www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 3

Waarom de Wachters geïnteresseerd waren in seks

16 december 2014 - door Dr. Michael Lake

Aangezien het in Genesis 6 om meer dan alleen maar seks ging, wil ik tussendoor een paar punten verduidelijken:

1. Seks was niet het idee van Satan; het was Gods idee. God bedoelde ermee de verbondsrelatie in een huwelijk tussen een man en een vrouw te verdiepen. Het was voor plezier, intimiteit en voortplanting.

2. Aangezien God seks schiep, stelde hij ook de grenzen voor het juiste gebruik ervan. Deze grenzen worden evenals alle andere verklaard binnen het woord van God, en werden ingesteld vanwege Gods liefde voor ons. De geslachtsgemeenschap is meer dan alleen maar een fysieke vereniging. De mensheid is gemaakt naar het beeld van God en dat wordt geïllustreerd in ons driedelige ontwerp. Geslachtsgemeenschap brengt al deze drie aspecten van ons wezen in het spel, aangezien het daarmee onze geesten, zielen, en lichamen raakt. Seksuele vereniging buiten de grenzen die door God zijn vastgesteld kunnen de deuren van de hel openen in het leven van personen en in de samenleving als geheel.

Het is interessant om op te merken dat alle engelen die geopenbaard worden in de Bijbel verschijnen als man. Ik ben bezorgd over sommige hedendaagse pastors die naar verluidt bezoek krijgen van vrouwelijke engelen. Dit past niet in de Bijbelse norm, en ik geloof dat het om misleiding gaat. Hun verhalen lijken af te wijken van de schepping van de mensheid. God wenste een hulp te maken voor Adam uit het eigen vlees van Adam. Deze actie gaf niet alleen Adam een metgezel, vrouw en vriend, maar het stelde hem in staat om zich voort te planten. Dit vermogen komt overeen met Gods opdracht voor de twee om "vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen". Een dergelijke opdracht kregen de engelen nooit. Het lijkt erop dat ze allemaal als mannen waren gemaakt en dat God nooit voor hen de bedoeling had om zich voort te planten. Dus zien we in Genesis 6 waarom zowel de concepten van seks en voortplanting een dergelijke overweldigende verleiding voor hen was. Dit begrip stelt ons in staat tot deze samenhang binnen ons denken: (1) Genesis 6; (2) de mannen van Sodom en Gomorra willen seks hebben met de engelen; en (3) wat Jezus zei over engelen in Matth. 22:30.

Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel (Matth. 22:30)

Het onderwerp in deze verzen in Mattheüs is het huwelijk en de voortplanting. Het is niet zo dat de engelen (weergegeven als man) geen geslachtsgemeenschap kunnen hebben; integendeel, maar het is niet in het plan van God voor hen om te huwen of zich voort te planten. Dit zou de zonde zijn geweest, die veroorzaakte dat ze hun eerste woonplaats verlieten (Judas 6). Op dezelfde manier zal er na de opstanding geen noodzaak zijn voor de verheerlijkte heiligen om zich voort te planten.

I.D.E. Thomas deelde in zijn nu klassieke boek over Genesis 6, getiteld The Omega Conspiracy, een citaat van de gerenommeerde theoloog Francis A. Schaeffer mee, met betrekking tot zijn overtuiging dat Genesis 6 laat zien dat de Bene Elohim inderdaad engelen waren en geen nakomelingen van Seth:

Meer en meer ontdekken we dat de mythologie in het algemeen, hoewel zeer verwrongen weliswaar, vaak enige historische basis heeft. En het interessante is dat het een mythe is die over en weer in vele delen van de wereld optreedt, dat ergens een lange tijd geleden de bovennatuurlijke wezens seksuele omgang hadden met natuurlijke vrouwen en een speciaal ras van mensen geproduceerd hebben. [i]

Het is uitdrukkelijk niet geopenbaard in de Schrift of de Wachters van God weggingen ten tijde van de val van Lucifer, of tijdens Genesis 6 bij de zonde van het paren met de menselijke vrouwen. Maar op hun weggaan werd tot tweemaal toe in het Nieuwe Testament gezinspeeld:

Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man

De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man

Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man

Om die reden moet de vrouw een macht op haar hoofd vanwege de engelen.

Want de man is niet vanwege de vrouw; maar de vrouw vanwege de man.

Noch was de man gemaakt voor de vrouw; maar de vrouw voor de man.

Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen (1 Korintiërs 11:7-10, cursivering toegevoegd)

Het Griekse woord gebruikt voor macht hier, is exousia (ex-oo-see'-ah), dat spreekt van autoriteit. Wanneer een vrouw onder het gezag komt van haar echtgenoot als een onderdeel van deze verbondsrelatie, sluit dit de deur van verleiding (of eventueel toegang) voor engelachtige wezens.

En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld (Judas 1:6)

Judas vertelt ons dat bepaalde engelen zich niet hielden aan hun "eerste bewoning", maar het verlieten voor iets anders. Hij verbond dit, zo ben ik van mening, met Genesis 6. De sensuele genoegens van seks en de macht zich voort te planten kon de oorzaak zijn dat de engelen vielen.

Judas 1:6 is een direct citaat uit het Boek van Henoch. Hoewel het Boek Henoch niet beschouwd wordt als een onderdeel van Bijbelse canon, was het wel zo binnen de Ethiopisch-orthodoxe kerk, en was het bekend en gerespecteerd door de Joodse wereld waarin het Nieuwe Testament werd geschreven. Een artikel op Wikipedia geeft een mogelijke reden waarom het nooit officieel werd aanvaard als canon door de Joodse Gemeenschap in het algemeen:

Hoewel het blijkbaar bekend was tijdens de ontwikkeling van de Hebreeuwse Bijbel canon, was Henoch uitgesloten van zowel de formele canon van de Tenach alsook van de typische canon van de Septuagint, en dus ook weggelaten uit de geschriften die vandaag bekend zijn als de Deuterocanonieke. Een mogelijke reden voor de Joodse afwijzing van het boek zou de tekstuele aard zijn van verschillende vroege secties van het boek die gebruik maken van materiaal uit de Thora: Henoch 1:1 is bijvoorbeeld een midrash van Deuteronomium 33. [ii]

Er zijn verschillende aspecten van het Boek van Henoch die ik interessant vind:

· In 1 Korinthe lijkt Paulus te zinspelen op een begrip dat is ontleend aan het Boek van Henoch.

· Citaten van Judas komen direct uit het Boek van Henoch.

· Eén van de engelen (of Wachters, zoals beschreven in de boek van Henoch) is berucht voor zijn misdaden tegen de menselijkheid. Zijn naam was Azazel. Dit is wat het Boek van Henoch over hem te zeggen heeft: "De hele aarde is beschadigd door de werken die werden onderwezen door Azazel: in het toeschrijven aan hem van alle zonden." Henoch 13.1-2

Het Boek van Henoch vertelt ons verder over zijn oordeel:

En verder zei de Heer tegen Rafaël: 'Bind Azazel's handen en voeten en gooi hem in de duisternis. Splijt de woestijn open in Dudael, en gooi hem daar in. Bedek hem met puntige scherpe stenen en met duisternis. En laat hem daar altijd blijven. Bedek zijn gezicht, zodat hij niet het licht kan zien. Zodat hij op de Grote Dag des Oordeels kan worden geworpen in het vuur. Henoch 10.4-6

Het is interessant dat de zondebok van Leviticus 16 is verbonden met Azazel, en dat zijn lot vergelijkbaar is.

Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok (Leviticus 16:8)

Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, moet hij de levende bok naderbij laten komen.

Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereed staat, de woestijn in sturen.

Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen. (Leviticus 16:20-22)

Het Hebreeuws woord in Leviticus 16:8 voor "zondebok" is azazel (az-aw-zale'). [iii]

Er was een mogelijke handelsovereenkomst gaande tussen de Wachters en de mensheid: een handel in vrouwen in ruil voor kennis en technologie. In ruil voor toegang tot de menselijke vrouwen begonnen de Wachters de mensheid hun kennis te onderwijzen, ontleend aan de boom der kennis van goed en kwaad, iets dat hun gedachten verontreinigde. Volgens het Boek van Henoch is het dat precies wat Azazel deed:

Azazel leerde de mensen zwaarden, dolken, schilden en borstplaten maken, en hoe ze gouden munten konden maken. En hij liet hen de fabricage zien van spiegels, de kunst van het maken van armbanden en ornamenten, en de kunst van het opmaken van de ogen en de verfraaiing van hun oogleden, en de meest waardevolle stenen, en alle soorten van kleurstoffen. En de wereld was veranderd.

Er was een grote goddeloosheid en nog veel meer hoererij, vrouwen begonnen grof te worden en velen dwaalden, en al hun wegen werden verdorven.
Zie (Henoch 8.1-2)

Zie wat Azazel gedaan heeft, hoe hij alle ongerechtigheid heeft geleerd op aarde en de eeuwige geheimen heeft onthuld die gemaakt zijn in de hemel.
Zie: Henoch 9.6

Ik geloof ook dat de Wachters en hun kinderen, de Nephilim, de seksuele perversiteiten voor de mensheid invoerden, zoals homoseksualiteit, pedofilie en bestialiteit. De christelijke onderzoeker Stephen Quayle geeft in zijn baanbrekende boek, Aliens & Fallen Angels: The Sexual Corruption of the Human Race, het volgende:

Oude historici had allerlei verschrikkingen te vertellen over de Celtae-reuzen, met inbegrip van het feit dat zij homoseksuelen waren (een andere misdaad die bepaald werd met de doodstraf onder de Mozaïsche wet). Athenaeus stelt dat de reuzen gewend waren om te slapen, niet met één, maar met twee jongens. De historicus Diodorus heeft geopperd dat homoseksualiteit hoogtij vierde onder de reuzen toen hij schreef:

Hoewel hun vrouwen mooi waren, hebben ze weinig met hen van doen, maar leefden hun lusten op een bizarre wijze uit in de omgang met mannen. En het meest verbazingwekkende van dit alles is dat ze geen zorg hebben over hun waardigheid, maar ook anderen prostitueren zonder schaamte voor hun lichamen; noch achten zij dit een schandalig iets om te doen, maar eerder achten zij het, wanneer iemand van hen aldus wordt benaderd en hij hem deze gunst weigert, dit als een daad van oneer. [iv]

Quayle deelt verder over de verbinding van de Wachters en de praktijk van bestialiteit mee:

Terwijl deze mogelijkheid bijna te weerzinwekkend is om te veronderstellen, suggereren de bestialiteit van Sodom en Gomorra en de koppeling van deze twee steden aan de praktijken van de gevallen engelen elders in de Bijbel, dat dergelijke afschuwelijke daden kunnen worden beschouwd als een mogelijkheid.

Interessant genoeg bevat een Kanaänitische tablet verscheidene verzen die beweren dat dergelijke paringen ook plaats vonden tussen dieren en de god Baal:

Hij hield van een vaars in de weide,
Hij lag met haar zeven en zeventig keer,
Ze droeg hem acht en tachtig keer,
Zij werd zwanger en baarde zijn gelijkenis. [v]

Uit het onderzoek dat ik in de afgelopen decennia heb voltooid, heb ik een verweving gevonden van de seksuele praktijken van de Wachters en Nephilim met de praktijk in de vele vormen van de rituele magie. Een dergelijke praktijk combineert homoseksualiteit en pedofilie; het is bekend als Transyuggothische Magie. Deze afschuwelijke praktijk geeft de mannelijke tovenaar toegang tot andere dimensies of sterrenstelsels in de commune met vermeende oudere en sterkere entiteiten dan de God van de Bijbel door middel van seks met jonge jongens. Door middel van deze gemeenschap wordt geestelijke occulte macht aangetrokken door middel van de jonge jongen om de tovenaar kracht te geven. Deze bevuiling fungeert ook als seksueel vampirisme, waarin de tovenaar de levenskracht van de jonge jongens wegtrekt om zijn eigen leven uit te breiden - een vergeefse poging om de onsterfelijkheid te bereiken. Dr Bill Schnoebelen openbaart in zijn video-serie Exposing the Illuminati from Within dat dit een gangbare praktijk was van Aleister Crowley (een van de meest bekende tovenaars) en de vrijmetselaars van de afgelopen eeuw en leden van de Ordo Templi Orientis (OTO), en dat het ook het Koninklijke geheim is van de 32e graad van de vrijmetselarij (het certificaat van de 32e graad verklaart dat de vrijmetselaar het geheim bezit, maar niemand krijgt te horen wat het eigenlijk is - een gangbare praktijk in occulte kringen).

De lijst van verbindingen tussen afwijkende seksuele praktijken/levensstijlen en het occulte kan gemakkelijk een boek op zichzelf worden. De link tussen de twee is reëel en manifesteert zich op vele niveaus, vanaf het combineren van krachten om maatschappelijke normen te veranderen, tot aan de rituele magie die verboden is door de Schrift. Er is een samenhang tussen de nieuwe seksuele revolutie die vandaag wereldwijd wordt opgedrongen, het afnemen van de invloed van het christendom op het noordelijk halfrond, en de uitbreiding van alle occulte groepen in onze samenleving. Werkelijk, de dagen van Noach ontvouwen zich voor onze ogen.

Het Boek van Henoch gaat dan verder met ons te vertellen dat de Wachters eeuwige geheimen begon te onthullen die werden bewaard in de hemel, en dat mensen ernaar streven om die van hen te leren. Vandaag de dag streven alle esoterische samenlevingen opnieuw naar het ontdekken en gebruiken van deze eeuwige geheimen om een slaaf van de mensheid te maken en terug te keren naar de "oude gloriedagen" voordat de Almachtige God intervenieerde! Het herontdekken van Atlantis is een thema dat doordringt in de occulte literatuur, zoals de invloedrijke geschriften van H.P. Blavatsky, Sir Francis Bacon, en vrijmetselaar en filosoof, Manly P. Hall, om er een paar te noemen. Dit verlangen is ingebed binnen de Thule-maatschappij, geprepareerd door Adolf Hitler en het doel werd van het derde rijk. Het verhaal van Atlantis, waarin de supermens leefde en ultieme kennis had verkregen, welke werd verwoest door een rampzalige overstroming. Misschien was Atlantis (of een variatie van de naam binnen de occulte traditionele kennis) een stad bevolkt door de Wachters en hun kinderen, de Nephilim. Deze legendarische stad zou hebben kunnen dienen als het centrum van cultuur, macht, in het leren van de verboden kunsten in de voorwereldlijke wereld. Het lijkt erop dat de Luciferiaanse Elite opnieuw streeft naar hun stad van goud.

We moeten opnieuw onze inzichten beoordelen over de tijd van Noach. Dit was niet een tijd waarin de barbaren rondzwierven in kleine groepen en waar elk type van beschaving ontbrak. In feite was het precies het tegenovergestelde. Nogmaals verwijs ik naar het onderzoek van George H. Pember. Hij biedt de volgende opmerkingen aan met betrekking tot de voorwereldlijke tijd:

1. Kaïn had hen geleerd om zich te vestigen in gemeenschappen, en het bouwen van steden; en de zonen van Lamech werden zonder twijfel snel gevolgd door vele anderen en hadden de mechanische en schone kunsten geïntroduceerd, en hadden onwettige middelen bedacht om de arbeid die was opgelegd door de vloek, te ontduiken. [vi]

2. En dus was hun intellectuele kracht zo groot dat de beroemde bibliotheek van Agane, die werd opgericht in de tijd van Sargon I, was voorzien van boeken "die ofwel zijn vertaald uit het oorspronkelijke Accadisch, of anders zijn gebaseerd op Accadiaanse teksten, en gevuld zijn met technische woorden die tot de oude taal behoorden." [vii]

3. We hebben bewijzen dat er in zeer vroege tijden bekende bibliotheken waren op Erech, Ur, Cutha, en Larsa, waaraan observatoria en universiteiten waren gekoppeld.

Als we dan maar een eerlijk gewicht geven aan deze overwegingen, lijkt het erop dat we gedwongen worden om te erkennen dat de antediluvians een perfectie in beschaving en hoge cultuur zou kunnen hebben bereikt, die we nauwelijks nog hebben teruggevonden, terwijl wij zo trots zijn op onze eigen tijd. [viii]

Deze uitwisseling van vrouwen tegen geavanceerde (verboden) kennis, technologie en civiele vooruitgang heeft zich niet beperkt tot de voorwereldlijke tijden. Ditzelfde thema van vrouwen die nakomelingen produceren voor de goden, en het volk daarvoor geavanceerde informatie- en technologie ontvangt, wordt gezien in de oude wereld. Zelfs veel van die culturen als van de oude Mesa America, zowel als de Azteken als de Maya-beschavingen, zijn gevuld met dergelijke verhalen. Opgemerkt moet worden dat deze beide culturen geavanceerde kennis bezaten die onmogelijk hun niveau van technologie kon zijn. Voordat nazi-Duitsland zich ontpopte als een progressieve samenleving van gefluoriseerd water, met de volledige controle over het kanon, een robuuste economie, en een verlangen om de mensheid naar een nieuw niveau van perfectie te brengen door wat ze noemden het "Arische ras", waren ze geobsedeerd door het opnieuw verbinding maken met de oude goden en het beoefenen van iets dat trans-channeling is genoemd. Trans-channeling is vergelijkbaar met het werk van een medium die met de doden spreekt, behalve dat hun media met vreemden (of wezens uit een andere dimensie) communiceren zou. De gevestigde gemeenschap met deze bovenaardse wezens verstrekt de technologische superioriteit die nazi-Duitsland had aan het begin van de Tweede Wereldoorlog - vanaf de raketten tot aan de eerste straaljagers. We moeten ons ook afvragen: waren al de experimenten uitgevoerd door nazi-wetenschappers in de verschrikkingen van de concentratiekampen, ideeën van hun zelf, of waren ze geïnspireerd door de entiteiten waarmee ze in gemeenschap waren? Vergeet niet, de kennis die zij opgedaan hebben, werd beschouwd als zo waardevol dat de naties die Duitsland veroverden, de wetenschappers verdeelden om dat enorme, grensverleggend onderzoek aan te boren. In ons eigen land (Amerika) werden onder Operatie Paperclip in het geheim tientallen nazi-wetenschappers naar Amerika gebracht. Veel van deze mensen waren behulpzaam bij de oprichting van Amerikaanse instellingen die nu in de voorhoede van invloed staan in onze samenleving vandaag: van de CIA tot aan de NASA.

Ook vind ik het interessant dat er UFO-waarnemingen zijn gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onze piloten noemde ze "Foo Fighters." Wikipedia geeft de volgende informatie over dit verschijnsel:

De term 'foo fighter' werd gebruikt door geallieerde vliegtuigpiloten in de Tweede Wereldoorlog voor verschillende UFO's of mysterieuze luchtfoto fenomenen en beschrijven wat ze hebben gezien in de lucht in zowel de Europese als de Stille Oceaan operaties.

Hoewel "foo fighter" in eerste instantie omschreven is als een soort UFO, en benoemd en beschreven werd door de VS 415th Night Fighter Squadron, werd de term ook vaak gebruikt in de betekenis van een UFO-waarneming uit die periode. Formeel gemeld vanaf november 1944 en verder, veronderstelden getuigen vaak dat de 'foo fighters' geheime wapens waren in dienst van de vijand. [ix]

Deden de heidense rituelen, die beoefend werden door de SS van nazi-Duitsland, de poorten naar de buitenste duisternis open, om daarmee toe te staan dat de Wachters, die God had uitgeworpen in de tijd van Noach, terug naar de aarde konden komen? Nieuwe onthullingen zijn aan het licht gekomen in een eye-openende documentaire getiteld Blood Sacrifice - Cleansing the Soil for the Aryan Antichrist door Cutting Edge Studios. De onderzoekers van deze documentaire over de nazi-beweging vonden de ooggetuigen, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vrachtwagens waren volgeladen met de as van allen die gedood waren in de concentratiekampen (zowel Joden en heidenen) welke moest worden gebruikt in occulte rituelen door heel Europa. Het doel van de rituelen was het reinigen van het land van de effecten van het christendom en het opnieuw wijden voor de terugkeer naar de oude goden. (Christendom is sindsdien in verval in Europa.)

Na de Tweede Wereldoorlog begon de Verenigde Staten met het ervaren van vele UFO-waarnemingen. Aanvankelijk was er militaire bezorgdheid dat deze waarnemingen nieuwe geheime wapens waren uit de Sovjet-Unie of van een andere vijand. Na de vermeende Roswell-crash, is de houding van de Amerikaanse regering en het leger drastisch veranderd. Ze veranderden van het zich zorgen maken over geheime wapens om de werkelijkheid actief in diskrediet te brengen. Vanaf dat moment begonnen er twee dingen gebeuren in de VS: 1) burgers werden ontvoerd en er werden seksuele reproductieve experimenten uitgevoerd op hen; [x] en 2) de technologische vooruitgang explodeerde binnen onze natie. Heeft Amerika toegang gegeven tot onze burgers in het uitwisselen van geavanceerde kennis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog? Laten we dit eens aanpakken vanuit het oogpunt van de symptomologica met betrekking tot de invloed van de Wachters.

1. Is er een grote versnelling van de kennis die alles van de vorige generaties overtreft?

2. Is er een verfijning van de beschaving en technologie geweest met een corresponderend niveau van duisternis wat daarmee is uitgebracht?

3. Is er een beweging binnen onze beschaving die alle grenzen (beperkingen) aftast die zijn ingesteld door God ten behoeve van een meer verlichte weergave?

4. Is er een toename van seksuele perversie die veruit de historische normen overtreft?

Als u 'ja' hebt geantwoord op deze vragen, is de onderliggende ziekte in onze samenleving de stilzwijgende invloed van de Wachters achter de gesloten deuren van onze regering en de Luciferiaanse Elite.

De Nephilim - Mens 2.0?

In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam (Genesis 6:4)

Een belangrijk woord waar ik naar wil kijken in dit Schriftgedeelte is "reuzen". Het woord is in het Hebreeuws nephiyl (nef-eel'), en het betekent "reuzen, de Nephilim". [xi]

Het Nieuwe Amerikaanse Commentaar biedt de volgende inzichten met betrekking tot het gebruik van de term "Nephilim":

"Nephilim" is een transliteratie van het Hebreeuws, geen vertaling, die een groep of klasse aangeeft. Het is meestal gerelateerd aan nāpal, wat betekent "te vallen"; dus de Nephilim worden beschouwd als "de gevallenen." Als dat zo is, dan is dit een verwijzing naar hun uitzetting uit de hemel, hun dood als "gevallen" in de strijd, of naar hun morele ontaarding? Een ander voorstel is het verwante zelfstandig naamwoord nēpel, in de zin van "miskraam" (Job 3:16; Ps 58:8 [9]; Prediker 6:3), wat suggereert dat zij ongebruikelijk zijn in hun verschijning, omdat zij door een miskraam geboren waren. De termen "gevallen" en "strijders" die herhaaldelijk voorkomt in Ezechiëls profetie tegen de naties (Ezech. 32:20 – 27) waarvan de legers vallen in strijd. Dit kan ook zinspelen op 6:1-4. Ezechiëls gebruik van "gevallen" is echter waarschijnlijk een klank welke wordt afgespeeld op het woord "Nephilim" en is niet afgeleid van een etymologische associatie.

De traditionele Engelse weergave "reuzen" (AV) volgt de LXX, Septuagint (en oude versies), wat zich vertaalt als reuzen voor het Hebreeuwse nĕpilîm (Nephilim). We kunnen dit waarschijnlijk toeschrijven aan de invloed van de latere opmerking, opgenomen in Num 13:33. De bange Israëlitische spionnen waren verbaasd door de buitengewone grootte van de Nephilim, en zeiden dat de Hebreeën niet meer dan "sprinkhanen waren" voor hen. De latere joodse literatuur heeft de Nephilim geïnterpreteerd als reuzen, als referentie naar hun beruchte trots en goddeloosheid. [xii]

Een Commentaar van de Heilige Schrift: Genesis biedt ook de bevestiging dat deze Nephilim de nakomelingen zijn van engelen:

Delitzsch geeft er niettemin samen met Hofmann de voorkeur aan om het uit te leggen als gevallen, namelijk, uit de hemel, omdat ze door hemelse wezens zijn verwekt. Hier vanuit de val, wil hij maken als vallen uit, en dit opnieuw: te vallen uit de hemel; dan is dit gedaan om te betekenen: door hemelse wezens verwekt! De zin, cadentes, defectores, apostatœ (Zie Gesenius), zou meer in de buurt van de waarheid komen. "Er waren reuzen" (הָיוּ), en niet, ze werden reuzen, die וַיִּהְיוּ dan haar expressie zou moeten zijn (zie Keil). Deze reuzen, of krachtige mannen, zijn al in de buurt van een gelijktijdige overtreding door deze ongelijke huwelijken (in diezelfde dagen), en dit bevestigt de conclusie van Luther, dat deze krachtige mannen daders van gewelddadige daden waren. [xiii]

Tot slot, Gesenius, 'Hebreeuws en Chaldees Lexicon aan de Oudtestamentische Schriften voegt een ander stuk toe aan onze exegetische puzzel:

נָפִיל alleen in pl. נְפִילִים m. reuzen, Genesis 6:4; Numeri 13:33. Dus alle de oude versies (Chald. נִפְלָא de reus in de hemel, dat wil zeggen het sterrenbeeld Orion, plur. de grotere sterrenbeelden). De etymologie van dit woord is onzeker. Sommige hebben ten opzichte van   نَبِيلُ , نَبِيلَةُ die Gigg. en Cast. renderen, groot in lichaam; maar dit is onjuist; want het betekent, uitstekende, nobele, bekwame. Ik prefereer liever de Hebreeuwse tolken en Aqu. (πιπίπτοντες), vallen uit, aanvallende, zodat נָפִיל een intransitive signification is. Degenen die gewend zijn om de passage te interpreteren in Genesis als de val van de engelen, waren gewend om het te presenteren als נפילים gevallen, rebellen, apostaten. [xiv]

Uit deze drie zeer gerespecteerd christelijke verwijzingen, kunnen we het volgende afleiden:

· De Nephilim werden de nakomelingen van engelen (waarschijnlijk een specifieke klasse van engelen beschreven in Henoch als Wachters).

· De term "Nephilim" lijkt een nieuwe classificatie of groep van wezens aan te geven, afgescheiden van de normale menselijke populatie.

De Nephilim bezaten geen goddelijke kenmerken. Ze waren rebellen tegen alle goddelijke, vertegenwoordigden deze gevallenen uit de hemel, en werden voltooide afvalligen (er was geen hoop voor verlossing). Geweld en een onverzadigbare eetlust voor alle zondige praktijken werden volledig belichaamd binnen hun aard.

Deze wezens waren zo onnatuurlijk dat het vrouwelijk lichaam dit zou verwerpen, en deze gruwelen een miskraam zouden worden. De onaardse kracht van deze wezens is geopenbaard in hun vermogen om de miskramen te overleven en te blijven groeien naar volwassenheid.

Ik wil terugverwijzen naar mijn citaat van de gerenommeerde theoloog, Francis A. Schaeffer:

Meer en meer bevinden we dat mythologie in het algemeen weliswaar zeer verwrongen, maar zeer vaak een zekere historische basis heeft. En een interessante ding van een mythe die steeds weer in vele delen van de wereld optreedt, is dat ergens, een lange tijd geleden, de bovennatuurlijke wezens seksuele omgang hadden met natuurlijke vrouwen en een speciaal ras van mensen geproduceerd hebben. [xv]

De mythologie is vol met verhalen van mannen die voor de helft god zijn of halfgod, zoals de legendarische Hercules. Ook vinden we verhalen van wezens die half mens en half dier zijn die eventueel in het verhaal passen van "Baal en de vaars" waarnaar door Stephen Quayle wordt verwezen met het oude Kanaänitische tablet. Dergelijke legenden lijken te worden afgeleid uit niets meer dan de verbeelding van deze primitieve mannen, tot onlangs, toen Rusland aankondigde dat het de oude overblijfselen van een satyr in een archeologisch opgraving ontdekte. [xvi] Opgemerkt moet worden dat beide christelijke onderzoekers Stephen Quayle en Dr. L. A. Marzulli een enorme hoeveelheid van dergelijke bevindingen hebben ontdekt, die geheim gehouden zijn door de Elite van de wereld, in het Smithsonian Instituut hier in de VS. Terwijl de Elite de evolutie bevordert in onze scholen (iets waar zij zelf niet in geloven) en de voordelen aankondigt van het grote transhumanistische streven om de mensheid om te zetten in Mens 2.0, zijn ze actief in het verbergen van het bewijs dat deze transformatie zich al heeft voorgedaan in de menselijke geschiedenis. Deze transformatie, waarnaar wordt verwezen in Genesis 6, resulteerde in de ongekende toorn van God, waarin heel de mensheid werd vernietigd, met uitzondering van acht zielen. (Interessant, acht is het bijbelse getal voor een nieuw begin.)

Wat is het eindspel voor dit alles? Het wordt eventueel gevonden in de naam "Nephilim". Herinnert u zich de Gesenius-weergave van het Hebreeuwse woord "Nephilim" als "afvallige"? Er was geen verlossing meer mogelijk voor de Nephilim, alleen de vernietiging en het goddelijke oordeel. Het woord zegt ons in Jesaja 26:14:

Doden zullen niet herleven; gestorvenen zullen niet opstaan. Daarom hebt U hen gestraft, hen weggevaagd, elke gedachtenis aan hen doen vergaan.

Finis Dake, in zijn Annotated Reference Bible, deelt uit zijn onderzoek dat dit vers inderdaad naar de Nephilim verwijst:

Reuzen krijgen geen opstanding

Hebreeuws: rapha' (HSN-< H7496 >), vertaald: doden (Jesaja 26:19; 14:9; Job 26:5; Ps. 88:10 – 11; Spr. 2:18; 9:18; 21:16); overleden (Jesaja 26); reuzen (Dt. 2:11, 20; 3:11, 13; Jozua 12:4; 13:12; 15:8; 17:15; 18:16; 2 Sam. 21:16-22; 1 Kr. 20:4-8); en Rephaim (Jesaja 17:5; Gen. 14:5; 15:20; 2 Sam. 5:18, 22; 23:13; 1 Kr. 11:15; 14:9). in de acht plaatsen waar het is vertaald als dood en overleden moet het worden gehandhaafd als een juiste naam — Rephaim, als volgt:

1. Rephaim onder wateren.

2. Zal de Rephaim opstaan en U prijzen? (Ps. 88:10-11)

3. Haar paden naar de Rephaim. (Spr. 2:18)

4. De Rephaim liggen daar. (Spr. 9:18).

5. Gezelschap voor de Rephaim. (Spr. 21:16)

6. Het schudt de Rephaim voor u wakker. (Jesaja 14:9)

7. Zij zijn de Rephaim. (Jesaja 26:14)

8. De aarde zal de Rephaim uitwerpen.

De Rephaim waren de andere heren van Jes. 26:13; zij zullen niet herleven omdat God hen heeft weggevaagd (Jes. 26: vernietigde). Dit leert duidelijk dat de reuzen of de Rephaim geen opstanding hebben zoals de doden van Israël, waarnaar wordt verwezen in Jes. 26:19. Zij waren de nakomelingen van gevallen engelen, geen gewone mannen die wel een opstanding hebben. [xvii]

Met betrekking tot Genesis 6 geloof ik dat de oorspronkelijke bedoeling van het Koninkrijk der duisternis was om twee doelen te bereiken:

1. Om zo het menselijk genoom te vervuilen, dan zou er geen zuivere menselijke bloedlijn meer zijn voor de Messias (het zaad van de vrouw) om uit geboren te worden. Opmerking: Genesis 6:9 verwijst naar Noach als "zuiver in zijn generaties", met de aantekening dat hij en zijn familie nog steeds zijn als volledig menselijk in oorsprong.

2. Ter vervanging van het beeld van God binnen de mensheid met de afbeelding van het beest. Dit zou de mensheid onverlosbaar maken. Hoewel het beeld van God ontsierd is binnen de zondige mens, biedt het nog steeds een geweten aan. Niet alleen herkent het geweten de zonde maar ook de noodzaak van berouw. Als dat beeld kan worden vervangen door een andere (dat wil zeggen, het beeld van het beest), zou er geen erkenning meer zijn van zonde, en berouw zou onmogelijk zijn. Dit is misschien waarom er is geen hoop is voor degenen die het Merkteken van het beest ontvangen en die zijn beeld uit het boek Openbaring aanbidden. (Zie mijn hoofdstuk getiteld "Een nieuwe theorie op het Beeld van het Beest en het nieuwe Geweten" in het boek, Bloed op het Altaar: De Komende Oorlog tussen Christen vs. Christen, Defender Publishing.)

Het eindspel van de Elite is om het beeld van God volledig te verwijderen uit de mensheid via de zogenaamde wetenschap van transhumanisme; door middel van de door de Wachter-geïnspireerde technologie, waarmee ze de wijziging trachten te omzeilen die Almachtige God genetisch aanbracht binnen de mensheid (en dierlijke vorm), na de vloed nogmaals door een kruis-hybridisatie. Hun idee van een utopische samenleving is een terugkeer naar Atlantis. In dit nieuwe Atlantis zouden mensen en de God van de Bijbel niet langer welkom zijn. Alleen degenen met de genetisch gewijzigde lichamen en verlichte zielen die Nietzsches Nieuwe Man (voorbij goed en kwaad) geworden zijn, zouden er welkom zijn. Hun idee van Utopia is niets meer dan Lucifer's belofte van de hel op aarde. Geen wonder dat het woord van God deze eindtijdbelofte voor het overblijfsel biedt:

En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort(Markus 13:20)

In het volgende deel zullen we de voortzetting onderzoeken van deze bijbelse samenzwering tegen God en de mensheid, in de verhalen van Nimrod en de toren van Babel.

Wordt vervolgd...

deel 1 - deel 2 - deel 4

[i] I. D. E. Thomas, de Omega Conspiracy (Oklahoma City, OK: Hearthstone, 1986) 107.

[ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch.

[iii] Strong's, "#H05799."

[iv] Stephen Quayle, Aliens and Fallen Angels: The Sexual Corruption of the Human Race (1997) 36.

[v] Ibid., 86.

[vi] Ibid., 172.

[vii] Ibid., 173.

[viii] Ibid., 174.

[ix] http://en.wikipedia.org/wiki/Foo_fighter.

[x] Ik ben van mening dat mannen ook werden ontvoerd, zodat het onderzoek kon worden uitgevoerd om de fysiologische veranderingen te overwinnen die hebben plaatsgevonden in zowel mannen als vrouwen na de zondvloed. Het lijkt erop dat niet alleen onze levensduur werd verkort, maar de wijzigingen het creëren van hybride nakomelingen sterk belemmert. Dit kan ook onderdeel zijn van de agenda van transhumanistisch onderzoek.

Bron: The Shinar Directive - Part 3

printen??? spaar papier en inkt.