www.wimjongman.nl

(homepagina)

VIERDE DEEL — DE LAATSTE KEIZER, DE ISLAMITISCHE ANTICHRIST EN DE LAATSTE KRUISTOCHT VAN HET VATICAAN

22 mei 2016 - door SkyWatch redacteur

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

DEEL 4: Hoe het Vaticaan ISIS in de kaart zal spelen

Onlangs, tijdens een conferentie georganiseerd door het Vaticaan, hebben de deelnemers de Katholieke kerk opgeroepen om afstand te doen van zijn doctrine over "Rechtvaardige oorlog" en "om Paus Franciscus een encycliek te laten schrijven over geweldloosheid en 'rechtvaardige vrede'". [i] Waarom is deze kwestie van het afwijzen van een "Rechtvaardige oorlog" nu aan de orde gesteld? Vanwege een geheim dat wij voorspellen bij het komende laatste uitkomst van ons 4-jarige onderzoek — The Final Roman Emperor, the Islamic Antichrist, and The Vatican’s Last Crusade (de laatste Romeinse keizer, de islamitische Antichrist en de Laatste Kruistocht van het Vaticaan) — waarbij de lezers zullen ontdekken, hoe door sommigen in de katholieke hiërarchie, evenals de mystici binnen Rome, wordt geloofd dat de huidige Paus een oud schema volgt waarbij de "Rechtvaardige oorlog"-theorie snel betrokken zal worden.

Sta mij toe dit uit te leggen.

In de afgelopen jaren, en bij meer dan één gelegenheid, heeft paus Franciscus, evenals Vaticaanse topdiplomaten en woordvoerders, gesproken ten gunste van een gecoördineerde internationale troepenmacht om de zogenaamde islamitische staat (ISIS) wreedheden jegens christenen en andere minderheden in het Midden-Oosten te stoppen. Onlangs heeft de Italiaanse aartsbisschop Silvano Tomasi de Verenigde Naties opgeroepen "dit soort van genocide te stoppen... anders zal ons in de toekomst worden verweten waarom we niets deden, waarom we deze vreselijke tragedie lieten gebeuren." [ii] Paus Franciscus zelf heeft geprobeerd woorden te vinden tussen het "stoppen" van ISIS en om zichzelf te distantiëren van de door ons-geleide bombardementsvluchten, maar hij hanteerde in recente dagen ook zeer specifieke taal, die niet door deze schrijver onopgemerkt is gebleven. Dit zijn de hermeneutische inspanningen die ongetwijfeld gekweekt zijn voor theologen en goed geïnformeerde personen onder hen, om zijn oordeelkundig gekozen zinnen te zien met een diepere 'sotto voce' ("onderstem"), een mededeling, die duidelijk Rome's bedoelingen tot uitdrukking heeft gebracht voor het steunen van een komende oorlog, met termen als "onrechtvaardige agressor", "volkerenmoord", en zelfs het idioom aan te moedigen van een "Rechtvaardige Oorlog," [iii] wat rechtstreeks betrekking heeft niet alleen op de specifieke activiteiten van ISIS, maar zijn bepaalde woordenschat geëxtraheerd heeft uit de "Rechtvaardige Oorlog"-theorie" en de "Rechtvaardige Oorlog"-doctrine (de laatste is afgeleid van de catechismus van de katholieke kerk in 1992, art. 2309, waarin de strenge voorwaarden staan voor een "legitieme verdediging met militaire kracht").

Beide tradities van de bovengenoemde "Rechtvaardige Oorlog" (grondig onderzocht in het boek The Final Roman Emperor, the Islamic Antichrist, and the Vatican’s Last Crusade als het gaat om definities door theologen, beleidsmakers en militaire leiders) hebben herhaaldelijk de termen "onrechtvaardige agressor" en "volkerenmoord", die dienst doen ten behoeve van de ratificatie van deze doctrines wanneer "oorlog moreel gerechtvaardigd is door middel van een aantal criteria, waaraan allemaal moet worden voldaan wil een oorlog als juist worden beschouwd. De criteria zijn verdeeld in twee groepen: "het recht om in oorlog te gaan" (jus ad bellum) en 'het juiste gedrag in de oorlog' (Ius in bello). Het eerste punt betreft de moraal van het gaan in oorlog, en de tweede: moreel gedrag binnen de oorlog, "wat aanklaagt dat "oorlog, hoewel verschrikkelijk, niet altijd de slechtste optie is. Er kunnen verantwoordelijkheden zijn die zo belangrijk zijn, dat ze de wreedheden die konden worden voorkomen, of een ongewenste uitkomst, dat zij een oorlog rechtvaardigen."[iv]

Het feit dat Paus Franciscus en andere hooggeplaatste aartsbisschoppelijken expliciet de exacte voorwaarden voor "Rechtvaardige oorlog" hebben gebruikt, ondersteunt de voorspelling die is gemaakt in onze trailer Final Entry (in deel 1). Een klein deel vat ik hieronder samen. Het dient ook te verduidelijken waarom aartsbisschop Tomasi een oproep doet aan de VN voor een grotere militaire actie tegen ISIS met zijn verzoek voor een betrokkenheid, wat is afgeleid van "een doctrine die wordt ontwikkeld, zowel in de sociale leer van de katholieke kerk als in de Verenigde Naties." [v] Dit is de uitspraak van, zo geloof ik, bepaalde machthebbers in het Vaticaan (wat vader Malachi Martin de maçonnieke, of vrijmetselaar, "Supermacht" genoemd heeft), die de Paus willens en wetens zal gebruiken tegen de zelfbenoemde kalief van het ISIS-regime, dat niets minder wil dan een laatste, heilige eindtijd-oorlog die zal leiden tot de komst van de islamitische Mahdi (Messias).

Zodra de juiste ballen gaan rollen als gevolg van wat ik voorspel in het aanstaande boek, zullen zowel ISIS en het Vaticaan zich middenin de ontvouwing bevinden van een specifieke profetie. Voor hun deel is alles wat er nodig is, een Vaticaan dat de geprofeteerde evenementen zal beginnen.

VOORSPELLING #1 — Wapens van massavernietiging

Zoals beschreven in De laatste Romeinse keizer gaan de Islamitische Staat en de deelgenoten een massavernietigingswapen gebruiken. Het zal een dergelijk groot toepassingsgebied en gevolgen hebben, dat een internationaal protest zal opstijgen, voldoende voor Rome om haar eerste kaart uit te spelen, die, zoals hierboven vermeld, met een subtiele verwijzing naar de theorie van een rechtvaardige oorlog in de aanloop naar deze voorspelde gebeurtenis. Wanneer deze WMD (specifieke details en grafieken in het komende boek) door ISIS wordt gebruikt, zal de Romeinse Paus de revitalisering van de christelijke regels opnoemen voor een "Rechtvaardige Oorlog".

Onder een nieuwe Amerikaanse president, en in samenwerking met de NAVO- en niet-NAVO-Bondgenoten, zullen de Paus en de VN, een coalitie-leger vormen vergelijkbaar met dat van de invasie van Irak in 2003 tegen de islamitische radicalen. Geopolitiek gezien, zullen de jihadisten de Vaticaanse sanctie voor een oorlog zien als een nieuwe en definitieve religieuze kruistocht — inderdaad, een werkelijke vervulling van hun dertienhonderd-jaar oude Hadith, dat naar verluidt de uitspraken van de profeet Mohammed citeert betreffende een laatste-dagen-kalifaat dat tegen "het leger van Rome gaat" tot "Malahim" — het equivalent van Armageddon in de christelijke leer, een strijd waarvan ISIS gelooft dat zij die uiteindelijk zullen winnen. Deze oorlog zal, volgens ISIS, de komst van de Mahdi (hun Messias) inluiden, de Al-Masih ad-Dajjal (Antichrist) en Isa (Jezus), die de Antichristelijke figuur doorboort en vecht namens het moslimleger.

We zullen onthullen hoe de Paus zichzelf zal zien — en ook Rome — temidden van deze zich ontvouwende profetie, waarop Franciscus heeft gezinspeeld bij verschillende gelegenheden, met inbegrip van het ISIS-terrorisme om dat aan te sluiten op het einde van de wereld. [vi] Deze Laatste Paus op Malachy's lijst heeft zelfs geadviseerd dat mensen het boek Lord of the World zouden lezen — een boek uit 1907, door monseigneur Robert Hugh Benson, die het bewind van de Antichrist uitbeeldt en de relatie van het Vaticaan aan het einde van de wereld, die zowel Franciscus als emeritus Paus Benedictus "profetisch" hebben genoemd. Dit is niet verwonderlijk als de regerende Paus een openlijke profetie-gelovige is en weet dat hij "Petrus Romanus" is, de laatste Paus (#112) uit de beroemde "profetie over Pausen", toegeschreven aan St. Malachias. (Dat wil zeggen, omdat Franciscus niet canoniek is gekozen, wat we bespreken in The Final Roman Emperor, als een intrigerende mogelijkheid van extra vreemde en profetische alternatieven voor het verhaal). Het best verkochte werk door Putnam en mijzelf, met een adellijke titel Petrus Romanus: de Laatste Paus daarin is deze mystieke profetie grondig en kritisch ontleed; en er is brede steun gevonden voor het document van katholieken, en zelfs is aangetoond dat, door de jaren heen, de kardinalen die de Pausen gekozen hebben op de een of andere manier kunnen worden gezien als vervulling van hun lijn in deze profetie. Als het gaat om Paus Franciscus is hier wat de laatste alinea in de profetie zegt:

Tijdens de laatste vervolging van de Heilige Roomse kerk, zal Petrus de Romein [Paus nr. 112, Petrus Romanus] er zitten, die zijn schapen zal hoeden in de vele rampspoeden, en als die voorbij zijn, zal de stad van zeven heuvels volledig verwoest zijn, en een vreselijke rechter zal over het volk oordelen.

[Notitie van de vertaler: De bovenstaande alinea is overgenomen uit het boek "De Laatste Paus"]

Toen de Paus nr.112, de jezuïet Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) werd gekozen, begonnen zich onmiddellijk verschillende boeiende dingen als vanuit zichzelf te ontwikkelen in zijn "Petrus de Romein" titel:

En dan zijn er de beroemde laatste woorden uit de Profetie over de Pausen zelf, die zeggen: "en als die rampspoeden voorbij zijn, zal de stad van zeven heuvels volledig verwoest zijn, en een vreselijke rechter zal over het volk oordelen." Zoals u leert uit ons vierde en laatste boek, is het idee, dat de stad Rome zal worden vernietigd tijdens de regeerperiode van Paus nr. 112 (en net vóór de wederkomst van Jezus Christus als rechter), een visie die herhaald wordt in talrijke oude profetieën uit Griekse, Joodse, katholieke en islamitische culturen! Dit omvat wat ISIS uit hun Hadith haalt — dat ze in oorlog gaan tegen het leger van Rome om het Vaticaanse hoofdkwartier te vernietigen. Zoals vermeld in een voorafgaande online trailer tot deze korte serie, heeft ISIS zelfs een film die deze apocalyptische gebeurtenis vertoont, culminerend in de vernietiging van Rome. [vii] Parallel met deze voorspelling, hebben ze gedreigd om Paus Franciscus te doden, [viii] en de Paus heeft gereageerd door te zeggen dat hij bereid is om te worden vermoord als dat Gods wil is. Hij hoopte alleen dat het hem geen pijn zal doen. [ix] Als dit verhaal zich blijft ontvouwen zoals het conflict voorspeld in De laatste Romeinse keizer, zal het steeds duidelijker worden aan de lezers, dat zowel Paus Franciscus en ISIS geloven dat zij verwikkeld zijn in een eindtijd-scenario, waardoor iets van wat Franciscus gezegd en gedaan heeft sinds zijn "verkiezing" begrijpelijk gemaakt wordt in een groter profetisch kader.

Bijvoorbeeld, naast wat ISIS, de Hadith en de Profetie over Pausen zegt over de vernietiging van Rome, kort nadat hij het pontificaat accepteerde, heeft Paus Franciscus de wereld gewijd aan "Onze lieve vrouw van Fatima" tijdens een mis op het St. Pieter-plein. [x] Franciscus kent de profetieën en controverses verbonden met Fatima, met inbegrip van de visie van de "Heilige Vader" (Paus) wandelend uit een verwoeste stad (het Vaticaan) wanneer de strijders van op ISIS-lijkende strijders er binnen komen om hem te doden. Franciscus gelooft in deze profetie (natuurlijk waarom droeg hij anders de wereld op aan juist deze Maria verschijning), en de geloften van ISIS om het te laten gebeuren. In Petrus Romanus stelden we het volgende vast:

Het derde deel van het geheim van Fatima, dat zogenaamd totaal door het Vaticaan in 26 juni 2000 is vrijgegeven, lijkt aan te sluiten bij de visies van Pius X. Een deel van het materiaal luidt als volgt:

...Voordat de Heilige Vader daar komt en een grote stad uitgaat die voor de helft in ruïnes ligt met een bevende en aarzelende stap, lijdend onder pijn en verdriet, terwijl hij bad voor de zielen van de lijken die hij onderweg tegenkwam... op zijn knieën aan de voet van de groot kruis, werd hij vermoord door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden, op dezelfde manier stierven na elkaar de bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen van religieuze en diverse leken in verschillende rangen en functies. [xi]

Het is interessant, gezien de voorspelling van Fatima, dat Paus Franciscus ook zijn hand uitstak naar de kabbalistische rabbijnen, waarvan Zohar (het belangrijkste werk van de Joodse Kabbala, dat meer dan zevenhonderd jaar geleden in het middeleeuwse Aramees werd geschreven) ook deze vernietiging van Rome voorspelt (Vaera sectie, volume 3, punt 34) in connectie met de geheime komst van de "Messiah" in het jaar 2013. (Is dit waarom de top-rabbijnen in Israël zeggen dat de presentatie van de Messias aan de wereld aanstaande is?) En nadat deze "Messiah" zich bekend maakt aan de internationale gemeenschap, "de koningen van de wereld zullen zich verzamelen in de grote stad van Rome en de Heilige zal vuur en hagel op hen laten regenen en meteorische stenen totdat zij allemaal zijn vernietigd." [xii]

De diepte waarop Paus Franciscus kan worden gevonden als een mysticus en als gelovige in deze profetie, waarbij de komende vernietiging van Rome ook kan worden verbonden met zijn kennis van de Sibille, wiens profetie gaat over de terugkeer van de god Apollo (aangeduid in het Nieuwe Testament als de geest die in de Antichrist zal wonen) en gecodeerd is op het Grootzegel van de Verenigde Staten, [xiii] evenals in de katholieke kunst (van altaren tot geïllustreerde boeken toe, en zelfs in haar verschijning op het plafond van de Sixtijnse Kapel, waar vier andere sibillen haar vergezellen [Paulus wierp een demon uit in een dergelijke profetes in het Nieuwe Testament]), en de Oudtestamentische profeten op plaatsen van Heilige eer. Maar deze Cumaean — die zich zo opvallend heeft genesteld binnen het katholicisme in de meest gevierde kapel — gaf een andere beroemde en vergeten profetie weer, die we onderzochten; en in de video-trailer laten we zien hoe deze werd geciteerd door vroege kerkvaders en daadwerkelijk verbonden is in de eindtijd met de islamitische Mahdi en een "laatste Romeinse keizer" (die aantoonbaar ontwikkeld is in de "Heilige Paus"-legenda) — een eschatologische figuur wiens tijd en rampzalige oorlog zeer binnenkort komt.

Zal Paus Franciscus de rol spelen van de laatste Romeinse keizer? Of zal het een andere Paus zijn? Er was iets vreemds bij het conclaaf waaruit Paus Franciscus is ontstaan naar het pontificaat toe? Iets eerder staat vermeld in dit bericht dat hij suggereert dat hij eigenlijk niet "canoniek" is gekozen?

(assisi)

Zelfs sommige katholieken denken dat er een "onwettige" activiteit achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden tijdens het laatste conclaaf [xiv] en dat, om redenen die wij nog niet begrijpen, Franciscus een tijdelijke "representant" is tot de echte Paus nr. 112 (Petrus Romanus) kan worden geïnstalleerd. Dit zou ook kunnen aansluiten bij de keuze van Sint Franciscus als Assisi zijnde een naamgenoot, zoals de oude monnik voorspelde, dat "een man, die niet canoniek is gekozen, zal worden verhoogd tot het pontificaat." De mysterieuze redenen rond een "tijdelijke" Paus — een valse paus — is grotendeels onbekend voor het publiek, maar werd voorzien door een mysticus als vader Herman Bernard Kramer in zijn werk, Het boek van bestemming. Tijdens een ongebruikelijke interpretatie over het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring "het grote wonder" genoemd in vers één, schreef Vader Kramer:

Het "teken" in de hemel is die van een vrouw met een kind, die schreeuwt in haar angst voor het baren. In dat baren geeft ze de geboorte aan een duidelijk gedefinieerde "persoon", die de kerk zal regeren met een ijzeren staf (vers 5). Het wijst vervolgens op een conflict binnen de kerk in het kiezen van iemand die "alle naties regeert" op een wijze die duidelijk is. In overeenstemming met de tekst is dit onmiskenbaar een Pauselijke verkiezing, daar alleen Christus en zijn vicaris het goddelijk recht hebben om alle naties te regeren... Maar als op die tijd de grootmachten een dreigende houding aannemen door het hinderen van de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat, onder bedreigingen van een algemene afvalligheid, moord of gevangenneming, wanneer deze kandidaat wordt gekozen.[xv]

Hoewel wij het niet eens zijn met Kramer's interpretatie van het boek Openbaring, kan zijn angst dat "grootmachten" "een dreigende houding kunnen hebben aangenomen om een belemmering te vormen voor de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat", echo's zijn van het sentiment van priesters elders vermeld in ons boek Petrus Romanus, die een crisis voor de kerk zien komen, en de laatste Romeinse keizer (Antichrist) die opstijgt als gevolg daarvan. Terwijl we door 2016 heen gaan, kan Paus Franciscus publiekelijk een globale politieke autoriteit zoeken (zoals de Verenigde Naties) om naast hem te komen voor zijn religieuze en sociale agenda, en President Barack Obama heeft zijn ogen gericht op de post van VN-secretaris-generaal na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, [xvi] en Israëlische President Benjamin Netanyahu is zeer bezorgd over de gevolgen van beide zaken. Zal de Paus of een ex-president een stap voorwaarts zetten om te voldoen aan de Sibille profetie... of zijn er anderen die wachten achter de coulissen? U leert de schokkende waarheid over deze vragen en waarom ISIS een massavernietigingswapen gebruikt en waarom er een oproep door Rome is om een oorlog te sanctioneren die er snel toe zal leiden dat zowel de moslims als de Romeinen betrokken raken bij hun eigen apocalyptica.

Oh... en zoals u uitgebreider in het boek De laatste Romeinse keizer kunt lezen, gaf bijna een decennium geleden een belangrijke islamitische website de datum waarop deze oorlog en de Mahdi zich zou ontvouwen: "Op basis van onze numerieke analyse van de Koran en Hadith, "hebben moslimgeleerden geconcludeerd dat "het officiële begin van het einde van de tijd en de komst van de Imam Mahdi het meest waarschijnlijk zal worden... 2016."[xvii]

VOLGENDE DEEL (deel 5) – Voorspellingen gaan door

TOM HORN & CRIS PUTNAM'S laatste boek wordt slechts een week vanaf nu vrijgegeven met een groots weggeven van 2016! Om gratis boeken, gratis DVD's, gratis digitale bibliotheken, geheime WIKI-gelekte bestanden & nog meer!


[i] http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/04/15/just-war-theory-should-be-abandoned-says-conference-hosted-by-vatican/

[ii] David Stout, “Vatican Backs Military Campaign against ISIS,” Time, March 15, 2015, last accessed March 15, 2016, http://time.com/3745462/vatican-ISIS-syria-iraq-middle-east/.

[iii] “Pope Francis: US Action against ISIS a ‘Rechtvaardige Oorlog,’” CBN News, September, 8, 2014, last accessed March 15, 2016, http://www1.cbn.com/cbnnews/world/2014/August/Pope-Francis-US-Action-against-ISIS-a-Just-War.

[iv] “Rechtvaardige Oorlog theory,” Wikipedia: The Free Encyclopedia, last modified March 10, 2016, last accessed March 15, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Just_war_theory.

[v] John L. Allen Jr., “Vatican Backs Military Force to Stop ISIS ‘Genocide,’” Crux News: Covering All Things Catholic, March 13, 2015, last accessed March 15, 2016, http://www.cruxnow.com/church/2015/03/13/vatican-backs-military-force-to-stop-ISIS-genocide/.

[vi] Thomas D. Williams, PhD, “After Paris, Pope Francis Tells Christians to Be Ready for the End of the World,” Breitbart, November 15, 2015, last accessed March 15, 2016, http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/15/paris-pope-francis-tells-christians-ready-end-world/.

[vii] Sophie Jane Evans, “ISIS’s Chilling Death March,” http://www.dailymail.co.uk/news/article-3356503/ISIS-s-chilling-death-march-end-world-Jihadists-release-video-depicting-vision-future-battle-culminating-Colosseum.html.

[viii] Robert Windrem, “ISIS Magazine Debiq Singled Out Pope Francis Ahead of US Trip,” NBC News, September 22, 2015, last accessed March 15, 2016, http://www.nbcnews.com/storyline/pope-francis-visits-america/ISIS-magazine-dabiq-singles-out-pope-francis-ahead-u-s-n431681.

[ix] Chris Perez, “Pope Francis: If I’m Assassinated, at Least Make it Painless,” New York Post, March 10, 2015, last accessed March 15, 2016, http://nypost.com/2015/03/10/pope-francis-if-im-assassinated-at-least-make-it-painless/.

[x] Edward Pentin, “Pope Francis’ Consecrating the World to Mary Culminates Fatima Celebration,” National Catholic Register, October 15, 2013, last accessed March 15, 2016, http://www.ncregister.com/daily-news/pope-francis-consecrating-the-world-to-mary-culminates-fatima-celebration/.

[xi] Thomas Horn and Cris Putnam, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here (Crane, MO: Defender Publishing, 2012), 454.

[xii] Thomas Horn, Zenith 2016: Did Something Begin in the Year 2012 that Will Reach its Apex in 2016? (Crane, MO: Defender Publishing, 2013), 371.

[xiii] For more information on this, see the appendix at the back of this book on the Cumaean Sibyl’s prophecy, the Great Seal, and the design and layout of the Vatican and Washington, DC.

[xiv] “Was Pope Francis Canonically Elected?” Catholic Truth, last accessed March 15, 2016, http://catholictruthblog.com/2013/12/30/was-pope-francis-canonically-elected/.

[xv] Rev. Herman Bernard Kramer, The Book of Destiny (Belleville, IL: Buechler Publishing Company, 1955), 277.

[xvi] Leah Barkoukis, “Report: Obama Wants to Become UN Secretary General, Netanyahu Doing Everything He Can to Stop Him,” Fox News, January 10, 2016, last accessed March 15, 2016, http://nation.foxnews.com/2016/01/10/report-obama-wants-become-un-secretary-general-netanyahu-doing-everything-he-can-stop-him.

[xvii] “End of Time Prophecies, Apocalypse & Eschatology,” Discovering Islam, last accessed March 15, 2016, http://www.discoveringislam.org/end_of_time.htm.

Bron: PART FOUR—THE FINAL ROMAN EMPEROR, THE ISLAMIC ANTICHRIST, AND THE VATICAN’S LAST CRUSADE » SkyWatchTV


printen??? spaar papier en inkt.