www.wimjongman.nl

(homepagina)

Dringende waarschuwing: De Hebreeuwse Bijbel geeft ons de exacte dag voor het einde

30 oktober 2015 | Door Israel Ben Barzle en Yehoshua Ben Barzle

De informatie die ik op het punt sta te geven, is bij mijn weten nooit eerder in druk verschenen. Het is baanbrekende informatie, die komt uit de geschriften van de Hebreeuwse profeten, en die u en uw gezin in de komende dagen zal beïnvloeden. Mijn voorstel is dat u bij het lezen van de volgende alinea's wat tijd zult doorbrengen met een oprecht gesprek met de Schepper van deze wereld.

Een persoonlijke noot: ik ben niet het soort man dat schermt met datums. In feite is het mijn gewoonte om juist de datum-noemers te ontmaskeren, omdat ik geloof dat wanneer de datum die is vastgesteld niet komt, het de naam van de God van Abraham schaadt. Echter, in zuiver Bijbelse zin is het erg moeilijk om analytisch te weerleggen wat ik met u wil delen. Dus ik hoop dat u begrijpt, beste lezer, dat het met ernst is, en met goddelijke vreze, dat ik u hier geef, niet wat het zou kunnen zijn, maar dat wat het zál zijn, één van de belangrijkste dagen van ons gezamenlijke leven.

Israel Ben Barzle

In de afgelopen weken hebben we een reeks kritische Hebreeuwse datums en gebeurtenissen bij elkaar zien komen. We waren getuige van het einde van een Shemitah (Sabbatsjaar), dat niet onze bijbelse schuld wegnam; de laatste reeks van bloedmaan-tetrads die een aanstaande, laatste oorlog in Israël aankondigden; de flagrante, openbare opstand van de Westerse mogendheden op Jom Kippoer 2015; de belangrijke aanvang van de zeventigste Jubeljaar-cyclus; de invasie van het Midden-Oosten door de Russische troepen; het begin van een laatste intifada in het land van Israël. Al deze gebeurtenissen kwamen samen in één keer. Ook als je Schriftuurlijk niet erg gevoelig bent, kun je het niet helpen, als je toch beseft dat er iets groots staat te gebeuren aan de profetische horizon.

Maar de grote vraag was altijd: "Wanneer precies zal de uiteindelijke klap vallen?" Wanneer zullen al deze profetieën daadwerkelijk uitkomen op een tastbare climax-manier?

Mensen, zoals het met de meeste dingen in de Hebreeuwse Bijbel is, die informatie is er. Het is gewoon een kwestie van opzij zetten van alle desinformatie die we hebben geleerd van zogenaamde experts, en ons concentreren op de zeer duidelijke uitgesproken berichten van de Schepper, die te zien zijn voor ons allemaal, en voor onszelf te begrijpen, en dat niet door betaalde professionals die proberen om boeken te verkopen.

Denk erover na. Waarom zou de Schepper van deze wereld ons informatie geven over super-kritische problemen die alleen kunnen worden begrepen en verspreid door een over-geleerde, religieuze elite? De laatste keer dat ik het controleerde, koos G-d algemene, gewone mensen om Zijn waarheden te begrijpen en te delen. Mozes was een op drift geraakte Levitische baby die de grootste profeet aller tijden is geworden. Abraham was een nederige schaapherder die een uitverkoren volk werd. Jozef was een slaaf en gevangene die uiteindelijk opklom tot tweede leider van een wereldsupermacht. David was slechts een herder die koning werd, de jongste in zijn familie, en zo onbeduidend dat hij aanvankelijk over het hoofd werd gezien.

Dus als we nu in het onderwerp duiken, kunt u in gedachten houden dat G-d meestal kleine, irrelevante, gewone mensen gebruikt zoals u en ik, om Zijn grote mysteries te begrijpen. En meestal zijn de antwoorden voor deze mysteries er altijd al geweest, ze wachten slechts tot wij onze vooroordelen opzij zetten, en dat wij ze in een nederig verlangen echt ontdekken, en tevens werkelijk Hem zullen kennen die ons ons bestaan ​gaf.

Verborgen maar duidelijk te zien

()

Als het gaat om een profetie, willen we allemaal weten "wanneer". Dit geldt vooral als we beginnen met factoren te zien die groter zijn dan wijzelf, en die we ze zien samenkomen in een profetische, perfecte storm. Als denkende en ademhalende wezens die willen blijven denken en ademen, zal een ieder van ons willen weten wanneer er iets groots zou kunnen gebeuren, wat mogelijk invloed zou hebben op onze levens en het leven van onze dierbaren. Dit is met name het geval wanneer het is op de schaal van de Schepper tegenover de mensheid, iets waar een voortdurende waarschuwing over staat in de profetische geschriften. Daarom, geeft de Schepper ons dit niveau van kritische inlichtingen in de Schrift ... echt? Geeft Hij ons iets waar we echt onze profetische tanden in kunnen zetten, iets wat zo absoluut is dat we het kunnen meenemen naar de bank en het op onze "ons-uiteindelijke-lot"-rekening kunnen storten?

Ja, Hij doet het heel letterlijk. En mensen, het was al die tijd verborgen om het eenvoudig te zien.

Haggaï was een profeet in Juda kort nadat Juda uit de Babylonische gevangenschap was teruggekeerd naar het land Israël. Haggaï was een cruciale speler die gebruikt werd door G-d om te profeteren tijdens de tijd na de ballingschap toen de Tempel in een restauratieproces was. Haggaï heeft samen met Zacharia, en mogelijk ook met Maleachi, de Hebreeuwse Schrift afgerond - de Canon van het Oude Testament.

Iets wat meestal over het hoofd wordt gezien, is dat aan de profeet Haggaï een aantal absolute Laatste Dag sleutelprofetieën werden gegeven. Deze profetieën zijn verbonden met vijf primaire zaken:

De laatste Tempel

De verlossing van de twaalf stammen van Israël

De uiteindelijke omverwerping van de heidense koninkrijken

Een grote geofysische beving van de planeet

Het herstel van de Davidische Koningslijn door de Messias

Al deze vijf kwesties zijn "de" primaire kwesties van de laatste dagen. Deze vijf profetische onderwerpen vormen de basislijn van het Oudtestamentische profetische begrip en de elementen die worden aangetroffen in elk profetisch boek van de Hebreeuwse Bijbel. De profeet Jesaja noemt in hoofdstuk 13 dit de tijd van het grote schudden van de hemelen en de aarde, zowel op planetair als geopolitiek niveau, de "Dag des Heeren". De profeet Joël in hoofdstuk 3 verbindt deze exacte tijd van het grote geofysische schudden met de bevrijding van Jeruzalem, de vernietiging van de heidense vijand, de restauratie van de kinderen van Israël. De profeet Habakuk verbindt in de hoofdstukken 2-3 het herstel van de stammen met het herstel van de tempel, de omverwerping van de heidense koninkrijken, een grote beving van de aarde, een pool-verschuiving, en een hard geluid dat klinkt over de hele planeet. En de lijst gaat maar door.

Maar waar andere profeten verschillende details en nuances ontvouwen van deze vijf kritieke kwesties, en er op een creatieve manier met kleurrijke termen over verhalen, geeft de profeet Haggaï ons een volledige maaltijd van vlees en aardappelen. Zijn woorden zijn bot, provocerend, en profetisch to the point.

Aan het einde van het boek van Haggaï vat hij zijn profetieën samen met termen die overduidelijk zijn.

Haggaï 2:19-24

19 Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op.

20 Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe, en de olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft, die zal Ik vanaf deze dag zegenen.

21 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Haggaï, op de vierentwintigste van de maand

22 Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde

23 Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder

24 Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten

In deze profetie van Haggaï zien we alle vijf van deze primaire aspecten van bijbelse profetie terug. Het maakt me niet uit of je Jood, christen of iets afgeleids bent, elke bijbels doorwinterde persoon zal het erover eens zijn dat deze vijf thema's de kern vormen van OT-profetie, en hoe da ook, iemand kan ze theologisch bewerken en samensmeden.

Maar merk iets vreemds op. Haggaï geeft ons een bepaalde dag aan: de vierentwintigste dag van de negende maand

Het wordt nog provocerender als we kijken in de oude Hebreeuwse tekst de eerste zin van Haggaï's samenvatting bekijken in zijn letterlijke betekenis.

"Let toch aandachtig op... vanaf deze dag en daarna..."

Deze zin in het Hebreeuws is "suwmev na lebeb-com men hayom hazah vema'alah". Helaas, wat we hier hebben in deze woorden is in onze Bijbels nogal zwak vertaald. Deze uitdrukking bevat een stevig "Hebraïsme", het gebruik van een terminologie die algemeen wordt gekend door de Hebreeuwse lezer als met een zeer specifieke betekenis wanneer die wordt gebruikt in de zin. Daarnaast voegt deze zin hier nog een speciaal woord toe, dat om speciale aandacht smeekt. Met andere woorden, wat hier gezegd wordt tegen de lezer is: "Alstublieft! Let op het belang van wat hier wordt gezegd."

De zinsnede "suwmev na lebeb-com" betekent letterlijk "zet u uw hart op deze". De zinsnede "men hayom hazah vema'alah" betekent "van de dag - van deze (dag) - en daarna". In wezen is wat hier vermeld wordt in zuiver Hebreeuws, in een begrijpelijke parafrase:

"Alstublieft! Zet uw hart op deze dag, en meer nog zelfs, op dezelfde dag later, waarop 'grotere' gevolgen zijn."

Beste lezer, dit is absoluut duidelijk in het Hebreeuws. Deze dag, de vierentwintigste dag van de negende maand, had zeker betekenis in Zerubbabel's tijd. Maar volgens de profetie heeft het een nog hogere uiteindelijke betekenis in profetische zin, en dit is wat het Hebreeuws ons hier wil vertellen.

In feite geeft de profetie van Haggaï heel stevig aan dat de lezer zijn aandacht moet richten op deze specifieke dag. De vierentwintigste dag van de negende maand wordt niet minder dan vier keer genoemd in het laatste hoofdstuk van het boek Haggaï, en het is speciaal door Haggaï geschetst als "de" dag om profetisch op te letten.

Dit is verbazingwekkend.

En als we het hele hoofdstuk van Haggaï's profetie dubbel controleren betreffende de context, dan zullen we zien dat de tempel waar hij van profeteert alleen de Tempel van de Laatste Dagen kan zijn (vs 7-10), een Tempel die veel groter zal zijn dan de originele. Hij spreekt van het "verlangen van alle naties om te komen", een directe verwijzing naar de komende Koning Messias (vs 8). Haggaï verduidelijkt vooraf ook dat dit geen gewone aardbeving is waarover we praten - alle heidense landen zullen wankelen (vs.7).

We kunnen dus zien waarom de profeet Haggaï vraagt om ​onze harten te richten op deze bijzondere dag. En als we de tijd nemen om het uiteen te zetten, zien we dat Haggaï ons een tijdsgevoelige, zeer goed gedefinieerde samenvatting geeft van de vijf kernpunten, met behulp van specifieke uitdrukkingen en termen die zeer goed gedocumenteerd zijn in hun betekenis elders in de Schrift.

De laatste Tempel

"Overweeg (richt uw hart daarop) nu, vanaf deze dag en daarna, van de vier en twintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat het fundament van de tempel des Heren werd gelegd, overweeg het (richt uw hart daarop)."

De Verlossing van de twaalf stammen van Israël

"Is het zaad (al Abrahams zaad) nog in de schuur? Ja, de wijnstok (Huis van Israël), en de vijgenboom (het Huis van Juda), en de granaatappel (de Davidische Koningslijn), en de olijfboom (het uiteindelijk herstelde Israël), het is niet (nog niet) voortgebracht: vanaf deze dag zal Ik u zegenen.

Een grote geofysische beving van de Planeet

Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Haggaï, op de vierentwintigste van de maand.

Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemelen en de aarde.

De uiteindelijke omverwerping van de heidense koninkrijken

Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder.

De herstelling van de Davidische Koningslijn

Op die dag (de vierentwintigste dag van de negende maand), spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten.

Gekomen op dit punt laat het absoluut geen twijfel meer bestaan, en moeten we ons afvragen: "Heeft Haggaï hier een Laatste-dagen-profetie uitgesproken, of is dit gewoon Oudtestamentische geschiedenis die al tot stand is gekomen?"

OK ... Heeft een van deze vijf zaken zich voltrokken in de tijd van Zerubbabel?

Dat deden ze niet. Geen van deze gebeurtenissen in Haggaï's profetie gebeurde in de tijd van Zerubbabel. Een laatste Tempel, eeuwig gezegend, werd niet gebouwd. Heel Israël, heel Abrahams zaad, van alle twaalf stammen, werd niet hersteld; noch zijn ze daar. De planeet heeft geen ervaring gehad van een katastrofische, wereldwijde beving in Zerubbabels tijd. Al de heidense koninkrijken zijn niet omvergeworpen, en, ook vandaag, hebben ze nog steeds de heerschappij. Sinds de val van Jeruzalem in de tijd van Jeremia heeft nooit meer een afstammeling van koning David geregeerd met de officiële titel van de "Koning van Israël", of met de officiële koninklijke zegelring. In feite werd Zerubbabel slechts tot een vazal-gouverneur gemaakt onder het gezag van een vreemde mogendheid, nooit als een koning van Israël. De profeet Zacharia, Haggaï's tijdgenoot, stelt in detail dat Zerubbabel geen definitief profetische product was, maar een symbolische figuur als voorafschaduwing van een komende koning, die betrokken zou zijn bij de laatste restauratie van de tempel.

Geen van deze profetieën is geschiedenis. Maar ons wordt door de hele Schrift heen verteld dat deze gebeurtenissen zullen gebeuren in de toekomst, en volgens Haggaï's woorden zullen deze profetieën tot afsluiting komen op de vierentwintigste dag van de negende maand op de Hebreeuwse kalender.

De 24e van Kislev

()

De vierentwintigste dag van de negende maand is de 24e dag van de maand Kislev van de Hebreeuwse kalender. Het is een fascinerende dag in de geschiedenis, want het is een dag waarvan we een aantal precieze, profetische schaduw-plaatjes krijgen in de aanloop naar de laatste grote gebeurtenis.

In 167 voor Christus kwam een deel van de Joden in Israël in opstand tegen de Griekse overheersing in hun land. Deze opstand werd geleid door een familie: de Makkabeeën. Zij waren een familie van landelijke priester-strijders van de stam Levi. De Maccabese opstand werd uiteindelijk succesvol, en het was in 160 voor Christus, dat de Joden Jeruzalem heroverden, de tempel bevrijdden, en hun buitenlandse veroveraars uit het land gooiden.

De specifieke dag waarop dit gebeurde - de bevrijding van de Tempelberg van de heidense Grieken...? U raadt het al - de vierentwintigste dag van de negende maand, 24 Kislev.

Deze grote dag van bevrijding wordt nog steeds herdacht in de Joodse historische traditie, en wordt vandaag nog steeds gevierd, hoewel velen van ons niet eens enkele van de meest fascinerende omstandigheden weten.

Toen de Joden en het Levitische priesterschap de Tempel teruggewonnen hadden op de 24e dag van Kislev, in 160 voor Christus, zijn ze op zoek gegaan naar de juiste olie om de Menorah-lampen in de tempel te laten branden. Deze bijzondere Tempelolie moest door een zeer specifiek proces worden vervaardigd om zuiver genoeg te zijn om gebruikt te worden in de heilige dienst voor God in Zijn huis, zoals die door de Tora is voorgeschreven. Men vond een kruik met olie voor slechts één dag, en de priesters besloten om toch door te gaan en te branden met wat ze hadden, totdat de juiste tempelolie weer zou kunnen worden geproduceerd, een proces dat ongeveer een week zou duren. Wonder boven wonder, de voorraad van één dag Tempelolie brandde gedurende acht dagen. Deze acht dagen zijn ongelooflijk speciale dagen in de Joodse traditie. Deze dagen worden gevierd als het Joodse 'Feest van Licht', dat wereldwijd bekend staat als "Chanoeka".

Dus is de 24e van Kislev, de vierentwintigste dag van de negende maand de letterlijke oorsprong van Chanoeka. Het is de dag dat de Tempel werd bevrijd van de buitenlandse overheersing.

We flitsen naar 9 december 1917. Voorafgaand aan deze datum was Jeruzalem onder Turkse islamitische overheersing gedurende eeuwen. Het was generaal Lord Allenby van het Britse leger, die met succes de heilige stad bevrijdde van de islamitische overheersing. De dag dat het militaire offensief werd afgesloten, en Jeruzalem en de Tempelberg vrij waren, was eens te meer...

...De vierentwintigste dag van de negende maand, 24 Kislev.

Mensen, er is gewoon veel te veel toeval. Hier is iets aan de hand; en toeval is een niet-kosjer woord in het religieuze Hebreeuws. Er bestaat gewoon niet zoiets wanneer je te maken hebt met een God die een Meester is in het beheersen van de omstandigheden op zo'n duidelijke manier. Bij beide gelegenheden bevrijdde God de Tempelberg op 24 Kislev.

Dus wat we zien in deze gebeurtenissen - in de aanloop naar de laatste grote gebeurtenis - dit zijn de schaduwen van plaatjes die de Schepper perfect aan ons heeft gegeven om dit te bevestigen en ons te richten op het feit dat de vierentwintigste dag van de negende maand, 24 Kislev, "de" dag is dat de God van Abraham, Isaak en Jakob permanent zal ingrijpen aangaande het huidige lot van de Tempelberg en de voltooiing van het herstel van de twaalf stammen van Israël naar hun tempel. Volgens Hem is het op deze dag dat hij de geofysica van deze planeet zal laten schudden zoals nooit tevoren in de geschiedenis. Het is op deze dag dat Hij het einde zal brengen van de suprematie van de heidense volken in onze wereld, met een bedoeling. Het is op deze dag dat hij officieel het lot van de Davidische Koningslijn zal herstellen.

Dus wat betekent dit?

()

Dit is waar de dingen elkaar ontmoeten.

Er zullen spectaculaire verbazingwekkende profetische gebeurtenissen zijn in de aanloop naar deze dag. Stukken van de eindtijd-puzzel zullen systematisch op hun plaats vallen als de loop van de menselijke geschiedenis tot een climax komt. Echter, de Schepper noemt door Zijn Woord deze bijzondere dag als "de" allesscheidende profetische dag dat zijn goddelijke plan volledig ten uitvoer wordt gelegd.

Vanwege Zijn redenen heeft de Schepper deze dag gekozen, 24 Kislev, de vierentwintigste dag van de negende maand, om de dag te zijn dat Hij de hemel en de aarde laat beven en Hij zegt dit in duidelijke bewoordingen. U kunt er bijbels gezien op rekenen dat het feit dat op 24 Kislev, op enig moment in de toekomst, er een katastrofische geofysische gebeurtenis zal zijn, over de hele planeet, zoals we nooit eerder hebben gezien. Het zal waarschijnlijk surrealistisch zijn, met wereldschokkende gebeurtenissen, wanneer op deze dag de profetische barensweeën zich versterken, maar het resultaat van de geofysica van deze bijzondere dag zal beslissend zijn, waardoor de laatste scènes van de profetische scenario in het spel gebracht worden.

Klinkt dit alles veel te mooi om waar te zijn? Ik bedoel, is G-d zo openhartig met ons om ons een precieze tijd te geven wanneer het einde dan eindelijk gekomen is?

Ja, ik weet het, we zijn allemaal gewend om van de experts te horen dat we het gewoon niet zelf kunnen niet uitpluizen zonder de aanschaf van hun nieuwste boek.

Maar de Schepper Zelf zet deze door geld gedreven charlatans op hun plaats. Er staat in de Hebreeuwse Bijbel dat God niets doet van enige profetische omvang zonder persoonlijk te voorzien in een profeet om ons precies te vertellen wat er gaat gebeuren.

Amos 3:6-8

Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet?

7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

8 De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere HEERE heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?

Haggaï is deze profeet, en hij heeft ons een vooruitblik gegeven, een concreet punt van timing om mee te werken. En tussen haakjes, merk op dat Haggaï niet om een financiële compensatie vraagt.

Dit leidt ons naar de profetische bijzonderheid. Nu we begrijpen dat we in de laatste periode van de bijbelse profetie zijn, aangezien we de zeventigste Jubeljaarcyclus zijn binnengegaan, zijn hier de komende datums van 24 Kislev, de vierentwintigste dag van de negende maand op de Hebreeuwse kalender:

De 24e van Kislev in 2015 is op 6 december. Dit is over slechts een paar weken.

De 24e van Kislev in 2016 is op 24 december, kerstavond.

De 24e van Kislev in 2017 is op 12 december.

Tot slot, luister a.u.b. Dit idee over een bepaalde dag is niet afkomstig van een behoorlijk gekke schrijver die u vertelt om uw huis te verkopen en om zich ergens te verzamelen op een afgelegen heuvel op een opname af te wachten. De details die we hebben opgenomen in dit artikel komen rechtstreeks van de oude profeten zelf. De conclusie dat 24 Kislev de door de Schepper bepaalde dag is dat de vijf belangrijkste profetische kwesties uit het Oude Testament beslissend zullen worden afgesloten, komt uit die gegevens, uit een analyse van wat de Hebreeuwse taal zegt in de profetieën van Haggaï, in kristalheldere Hebreeuwse termen.

Dus tot besluit...

Neem a.u.b. deze informatie en maak een harde evaluatie van waar de gebeurtenissen nu zijn, en waar ze het meest waarschijnlijk op aan gaan. Het is al laat in het spel. Veel profetische factoren komen bij elkaar, en de dingen lijken te versnellen in de komende weken. We hebben 24 Kislev onder de aandacht gebracht van onze lezers, omdat we geloven dat het tijd is om grip te krijgen op waar we ons op bevinden in de profetische tijdlijn. De werkelijkheid openbaart zich aan ons. We zitten in de laatste cyclus.

En de Schepper geeft ons echte antwoorden.

Aarzel dan niet dit door te geven, te publiceren, en dit artikel te plaatsen op elke geschikte website, publicatie, of locatie. Wij geven volledige toestemming zolang de auteurs worden geciteerd en niets van de inhoud van het artikel worden gewijzigd of aangepast. - Israël Barzle

For more information please see our website:
Bron: www.houseofisraelreturns.com and download our Free E-Book regarding these and other very pertinent issues.


printen??? spaar papier en inkt.