www.wimjongman.nl

(homepagina)

VN-troepen zullen de FEMA uitroeiingscentra beheren

( )

Het is lachwekkend dat in de onafhankelijke media sommigen nog steeds het bestaan en de ware aard ontkennen van de concentratiekampen in Amerika, die bekend staan als FEMA-kampen. Het bewijs is overweldigend en van bepaalde documenten kunnen wij nagaan hoe "gevangenen" zullen worden gevangen genomen en vervoerd naar deze beruchte FEMA-kampen.

Een van de doeleinden van dit artikel is om aan te tonen, vanuit de eigen documenten van de regering, wat ze vertellen ons over wat voor soort hel-op-aarde er het Amerikaanse volk wacht van de Verenigde Naties.

Overzicht van de overname van de Verenigde Staten door vooraf geplaatste VN-troepen

In deel 1-3 van deze serie werd vastgesteld dat de globalisten een plan hebben georganiseerd voor de omverwerping van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk.

Hun eerste doel is om een hel naar de Verenigde Staten te brengen. Antifa (d.w.z. MS-13 en ISIS), samen met steun van de CIA, Deep State en hun middelen en het gebruik van de FBI-elementen is het centrum van een zodanige chaos op Amerikaans grondgebied dat VN-interventie noodzakelijk zal worden geacht op basis van eerder gesloten overeenkomsten tussen de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties. Drie dagen geleden haalde ik een Fox News verslag aan dat bevestigde dat VN-soldaten (bv. Russen en Chinezen) de inbeslagneming van wapens zullen verzorgen, en gevangennemen degenen die beschouwd worden als een bedreiging voor de Nieuwe Wereld Orde. In de vorige delen van deze serie heb ik beschreven hoe de VN-troepen hebben geoefend voor deze overname.

Deze artikelen bespreken het feit dat het VN-troepen, die de FEMA kampen gaan beheren voor een massale opsluiting.

Een irrelevante vraag

Enige tijd geleden, ontving ik de volgende e-mail van iemand van de onafhankelijke media:

Mr. Hodges,
U brengt de beweging van de Alt Right media in discediet met uw rare beweringen over FEMA-kampen dat miljoenen Amerikanen daar naar toe zullen worden gestuurd en er ofwel zullen sterven of een heropvoeding ondergaan. Wat een onzin. U bent een schande voor de hele beweging en u misleidt miljoenen met deze ongegronde samenzweerderige claims.

Er zijn geen FEMA kampen, en zal er geen heropvoeding zijn. Er zijn geen Russen en Chinezen in Amerika, u bent paranoïde.

Ik veronderstel dat u ook van mening bent dat Hitler zes miljoen Joden heeft vermoord. Waarom gaat u niet terug naar het onnuttige werk dat u had voorafgaand aan dit, dan te doen alsof u het echte nieuws presenteert?

Deze verdediger van de beweging van de waarheid en auteur van deze e-mail vergat op de een of andere manier deze vernietigende mededeling te ondertekenen met zijn echte naam. Laten we eens kijken of deze persoon het juist heeft. Is het idee van een FEMA-kamp dat slechte dingen zal doen met de Amerikaanse burgers slechts een paranoïde fantasie?

Een onderzoek naar dit onderwerp zou moeten beginnen met een eenvoudige vraag: "Zouden de Amerikaanse soldaten in een staat van beleg waarbij miljoenen Amerikanen opgepakt worden, willen schieten op de Amerikaanse burgers"? Jammer genoeg is het antwoord op die vraag een betwistbaar punt. Het is duidelijk als we gegevens van het leger uit haar eigen materialen over concentratiekampen analyseren, dat Amerikaanse soldaten worden gebruikt voor het oppakken van gevangenen. Echter, de kampen waarnaar de mensen uiteindelijk zullen worden gedeporteerd, worden bemand en gerund door buitenlandse troepen en deze troepen zullen onder VN-controle staan. Dit document zal dit punt duidelijk maken.

Punt #1: FEMA-kampen zijn kampen voor slavenarbeid

Zoals het het geval met de nazi's was, zal slavenarbeid een deel van het beeld zijn, zoals blijkt uit het volgende document van het leger.

Bijlage J
J-20 FM 3-39.40 12 februari 2010
J-67.
Commandanten moeten de gedetineerden organiseren en op zodanige wijze beheren als mogelijk is voor de goede werking en werkgelegenheid van elke gedetineerde. Opstellen en bijhouden van een vakbekwaamheidsverslag voor elke gedetineerde. Opnemen van nieuwe vaardigheden, zoals die zijn verworven.
Individuele gedetineerden op regelmatige of permanente basis aan te wijzen voor arbeid of functie.
Het opzetten van beroepsopleidingsprojecten en het zoveel mogelijk aanmoedigen van gedetineerden om de benodigde vaardigheden in te studeren en te ontwikkelen.

Arbeid overwegingen J-68.

Arbeid van gedetineerden kan worden gebruikt voor het uitvoeren van het volgende:

Ik verontschuldig me en ik wil niet iedereen onwetend en niet geïnformeerd noemen, maar deze informatie komt rechtstreeks uit de leger-bestanden die met hun oorspronkelijke administratieve nummers zijn uitgelekt.

Vanuit het perspectief van de geschiedenis zijn concentratiekampen notoir bekend als instellingen voor moord. Gebaseerd op dit begrip, gebruikte ik het Leger-concentratiekamp Handboek als bron, getiteld FM 3-39.40 Internering en Hervestiging Operaties (PDF), waarin slechts weinig gewag werd gemaakt van sterfgevallen in de concentratiekampen. Maar wacht eens, dit document beschrijft de ondervragingsprocessen, de voedselbereiding, het vervoer en de verzorging van gedetineerden, maar ze geven nauwelijks aan hoe ze omgaan met dode lichamen.

In een faciliteit gevuld met een uiteenlopende bevolking ten aanzien van leeftijd, gezondheidstoestand en fysieke conditionering; zouden de autoriteiten zich dan niet bezig moeten houden met wat er gebeurt als een gevangene aan een onverwachte hartaanval of beroerte sterft? Wat zouden ze doen met de dode lichamen?

Als de juiste voorbereidingen niet zijn genomen voor de juiste zorg en de verwijdering van dode lichamen, zou dat dan niet de gezondheid in gevaar brengen van medegevangenen, en niet te vergeten de bewakers en andere militair personeel? Dit moet een primaire zorg zijn voor elke faciliteit. Echter, dit is het enige gebied waarin de FEMA-kamp Leger Handleiding relatief stil over is.

Punt #2: FEMA-kampen zijn vernietigingskampen

Uit de bovengenoemde verwijzingen spreken de volgende passages over hoe het leger omgaat met het onderwerp van de dood als het gerelateerd is aan de concentratiekampen:

5-69. Wanneer een gedetineerde onder Amerikaanse voogdij sterft, zal de aanwezige medisch officier onmiddellijk de commandant van de detentiefaciliteit of ziekenhuiscommandant inlichten (of de commandant van de eenheid, die de voogdij heeft over de gedetineerde als de dood zich niet heeft voorgedaan in de inrichting) met de

-Gedetineerde's volledige naam.

-Gedetineerde's code ISN/capture (verplicht).

-Datum, plaats en omstandigheden van de gedetineerde's dood.

-Eerste beoordeling over de vraag of de gedetineerde dood was, of niet, het resultaat van de overledene's eigen wangedrag.

-De initiële beoordeling over de oorzaak van de dood.

Wat er interessant is over 5-69, is dat de oorzaak van de dood niet wordt gecategoriseerd op een zinvolle manier, behalve dat gezegd wordt dat er een bewuste inspanning is om te bepalen of de dood van de gevangene te wijten is aan de "eigen acties".

5-72... Het Kantoor van de Keuringsarts van de Strijdkrachten is verantwoordelijk voor het afronden van een definitief DD-formulier 2064, dat een verklaring zal afgeven dat "dood was (of was niet) het resultaat van de overledene's eigen wangedrag" in het blok met het label "omstandigheden rond dood ten gevolge van buiten komende oorzaken."

Merk in het bovenstaande (5-72) op, dat de zinvolle categorieën van gevangenendood alleen zijn: (1) het eigen wangedrag van de gedetineerde en (2) de dood als gevolg van externe oorzaken.

5-73. Het NRDC stelt het ICRK in kennis van alle sterfgevallen van gevangenen. Het NDRC behoudt de DD-formulieren 2064 gedurende de periode van vijandelijkheden of bezetting, voor de duur van een andere militaire operatie, of zoals anderszins voorgeschreven. Indien het NDRC daartoe bevoegd is, zal het NDRC de DD-formulieren 2064 archiveren.

Er is een sleutelwoord dat nauwelijks onopgemerkt blijft. Die zinsnede luidt: "Het NDRC zal de gedetineerde DD-formulieren 2064 handhaven gedurende de periode van de vijandelijkheden of bezetting...." Met andere woorden, er zullen geen processen als in Neurenberg worden gevoerd betreffende de genocide, omdat de archieven niet permanent zullen worden bewaard (d.w.z. worden vernietigd).

Voor een handboek waarin tot in detail wordt beschreven hoe de gedetineerden behandeld zullen worden, laten ze de verwijdering van dode lichamen achterwege. Zal er een militaire regeling komen dat niemand dood gaat in het kamp door een hartaanval? Of is dit omdat het leger, met uitzondering van de incidentele spontane dood, zich geen zorgen maakt over een verwijdering van dode lichamen in een ruimte van massale detentie? Ik kan slechts tot één conclusie komen: de meeste sterfgevallen in verband met de gevangenen zullen zich niet voordoen in de inrichting zelf en dat verklaart waarom het leger zich kennelijk geen zorgen maakt over deze kwestie.

Dit opent een heel scala aan mogelijkheden. Zullen de ongezonde mensen naar een tertiaire instelling worden vervoerd om op humane wijze te worden behandeld, waar hun medische problemen worden behandeld? Ik denk dat het vrij gemakkelijk is om te zien waar ik mee bezig ben. Kunnen we echt verwachten, van "autoriteiten" die een onmenselijke daad hebben begaan door mensen zonder legitieme reden op te sluiten, dat zij plotseling hun geweten zullen ontdekken en de zwakken met mededogen en waardigheid behandelen?

Punt #3: Opleiding van de VN-troepen voor het overnemen en beheren van de FEMA-kampen

"Deze bijlage behandelt aspecten van ontwikkeling van opsluitingsfunctionarissen in andere landen. Voor de toepassing van deze bijlage worden de buitenlandse en HN-opsluitingsambtenaren verstaan".

Gedurende meerdere jaren heb ik in mijn talkshow vele ooggetuigen geïnterviewd over de aanwezigheid van buitenlandse troepen (meestal Russische) voor training op Amerikaanse bodem. Sherrie Wilcox heeft video's en nog meer foto-bewijs gepresenteerd. Anderen hebben uit de eerste hand hun verantwoording over deze gebeurtenissen verstrekt. Ik heb het bestaan van een FEMA-bilaterale overeenkomst met de Russen gedetailleerd, om 15.000 soldaten toe te laten voor "rampen beroepsopleidingen". En ondanks alle bewijzen zijn er mensen die onomwonden The Common Sense Show hebben bekritiseerd en beweren dat er geen buitenlandse troepen op Amerikaanse bodem zijn. Degenen die hebben geweigerd om naar het bewijsmateriaal te kijken, zijn mijn volk een excuus schuldig. Ten tweede, de menigte zal met het "steken van hun kop in het zand" nooit weten wat hen heeft geraakt, wanneer de hel losbreekt.

Stop nu! Het volgende kan beelden en berichten bevatten die lastig zijn voor degenen die lijden aan cognitieve dissonantie en corporate-media groepsdenken.

Hieronder staat nog meer bewijs dat het buitenlandse troepen zullen zijn die Amerikaanse burgers vermoorden; en niet Amerikaanse soldaten, waarop niet gerekend kan worden om hun eed ten opzichte van de Grondwet te schenden.

Bijlage N
Buitenlandse opsluitingsfunctionaris-trainingsprogramma

Training door Amerikaanse Trainers
N-43. Soldaten en mariniers aan wie de trainingsmissies worden toegewezen, krijgen een cursus ter voorbereiding om te voldoen aan de specifieke eisen van de ontwikkeling van de beoogde HN-detinering-officieren (d.w.z. buitenlandse detentieofficieren). De cursus moet de nadruk leggen op de culturele achtergrond van het HN, en de taal van dit HN-personeel ter introducering (om specifieke termen en zinnen te bevatten) en om inzichten te geven in culturele tips voor het ontwikkelen van een goede verstandhouding met het HN-personeel.

Het begin van deze sectie probeert de illusie te wekken dat de buitenlandse troepen onder de volledige controle staan van het legerpersoneel. Ik denk echter dat het waarschijnlijk is dat de massale uitroeiing van de gevangenen zal plaatsvinden wanneer het Amerikaanse leger uit de faciliteiten wordt teruggetrokken. Als er enige twijfel zou bestaan over het feit dat onze toekomstige gevangenbewaarders buitenlanders zullen zijn, die niet zullen aarzelen om massaal een genocide uit te voeren, dan moet de volgende alinea uit het document alle twijfel wegnemen.

Trainingsmethoden
N-48. Opleidingsprogramma's zijn ontworpen om HN-personeel voor te bereiden op de uiteindelijke training van zichzelf. Inheemse trainers zijn de beste trainers en moeten zoveel mogelijk worden ingezet.

Conclusie

Het plan, gekoppeld aan de activering van de FEMA-kampen is in beweging gezet. Door Antifa geleide medeplichtigen zullen een hel ontwikkelen. De VN biedt royaal aan om in te grijpen op basis van nieuwe overeenkomsten. Een overvloed van valse vlag terroristische aanslagen die ontworpen zijn om de chaos te creëren die nodig is om de Verenigde Naties in te brengen, is al begonnen.

Ik verontschuldig me voor het verwarren van mijn critici met feiten, maar laat mij een vraag te stellen: Waarom zou FM 39.4 ooit worden geschreven als het niet ging om operationeel gemaakt te worden in de toekomst? Als die intentie en mogelijkheid niet bestond, waarom dan tijd en moeite besteden aan deze uitgebreide plannen?

Er is nog een ander punt om te overwegen: welke argumenten zullen worden gebruikt voor het onder dwang verhuizen van mensen naar deze kampen? Dit is het onderwerp van de discussie in deel 5 van deze serie.

"Wat komt is niet langer komende, het is reeds hier"

Steve Quayle

Bron: UN Troops Will Be Running the FEMA Camp Extermination Centers – Dave Hodges – The Common Sense Show