(homepagina)

Zons- en maansverduisteringen in 2014-2015

Door J.R. Church - 1 maart 2014

()
()

[Editor. Opmerking: het volgende artikel verscheen voor het eerst in het meinummer 2008 van 'Prophecy in the News'. J.R. schreef het als een follow-up op zijn toen recente televisie-interview met Pastor Mark Biltz. In dat programma heeft Biltz voor het eerst zijn opmerkelijke proefschrift gepubliceerd over de aankomende eclipsen van "bloedmanen". In de jaren daarna heeft de christelijke wereld die ontdekking met toenemende opwinding ontvangen, aangemoedigd door de profetische implicaties ervan. In dit artikel suggereert J.R. dat zelfs toen hij aan het schrijven was, er al een bijzondere reeks van profetische ontwikkelingen was begonnen. En in feite, als we terug kijken, was 2008 zowel het jaar van een baanbrekende presidentiële omvorming, en ook een economische crisis die zich heeft voortgezet in de zes jaren daarna.]

Zoals u wellicht weet, is dit jaar een Sabbatsjaar in de Joodse kalender. Vanaf de volgende 29 september 2008 begint een nieuwe Sabbatscyclus. Het zal een looptijd van zeven jaar hebben en afsluiten met een volgend Sabbatsjaar in 2014/15.

U zult ook weten dat Daniel's zeventigste week een Sabbatscyclus is van zeven jaar. Onderzoekers van Bijbelse profetie hebben reeds lang Daniel's zeventigste week vergeleken met de verdrukkingsperiode zoals uiteengezet in het boek Openbaring.

Geïntrigeerd door de Schriften die over en weer herhalen dat de wederkomst van onze Verlosser zal worden aangekondigd met tekenen in de hemel, wanneer de zon zal worden omgezet in duisternis en de maan in bloed, ging Pastor Mark Biltz op het internet op zoek naar een Amerikaanse regeringswebsite (inmiddels gesloten) om te zien of hij zon- of maaneclipsen kon vinden voor de komende jaren die misschien wel betekenisvol kunnen zijn.

Tot zijn verbazing vond hij vier maansverduisteringen en twee zonsverduisteringen in het Sabbatsjaar van 2014 en 2015. Ook merkte hij dat ze alle op Joodse heilige dagen vallen!

Maansverduisteringen

De vier Maansverduisteringen zullen plaatsvinden op:

Pascha, 15 april 2014

Loofhuttenfeest, 8 oktober 2014

Pascha, 4 april 2015 en

Loofhuttenfeest, 28 september 2015

Dit is wel hoogst ongebruikelijk. Het is een zeldzame gebeurtenis met vier maancyclussen die achtereenvolgend gebeuren op het Paschafeest en het Loofhuttenfeest (Soekot). En het gebeurde niet gedurende honderden jaren. Mark vond echter een reeks van vier maansverduisteringen op deze speciale heilige dagen in de 20e eeuw - en dat niet één keer, maar twee keer! De eerste reeks was in 1949-1950, het jaar nadat Israël een staat werd! De tweede reeks gebeurde in 1967-1968, nadat in dat jaar Israël Jeruzalem bevrijdde! Een dergelijk fenomeen behoort bijna tot de onmogelijkheden, tenzij het werd ingesteld door een goddelijke ontwerp. Mark keek verder terug in de geschiedenis en merkte op dat de laatste keer dat deze set van vier maansverduisteringen op Pascha en Soekot hebben plaatsgevonden gevonden, was in 1493, een jaar nadat Columbus de blauwe oceaan overzeilde en Spanje alle Joden verdreef.

Mark is ervan overtuigd dat God daarmee aan de belegerde Joden vertelde dat Hij zich volledig bewust was van hun omstandigheden! In dat geval vragen wij ons af wat God dan vertelde aan de Joden met de 1949 en 1967 maansverduisteringen? En als we dan kijken naar de komende zeven jaar, vragen wij ons dan ook af: "wat wil God aan Israël vertellen door de aanstaande maansverduisteringen?" Is het mogelijk dat hiermee Bijbelse profetieën gaan vervullen?

Zonsverduisteringen

Naast de vier maansverduisteringen in 2014-15, heeft Mark ook twee zonsverduisteringen gevonden. Deze zullen optreden op:

Adar 29/Nisan 1, dat is op 20 maart 2015 en op het Trompettenfeest op 13 september 2015.

Deze twee datums zijn zeer belangrijk, omdat het speciale dagen zijn op de Joodse kalender. Bijvoorbeeld, het was op 1 Nisan, de eerste verjaardag van de uittocht, dat Mozes voor de eerste keer de Tabernakel opzette en dat de heerlijkheid van God neerdaalde. Twee weken later heeft het uitverkoren volk zijn eerste Pinksteren gevierd sinds de Exodus. 1 Nisan markeert het begin van de religieuze feestencyclus. Zes maanden later, op 1 Tishri, vierden de Joden Rosj Hasjana, het Feest van Trompetten. Deze dag is zeer profetisch, omdat daarvan wordt gezegd dat dit de verjaardag van de schepping van Adam is. Het is Adam's verjaardag. En hoewel het een Joodse traditie is, is het een dag die ook voor de niet-Joodse naties profetisch veelzeggend is. Het is de dag dat God zal zitten op zijn troon en de boeken ter hand neemt. Het is wanneer hij zal beginnen met het oordeel van de wereld. Dus kan een zonsverduistering op Rosj Hasjana voorafgaan aan de wederkomst van Christus in macht en grote heerlijkheid, en voldoen aan de Bijbelse beschrijving.

De zonsverduistering in dit jaar [2008]

Deze zomer komen de eerste drie zonsverduisteringen op de dag van de eerste Av (1 augustus 2008). Ja, dat klopt, alle drie zonsverduisteringen zullen beginnen op de Bijbelse datum van 1 Av in de komende drie jaar: 2008, 2009 en 2010. Onze Gregoriaanse kalenderdatums zijn:

Av 1 = 1 augustus 2008 - gedeeltelijke zonsverduistering
Av 1 = 22 juli 2009 - gedeeltelijke zonsverduistering
Av 1 = 11 juli 2010 - gedeeltelijke zonsverduistering

In de Joodse kalender vallen ze allemaal op de eerste Av, de dag dat Joden de vernietiging van hun tempels betreuren. Zoals het verhaal gaat, heeft Mozes de mensen die het gouden kalf aanbaden op 17 Tammuz gedood. Dus de drie weken van de 17e Tammuz tot en met de 9e Av worden "de donkere tijd" genoemd en "in wanhoop". Het is de meest droevige tijd van het jaar voor de Joden. Tussen 1-9 Av is baden niet toegestaan; geen comfort; geen schone kleren; de Jood doet zijn schoenen uit; zit op een gekantelde stoel en leest het Klaagliederenboek.

Er komt echter een tijd dat God de zware dagen zal keren en ze zal omzetten in feestdagen. Zacharia zei: “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief! ”(Zacharia 8:19).

()

Mark Biltz lijkt te denken dat de zonsverduisteringen op 1 Av, de loop van de geschiedenis zouden kunnen veranderen, omdat zonsverduisteringen zijn ontworpen voor de niet-Joodse naties, terwijl de maansverduisteringen zijn ontworpen voor Israël. Daarom denkt hij dat God kan beginnen om de naties deze zomer te gaan oordelen. Zal er die zomer een oorlog komen in Israël? Het is heel goed mogelijk. Als dan de zonsverduistering het oordeel over de wereld gaat aankondigen, is dat een ontnuchterende gedachte!

Bijbelse voorspellingen over de zon en de maan

Laten we nu eens kijken naar de plaatsen in de Bijbel welke spreken van de zon die wordt verduisterd en dat de maan haar licht niet meer zal geven. Eerst en vooral schreef Jesaja:

“Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.” (Jesaja 13:9-11).

Ons wordt verteld dat dit zal gebeuren in de "Dag van de Heer". Het is de tijd wanneer God de niet-Joodse naties voor hun goddeloosheid zal straffen. Wij hebben het niet over het gewone dagelijks leven, maar een brute goddeloosheid tegen God en zijn uitverkoren mensen. God noemt hen arrogant, trots en hooghartig. Hij zegt dat ze verschrikkelijk, kwaadaardig en goddeloos zijn. Het lijkt mij dat hij verwijst naar de naties die proberen om Israël te vernietigen. Nogmaals zei Jesaja:

“De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jesaja 24:23).

Aangezien noch de zon of de maan een geweten heeft, lijken de verwijzingen naar het boosaardig of beschaamd zijn, metaforisch voor de toestand van de mens op aarde. De verduistering van de zon en de maan zijn dus tekenen van iemands toestand. Deze voorwaarden prevaleren ten tijde van de terugkeer van de Heer bij het beoordelen van de goddelozen en om zijn Koninkrijk te vestigen. Jesaja was de eerste profeet om te schrijven over zon- en maaneclipsen, maar Joëls tekstgedeelten zijn de meest geciteerde. Joël schreef:

“Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?” (Joël 2:10,11).

Nogmaals, Joël zei: “Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.” (Joël 2:30,31).

Tot slot zei Joël: “Menigten, menigten in de vallei van besluit: want de dag des Heren is nabij in de vallei van besluit. De zon en de maan zullen verduisterd worden, en de sterren zullen hun glans intrekken”(Joel 3:14, 15).

()

Jesaja en Joël zijn de enige oudtestamentische profeten die zon- en maanverschijningen in de Dag des Heren noemen. In elk geval is het duidelijk dat ze verwijzen naar gebeurtenissen die voorafgaan aan het Messiaanse Koninkrijk. Joël voegt er aardbevingen, bloed, vuur en rookkolommen aan toe. Ik denk dat hij de beschrijving geeft van de veldslagen die in de verdrukkingsperiode zullen voorkomen, met name de definitieve slag van Armageddon.

Gedeelten uit het Nieuwe Testament

In het nieuwtestamentische evangelie van Mattheüs zei Jezus:

“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Matt. 24:29,30).

In zijn Eindtijdrede beschreef Jezus zijn glorieuze verschijnen aan het eind van de periode van de verdrukking. Mijn inschatting (en het is slechts een inschatting) is dat de verduistering van de zon en de maan de eclipsen zouden kunnen zijn. Sterren die uit de hemel vallen zouden raketten kunnen zijn die worden gebruikt in de oorlog. Machten die de hemel schudden kan verwijzen naar de vele nucleaire explosies in de wereld, met de verstoring van de atmosfeer. Het "teken" van de Zoon des Mensen zou zijn werkelijke verschijning op "de wolken des hemels" kunnen zijn. De wolken zijn mogelijk een oude beschrijving van hemelse voertuigen, in plaats van eenvoudig de wolken. De enige wolken die vandaag angst brengen, zijn het soort met een wervelwind erbij. Dus ik denk dat de term "wolken" wordt gebruikt om te beschrijven dat er iets is dat door de hemel vliegt. In het evangelie volgens Marcus herhaalt de Heiland zijn verklaring:

“Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven.” (Marcus 13:24).

Lukas registreert ook het gebeuren:

“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.” (Lukas 21:25-27).

Op de dag van Pinksteren heeft Petrus Joel's profetie geciteerd:

“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.” (Handelingen 2:20,21).

In het boek Openbaring geeft Johannes een uitgebreide profetie:

“En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.” (Openbaring 6:12,13).

()

“De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.” (Openbaring 8:12,). Het idee dat een derde deel van de zon wordt weggeslagen kan een verwijzing zijn naar een gedeeltelijke zonsverduistering, vergelijkbaar met die welke zal plaatsvinden op Rosj Hasjana in het Joodse jaar 5775 - 13 september 2015.

Dit zijn de Bijbelse tekstgedeelten die zich met het onderwerp bezighouden. Wij kunnen u niet vertellen dat de zons- en maaneclipsen die in 2008, 2009, 2010, 2014 en 2015 plaatsvinden, vervullingen van Bijbelse profetie zullen zijn, maar ze zijn fascinerend genoeg om op te merken, niet als waarschuwing, maar om oplettend te zijn. Zoals we jarenlang hebben gezegd aan het einde van elk van onze uitzendingen: "Blijf omhoog kijken!"

Bron: Solar and Lunar Eclipses in 2014-2015 | Prophecy In The News

printen??? spaar papier en inkt.