www.wimjongman.nl

(homepagina)

Satan heeft een hekel aan de Opname

Door Grant Phillips | maart 2015

Sommigen zeggen dat het woord "opname" niet in de Bijbel staat, dus ís er ook geen wegvoering van de Gemeente. Noch staat het woord "drie-eenheid" in de Bijbel, maar God is de Drie-Ene: God de vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Hij is één in drie personen.

"Rapture" (wegrukking) komt van het Latijnse woord "rapturo". Het is het equivalent van de Griekse "harpazo", dat wordt gevonden in 2 Korintiërs 12:2 en 1 Tessalonicenzen 4:17 voor "ingehaald".

Harpazo en rapturo betekenen beide: (a) het grijpen, afvoeren met geweld, (b) het oppakken, gretig inhalen voor zichzelf, en (c) wegrukken uit.

The Rapture (rapturo in Latijn; harpazo in Grieks) van Christus' Gemeente zal gebeuren op Gods tijdschema. Sommigen geloven dat het zal gebeuren voordat Daniels 70e week begint (gewoonlijk de zevenjarige verdrukking genoemd), sommigen menen in het midden, en een aantal zien dat aan het einde ervan gebeuren. Het is voor mij duidelijk dat het onmogelijk is het om op enig ander tijdstip te laten optreden dan voorafgaand aan de 70e week, genoemd in Daniel (de zeven jaar durende verdrukking).

De volgende gebeurtenis op Gods kalender is de opname van de Gemeente. En nadat Daniels 70e week is voltooid, zal Christus met zijn Gemeente terugkeren, op het einde daarvan, en zijn duizendjarige Koninkrijk instellen, wat het duizend jarig rijk wordt genoemd.

Het maakt me niet boos als anderen dit niet geloven als ik spreek over deze gebeurtenissen, maar sommige mensen worden echt gespannen over deze zaken. Bijvoorbeeld hebben enkelen geprobeerd om mij "te verbeteren". Anderen zeggen gewoon dat ik een valse profeet ben en naar de hel zal gaan. Sommigen vragen om mijn redding, op zeer kleurrijke manieren, terwijl anderen gewoon helemaal boos zijn omdat ik zou geloven in een Opname.

Waar komt deze giftige haat vandaan? Het antwoord is duidelijk. Satan haat Gods waarheid en zal blijven vechten tegen God en zijn uitverkorenen tot zijn laatste adem.

Nogmaals, ik geloof sterk en zonder twijfel in een opname van de ware kerk voorafgaand aan het begin van de 70e week uit Daniel (de verdrukking). Ik wil graag het volgende ter overweging meegeven. Dit is natuurlijk niet origineel. Vele anderen hebben dezelfde argumenten voorgelegd en ik zal deze zelfde verzen die anderen hebben aangewezen ook gebruiken.

Bij de Opname komt Jezus voor zijn Gemeente: Lukas 21:36; Johannes 14:1-3; 1 Tessalonicenzen 1:10, 4:14-17, 5:9 en Openbaring 3:10

Bij zijn Tweede Komst, komt Jezus mét zijn Gemeente: Zacharia 14:5; Kolossenzen 3:4; Openbaring 19:7-8, 14; 21: 9-10; Matteüs 24:29-31; Judas 1:14-15; 1 Tessalonicenzen 3:13

Bij de Opname verschijnt Jezus alleen aan de Gemeente: 1 Tessalonicenzen 4:13-18; Mattheüs 5:8; Johannes 11:40 en Hebreeën 9:28

Bij zijn Tweede Komst verschijnt Hij voor iedereen: Zacharia 14:4; Openbaring 19:11-21; Openbaring 1:7; Zacharia 12:10; Mattheüs 24:30; Lukas 3:6; Johannes 19:37

Bij de Opname worden alleen de ware christenen (de Gemeente) (degenen die leven op dat moment en degenen die daaraan voorafgaand zijn gestorven) meegenomen. Ongelovigen (die niet de ware kerk zijn) zullen achterblijven: Mattheüs 25:1-13; Openbaring 3:8-10; 4:1; 1 Tessalonicenzen 4:13-18

Bij zijn Tweede Komst worden de goddelozen weggenomen. De rechtvaardigen (de heiligen uit de verdrukking) blijven achter: Mattheüs 13:28-30

Er zijn vele en grote verschillen tussen Christus' komst voor zijn bruid (de Opname) en zijn Tweede Komst (aan het eind van de verdrukking). Hoe meer ze worden overwogen, hoe duidelijker het wordt dat de Opname zal optreden voordat de 70e week van Daniel zal plaatsvinden (de 7-jarige verdrukking).

Geloven of niet geloven in de opname zal niemand redden. Alleen een absoluut vertrouwen in de Heer Jezus Christus zal een ieder van ons redden. Het is Zijn bloed dat voor ons opgeofferd is, dat een mens maakt tot een kind van God, door in Hem te geloven. Zijn werk redt hen die geloven in Hem.

Sommigen zeggen de Opname een ontsnapping is, die wij christenen hebben bedacht. Het is een "ontsnapping", maar het is niet iets wat wij hebben bedacht. Deze belofte komt rechtstreeks uit Gods woord. Het is een "ontsnapping" omdat God Zijn toorn gaat uitgieten op de aarde tijdens de zeven jaar van verdrukking, maar niet op zijn eigen bruid! Daarom, neemt Hij ons vooraf weg.

Een andere keer dat God zijn toorn heeft uitgestort over de hele aarde, was met een wereldwijde vloed in Noachs dagen. Voor die zondvloed, verwijderde God Noach en zijn gezin uit het gevaar via een ark. Deze keer zal hij zijn eigen bruid volledig van de aarde verwijderen en toestaan dat Satan voor een tijdje de vrije hand krijgt, en dan zal Hij Zijn eigen oordeel over Satan en al zijn volgelingen laten neerdalen.

Wil ik een "ontsnapping" uit deze verschrikkelijke tijd van toorn, die zal komen op de aarde? Zeker weten! Het gaat hier echt verschrikkelijk worden, en ik wil er geen deel van uitmaken. Dank God, dat onze Verlosser en Heer niet Zijn Bruid hier op aarde zal laten om Zijn eigen toorn te ondergaan. En dat is een ander punt. Welke bruidegom die houdt van zijn bruid zou dat doen?

Je gelooft niet in de Opname? Dat is prima. Ben je een christen? Als je dat bent, zul je aangenaam verrast worden als het gebeurt in ons leven, en er is een sterke kans dat het zal gebeuren.

Moet angst voor de zeven jaar van verdrukking worden gebruikt om hopelijk mensen te brengen tot de reddende kennis van Christus? Absoluut! Dat is één reden onder veel meer welke de Satan haat, dat wij kennis zouden krijgen van Gods eindtijdprofetieën. Hij wil zoveel mogelijk mensen in slaap wiegen met te denken dat ze wel oke zullen zijn, of dat het niet zo erg zal zijn, en dat de kerk toch niet zal worden weggenomen. Hij wil ons doen geloven dat we nog wel gered zullen worden tijdens de verdrukking. Velen zullen worden gered, en velen zullen een vreselijke dood sterven. Is dat wat u wilt?

U denk dat ik een dwaas ben om te geloven in de Opname, maar luister: mijn geloof is niet gevestigd in de Opname. Het is in Jezus Christus, en ik weet dat Jezus niet loog toen hij zei:

"Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u" (Joh. 14:1-4)

Grant Phillips

Bron: By Grant Phillips

printen??? spaar papier en inkt.