www.wimjongman.nl

(homepagina)()

De opeenvolging van de gebeurtenissen in Openbaring 20-22

7 februari 2015 | door Jack Kelley

In deze studie wil ik een nieuwe blik werpen op Openbaring 20-22, specifiek met het oog op het verduidelijken van de opeenvolging van gebeurtenissen die daarin zijn opgenomen. Dit zal niet een vers voor vers studie zijn, maar zich concentreren op wat mijns inziens de manier is waarop Johannes ons wilde laten begrijpen wat hij ons vertelde.

Laat ik beginnen met nogmaals te verklaren dat het mijn overtuiging is dat het boek Openbaring voor het grootste deel chronologisch is ingericht. Maar er zijn plaatsen waar Johannes een bepaalde scène gevolgd heeft die daarop aansloot, en vervolgens terugging naar waar hij in het verhaal gebleven was. Een goed voorbeeld hiervan is de vermelding van de twee getuigen. Hun hele 1260 dagen durende bediening is gecomprimeerd tot 11 verzen tussen de 6e en 7e bazuinoordelen (Openbaring 11:3-13), terwijl dit eigenlijk de meeste tijd van de Grote Verdrukking omvat.

Velen van ons werden onderwezen dat Openbaring 20 een korte blik laat zien op het Millennium voor de eeuwigheid, die wordt beschreven in Openbaring 21 en het eerste deel van Openbaring 22. Uit de vragen die ik krijg, blijkt dat veel mensen nog steeds geloven dat dit het is wat deze drie hoofdstukken zeggen. Maar dat kan niet juist zijn en hier is waarom.

Openbaring 20

In Openbaring 20:1-6 had Johannes duidelijk het Millennium op het oog. Ten eerste beschreef hij de binding en de gevangenschap van Satan gedurende 1000 jaar (dit is waar we de naam "Millennium" van krijgen. Het komt van de Latijnse uitdrukking "mille annum", wat betekent 1000 jaar.) Vervolgens noemde hij kort de stadia die worden vastgesteld voor de oordelen die de Heer zal houden bij de wederkomst. Deze oordelen worden toegelicht in Matt. 24:45-25:46, wat zal bepalen wie van de overlevenden uit de verdrukking het Duizendjarige Koninkrijk op aarde zal binnengaan en wie niet. Op dat moment zullen tronen worden opgesteld waarop de discipelen zitten voor het oordeel over Israël (Matt. 19:28).

De martelaren van de grote verdrukking zullen opgewekt worden, en volgens Daniël 12:1-2 ook de gelovigen van het Oude Testament, die eveneens zullen terugkeren tot het leven.

Daarna, in Openbaring 20:7-10, gaat Johannes abrupt door naar het einde van het Millennium met de beschrijving van Satans ultieme bestemming. Hij vertelt ons dat Satan zal worden vrijgelaten na 1000 jaar om de volken te misleiden en Jeruzalem zal voor de laatste keer worden aangevallen. Met het verzamelen van een enorm leger van mensen, die geboren zijn tijdens de tijd van zijn gevangenschap, zal hij hen leiden in een mars tegen Gods volk en zijn stad die Hij liefheeft. Maar voordat ze kunnen aanvallen, stuurt God een vuur uit de hemel om ze allemaal te verslinden. Satan zal worden geworpen in de poel des vuurs om voor altijd dag en nacht gepijnigd te worden.

Met het voltooien van het hoofdstuk bleef Johannes nog bij het einde van het Millennium voor nog meer evenementen. In Openb. 20:11-15 verklaarde hij ons het oordeel voor Grote Witte troon van de niet-geredden uit alle tijden en gaf ons een betere beschrijving van de tweede dood die hij kort had vermeld in Openbaring 20:6. Hij zei dat de tweede dood bestaat uit het worden geworpen in de poel des vuurs.

Openbaring 21

Openbaring 21:1 zegt: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer."

Dit vers is vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar het vernietigen van hemel en aarde, om te worden vervangen door iets volledig nieuws aan het begin van de eeuwigheid. Maar net als veel van de verzen in het boek Openbaring is dit een direct citaat uit het Oude Testament, namelijk Jesaja 65:17, waar de context de tijd van Israëls Koninkrijk is, ofwel het Millennium.

Dus denk ik dat dit de eerste is van verschillende aanwijzingen die ons vertellen dat Johannes eigenlijk sprak over de verlenging of het herstel van alle dingen, waarnaar door Jezus in Matt. 19:28, en door Petrus in Handelingen 3:21, en Paulus in Romeinen 8:19-21 wordt verwezen. Dit is wanneer de aarde wordt teruggeleid naar de toestand zoals het was nadat God het geschapen had, en voordat het door de zonde beschadigd is. Dit plaatst de tijd van vernieuwing bij de Tweede Komst.

Wanneer deze aanwijzingen worden gecombineerd, kunnen ze ons tot de conclusie leiden dat Johannes ons in Openbaring 21:1 mee terugnam naar het begin van het Millennium, waar hij was gebleven in Openbaring 20:6. Het citaat van Jesaja 65:17 is dus onze eerste aanwijzing. Laten we nu eens een kijkje nemen bij de andere.

De tweede aanwijzing is de komst van het nieuwe Jeruzalem, dat Johannes zag neerdalen uit de hemel, bereid als een bruid (Openbaring 21:2). Dit betekent niet dat het nieuwe Jeruzalem de bruid is, zoals sommigen van ons werd onderwezen. Het betekent dat het zal zijn als een bruid op haar trouwdag, dat geen moeite gespaard zal worden om de stad zo mooi en stralend mogelijk te laten zijn voor haar neerdalen uit de hemel.

Na een beschrijving waarin blijkt dat het veel te groot is om daadwerkelijk op aarde te kunnen staan, geeft Johannes aan dat de enige mensen die de stad kunnen binnenkomen diegene zijn waarvan de namen zijn geschreven in het Boek des Levens van het Lam (Openbaring 21:27); met andere woorden, de Gemeente. Het nieuwe Jeruzalem bevat de woningen waarover Jezus sprak: de woningen in het huis van zijn Vader. Dat is waaraan Hij heeft gewerkt de laatste 2000 jaar ter voorbereiding voor onze komst, en waar we heen gaan na de opname (Joh. 14:2-3) en waar we gedurende de tijd van Gods toorn worden verborgen (Jesaja 26:20-21, 1 Thes. 1:10, Openb. 3:10).

Matt. 24:29 vertelt ons dat onmiddellijk na het einde van de Grote Verdrukking, de zon verduisterd wordt en de maan haar licht niet zal geven. Ik geloof niet dat dit tijdelijk is, want er wordt geen melding gemaakt dat een van beide ooit wordt hersteld. In feite vertelt Openbaring 21:23 ons dat het nieuwe Jeruzalem geen de zon of de maan meer nodig heeft, omdat de heerlijkheid van God het verlicht en het Lam is haar lamp. Bovendien zegt Openb. 21:24 dat het nieuwe Jeruzalem de bron van licht zal zijn voor de volken van de aarde. Daarom zal het nieuwe Jeruzalem aanwezig moeten zijn tijdens het Millennium ter vervanging van de zon en de maan.

De derde aanwijzing staat in Openbaring 21:27. Dat verklaart dat terwijl de glorie en eer van de naties zullen worden gebracht in het nieuwe Jeruzalem, er niets onzuivers ooit zal binnenkomen. Noch iemand die doet wat beschamend of bedrieglijk is. Dit is de grootste aanwijzing van alles waar Johannes over sprak het Millennium is en niet de eeuwigheid. In de eeuwigheid zal alles en iedereen zuiver worden, maar in het Millennium zijn er nog steeds zondige mensen en onzuiver dingen op aarde. Geen van hen zal worden toegestaan om in het huis van de Gemeente komen.

Openbaring 22

Openbaring 22:1-2 introduceert het laatste hoofdstuk van het boek op dezelfde manier als Openbaring 21:1 in het vorige hoofdstuk met een citaat van het Oude Testament over het leven in het Millennium, alleen dit keer ligt de nadruk op Israël.

"En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich het geboomte des levens, dat twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft het zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken"

Deze twee verzen zijn een samenvatting van Ezechiël 47:1-12, die het gebied beschrijft van de tempel naar de (niet langer) Dode Zee op aarde tijdens het Millennium. Er is geen tempel in het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:22), dus Gods troon kan daar niet zijn, omdat zijn troon altijd in het Heilige der heiligen staat. Ezechiël 43:6-7 bevestigt dat de tempel in Israël op aarde de locatie zal zijn van Gods troon tijdens het Millennium.

Ook zijn de mensen op aarde nog in hun natuurlijke staat tijdens het Millennium, en de enigen die genezing nodig zullen hebben. Er zal geen ziekte zijn in het Nieuwe Jeruzalem omdat daar geen mensen in hun natuurlijke staat zijn, alleen de verloste en onsterfelijke Gemeente zal daar zijn. Evenmin zal er een noodzaak zijn voor genezing in de eeuwigheid, wanneer iedereen onsterfelijk zijn zal. Zowel Johannes als Ezechiël beschrijven de nieuwe heilige stad op aarde tijdens het Millennium, met een tempel en een rivier die daaruit voortvloeit, omzoomd met vruchtbomen.

Nogmaals, Johannes maakte melding van zondaars. "Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet" (Openbaring 22:15). Er zullen geen dergelijke mensen zijn in de eeuwigheid.

De locatie van het Nieuwe Jeruzalem

Uit deze aanwijzingen kunnen we zien, dat de focus van Openbaring 21 en het eerste deel van Openbaring 22 het Millennium is. We zien ook dat het Nieuwe Jeruzalem aanwezig moet zijn tijdens het Millennium. Laten we nu eens terughalen waarom het eigenlijk niet op aarde gevonden zal worden, maar in de nabijheid van de aarde.

Nogmaals, er zijn verschillende aanwijzingen die deze conclusie ondersteunen.

De eerste is Johannes' verklaring die hij de Heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, zag neerdalen uit de hemel. U ziet dat hij niets zegt over het neerkomen op aarde, alleen dat het neerdaalt uit de hemel.

Daarna komt Johannes met de beschrijving van de grootte. 12.000 stadia is gelijk aan ongeveer 2200 km, dus een stad van 2200 km in lengte breedte en hoogte. Dat betekent dat als het zou neerkomen in Europa, het alles zou omvatten van Scandinavië tot Gibraltar, en van de kust van Spanje tot de hiel van Italië . Het zou het gehele Midden-Oosten bedekken als de stad daar gelegen was, of geheel het Oosten van de VS, van Maine tot Florida en van de Atlantische Oceaan tot de Mississippi-rivier.

Maar het grootste probleem zou de grootte zijn, hoewel dat alleen al zo'n 5 miljoen vierkante kilometer vereisen zou. Het grootste probleem zou de hoogte zijn. Met de hoogte van 2200 km zou het ongeveer 4000 keer hoger zijn dan de hoogste constructie op aarde. Het zou ook ver buiten de bovenloop van de atmosfeer van aarde uitsteken, die slechts ongeveer 480 km hoog is.

Om een beter gevoel van de relatieve grootte te krijgen: het nieuwe Jeruzalem zal ongeveer 1/6 van de grootte van de aarde zijn of ongeveer 2/3 van de grootte van de maan. En vergeet niet dat de aarde een bol is die draait om haar as met de snelheid van ongeveer 1600 km per uur. Veronderstel wat er zou gebeuren met deze bol, die perfect is uitgebalanceerd om te draaien, en er plotseling iets ter grootte van het nieuwe Jeruzalem op de ene kant ervan wordt neergezet.

Sommigen zien de stad als een kubus en anderen als een piramide, maar hoe dan ook, op welke manier dan ook, het zou gewoon niet passen op aarde.

Tenslotte is daar ook nog het feit dat het Nieuwe Jeruzalem het licht voor de aarde zal verstrekken tijdens het Millennium, zoals ik hierboven heb uitgelegd. Als het ergens op aarde was gevestigd, zou de helft van de planeet in eeuwig licht baden, terwijl de andere helft eeuwig duisternis zou ervaren. De enige manier waarop de hele aarde kan genieten van de afwisselende dag- en nachtperioden zou zijn als de bron van het licht gevestigd is buiten de planeet, zoals het ook nu is met de zon. Hierdoor zou het licht schijnen over elk onderdeel van de aarde die elke dag om haar as draait, en geeft het de hele aarde perioden van licht en duisternis, elke dag weer. De enige uitzondering hierop zal de nieuwe heilige stad op aarde zijn. Openbaring 22:5 zegt ons de Heer daar zelf licht zal geven voor de stad, en er zal daar geen nacht meer zijn.

Met dit alles moeten we onthouden dat voor het grootste deel de mensen die op de aarde wonen tijdens het Millennium de zonen en dochters zijn van de mensen die vandaag op de aarde wonen. Zij hebben geen enkele transformatie ondergaan, zoals degene die dit in de opname zullen ervaren. Leven op aarde in het Millennium zal daarom voor hen in de meeste opzichten vergelijkbaar zijn met het leven op aarde zoals vandaag, om te overleven.

De Bijbel ondersteunt dit idee, sprekend van een groeiende cyclus aan levensduur (Amos 9:13-15) (Jesaja 65:20) en meerdere generaties van mensen die samenwonen (Zacharia 8:4-5) tijdens het Millennium.

Terwijl u veel overeenkomsten tussen de heilige stad in Israël en het Nieuwe Jeruzalem kunt zien, toont een zorgvuldige lezing net zo goed verscheidene en belangrijke verschillen aan. Het meest voor de hand liggend zal voor de meesten de tempel met de troon van God zijn, gevestigd in Israël. (Vergeet niet, er is geen tempel in het nieuwe Jeruzalem.) Maar dit verschil in hun grootte is ook dramatisch, vooral wanneer het wordt beschouwd in de drie dimensies. De grootte van de heilige stad vereist slechts een klein deel van Israël, maar het nieuwe Jeruzalem zou betrekking hebben op het hele Midden-Oosten. De heilige stad zal ook het brandpunt zijn van Israëls lang beloofde tijd van het Koninkrijk, terwijl het nieuwe Jeruzalem het exclusieve huis van de verloste Gemeente zal worden.

Ik denk dat je kunt inzien dat deze interpretatie van Openb. 20-22 veel logischer is dan die welke velen van ons als kind geleerd hebben. En vandaag de dag, in deze tijd, nu deze profetieën steeds dichter bij de werkelijkheid komen, is het mooi om een heldere blik te hebben op wat ons te wachten staat. U kunt bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: The Sequence Of Events In Rev. 20-22 - Gracethrufaith