www.wimjongman.nl

(homepagina)

Islam, onze dodelijkste vijand: De tijd raakt op.

Door Prof. Paul Eidelberg, voorzitter van het Israel-Amerika Renaissance Instituut, Jerusalem en Philadelphia - augustus 2016

Deel 1 -- Deel 2

Deel III. Voormalig moslim Abul Kasem laat zien hoe de vijand te bestrijden

[[Opmerking van de auteur: Tijdens het onderzoek voor dit artikel ontdekte ik in het 7 januari 2008 nummer van FrontPageMagazine.com (FP) een zeer moedig en openhartig interview met een voormalige moslim, Dr. Abul Kasem. Hij is geboren en opgeleid in Bangladesh en heeft honderden artikelen en verschillende boeken geschreven waarin hij de islam uiteenzet. Bijvoorbeeld, hij droeg bij aan Leaving Islam: Apostates Speak Out, [Islam verlaten, afvalligen spreken zich uit] en Beyond Jihad: Critical Views From Inside Islam [Achter de jihad, kritische gezichtspunten vanuit de islam].
Kasem werd geïnterviewd door de leidende redacteur van FP, Dr. Jamie Glazer, een doctor in de filosofie die (samen met David Horowitz) The Hate America Left [De haat die Amerika achterliet] schreef (waarin Horowitz de "onheilige alliantie" onthult tussen links, dat doordrenkt is met atheïsme, en de islam). Laten we zonder dralen, direct doorgaan naar de openensvraag in FP van Dr. Kesem.]]

FP: Vertel ons iets over uw geestelijke en intellectuele reis.

Kasem: Geboren in Bangladesh, volgde ik seculiere scholen en onderging een strikt religieuze methode... Toen ik negen was, leerde een typische Mullah mij de islamitische rituelen... en hoe de Koran correct te reciteren. Hij leerde ons ook dat moslims de enige erfgenamen zijn van de aarde, en dat wij ons nooit moeten vermengen met de niet-moslims, we moeten hen haten, hen verbaal vernederen, en indien mogelijk, ook fysiek.

Op de middelbare school ontdekte ik een wereld buiten de islam. Ik ontmoette een paar hindoes en twee christenen. Ik vond ze uiterst beleefd, vredelievend, oprecht en minzaam. Helaas braken er gemeenschappelijke rellen uit in India en Bangladesh (toen bekend als Oost-Pakistan). Een van mijn hindoe-vrienden werd op brute wijze vermoord door islamitische fanatici. Dit was een levensveranderende ervaring aangezien ik getuige was van de verminkte dode lichamen van mijn vriend, zijn ouders, broers en zussen. Toen ik daarover met een paar moslimmannen sprak (gematigde moslims, over wie later meer) vertelden ze mij dat de Hindoes het verdienden om gedood te worden. Er mag geen enkele Hindoe wonen in ons moslimland. Verder heb ik van hen geleerd dat er in de islam een grote beloning is voor het doden van de niet-moslims.

In 1971 ontketende het islamitische leger van Pakistan een genocide, en doodde ongeveer 3 miljoen Bengalen en verkrachtte rond 250.000 Bengaalse vrouwen. Lokale islamisten hebben geholpen bij hun barbarij in elk opzicht. Zij rechtvaardigden hun daden met de Koran, Hadith (de verslagen van wat Mohammed zei en deed), en de sharia-wetten. Na de onafhankelijkheid sprak ik erover met een lokale imam. Hij pakte een Qur'an, las een paar verzen, en vertelde me dat de genocide en de massa-verkrachting voor honderd procent gesanctioneerd werd en islamitisch was. Hij zei dat de Bengaalse moslims zo veel van de echte islam afgeweken waren dat zij als zodanig Allahs straf verdienden, en dat was wat het Pakistaanse leger precies deed om ons te zuiveren. Geschokt besloot ik toen om de theologische bronnen van de islam te lezen.

Wat ik ontdekte vervulde mij met afschuw. Het ging boven mijn begrip uit dat een religie, die wordt aangeprezen als de religie van de vrede, deze bloedstollende, angstaanjagende, barbaarse verzen, culturen en wetten kon bevatten, en de gehele islamitische gemeenschap kon verleiden om de ongelovigen en de niet-zo-goede moslims af te slachten. Toegang tot de authentieke boeken en internet gaf me meer vrijheid om mijn standpunten te leren en te uiten.

FP: Deel met ons iets van wat u ontdekt hebt in de islam.

Kasem: Ok, hier is een deel van mijn onderwijs [over islam en haar historische bronnen]:

FP: In veel gevallen, wanneer ik [Glazer] een gesprek heb met verschillende moslims, gebeurt het volgende: het probleem van de islam wordt opgevoerd en ik wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht dat ik niet weet waarover ik spreek – en dit gebeurt al voordat ik zelfs maar iets, wat dan ook, heb gezegd.

Vervolgens, wanneer ik vragen stel over de gewelddadige verzen die het mandaat geven tot de oorlog tegen ongelovigen (d.w.z. Soeras 9:5, 9:29, enz.), word ik op de hoogte gebracht dat dit zelfs niet in de Koran staat. Vervolgens wordt mij verteld dat Mohammed niets deed, zelfs niet zoiets als het aanraken van de haren op iemands hoofd. Ik reageer dat Mohammed een militaire man was. Mij wordt dan verteld dat dit absoluut niet waar is. Ik noem vervolgens de woorden van de verzen die daar betrekking op hebben, en men vertelde toen dat ik een onjuiste vertaling heb. Ik beschrijf de vertaling, dat er een Koran is vertaald door een bekende en gerespecteerde moslim, die alle moslims vertrouwen (d.w.z. Abdullah Yusuf Ali) en de moslim waarmee ik spreek, schudt enkel zijn hoofd.

Mr. Kasem, dit gebeurt mij zo vaak. Wat is hier precies gaande? Spelen veel moslims een soort spel met de ongelovigen waar zij tegen spreken, of heeft de meerderheid van hen eigenlijk geen idee van wat er in de Koran staat, of zijn er ook nog andere bizarre redenen dat zij onverschillig zijn voor wat deze eigenlijk zegt?

Kasem: Ik denk dat die discussies gevoerd moeten zijn geweest met bepaalde sluwe islamisten die wonen op het grondgebied van de ongelovigen, misschien in de Verenigde Staten, Canada of het Verenigd Koninkrijk. Het zou geen verrassing zijn als deze zelfde islamisten, wanneer ze in een islamitisch Paradijs zijn, een bocht van 180° maken en weer zeggen dat de verzen 9:5 en 9:29 springlevend zijn en goed.

Deze tactiek van ontkenning, vertaalprobleem, andere context, misvatting, enzovoort, is een eeuwenoude methode die wordt gebruikt door de achterbakse islamisten om hun huid te redden. In de islamitische taal staat dit bekend als taqiyya (leugens) en kitman (misleiding aannemen). Wanneer moslims zwak zijn, vertellen de verzen 3:28 en 16:106-107 in de Koran (dat van Allah is) dat de moslims deze technieken kunnen gebruiken om zichzelf te redden van de ongelovigen. Ze mogen zelfs zonodig hun islamitische geloof verloochenen en hen wordt gezegd de islam te bekritiseren. Mohammed had dit beleid aangenomen om zijn critici te vermoorden.

Geen wonder dat wij vaststellen dat de moderne islamisten dezelfde techniek gebruiken om het westen te verwarren.

Laten we kort overzicht geven van vers 3:8 [van de Koran], over de oprichting van de islamitische taqiyya en kitman. Dit vers vertelt de moslims geen ongelovigen te nemen als vrienden; voorzichtigheid is nodig in de vriendschap met ongelovigen. Over de exegese van dit vers, ibn Kathir, schrijft de meest vooraanstaande Tafsir [exegeet] van de Koran: Raak niet bevriend met de ontkenners (dat wil zeggen, de niet-moslims), zelfs niet als ze tot de nauwste verwanten behoren. In geval van gevaar staat Allah aan moslims toe uiterlijk vriendschap te tonen aan de ongelovigen, maar nooit innerlijk. De taqiyya is toegestaan tot op de dag der opstanding. Allah heeft een niet aflatende kwelling bewaard voor hen die steun geven aan Zijn vijanden, en degenen die vijandschap hebben tegenover Zijn vrienden.

In eenvoudige taal zegt ibn Kathir dat het oké is om de toevlucht te nemen tot leugens en bedrog omwille van de islam. Het is daarom geen verrassing dat Mohammeds fervente pleitbezorgers gewoon de geschiedenis van de islam herhalen. De geslepen, verfijnde, en sluwe islamisten zullen op soortgelijke wijze handelen teneinde het vertrouwen van de goedgelovige westerse ongelovigen te winnen. Dit is hoe de islam een vijandelijk gebied binnentrekt - als islamisten daar geen militaire macht hebben om de ongelovigen massaal te doden. Maar let op hoe hun tactiek zal veranderen wanneer ze sterk genoeg in aantal zijn, met zeg maar ongeveer tien procent van de bevolking (dit is wat nu gebeurt in Frankrijk). En dan doen ze de werving van islamitische terroristen, en stellen terreurcellen in. Ik hoop dat u nu begrijpt waarom de islamisten die in het westen leven zo bedreven zijn in het vertellen van leugens en het plegen van bedrog

In dit verband is het misschien zinvol om te onderzoeken wat de ware betekenis is van de verzen 9:5 en 9:29. Volgens de meeste Koran-geleerden staat dit vers (9:5) bekend als 'het vers van het zwaard' (ayat saif). Dit vers alleen al spreekt ongeveer alle 124 verzen tegen die spreken over barmhartigheid, tolerantie en vergeving aan de heidenen. Laten we dit vers 9:29 begrijpen in de taal van de islam. Dit vers zegt: bevecht degenen die niet geloven in Allah, in de laatste dag, of in halal-voedsel. Ongelovige mensen van het Boek (de Joden en de christenen) betalen de jizya-belasting met onderwerping (vernedering). Als zij de jizya-belasting niet betalen, of zich bekeren tot de islam, dood hen. Volgens verschillende islamitische bronnen trekt dit vers alle [toegeeflijke verzen] in, 2:109, 60:8-9.

Tot slot moet ik de onnozele ongelovigen die een dialoog hebben met deze slimme islamisten, vertellen dat deze mensen gewoon profiteren van de onwetendheid van de goedgelovige niet-moslims, die reeds gehersenspoeld zijn door de PC-media [politiek correcte] dat de islam een religie van vrede is, vergelijkbaar met andere godsdiensten. De overgrote meerderheid van de moslims (vooral van niet-Arabische achtergrond) heeft weinig idee van de ernst en de wreedheid van de Koran. Als zodanig kunnen deze islamisten optimaal profiteren van de onwetendheid en proberen ze de verzen voor het doden en de haatdragende verzen om te keren in liefdevolle verzen. Dit is waarom het belangrijk is om de Koran, de Hadith, de Sunna, en de Sharia te lezen en te begrijpen. Deze fundamentele bronnen van de islam zijn de krachtigste wapens tegen de fundamentalisten die leven in het Westen.

FP: Terwijl ik er zeker van ben [Glazer zegt dit] dat sommige van deze moslims weten dat ze mij bedriegen, heb ik inderdaad veel moslims ontmoet, zoals die u zojuist hebt beschreven, die echt niets weten over de ernst van de wreedheid van de Koran. In ieder geval... Waarom denkt u dat het streven naar een islamitische reformatie lijdt onder zulke enorme belemmeringen? De inspanningen van gematigde moslims om een echte strategie te ontwikkelen tegen de jihad lijkt te falen, nietwaar? Hoe komt dat? Of zijn mijn veronderstellingen misplaatst?

Kasem: Het antwoord is heel eenvoudig. De islam kan niet worden hervormd. Mohammed zelf heeft een reformatie van de islam verboden. Hervorming van de islam is geen nieuw idee. Islamitische geleerden hebben van tijd tot tijd een hervorming van de islam geprobeerd. Ze hebben gefaald. U hebt misschien gehoord van de groep genaamd de Mutaziliten. Hun oprechte poging tot hervorming van de islam in of rond de negende en tiende eeuw heeft jammerlijk gefaald. Velen van deze Mutaziliten werden geconfronteerd met strenge islamitische straffen voor het brengen van een vernieuwing (bidah) in de islam. De invoering van vernieuwing in de islam is een ernstig misdrijf volgens de [Asherite filosoof] al-Ghazali. Wie zo'n hervorming inbrengt, wordt onderworpen aan islamitische strafmaatregelen, wat betekent: de dood.

Vandaag de dag is de islam versteend in zevende eeuwse Arabische Bedoeïenen-gebruiken, waarop Mohammed de islam heeft op gegrondvest.

Bron: Israpundit » Blog Archive Part III. Former Muslim Abul Kasem Shows How to Combat the Enemy - Israpundit