and-2020.htm https://www.hebcal.com/converter/?gd=31&gm=5&gy=2017&g2h=1 Voor degenen die liever de observationele methode prefereren boven de moderne vooraf-berekende kalender: De eerste nieuwe maan die wordt waargenomen na de lente-equinox in Jeruzalem (16 maart) zou moeten zijn op 29/30 maart, en de eerste dag markeren van het bijbelse jaar, of 1 Nisan. Twee weken na deze datum is het Pascha (12/13 april) en vervolgens het Eerstelingen-feest op (15/16 april). Het tellen van de Omer (vijftig dagen) vanaf de Eerstelingen, dan komen we op 3/4 juni voor Pinksteren.

Bron: ‎www.theseasonofreturn.com/CALCULATING_DANIELS_JUBILEE.pdf