www.wimjongman.nl

(homepagina)

Fascinerende argumenten voor de Pre-opname:

door Dale Eliot op 21 februari 2017

()

[Editor: Enige vrijheid in het vertalen: de kerk aangemerkt als Gemeente en Israël in plaats van Joden (als alle twaalf stammen worden bedoeld).]

Wijlen Dr. J. Dwight's vele prestaties zouden hier te veel ruimte in beslag nemen. We noemen er een paar. Hij was een voorname professor in Bijbelonderzoek, emeritus bij het Dallas Theological Seminary. Hij was predikant en auteur van vele boeken. Maar mijn focus ligt hier slechts op een klein deel van een van zijn boeken, zijn beroemde werk 'Things to Come, A Study in Biblical Eschatology'.

Als boeken ter lezing worden aanbevolen aan iedereen die belangstelling heeft voor de bijbelse eschatologie, dan zou 'Things to Come, A Study in Biblical Eschatology' in de buurt van de top moeten staan. Ik las het vele jaren geleden, maar nog steeds verwijs ik er vaak naar.

Een hoofdstuk getiteld "The Pretribulation Rapture Theory" [De Opname vóór de Verdrukking Theorie] geeft argumenten ter ondersteuning van dit standpunt. Enkele redenen die dan vaak vermeld worden, en die ik heel vaak hoor noemen, zijn het werk van de Weerhouder in 2 Tessalonicenzen 2, en het onderscheid tussen Israël en de Gemeente, en tevens het onderscheid tussen de opname en de wederkomst.

Maar soms zijn redenen die mogelijk nieuw zijn voor sommige mensen. Ik heb ze hier op een rij gezet. Ik noem de verklaring van dr. Pentecost, waarbij we niet moeten vergeten bij het bestuderen van de Schrift, namelijk "dat al deze overwegingen voortvloeien uit de methode van letterlijke interpretatie."

1) De relatie van de kerk tot regeringen. Dit is een zeer goed punt. Denk erover na. In 1Timoteüs 2:1-4 worden wij geïnstrueerd om te bidden voor de overheid die in gezag is, en in Romeinen 13:1, worden ons verteld om ons te onderwerpen aan de regerende autoriteiten. Maar in Openbaring 13:4 is ons verteld dat Satan, de draak — de regering zal controleren tijdens de verdrukking. Hoe kan de Gemeente zichzelf onderwerpen aan een satanische regering of daarvoor bidden, zoals ons is opgedragen? Dat kan niet.

Zoals Dr. Pentecost zegt: "Vanwege de relatie van de Gemeente met de regeringen in ons tijdperk, en met een satanische controle van de overheid in de zeventigste week, moet de Gemeente zijn weggenomen voordat deze satanische regering zich manifesteert."

2) Het stilzwijgen betreffende de verdrukking in de brieven. Dit zou een interessante studie op zichzelf zijn. Veel voorbeelden vinden we in de brieven die werden geschreven hulp en bijstand aan de Gemeente te geven over hoe de vervolging is te verdragen in deze tijd. Er is echter geen onderwijs aan de Gemeente over het omgaan met de meest ernstige vervolgingen die de mensheid ooit zal kennen — de Verdrukking. Dr. Pentecost stelt terecht dat "het stilzwijgen in de brieven de Gemeente onvoorbereid laat voor de verdrukking, wat pleit voor de totale afwezigheid ervan in die periode."

3) Het wachtende overblijfsel op de Tweede Komst. Ik heb artikelen gelezen die zeggen dat alle gelovigen tijdens de verdrukking gemarteld zullen worden. Dat begrip is vals. Vele gedeelten zoals Maleachi 3:16; Ezechiël 20:33-38; 37:11-28; Zacharia 13:8-9; en Mattheüs 25:31-40 geven aan dat er een gelovig restant in Israël wacht op Zijn terugkeer. Ook zal er een gelovig overblijfsel zijn van heidenen die de verdrukking zal overleven. Deze groepen van gelovigen betreden het Millennium in hun natuurlijke lichamen, maar ze zullen geen dood en opstanding ervaren. Als de gemeente ten tijde van de Tweede Komst (in geval van een post-opname-theorie) op de aarde is, dan zouden zij de mensen zijn die worden gered in het geestelijke lichaam van de Gemeente, en dus op dat moment vóór de wederkomst worden opgenomen. Dan zouden er dus geen geredde mensen meer zijn op aarde.

Dr. Pentecost heeft terecht opgemerkt "dat deze overwegingen de pre-verdrukking-opname van de kerk noodzakelijk maken, zodat God tijdens de verdrukking een restant kan roepen en behouden, door wie de beloften kunnen worden vervuld." (De beloften die zitten in de Abrahamitische, Davidische, Palestijnse verbonden en de Nieuwe verbonden.)

4) De verzegelde 144.000 uit Israël. Wanneer een persoon wordt gered, terwijl de Gemeente nog steeds hier op aarde is, dan is hij gered in de Gemeente, of hij nu Jood of Heiden is, zoals aangegeven in Kolossenzen 1:26-29; 3:11; Efeziërs 2:14-22; 3:1-7. Maar tijdens de verdrukking, zo geeft Openbaring 7:14 aan, zijn er 12.000 uit elke stam van Israël die worden gered in een speciale groep. Ze worden uitgezonden als vertegenwoordigers naar de naties als getuigen van Christus. De gemeente heeft de opdracht gekregen om het evangelie aan de wereld te brengen, wat aangeeft dat de gemeente afwezig moet zijn.

5) De afvalligheid in de periode. Vaak wordt genoemd dat de gemeente duidelijk afwezig is in het grootste deel van het boek Openbaring, dus wanneer de gebeurtenissen die in de verdrukking worden beschreven, plaats vinden op aarde. De enige georganiseerde kerk is het Izebel-systeem, genoemd in Openbaring 2:22; Openbaring 17 en 18. Tot de gelovige getuigen die zich bekeerden tijdens die periode is gezegd, dat ze zich hebben te onthouden van een bezoedeling door dit afvallige systeem, in Openbaring 14:4.

Dr. Pentecost verklaarde daarmee: "Omdat de Gemeente niet eens wordt genoemd om zichzelf te behoeden voor dit systeem, dient daaruit te worden geconcludeerd dat de gemeente er dan niet meer is." (De gemeente is weggenomen voordat de verdrukking komt.)

Dit zijn slechts enkele van de argumenten die Dr. Pentecost vermeldde in een hoofdstuk van het boek. Hij presenteerde ook andere Opname-theorieën in latere hoofdstukken en redenen waarom deze theorieën niet werken. En veel andere hoofdstukken om om te gaan met andere eschatologische kwesties. Dit boek zou een waardevolle aanvulling zijn op iemands bibliotheek. Het kan nog steeds overal gevonden worden.

Mogen zij die achter ons staan, ons trouw bevinden.

Bron: Fascinating Arguments for the Pre-Trib Rapture :: By Dale Eliot - Rapture Ready