www.wimjongman.nl

(homepagina)De Wachter

13 juni 2015 - door Jack Kelley

"En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal híj in zijn ongerechtigheid sterven, maar ú hebt uw leven gered" (Ezechiël 33:7-9

Ezechiël 33:7-9 vertelt over de benoeming van Ezechiël door de Heer als wachter over Israël, dat toentertijd alleen bestond uit het zuidelijke Koninkrijk. (Dit bevestigt ook zijn eerdere verklaring daarover in Ezechiël 3:17). God zei ook dat de profeten die Hij al eerder naar het noordelijke Koninkrijk had gezonden, ook Zijn wachters waren (Hosea 9:8). Net als Ezechiël waren deze wachters ook profeten die God had aangewezen om namens Hem tot Israël te spreken.

Dit zijn de enige twee plaatsen waar God spreekt over de benoeming van een wachter voor het waarschuwen van de mensen voor de gevolgen van hun zondigheid, en beide staan ze in het Oude Testament en waren bedoeld voor Israël. Maar alleen Ezechiël werd persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor het overbrengen van de waarschuwing.

Er is slechts een vermelding van een wachter in het Nieuwe Testament (Johannes 10:3). De HSV noemt hem een deurwachter. De meeste vertalingen gebruiken dit woord ook. Zijn taak was om de poort van de gemeenschap te openen, zodat de herders hun schapen konden ophalen. Hij was geen uitkijk, of "wachter op de muur".

Een deurwachter wordt ook genoemd in het Markus 13:34. Hier vertelde de Heer dat gelovigen die op het tijdstip van de wederkomst op aarde zijn op hun hoede moeten zijn en waakzaam, zoals een deurwachter staat bij de deur en wacht op de terugkeer van zijn meester. De deurwachter had in beide gevallen niet het gebod om de mensen te waarschuwen voor naderende gebeurtenissen.

Kortom, ik denk dat Ezechiël 33:7-9 specifiek bedoeld was voor Ezechiël als Gods profeet naar Israël toe. Het was niet bedoeld in een algemene strekking naar de Gemeente toe vandaag de dag.

Maar dat betekent niet dat God de kerk in het duister heeft gelaten over zijn plan. Paulus zei in feite specifiek dat we niet in het duister zijn aangaande de dingen die moeten komen (1 Thes 5:4). De kerk heeft iets wat de mensen in de dagen van Ezechiël niet hadden. We hebben het voltooide woord van God en het bevat alles wat we nodig hebben om te weten waar we staan op Gods tijdlijn.

Daarom, hoewel ik periodiek de huidige gebeurtenissen vergelijk met de bijbelse profetie, zie ik mezelf of iemand anders die vandaag leeft niet als een door God-benoemde "wachter op de muur". Als Gemeente hebben wij niet speciaal benoemde profeten/wachters om te waarschuwen over wat er zal komen. Ieder van ons wordt verondersteld zijn eigen wachter te zijn door het bestuderen van het Woord. Op deze manier komen wij uit de duisternis (geestelijke onwetendheid), in het licht (geestelijk bewustzijn). We zullen niet worden verrast, maar zien de tekenen van de komende Dag des Heren voor wat ze zijn en zullen elkaar aanmoedigen omdat we niet zijn bestemd om te lijden onder de toorn, maar voor het ontvangen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus (1 Thes. 5:8-11).

Als het niet het ene is, dan is het het andere...

Met dat in gedachten, laten we eens kijken naar enkele dingen die de Bijbel ons vertelt over de tijd waarin we leven.

Jezus gebruikte de symboliek van een vrouw in barensnood met betrekking tot de wederkomst. Geboorteweeën beginnen van tevoren om de vrouw te waarschuwen dat ze vlak voor de geboorte van haar kind staat. Jezus zei op dezelfde manier zullen oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en dodelijke ziekten ons waarschuwen voor de nabijheid van Zijn komst (Matt. 24:4-8, Lukas 21:11). In beide gevallen is de toenemende frequentie en intensiteit van de gebeurtenissen als een signaal in de richting van het hoogtepunt van die gebeurtenis. Na jaren van ontkenning zijn de meeste mensen het er nu wel over eens dat de tekenen die Jezus aanwees als bewijs, overal om ons heen snel toenemen in zowel frequentie als intensiteit.

Van bijzonder belang is dat de Heer melding maakte van een groeiende haat tegen het Joodse volk wanneer het einde nadert. Dat zal ertoe leiden dat ze gehaat worden door alle naties (Matt. 24:9). Wie kan ontkennen dat we een dramatische stijging zien in het antisemitisme als een algemene trend in de wereld, evenals de stopzetting van de pro-Israël standpunten van landen die van oudsher Israëls vrienden waren.

Paulus voegde andere tekenen toe, die wijzen op het naderen van het einde:

"Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen." (1 Timoteüs 4:1)

Als ik kijk naar de huidige stand van zaken, wat vandaag dan voor christendom doorgaat, dan ben ik ervan overtuigd dat Paulus echt met behulp van zijn brieven aan Timoteüs ons wilde waarschuwen, niet alleen hem.

Voor mij heeft een groot deel van de 'emerging church' beweging (opkomende kerk) de grondbeginselen van ons geloof verlaten in een poging om iedereen aan te trekken en niemand te willen beledigen, zodat de zondagdiensten in snel tempo en als een show draaien. En ze maken de vergissing dat het aantal aanwezigen een evangelisatiesucces zou zijn. Onlangs heeft men zelfs met een vermenging van het christendom met de islam tot een "Chrislam" een nieuwe poging gedaan om een beroep te doen op iedereen, terwijl ze niemand wilden kwetsen.

Maar let hierop: "En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af." (2 Timotheüs 3:1-5)

Mensen maken regelmatig opmerkingen naar mij over het gemiddelde vurig karakter van sommigen in vaak christelijke forums. Ze vragen of deze mensen echt gelovigen zijn. Uitschelden, persoonlijke beledigingen, en uitspreken van een vonnis tegen een verschillende mening maken dat een redelijke persoon zich dat afvraagt. Ik vertel ze dat hoe minder zeker de mensen zijn in hun geloof, hoe meer ze misbruik kunnen maken bij het verdedigen ervan. Als uw kennis beperkt is, bent u gedwongen om de toevlucht te nemen tot persoonlijke aanvallen in antwoord op de vragen.

Er wordt gezegd dat er elke dag vele duizenden nieuwe wedergeboren gelovigen zijn, meestal in China, India en Afrika. Zijn deze derde wereld bekeringen gekomen door het reageren op de bouw van grote kerken in hun steden, en de komst van professionele musici om de leden te vermaken? Nee. Zij ontmoeten elkaar in het geheim in hun huizen, schuren, grotten en bossen, vaak zonder professionele leiding van welke aard ook, en reageren op tekenen en wonderen, als de Heilige Geest zich krachtig onder hen beweegt. Waar zijn de wonderen in onze 'opkomende kerken'? Of zijn ze slechts bezig met het beoefenen van een vorm van godsvrucht, terwijl ze de kracht ervan ontkennen?

"Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels." (2 Timoteüs 4:3-4)

Één van de grote mythen in de kerk van vandaag is het "inclusivisme", dat gedoceerd wordt in sommige liberale denominaties. Het beweert dat er vele wegen zijn naar het eeuwige leven en zolang de mensen maar oprecht zijn in hun geloof, ongeacht wie zij als God aanbidden, ze zullen hun weg naar het heil vinden.

Maar Jezus zei: "Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden." (Matt 7:13-14) " Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden." (Joh. 10:9) "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh. 14:6) Dat klinkt vrij exclusief voor mij.

Een ander voorbeeld is het verhogen van dromen, visioenen en profetische berichten boven het geschreven woord uit, in de voorkeur als bron van informatie over Gods plannen. Het is waar dat Petrus sprak van dromen, visioenen en profetische berichten als tekenen die in de laatste dagen over ons komen (Handelingen 2:17-18). Maar deze woorden zijn bedoeld ter ondersteuning van het geschreven woord, niet om het te vervangen.

Vanwege dit misbruik in het gebruik van geestelijke gaven lijkt het voor een groeiend aantal christenen dat de tijd van Gods toorn eigenlijk een tijd van glorie zal zijn voor gelovigen, die geestelijk worden voorbereid op de tijd van de "Manifestatie van de Zonen van God". Ze geloven niet dat Jezus zal komen om zijn Gemeente naar de hemel op te nemen. Zij geloven in plaats daarvan dat de Kerk hier de hemel op aarde zal maken, en wanneer dat klaar is zal de Heer komen en ons leiden. Door voornamelijk op deze dromen en visioenen te vertrouwen hebben ze Gods plan voor het einde van dit tijdperk herschreven, waardoor het tot een op de mens geconcentreerde evaluatie is geworden, van mensheid naar een godheid. Maar God zei dat zijn woord de lamp voor onze voeten is en het licht voor ons pad (Psalm 119:105), niet onze dromen en visioenen. Paulus' vermaning "om dagelijks de Schriften te onderzoeken om te zien of deze dingen waar zijn" (Handelingen 17:11), lijkt te zijn vergeten wat deze dromen, visioenen en profetieën betreft.

Deze voorbeelden van valse leer in de kerk werden door Paulus voorspeld als onderdeel van de afvalligheid die zou komen vóór de Dag van de Heer (2 Thes. 2:3).

... Of het andere

In de afgelopen artikelen heb ik gewezen op de gelijkenis tussen de islamitische profetieën van de al-Mahdi en de bijbelse profetieën van de anti-Christ. Bijvoorbeeld, dat beide laten zien dat een leider op het toneel komt in een tijd van grote beroering op aarde. Beide beschrijven hem als een man die in eerste instantie zal verschijnen als een vredestichter, die een zeven-jarig bewind zal krijgen, hoofd zal zijn van de één-wereldreligie en de één-wereldregering, en die beweert van bovennatuurlijke oorsprong te zijn. Beide profetieën monden uit in een strijd tussen goed en kwaad, wat een definitief oordeel over de aarde zal brengen. Het is alsof ze dezelfde persoon beschrijven. Het verschil is dat diegene in de islam een goede kerel is, terwijl de Bijbel hem kwaad noemt.

Neem deze charismatische (in de seculiere zin) politieke en religieuze leider met zijn bovennatuurlijke krachten, en voeg daar de algemeen aangehouden maar onjuiste overtuiging aan toe dat God en Allah dezelfde zijn, en dat de islam een godsdienst van vrede is, en vervolgens kunt u met het verdwijnen van de geest van onderscheiding in de kerk zien hoe deze islamitische leider een angstige wereld, die op de rand van een ramp staat, zou kunnen verenigen.

"En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af." (Openbaring 13:8)

De komst van de Mahdi/anti-Christ zal zijn in een tijd van grote opwinding, met overal mensen die geloven dat de Verlosser van de wereld is gekomen om de vrede te brengen waar ze naar verlangd hebben. Zij zullen zich allemaal vergapen aan de macht en de aanwezigheid van hun pseudo-Verlosser. "Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd." (Romeinen 1:21)

"Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten." (1 Thes. 5:3)

Maar helaas, maar al te snel zullen zij beseffen dat hij een bedrieger is en dat ze vastzitten in de dodelijkste periode van de geschiedenis, een tijd waarin de helft van hen het niet zal overleven.

Maar wacht, er is nog meer

Tot nu toe hebben we gekeken naar de tekenen van een onbepaald aantal versnellingen, waarover we alleen maar algemene opmerkingen kunnen maken. Maar geeft de Bijbel ons niet meer specifieke zaken om naar te kijken?

Het eerste duidelijke teken dat Jezus aan de discipelen gaf, toen ze naar de eindtijd vroegen, is de gruwel van verwoesting die zal staan op de heilige plaats (Matt. 24:15). Binnen een paar jaar na zijn dood en opstanding werd de Tempel verwoest. Kort nadat de natie, over het geheel genomen, opgehouden had om te bestaan. Om een gruwel der verwoesting te plaatsen, heb je een heiligdom nodig, en daarmee een natie met een verbond dat wordt gehouden door Joodse mensen in Israël. Aan deze voorwaarden is nog niet voldaan sinds 70 na Chr.

[Opmerking editor: Jezus sprak over topöi hagöi dat is: -plaats heilig-, en Daniël spreekt over Hammiqdäš, dat is: heiligdom.]

Daarom was de wedergeboorte van de natie het eerste belangrijke teken dat het einde der tijden gekomen was. Maar Israël is nog geen natie met een verbond, dat wordt gehouden door de mensen, en niet eerder dan nadat de slag van Ezechiël 38 (Ezechiël 39:22) heeft plaatsgevonden. Uit die strijd zal een zeven jaar durend verbond ontstaan, wat de tijd start van Daniel's ontbrekende 70e week (Daniel 9:24-27). Op dat moment zullen zij een tempel/heiligdom bouwen. In het midden van de 70e week zal de gruwel van verwoesting worden geplaatst en daarom de grote verdrukking beginnen (Daniel 9:27, Matt. 24:15). 1260 dagen later zal het eindigen en kort daarna, op een dag en een uur dat niemand van tevoren bekend is gemaakt (Matt. 24:36, Matt. 24:42, 44, Matt. 24:50, Matt. 25:13) zal de Heer terugkeren voor de oprichting van zijn Koninkrijk. In Matt. 24:34 heeft Jezus laten doorschemeren dat al deze dingen zullen gebeuren binnen het leven van mensen die waren geboren toen het eerste teken, de wedergeboorte van Israël, plaatsvond.

In Psalm 90:10 schreef Mozes over iemands levensduur, en zei dat het niveau daarvan gemiddeld op 70-80 jaar ligt. Huidige VN-statistieken laten zien dat de gemiddelde levensduur in een groot deel van de wereld vandaag binnen dat bereik valt. Vooruit tellende van de geboorte van Israël in 1948 geeft ons een mogelijkheid van 2018-2028.

De opname van de kerk

In Handelingen 15:13-18 zei Jakobus dat Israël opzij zou worden gezet als de Heer uit de andere volken een volk voor zichzelf zou nemen. Daarna zou hij Davids vervallen Hut/Tabernakel bouwen, een verwijzing naar de Tempel/Heiligdom. De Griekse woorden vertaald "om te nemen uit" betekent letterlijk "wegvoeren uit de tijd en plaats". De Gemeente zal worden weggenomen uit de tijd (de 70e Week) en de plaats (aarde) voordat de wederopbouw van het heiligdom zal plaatsvinden.

Paulus, die gehoord heeft wat Jakobus zei tegen de Raad van Jeruzalem, bevestigde dit in zijn brief aan de Romeinen. Hij zei dat Israël zich gedeeltelijk heeft verhard (tegen God), totdat het volle getal van de andere volken is gekomen. Daarna zal geheel Israël worden gered (Romeinen 11:25-26). Het Griekse zin vertaald met "volle getal" geeft een opgegeven of vooraf bepaald getal aan. "Binnengaan" betekend in staat stellen te komen op de geplande bestemming, zoals wanneer een schip of trein "binnen loopt". Paulus zei dat de Gemeente een vooraf bepaald aantal zal bedragen en wanneer dat aantal is bereikt zullen wij in onze geplande bestemming komen. Jezus zei dat onze geplande bestemming het Vaderhuis is (Joh. 14:2-3). Daarna zal Hij weer omzien naar Israël. De Tempel/Heiligdom zal worden gebouwd en de resterende zeven jaren van Daniels 70 weken profetie, bekend als de tijd van Gods toorn zal worden voltrokken. Gedurende deze tijd zal Israël worden gereinigd ter voorbereiding op de periode van het Koninkrijk.

Deze twee verklaringen bevestigen dat de opname van de Gemeente zal plaatsvinden vóór het herstel van Israëls verbond met God, wat zal plaatsvinden 7 jaar voordat de Heer zal terugkeren om zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Het heeft geen wachter nodig

Ter afsluiting adviseer ik iedereen om te stoppen met het kijken naar het nieuws van de netwerken en in plaats daarvan door de dagelijkse samenvattingen te bladeren die de vele websites (met inbegrip van deze) bieden, om een meer en vollediger inzicht te krijgen over de toestand van onze wereld. Vervolgens, als u daar meer vertrouwd mee bent, krijgt u met deze en andere soortgelijke passages van de Schrift perspectief op de actualiteit, wat degenen die niet deskundig genoeg zijn, gewoonweg niet kunnen verwerven. U zult ontdekken dat u letterlijk met uw Bijbel in de ene hand, een dwarsdoorsnede krijgt van het nieuws van de wereld in de andere, en zien hoe het zich allemaal bezig is te ontvouwen.

Tijdens zijn eerste komst beschuldigde Jezus de religieuze leiders dat ze beter het weer konden voorspellen, dan de tekenen van Zijn komst herkennen (Matt. 16:2-3). Hoewel deze tekens duidelijk in hun geschriften werden aangeduid. Zo kan hetzelfde worden gezegd over de meeste van onze leiders van vandaag. Maar omdat we het voltooide woord van God hebben, zijn we niet afhankelijk van iemand anders om ons te vertellen waar we ons bevinden op de tijdlijn van God. U kunt bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: The Watchman - Gracethrufaith