www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Namen van Jezus - Inleiding

16 december 2015 | Een bijbelstudie door Jack Kelley

Er zijn vele namen en titels van Jezus door zowel het hele Oude en Nieuwe Testament heen. Deze studie zal geen volledige lijst geven, maar wel een aantal van enkele van mijn favorieten. Mijn doel is om ons een kans te geven dagelijks het wonder van onze Heiland te zien als we ons erop voorbereiden zijn geboorte te vieren. Zodat we Hem beter zullen kennen elke dag (Johannes 17: 3) en zodat we groeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland (2 Peter 3:18). Ook al was hij niet geboren in december. En ik heb er eerder over geschreven Kerstmis terug te geven. Maar het is nog steeds zo dat de meerderheid zich nog steeds voorbereidt om het nu te vieren. Laten we gebruik maken van de mogelijkheid om de Heer het ontzag en aanbidding te geven gedurende het hele jaar.

Opmerking: Jack was deze devoties aan het schrijven toen hij overleed in oktober. Ze waren allemaal in verschillende stadia van voltooiing. Wetend dat sommige nog moeten worden afgewerkt, heb ik, in plaats van ze weg te doen, mijn best gedaan om ze te voltooien/bewerken. Ik heb de Heer gevraagd om mij de woorden te geven en de intentie die Jack zou hebben gebruikt ... dat Hij mij een dubbel deel zou geven van Jack's gave van onderwijs in de geest van 2 Koningen 2:9. Ik bid dat ik zo succesvol en nauwkeurig ben geweest. En ik hoop dat we ze elke ochtend kunnen lezen tot aan Kerstmis, en voldoen aan het doel van Jack dat hij hierboven vermeldt, om onze Verlosser elke dag meer te kennen en ontzag en aanbidding te geven die Hij verdient. God zegene u rijkelijk in deze kerstperiode, Samantha

Voordat we beginnen, wil ik ervoor zorgen dat we allemaal over dezelfde Jezus spreken. Hier is het waar onze kennis van de Schrift echt belangrijk wordt, want de hele Bijbel claimt dat Jezus zowel 100% mens en 100% God is.

Als Hij is geen mens was kon hij niet zijn gemaakt zoals wij in alle opzichten en lijden onder de verleidingen zoals Hebreeën 2: 17-18 zegt. Hij kon niet onze Hogepriester zijn zoals Hebreeën 4: 14-15 dat stelt, en hij kan niet onze Verlosser zijn omdat hij dan niet onze naaste bloedverwant zou zijn, zoals vereist volgens Leviticus 25: 47-48 en uitgelegd in Romeinen 5:18-19.

Als Hij niet God is, kon Hij niet de Heer zijn van koning David (Matteüs 22:41-45), en kon Hij niet zonder zonde zijn (Romeinen 3:20), en kon Hij niet onze Verlosser zijn (Marcus 2:6-12 en 1 Petrus 1:18-21).

Hij is geen geschapen wezen, zoals de mensen en de engelen. Hij is onze Schepper:

Door Hem zijn alle dingen geschapen: de dingen in hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij machten of heersers of overheden; alle dingen zijn door hem en voor hem (Kolossenzen 1:16).

Jezus zei dat Hij God was in menselijke gedaante (Johannes 10:30 en 14:9). Mensen die hem kenden stemden daarmee in. Paulus onderwees de godheid van Jezus in Kolossenzen 1:15-16. Johannes deed het ook (Johannes 1:1-3). De schrijver van het boek Hebreeën stemde ermee in (Hebreeën 1:3) en nam een citaat uit Psalm 45:6-7, dat laat zien dat God zelf Jezus aanspreekt als God (Hebreeën 1:8). Dit is niet alleen een idee uit het Nieuwe Testament. In zijn profetie van de geboorteplaats van de Messias zei Micha dat Hij een eeuwig wezen was, wiens dagen waren van de dagen der eeuwigheid. Letterlijk van vóór de tijd en eeuwigdurend (Micha 5:2). Hij is de eeuwige God.

Velen ontkennen Zijn godheid. Ze portretteren hem als een groot man, en rolmodel, een groot leraar, een profeet, zelfs als een sociale revolutionair, maar zeker niet als God.

In werkelijkheid was Jezus dat allemaal, maar Hij is ook zoveel meer. Hij was God in de vorm van de mens, de Vader die woont in de Zoon (Kolossenzen 1:19). Onze geest kan de omvang van Zijn grootheid niet begrijpen. Te denken aan Jezus als iemand anders dan God, is de waarheid over Hem verwerpen zoals die is geopenbaard door heel Zijn Woord heen.

In mijn jaren als bijbelleraar heb ik het bewijs gezien van het gezegde dat ik voor het eerst hoorde van Chuck Smith, dat we worden als de God die wij aanbidden. Als we God zien als iemand die op ons zit te wachten om het te verknoeien, zodat hij straf kan uitdelen, dan zullen we anderen met dezelfde oordelende ogen bekijken. In plaats van bekend te zijn vanwege onze liefde (Johannes 13:35), zullen we bekend staan voor het tegendeel. In plaats van anderen te brengen naar onze Heiland met zijn oneindige liefde en oneindig goedheid (Romeinen 2: 4), zullen we hen wegduwen in een poging om hen te laten voldoen aan de normen die wij zelf nooit konden bereiken. Toen wij nog Zijn vijanden waren, stierf Hij voor ons (Romeinen 5:10). Als we God zien als wie Hij werkelijk is, zullen we meer op Hem gaan lijken.

God zelf is liefde (1 Johannes 4:8), en we weten allemaal wat 1 Korinthe 13 zegt over de liefde. Hetzelfde woord wordt gebruikt in beide teksten: agape. Laten we nu de volgende verzen samen lezen, en eraan denken dat het God is die liefde is:

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen (1 Korintiërs 13: 4-7).

Als we denken dat we buiten Zijn liefde staan, moeten we niet vergeten dat God geduldig en vriendelijk is jegens ons, dat Hij is niet snel boos is en geen van onze fouten die we hebben gedaan opschrijft. We kunnen niets doen om deze liefde te verdienen, en er is niets wat we kunnen doen om die te laten ophouden. We kunnen niets verrassend of teleurstellend doen voor Hem, omdat Hij elke zonde die we ooit zouden begaan, wist voordat Hij naar het kruis ging om Zijn leven te geven om ons volledig te reinigen (Hebreeën 10:14).

Ik kan me geen grotere en groothartiger God voorstellen dan degene waarvan wij het voorrecht hebben om Hem onze Heiland te noemen. Nu we deze reeks beginnen, gedurende dit hele seizoen, laten we onze focus op Hem houden. Selah

Bron: Names of Jesus Introduction - Gracethrufaith