www.wimjongman.nl

(homepagina)()

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

6 mei 2015 - Jack Kelley

Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten. Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in.

En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: Waarom staat u hier heel de dag werkloos? Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is.

Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten.

En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is, en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben?

Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Matt.20: 1-16).

Waar gaat dit allemaal over?

Ik ben een managementconsultant geweest gedurende het grootste deel van mijn leven. En voordat ik een gelovige werd, dacht ik dat de Heer allerlei motiverende beginselen had geschonden, door geen motieven te geven voor een billijke compensatie in dit verhaal. Het leek mij alsof de landeigenaar in de gelijkenis zijn werknemers de motivatie gaf om heel laat te verschijnen. Ze zouden toch nog steeds betaald krijgen voor een volledige dag.

Toen werd ik wedergeboren, en leerde dat de doelstelling van de Heer in het onderwijs door middel van gelijkenissen was om zijn volgelingen licht te geven over wat de manieren van het Koninkrijk moesten zijn, die iedereen anders zou verwarren (Matt. 13: 11-13). Zo had het zeker gewerkt voor mij.

Ik leerde dat een gelijkenis een hemels verhaal is met aardse perspectieven, en dat alle karakters iemand of iets anders vertegenwoordigen. Deze was niet anders. Zoals gebruikelijk vertegenwoordigt de grondeigenaar de Heer, de werknemers zijn de volgelingen, en de wijngaard is zijn Koninkrijk. De loonstaat voor de beloningen is de zaligheid. Het werk is wat zijn volgelingen doen om de beloning te verdienen, en de dag is de lengte van tijd die hen is gegeven om het te doen, normaal gesproken hun levensduur. Deze gelijkenis was niet bedoeld als een les om te beheren. Het werd gegeven voor het belichten van de drie belangrijkste principes die te maken hebben met het Koninkrijk der hemelen.

Drie principes

Eerst, ongeacht wanneer in je leven zult beslissen om toe te treden tot zijn Koninkrijk, je hebt op dat moment recht op alle rechten en voordelen die je met betrekking daartoe gekregen hebt (Efeze 1:13-14). De laatsten ingehuurden kregen hetzelfde loon als de eersten.

Ten tweede moet je je aanmelden vóór het einde van de dag (Hebr. 4:7). Niemand werd aangenomen na het einde van de dag en zoals ik al zei: de dag vertegenwoordigt ons leven.

Ten derde, als je denkt dat je meer verdient in het Koninkrijk omdat je meer werk of moeilijker werk had, of een beter leven leefde dan iemand anders, dan ben je vergeten hoe je erin kwam. Je werd niet gered vanwege je verdienste of waardigheid, maar vanwege Zijn barmhartigheid en genade. Denken dat Hij je iets extra verschuldigd is, is een zonde die als wanneer die onbeleden blijft, als gevolg zal hebben dat je naar buiten gegooid wordt. (Onthoud iedere werknemer is een gelovige) maar het kan een druk zetten op uw relatie met de Heer tijdens uw leven en zeker uw vreugde over de aanvaarding in het Koninkrijk laten afnemen.

Is uw werk al gedaan?

Dus hoe zit het dan met het werk dat iedereen, of de eerste of de laatste, moest doen om hun loon te krijgen? Ik dacht dat de zaligheid vrij was, en niet kon worden verdiend. Eerder hadden de mensen gevraagd aan Jezus: "Wat is het werk dat God van ons verlangt?"
'Het werk van God is dit,' antwoordde Hij: "Geloof in degene die Hij heeft gestuurd." (John 6:28-29)

Wat een perfecte gelegenheid om te wijzen op alle dingen die nodig zijn voor ons; de 10 geboden, de Bergrede, of sommige nieuwe lijsten die deze beide gecombineerd hebben, en regelmatig kerkbezoek, giften, met misschien enig zendingswerk eraan toegevoegd. Nee niets van dat alles. "Geloof in degene die Hij heeft gestuurd." Punt. Einde verhaal.

De werknemers die de hele dag werkten vertegenwoordigen degenen die hebben geloofd in de Ene die Hij heeft gestuurd, en voor de rest van hun leven lang en hard hebben gewerkt voor het Koninkrijk. Niets mis met al hun harde werk, en ze hebben waarschijnlijk veel goeds bereikt, maar aan het einde van de leeftijd, als ze denken dat ze enig extra krediet zullen krijgen, zullen hun ware motieven worden blootgelegd. De jaloezie die ze voelen wanneer een verschrikkelijke zondaar een last-minute bekering doet en wordt gered zonder goede werken als zijn krediet, toont aan dat zij niet gewerkt hebben uit dankbaarheid naar de Heer voor wat hen al reeds was toegezegd, maar om iets meer voor zichzelf te verdienen. (1 Kor. 4:5)

En de eerste zullen de laatsten zijn

Toen de Heer zei: "Veel laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten zullen de laatste zijn," gaf Hij een beschrijving van het geestelijke equivalent van te worden gezonden naar de achterste rij. Iets dergelijks gebeurde eigenlijk al eens een keer met mijzelf. Ik kwam vroeg naar een populaire seminar, had een goede parkeerplaats gevonden, en nam mijn plaats in de rij die zich reeds vormde, en begon mentaal de stoel te selecteren die ik in het hoofd had voor wanneer de deuren zich geopend hadden. En terwijl de rij al snel langer en langer werd, begon ik leedvermaak te krijgen over het feit dat ik niet van plan was één van die verliezers te zijn die altijd aankomen op het laatste moment en verschrikkelijk slecht kunnen parkeren en een slechtere stoel zullen krijgen. Nee meneer, ik niet.

Tenslotte gingen de deuren open en tot mijn schrik ontdekte ik dat ik in de verkeerde rij had gestaan. De eersten hadden een rij gevormd voor de verkeerde deur. De echte ingang was in een andere deur en plotseling stond ik meer aan het eind van de rij, in plaats van aan het begin. Sufferd! Ik had het gevoel dat ik zo zelfvoldaan en superieur was, en nu was ik de verliezer. Ik miste mentaal de eerste 15 minuten van het seminar met het proberen te kalmeren, en om over het feit heen te komen dat ik al die tijd had gewacht om een voorkeurszitplaats te krijgen en dat mijn stoel nu niet beter was dan van iemand anders. Gaan van de eerste naar de laatste plaats roofde mijn vreugde op die hele dag, en mijn superieure houding maakte het des te erger.

Neem uw loon

Als je een van die gelovigen bent die de Heer kan beschuldigen van jaloers te zijn over wat iemand anders krijgt, beken het nu. Laat er geen dag overheen gaan, vervreemd van Hem vanwege uw jaloezie.

En hier is een manier waarop die gelijkenis zo verschillend is van het leven. Iedereen wist dat de werkdag 12 uur lang was, zodat allen het einde konden voorspellen. Maar wie onder ons kan het einde van ons leven voorspellen? Als u iemand bent die zich niet volledig inzette om een van zijn volgelingen te zijn, kunt u beter luisteren naar het advies van Hebreeën 4:7: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet" en in 2 Cor. 6:2: "Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil." Selah.

Bron: The Parable of the Workers in the Vineyard - Gracethrufaith