(homepagina)

Vóór de dag des Heren

Gary Stearman - 29 december 2013

( )

Waar zal die unieke tijdsperiode op lijken?

De Schrift besteedt een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan een beschrijving van de gebeurtenissen die onmiddellijk vóór de dag des Heren plaats vinden - misschien drie à vier jaar voordat de Verdrukking zich zal ontvouwen. Is het mogelijk dat we nu in deze periode leven? Zo niet, hoe ver weg kan het misschien zijn? En welke voorwaarden kunnen dan de overhand hebben tijdens deze snel veranderende fase?

Twee of drie decennia geleden waren onderzoekers van Bijbelse profetieën die bezig waren met het 'pretribulationale' profetische model, heel terughoudend om te zeggen dat we de huidige gebeurtenissen als een vervulling van de profetie zouden kunnen identificeren. Ze waren wel overeengekomen dat we in de buurt van het einde van de kerkperiode waren gekomen, maar terughoudend om toe te geven dat de zich voordoende gebeurtenissen verbonden waren met bepaalde momenten.

Ze waren bereid om toe te geven dat er zich een profetische fase had voltrokken: Israël was terug in het land; de mondiale financiële macht heeft zich geconcentreerd in de handen van een paar oligarchen; sociale voorzieningen storten in; superwapens vielen in de handen van machtbeluste rebellen die gewijd zijn aan de vernietiging van Israël en de Verenigde Staten. Maar zij zeiden niet in duidelijke termen dat profetie momenteel is vervuld.

Vandaag is dat allemaal veranderd. Terwijl sommigen nog steeds terughoudend zijn, zijn veel van de toonaangevende profetie-leraren al snel om te zeggen dat de Bijbelprofetie zich aan het ontvouwen is voor onze ogen. Israël, het Midden-Oosten en de mondiale economie, met een vormgeving precies op de manier waarop de oude profeten en apostelen zeiden dat ze zouden doen. Natuurlijk is het onze neiging om de dingen te verhaasten, zodat de beloofde terugkeer van de Heer vroeger zal komen. Maar kijken naar profetie vereist zelfbeheersing en zelfdiscipline.

In dit tijdperk van toenemende discussie (en met niet weinig argumentatie) over de timing van de opname, worden we geconfronteerd met de uitdaging van het plaatsen van bepaalde gebeurtenissen in een soort van chronologische volgorde. Sommigen denken blijkbaar dat gebeurtenissen zomaar even op zijn plaats vallen.

In de christelijke dialoog is er een neiging om uit te kijken naar de logistiek die natuurlijk betrokken is bij een ordelijke ontwikkeling van de gebeurtenissen. Tijd die nodig is voor sociaal-economische, militaire en politieke realiteit om tot vervulling te komen.

Als we vooruit kijken, zien we een aantal geprofeteerde gebeurtenissen die nog niet zijn samengekomen. Bijvoorbeeld hebben de nog steeds geprofeteerde Midden-Oosten oorlogen nog niet plaats gevonden. Damascus bestaat nog steeds. Aardbevingen zijn vaker hier en daar, maar ze zijn nog niet nog uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen dat de aandacht van de naties trekt. De geprofeteerde hongersnoden en de pestilentie zijn verre van wereldwijd.

Aan de andere kant zijn er dingen die snel gebeuren! We kijken naar de wereld van genetica en de gruwelijke vooruitgang in de hybridisatie van mens met dier. We zien een demonische zichtbaarheid in de vorm van de moderne "UFO/alien"-mythologie, in combinatie met een groeiend sociaal bewustzijn dat de gevallen engelen die eenmaal de aarde geplaagd hebben, zichzelf waarneembaar maken. Technologie kan nu microchips met het menselijk brein verbinden. Kunstmatige intelligentie is online gekomen. "Supersoldaten", als ze al niet reeds in gebruik zijn, zijn misschien binnen een jaar of twee in gebruik in de veldoefeningen. Robotica nadert snel het niveau van de menselijke mogelijkheden. Universele surveillance en globale beheersing van de samenleving is nu een denkbare realiteit. Het antichristelijke systeem wordt steeds meer zichtbaar nu veiligheidsdiensten over de hele wereld zich exponentieel vermenigvuldigen.

Maar zelfs gezien de huidige stand van zaken lijkt er enige tijd te zijn overgelaten voordat al deze gebeurtenissen zich massaal vorm geven en zich tot een wereldrijk samensmelten. "Het Beest" kan niet in een handomdraai aan de macht komen.

Gebeurtenissen vereisen een bepaalde passage van tijd. Neem, bijvoorbeeld de klim naar de macht voor een politiek figuur. Nadat hij is geselecteerd, moet hij geld, hetzij als contant geld inzamelen of de beloofde bijdragen. Afspraken moeten worden gemaakt en contracten ondertekend. Al deze activiteiten moeten passen in een voorspelbare stroom van gebeurtenissen. Aankondigingen die uitgaan, telefoongesprekken gemaakt, rally's en toespraken worden gepland. Meer geld wordt uitgegeven als televisie-, krant- en radiotijd wordt gekocht. Meer tijd verstrijkt er tot de dag van de verkiezingen, die komen en gaan. De kandidaat heeft gewonnen. Ten slotte, als hij is beëdigd en zich inwerkt in de dagelijkse zaken van het politieke mandaat. Twee of drie jaar zijn zo verstreken.

Hetzelfde algemene proces is de taak voor degene die aan de macht komt van een dictatuur. Hij moet eerst erkenning krijgen - misschien als een gekozen figuur - en neemt dan mogelijk de macht over op een odf andere wijze. In het proces moet hij de bevolking ervan overtuigen dat hij hun vertrouwen waard is. Tot slot, met een ingrijpende revolutie, oefent hij zijn wil uit.

Op een dag in de niet al te verre toekomst zal een ruiter op een wit paard uitgaan op een vergelijkbare manier. Zijn inspanningen zullen gericht zijn op de oprichting van een dictatuur, en dat zal een bepaalde hoeveelheid tijd vereisen. De volgende bekende verzen lijken zo'n proces te laten zien, als de regering van deze kandidaat gericht is op het verzamelen van macht door middel van verovering:

“En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.” (Openbaring 6:1,2).

Over deze verzen is over het algemeen gezegd dat dit de opkomst van de Antichrist is, een proces dat natuurlijk een vrij lange periode van tijd zal verbruiken in een aanzienlijke overdracht van macht ("veroveren om te veroveren"). De profeet Daniël had eens een visioen over het tijdsverloop van dit proces:

“Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” (Dan. 7:7,8).

Dit "opkomen" van de kleine hoorn lijkt enige tijd nodig te hebben voor het zich kan presenteren en voor het omverwerpen van drie anderen. Nogmaals, tijd is nodig... de tijd voordat de verdrukking begint. En zijn macht is bovennatuurlijke.

Een bovennatuurlijke overzicht

Er is algemene overeenstemming onder de christenen dat we zeer dicht bij zijn, of eigenlijk dat we binnen de korte tijd zitten die leidt tot de zeven jaar van verdrukking... De dag des Heren. Vele uitleggers zijn het eens dat het enkele moment dat het begin van deze periode van oordeel markeert, de ondertekening van een verbond is, vermeld in Daniël 9:27:

“ Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

De Antichrist zal via "sterke dwaling", zoals Paulus het in 2Tes.2:11 verwoordde, opstijgen in een wolk van metafysische kracht, die authentiek zal lijken voor degenen die naar hem kijken. Hij zal functioneren in strijd met de boodschap van Christus, en zichzelf in de plaats van Christus stellen.

Maar voordat hij dit kan doen, moet de dwaling worden ontwikkeld in de hoofden van degenen die zich blindelings aan zijn bewind zullen overgeven.

Let op het woord "dwaling". Het vertelt ons dat degenen die in de Antichrist geloven ten onrechte interpreteren wat ze in hem zien. Ze zullen denken dat het van God komt. Daniel 9:27 spreekt van "gruwelen", die we voorzien als het oproepen van het duister en occultisme, gemachtigd door de afgezanten van satan. Maar degenen die zijn bevoegdheden als Messiaans bezien, zullen het zien als zegeningen.

Velen hebben geschreven over de esoterische samenlevingen van ingewijden die Hitler aan de macht lieten komen. Hun exotische namen... "Society van de Gouden Dageraad" en "Thule society" maskeren het echte kwaad, de satanische bewegingen die een beroep doen op de oude 'avatars' voor hun macht.

Deze spirituele manifestaties zullen de kracht zijn achter de Antichrist op de troon. Voor een lange tijd hebben Bijbelgeleerden deze donkere bevoegdheden aan de profetie over de laatste dagen gekoppeld. Een van de bekendste is de latere Dave Hunt. Dertig jaar geleden onderzocht hij in zijn boek "Vrede, welvaart en de komende Holocaust" de New Age beweging in de profetie.

Hij schreef: "Met onberispelijke wetenschappelijke referenties heeft één van 's werelds ofologen, Jacques Vallee, na 20 jaar onderzoek geconcludeerd dat UFO's kunnen worden gebruikt om ons psychologisch te programmeren, voor een of andere ultieme misleiding die vooralsnog te gruwelijk is om voor te stellen." [p. 112]

Hij schreef deze woorden in 1983, voordat het verschijnsel UFO al was ontstaan, maar nu is punt gekomen dat het gemeenschappelijk is. In zijn boek maakte hij het duidelijk, dat hij geloofde dat de Antichrist zou opstijgen in een demonische golf van demonstratie als buitenaardse machten de wereld vanuit de ruimte binnendringen. Hij was een vroege leider met besef dat de oude gevallen engelen degenen waren die zouden herrijzen, en een globaal visioen - bijna een hallucinatie - voorbereiden zouden vanuit de hemel op aarde. Dit is zonder twijfel, de ultieme dwaling, en het gebeurd nu.

In Daniel 11:38,39, wat details geeft van de regering van de Antichrist, vinden we precies dit idee uitgedrukt met absolute helderheid:

“En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.” (Dan. 11:38, 39).

Gedurende meer dan een eeuw hebben satanische ingewijden hun plannen uitgewerkt in de verwachting dat het een god van kracht, een wereldleider aan de macht zal brengen. Net als Dave Hunt drie decennia geleden geloofde, zijn wij ervan overtuigd dat we leven in de laatste fasen van de onthulling van de Antichrist. De ufonauten zijn niet buitenaardse wezens; het zijn interdimensionale wezens... precies zoals ze zijn beschreven in de Bijbel. We hebben bijna datgene bereikt wat hij noemde "een misleiding dat te gruwelijk is om vooralsnog zelfs maar voor te stellen."

Van het Roswell-incident in 1947 tot op heden, hebben we een opbouw in zesenzestig jaar van progressieve onthulling van duistere hemelse machten, zoals beschreven door Paulus in Efeziërs 6:12 toen hij over hen schreef: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

Sinds dit is geschreven, is het "normaal" geworden dat er tweeduizend UFO-waarnemingen per maand zijn in de Verenigde Staten alleen al! Paulus geeft een beschrijving van de aard van de vijand die weerstand heeft geboden aan het lichaam van Christus in de kerkperiode. Paulus kenmerkt ook de kerk als de remmende kracht in de opkomst van satanische wereldmacht, tot het einde van de tijd, dat de opname komt. Op dat moment zal de remmende kracht van de Heilige Geest worden verwijderd van de aarde. Dan zullen de duistere krachten vrij zijn om de Antichrist tot macht te verheffen.

We kunnen veilig stellen dat we leven in een tijd dat we binnenkort een snelle opeenvolging zullen zien van bovennatuurlijke gebeurtenissen. Dit suggereert natuurlijk dat de opname vlakbij is. Op geen enkele manier kunnen we de datum van de opname voorspellen, maar bizarre gebeurtenissen, in combinatie met sociale en ecologische instabiliteit, zal aangeven dat onze waakzaamheid zou moeten toenemen tot het maximale niveau.

Hoe zal de periode vóór de verdrukking eruit zien? Onder andere krijgen de dingen een steeds krachtiger boventoon van het bovennatuurlijke... het bizarre en het zeer technische zullen zich fuseren in de komst van bedrieglijke wonderen. Het zal de Antichrist voortbrengen:

“hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,” (2 Thess. 2:9).

Zefanja's waarschuwing

De profeet Sefanja schreef aan de toehoorders van de laatste-dagen over de dag des Heren. Hij waarschuwt Israël dat de dag "vlakbij" is. Met andere woorden, zijn profetie is gericht op precies de periode waar wij op zijn gericht: eventueel de drie of vier jaar voorafgaand aan de dag des Heren.

Hij richt zich tot het Israël van de laatste dagen, en hij veronderstelt dat Israël wederom bestaat als staat, precies zoals wij het vandaag zien. Zijn waarschuwing richt zich op de 'pretribulationale' periode:

“De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken,”(Zef. 1:14,15).

Zefanja vergezeld hier de andere oude Testament profeten die soortgelijke waarschuwen hebben voor Israël voor ogen om te zien en oren om te horen. Hij waarschuwt hen klaar te zijn voor de komende verdrukking:

“Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar God, voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de toorn van de HEERE. Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.” (Zeph. 2:1-3).

De weergave van het Nieuwe Testament

Opmerkelijk is dat de woorden die de apostel Paulus schrijft in de eerste Tessalonicenzenbrief, een echo is van Zefanja's woorden. Hij begint met een vreemde verklaring, die misplaatst of zelfs ongepaste schijnt te zijn. Maar eenmaal begrepen, is het een van de meest bemoedigende verzen in de Bijbel:

“Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” (1 Thess. 5:1-5).

Paulus opent met een verklaring over de speciale tijdsperiode die nu wordt bediscussieeerd - de laatste paar jaar voordat de Verdrukking komt. Hij zegt dat hij ons niet hoeft te vertellen over hoe te handelen in die periode. Waarom? Paulus is ongetwijfeld van mening dat de profeten van het Oude Testament en de verklaringen van Jezus ons alle informatie geven die we nodig hebben. En inderdaad, zij doen dat!

We weten dat de dag des Heren onder de dekmantel komt van een grote dwaling. Wij zijn ons nu bewust van die grote teleurstelling... dat de Antichrist met de hulp van vreemde goden aan de macht zal komen.

Paulus merkt vervolgens op dat zal er een verkeerd idee zal zijn dat alles goed is... tot op het moment van het begin van de verdrukking. Paulus' duidelijk bewering is dat zij die in Christus zijn, niet blind zijn voor het begin van die verschrikkelijke dag. Hij dringt er bij ons op aan op te letten en elkaar te troosten met de gedachte dat we thuisgehaald zullen worden voordat het begint.

In feite is het zijn duidelijke overtuiging dat de aanwezigheid van de inwonende Geest fungeert om de duistere krachten van satan terug te houden, tot het moment van haar wegneming uit deze dimensie naar de aanwezigheid bij de Heer.

Vandaag bekritiseren sommigen de vergelijking met het verhaal van de oude Nephilim, die kwamen in de dagen van Noach, en die terugkeren op het moment van de Verdrukking. De naakte feit is dat het toen gebeurde, en het gebeurt nu opnieuw.

Hoe kunnen we het zeggen?

>

Op veel verschillende manieren vertelt de Schrift ons dat we zijn verlicht door de inwonende Geest, en dat we niet onwetend zijn over de tijden die komen. Specifiek zullen we gevoelig worden voor de naderende verdrukking. In de afgelopen veertig tot vijftig jaar hebben vele christelijke predikanten, leraren en schrijvers verklaard, dat komst van de Heer voor zijn kerk nabij is.

Ze hebben gekeken naar de ontluikende groei van buitenaardse spirituele krachten en aanwezigheid. Zij hebben nota genomen van de sociaal-economische instabiliteit en de talloze complexiteiten in het Midden-Oosten. Aardbevingen en superstormen komen voor met grotere frequentie.

En zoals door Mark Biltz gezegd, zijn we binnen een paar maanden getuige van de samenvloeiing van een viervoudig aantal Maansverduisteringen op Joodse feestdagen. Bovendien worden ze waargenomen vóór en na een totale zonsverduistering. Aangezien de verduisterde maan een roodachtige tint aanneemt wanneer ze is verduisterd, heten ze "Bloedrode manen" [Blood Moons]. Dergelijke astronomische zeldzaamheden zijn altijd een indicator geweest van een bepaalde belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël.

De profeet Joël schrijft dat dit het verschijnsel is dat voor de nabijheid van de Verdrukking waarschuwen zal:

“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.” (Joel 2:31,32).

Alle visuele elementen staan op hun plaats. De donkere vorstendommen van de hemelen zijn meer en meer zichtbaar. Paulus zei: het is niet nodig om ons te schrijven, wanneer deze dingen komen. Nu weten we waarom. We hebben een speciale spirituele gevoeligheid die ons bewustzijn overstroomt. We zullen weten dat we er zijn. De toenemende samenvoeging van sinistere machten is lang geleden geprofeteerd. Met een toenemende intensiteit is dit wat we de komende jaren zullen gaan zien. We zullen weten wat de tijden en seizoenen zijn.

Bron: Before the Day of the Lord | Prophecy In The News

printen??? spaar papier en inkt.