www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 7

De principes van Nimrod

13 januari 2015 | door Dr. Michael Lake

()

Nimrod ontwikkelde systemen om de wandel van de mens met God in elk aspect van het leven te veranderen in een absolute afhankelijkheid van deze controlesystemen (dus systeem vs. relatie). Mijns inziens zijn er drie fundamentele facetten van Babylon, of, zoals veel profetieleraren het genoemd hebben: de "drie Babylons".

In de laatste dagen zal God oordelen over deze drie in elkaar grijpende Babylons (of Babylonische systemen). Ze zijn 1) het financiële Babylon; 2) het politieke Babylon; en 3) het religieuze Babylon.

Laten we elk van deze drie definiëren voor de duidelijkheid.

Het financiële Babylon: Het financiële Babylon regelt niet alleen de financiën van de wereld, maar elke bron die kan worden omgezet in rijkdom: zoals edele metalen, edelstenen, energie (olie, elektra, kernenergie, enz.), water, voedsel, geneeskunde, illegale drugs, media, onderwijs, en zelfs de mensen (in Babylon worden mensen beschouwd als een materiaal).

Deze financiële controle is gevormd door een internationaal, centraal banksysteem dat uitsluitend geëxploiteerd wordt door de 'elite'. Naties beheren niet langer hun valuta's; deze worden behandeld door middel van dit systeem van centrale banken. De Federale Reserve wordt evenmin door de overheid gecontroleerd als de Federale Express. Doc Marquis wijst erop in zijn videoserie The Secrets of the Illuminati,, dat alle Naties die in de 'War on Terror' zijn betrokken, of die welke deel uitmaken van de 'Arabische-lente' geweigerd hebben om deel uit te maken van het internationale, gecentraliseerde bankwezen van de Rothschild-dynastie (dat wil zeggen, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, enz.). De onrust binnen deze naties is ontworpen om de gouvernementele regimes om te zetten in die welke meer volgzaam zullen zijn om de controle over hun financiën door het financiële Babylon te laten doen (met het bijkomend voordeel van het opblazen van de olieprijs, een ander mechanisme voor toegangsbeheer). Meestal is het eerste deel waarin de VS helpt in het opbouwen van een natie - na de wijziging van de regering - de oprichting van een centraal banksysteem.

Ik denk ook dat het financiële Babylon het meest krachtige deel is van de drie. Financiën bouwen de politieke partijen op, geven brandstof voor verkiezingen, bewegen politici en hun stemmen, bepalen wie de berichtgeving krijgt in de media en zelfs de controle over welke kerk bekendheid krijgt en wiens berichten worden onderdrukt (hoewel het internet vandaag een stem geeft aan vele trouwe kerken). Deze invloed is zo alomtegenwoordig in de Verenigde Staten, dat onderzoekers in een studie gepubliceerd door Princeton University verklaarden dat onze natie niet langer een democratie was: het is nu een oligarchie. [i] Wikipedia omschrijft een oligarchie als volgt:

Oligarchie (from Greek ὀλιγαρχία (oligarkhía); van ὀλίγος (olígos), wat betekent een "weinig" en ἄρχω (arkho)... betekent "regeren of bevelen") is een vorm van machtsstructuur waarbij de macht effectief berust bij een klein aantal mensen. Deze mensen kunnen zich onderscheiden door koningschap, rijkdom, familiebanden, onderwijs, bedrijfscultuur of militaire controle. Deze staten worden vaak gecontroleerd door een paar prominente families die meestal hun invloed doorgeven van de ene generatie naar de volgende, maar overerving is niet een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van deze term [ii]

Hoe heeft Amerika zich verplaatst van een democratie naar een oligarchie? Het antwoord is: door de rijkdom en controle van het financiële Babylon. Enkele kandidaten hebben zonder eerlijke financiële steun geen kans op het winnen van de verkiezingen.

Dit besturingselement van Financiën heeft zo veel vragen beantwoord voor mij, zelfs buiten de politiek om.

De lijst kan maar doorgaan. Wanneer u de ogen opent voor de realiteit van de invloed van het drievoudige snoer van Babylon, dan ziet u dit in elk aspect van ons leven, vanuit de politiek naar de supermarkt tot aan uw lokale kerk!

Babylon gebruikt altijd rijkdom om te vangen en te controleren. Gods zegen is buiten deze controle en invloed van Babylon. De enige manier om Gods zegen te krijgen is om weg te lopen uit Babylon (te vertrekken) en om te beginnen met het navolgen van Hem in alle gebieden van je leven, zodat Hij kan je heel kan maken.

Het politieke Babylon: The Founding Fathers in de Amerikaanse politiek zagen de overheid als een noodzakelijk gebrek. Wanneer de regering werkt, is deze klein en biedt enige fundamentele waarborgen. Dit geldt in een natie helemaal tot aan de plaatselijke kerk toe. Wanneer Babylon elk type van de gouvernementele structuur infecteert, begint deze te groeien als een kankergezwel dat alles rond zich opslokt. Een van de alarmerende tekenen van elk politieke systeem dat septisch is tegen Babylon, wordt geopenbaard in de volgende verklaring over Nimrod:

Het was Nimrod die hen een dergelijke belediging en minachting leerde over God. Hij was de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach, een moedig man, en van grote kracht door zijn hand. Hij haalde hen over om niet aan God toe te schrijven dat zij gelukkig waren, maar om te geloven dat het hun eigen moed was die dat geluk verschaft heeft. Hij veranderde ook geleidelijk aan de regering in een tirannie, een andere manier om mensen weg te draaien uit de vreze Gods, om hen te brengen in een constante afhankelijkheid aan zijn macht. [iv]

Wanneer de regering erop staat dat het ware geluk (de bron van energievoorziening en welzijn) alleen afkomstig kan zijn via haar handen (dat wil zeggen, socialisme of communisme) en men begint om iemand te onderdrukken vanwege iets dat niet is uitgelijnd met hun agenda, dan heb je te maken met de invloed van het politieke Babylon.

Er zijn slechts twee echte posities in het leven: een afhankelijkheid van het Babylonische systeem of de afhankelijkheid van het koninkrijk van God. In de afgelopen decennia is gebleken dat veel kerken en gelovigen floreren door met een voet te staan in beide koninkrijken - grensoverschrijdend. In de dagen die komen zullen de dienaren van Nimrod hun val opzetten en totale afbreuk doen aan kerken en die worden geconfronteerd door de spreekwoordelijke mijlpaal.

In de geschiedenis van Amerika in de afgelopen honderd jaar of zo, hebben we de getijden gezien van het politieke Babylon. Als de invloed van de kerk weer was gestegen, daalde de kracht van het politieke Babylon. Wanneer het zout der aarde van de kerk in de samenleving verminderde, verhoogde zich de invloed van het politieke Babylon. Vandaag heeft dit financiële en religieuze Babylon in het algemeen samengewerkt tegen de kerk. Ze hebben een pseudo-spiritueel systeem, dat maakt dat we denken dat we wandelen met God, maar dat heeft enorme gevolgen voor de samenleving gecreëerd. Al die tijd (of in werkelijkheid) groeit de invloed van politieke Babylon in onze cultuur en de ware geestelijke heiligheid is binnen de kerk verloren gegaan.

()

Het religieuze Babylon: Om het religieuze Babylon te begrijpen, moeten wij verschillende andere dingen begrijpen. Op het moment dat Shem en Nimrod leefden, waren er slechts twee godsdiensten op de planeet. De godsdienst van Shem was om te wandelen met de God van de schepping, in volledige onderwerping aan Hem, en in zijn wegen te lopen (dat wil zeggen, het volgen van zijn geboden). De principes (religie) van Nimrod waren precies het tegenovergestelde. Nimrod ging in tegen al de geboden van God (wetteloosheid) en had een demonisch geïnspireerd programma om te volgen binnen een systeem in plaats van te wandelen met God. Toen de talen werden verward bij de toren van Babel, werd het volk verstrooid en zijn de namen gewijzigd, maar de concepten van de principes van Nimrod zijn hetzelfde gebleven.

Toen Abraham uit Babylon werd geroepen (deel uitmaakte van zijn bloedlijn), wat een vertrek veroorzaakte uit de principes van Nimrod. Abraham en zijn nakomelingen wandelden met God en leerden zijn wegen (geboden). Uiteindelijk bevonden de kinderen van Israël zich in een knechtschap als slaven in Egypte - wat een andere versie van Babylon is.

Toen Mozes door Gods genade de Hebreeën uit Egypte voerde en ze een natie werden, bestond Israël binnen de geschiedenis als de enige religie die de tegenstelling was van de godsdienst van Nimrod. Alle andere religies op de planeet waren een variatie op wat begonnen was in Babylon. In feite, als je naar de tussen-testamentische periode kijkt gedurende welke Antiochus IV Epiphanes Jeruzalem binnentrok, met de oprichting van een standbeeld van Apollo, en een varken op het altaar van God werd geofferd en de pricipes van Nimrod over Judea vestigde, welke praktijken perfect gehanteerd konden worden in een andere natie. Alle andere naties waren gebaseerd op dezelfde concepten; zij zou alleen maar de namen van hun goden wijzigen. In Judea waren zulke dingen een gruwel. Antiochus wilde al de gelovigen opjagen, neerslaan en doden die weigerden om te buigen voor zijn eisen. (Ik ben zeker van dat hij niet voorbereid was op een dergelijke weerstand.) Uiteindelijk traden de Maccabeeën op en joegen hem uit Judea, drie jaar na de dag dat hij zijn oorlog op Gods wegen begon.

Na de dood, begrafenis en opstanding van Christus, begon het christendom als een nieuwe tak van het jodendom: Christus' volgelingen werden bekend als de Nazareners. Joden en christenen stond samen in eenheid tegen de principes van Nimrod. Rome begon haar vervolging van de Joden met zowel de eerste opstand in 70 na Chr. die eindigde in de verwoesting van de tempel, en de tweede opstand in 132 na Chr. wat resulteerde in de volledige verwoesting van Jeruzalem; alle Joden was het verboden om zelfs maar een reis door het gebied te maken. Met deze vervolging begonnen de gelovigen uit de heidenen zich af te scheiden van hun Joodse tegenhangers. Er was ook een grote hoeveelheid vijandigheid tegen zowel de Joodse als de niet-Joodse gelovigen, omdat ze niet in de tweede opstand wilden meevechten. Aan het begin van de tweede opstand, verklaarde Rabbi Akiva Simon bar Kakhba tot de Messias. Vanwege deze actie voelden de gelovigen in Jezus, dat als ze meevochten, ze zouden onderschrijven dat Simon de Messias was en ze Jezus als dusdanig ontkenden. [v]

Deze verschuiving vanuit het joodse erfgoed bleef doorgaan in meerdere volgende eeuwen. Kerkelijke leiders zoals Origines verklaarden dat God de Griekse filosofie had gegeven om de heidenen te leiden tot Jezus, terwijl de Torah uitsluitend ten doel had om de Joden naar Jezus te leiden. (Opmerking: in de oorsprong van geschiedenis met de kerk werd hij vele malen tot een ketter verklaard.) Deze scheiding van de gelovigen uit de heidenen vanuit hun joodse erfgoed werd voltooid onder de leiding van Constantijn.

Het werd in de eerste plaats als ongepast verklaard om de gewoonten van de Joden te volgen in de viering van de heilige feesten, omdat hun handen gekleurd waren met misdaad, en de gedachten van deze ellendige mensen zijn noodzakelijkerwijs verblind...

Laten we dan niets gemeen hebben met de Joden, die onze tegenstanders zijn... Laat ons... angstvallig alle contact vermijden met deze slechte manieren...

Hoe kunnen ze op elk punt juiste standpunten hebben na de dood van de Heer, als ze buiten zinnen zijn, en hun compassie niet geleid wordt door een goede reden, maar slechts een ongebreidelde passie, waarin hun aangeboren waanzin hen draagt... opdat u uw zuivere geest zou moeten delen in hun gewoontes van een volk dat zo volkomen verdorven is...

Daarom moeten deze onregelmatigheid worden gecorrigeerd, in een orde zodat we niets meer gemeen zouden kunnen hebben met die vadermoordenaars en de moordenaars van onze Heer... geen enkel punt hebben we gemeen met de meinedige Joden. [vi]

Constantijns zijn doel was om een katholieke (universele) religie te stichten gebaseerd op de macht van Rome en in de stroom van de mysteriereligie. Als in het occulte "UI"-beginsel was de buitenste schil een laag van het christendom, maar binnenin was het volledig volgens de principes van Nimrod. Dus de feesten van de Heer (die allemaal over de Messias gaan) en de geboden van God moesten worden vervangen door nieuwe universeel begrepen heidense feesten en nieuwe katholieke geboden.

Wij staan nu in een periode van de menselijke geschiedenis waar de religies die de verschillende versies van de principes van Nimrod vormen, zich beginnen uit te lijnen. Hoe precies dat gaat spelen, is nog te bezien - hoewel, ik moet eraan toevoegen dat ze toch zeer binnenkort zullen verschijnen. De enigen die het geloof van Shem, Abraham, Moses en Paulus weergeven zijn een restant - zij die zich van de invloed van de grote hoer hebben gezuiverd en wandelen in de kracht van het verbond met de Almachtige God.

Dit is de reden waarom we trouwe Bereeërs moeten zijn en zorgvuldig onze wegen onderzoeken. We moeten onszelf reinigen van het zuurdesem van Babylon en voldoen aan een puur geloof dat is gebaseerd op het voltooide werk van Jezus en het woord van God. Om de oude hervormers te citeren, moet ons roepen worden: Sola Scriptura ("alleen de schrift")!

Ik denk dat deze profetische kreet opnieuw wordt vernieuwd door de Heilige Geest in onze generatie. Met het niveau van een geestelijke oorlogvoering in de laatste dagen. We kunnen niet strijden tegen iets waar we nog steeds bij zijn aangesloten en afhankelijk van zijn. We moeten het reine scheiden van het onreine in ons leven, van de zondige daden en houdingen in de vervuilde manieren van leven. De apostel Paulus herinnert ons aan de dynamische relatie met de drievuldige Heilige God van de schepping:

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?
Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
(2Cor. 6:14-18)

We moeten de Heilige Geest volledig in ons laten wonen; we moeten de Almachtige God onder ons laten leven in de komende dagen. In feite praten we hier over overleven. Overleven met voorzieningen en uitgedroogde levensmiddelen brengen u alleen wat verder. Het is de gemanifesteerde aanwezigheid en leiding van God in je leven die het evenwicht in je voordeel zal laten doorslaan! Gelieve te begrijpen dat Paulus schreef aan gelovigen in deze verzen, en dat hij niet alleen maar naar een huwelijk verwees. Deze joodse rabbi genaamd Paulus, was van de School van Hillel en getraind door de beroemde rabbijn Gamaliël, en was bezig te bespreken hoe belangrijk het was voor deze voorheen heidense gelovigen om volledig de principes van Nimrod achter zich te laten en volledig te wandelen met de God van Abraham, Isaak en Jacob. Neem kennis van de bevestiging van Abrahams oproep in vers 17: Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan." Noteer dat hier het woord "ding" ontbreekt in dit citaat. In de KJV staat het woord "ding" in cursief. Dit betekent dat het niet stond in de oorspronkelijke Griekse tekst. (In 1611 waren deze trouwe en toegewijde vertalers niet goed uitgerust in hun joodse erfgoed.) Wanneer de apostel Paulus de term "onrein" gebruikte, was dat met behulp van de Torah, een term die alles inbegreep wat de geboden van God als "onrein" verklaarde - ook van zaken uit de praktijk. Hij verwachtte dat zijn lezers hun Bijbels zouden openen (die op dat moment alleen bestond uit Genesis tot Maleachi), en bestuderen wat God zei wat onrein was, en dat afscheiden uit hun leven. In theologische termen zouden wij dat "heiliging" noemen (zowel een verloren waarheid en een verloren kunst deze dagen binnen het lichaam van Christus).

Door de jaren heen heb ik uitgevonden, dat wanneer ik expliciet schrijf over al de principes van Nimrod en zijn concepten voor gelovigen, het eerste wat ze dan doen is boos worden... naar mij. Het is niet mijn schuld dat zo veel van wat we doen en aanvaardt hebben als gemeenschappelijke praktijken, niet van oorsprong in het woord van God staat; maar de waarheid is dat de vleselijke aard houdt van Babylon en het meest daaraan gekoppeld is. Satan heeft een geweldig werk gedaan in de christianisatie van zijn begrippen door de eeuwen heen, in de grote warme misleiding en verpakt met een grote rode strik. Er zijn twee dingen voor u om te overwinnen: (1) gevoeligheid voor de veroordelende kracht van de Heilige Geest, en (2) een eerlijk onderzoek. Sommige van mijn studenten, die oorspronkelijk zo boos waren over mij door deze dingen aan te wijzen, werden uiteindelijk de grootste pleitbezorgers voor een Bijbelse heiligheid - zodra zij hun eigen onderzoek deden (hoewel ze een flink aantal dagen een ruzie hadden met zichzelf over hun conclusies). Ga nooit iets tegen de nominale waarde accepteren. De vijand van onze ziel is bedreven in het bedriegen van rechtvaardige mannen om onrechtvaardige praktijken te accepteren. Onderzoek uitgebreid, graaf diep, en ga niet voor het gemakkelijkste antwoord, wat populair is, of het pad van de minste weerstand. Word als Jakob, die durfde te worstelen met God over zijn aanstaande confrontatie met Ezau. Het was tijdens dat optreden van het worstelen dat Jacobs loop veranderd werd en hij Israël genoemd werd. Er staat u een transformerende worstelwedstrijd te wachten; het helpt u vrij te maken van de invloed van Babylon en u tot een wereldoverwinnaar te maken terwijl we uit de eerste hand getuige zijn van de ontplooiing van de eindtijdprofetie.

Wordt vervolgd...

deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6

[i] Martin Gilens, Benjamin Page, Testing Theories of American Politics:

Elites, Interest Groups, and Average Citizens,                          http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Theories%203-7-14.pdf.

[ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Oligarchy.

[iii] Title IV Funding, through the Guaranteed Student Loan Program, has the potential of destroying virtually every Christian institution of higher learning who participates in its system. There will eventually be a move to only allow student loans for politically correct degrees, subjects, and institutions—for the good of the economy, of course! This will bankrupt all Title IV Christian institutes overnight.

[iv] Flavius Josephus, The Works of Flavius Josephus, trans. William Whiston (Hartford, CN: S. S. Scranton, 1905) WORDsearch CROSS e-book, 46.

[v] For more information, I would highly recommend the book Yeshua: A Guide to the Real Jesus and the Original Church by Dr. Ron Moseley.

[vi] Theodoret, Ecclesiastical History, Book 1, Chapter 9.

Bron: The Shinar Directive - Part 7

printen??? spaar papier en inkt.