(homepagina)()

Is er een tweede kans?

24 september 2014 | Een Bijbelstudie door Jack Kelley

Als je gelooft zoals ik doe, dat de Bijbel onderwijst dat er een opname van de kerk zal plaatsvinden voordat de 70ste Week, die genoemd wordt in Daniël, begint, dan zul je jezelf ongetwijfeld hebben afgevraagd wat er gebeurt met degenen onder uw vrienden en familie die dit gaan missen. Zullen ze nog een kans krijgen om gered te worden?

Degenen die vergaan

"Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thes. 2:7-12).

Hier onderbouwt Paulus de stelling dat de kerk weg zal gaan voordat de anti-Christ officieel is geopenbaard, want het is de Heilige Geest die via ons werkt tegen de geheime macht van de wetteloosheid, om die tegen te houden. Degenen die zullen vergaan, zijn zij die de leugen geloven dat de anti-Christus degene is die God heeft gestuurd om de wereld te regeren. Paulus leerde dat God hen eigenlijk zal helpen om tot deze valse conclusie te komen, omdat ze geweigerd hebben in de waarheid te geloven en zo gered worden. Dat is waarom ze vergaan.

Op het eerste gezicht lijkt deze passage te zeggen er geen tweede kans zal zijn, dat de tijd voor het geloven van de waarheid die ons redt, beëindigd zal zijn met de opname. Het Griekse woord vertaald met 'geweigerd' betekent letterlijk zij die waarheid niet aanvaarden. Het betekent dat hen de waarheid werd uitgereikt, maar ze het hebben verworpen.

Maar dit beantwoordt niet echt de vragen. Hebben ze het evangelie bewust gehoord en bewust geweigerd om te worden gerekend tot degenen die vergaan, of resulteert het verzuimen om een bevestigend antwoord te geven in een standaard afwijzing? Zal zo iedereen die is achtergelaten na de opname dan vergaan, of zullen er sommigen zijn die dat niet zijn?

Zonder door te dringen in de nuances van de Griekse taal, laten we eens kijken of er andere plaatsen in de Schrift zijn die ons kunnen helpen om meer antwoord te vinden. Het meest logische dat we kunnen doen is zien of we overtuigend bewijs kunnen vinden dat heidenen kunnen worden gered na de opname. Ik neem aan dat u weet dat vele Joden zullen worden gered in de 70e Week, want dat is een van de belangrijkste doelstellingen.

Wanneer Daniëls 70e Week begint zal God zich opnieuw richten op Israël. Vanuit Daniel 9:24-27 kunnen we zien dat Hij nog onafgemaakte zaken heeft met Zijn volk. Enkele van de dingen die hij beloofde voor hen te bereiken in vers 24, zijn gewoon nog niet bereikt. Er is nog geen einde gekomen aan Israëls opstand tegen God, de eeuwige gerechtigheid is niet gekomen, er zijn honderden wederkomst-profetieën die nog onvervuld zijn gebleven en de heilige plaats is niet gezalfd. Geen van deze dingen heeft betrekking op de wereld als geheel. Zij hebben wel allemaal betrekking op Daniels mensen, de Joden, en Daniels heilige stad, Jeruzalem.

Hoe gaat het met de heidenen?

In Handelingen 15 zien we dat één van de dingen die God gaat doen als Hij Israël gaat herstellen na de opname, is te voorzien in een manier voor het overblijfsel van de mensen, met inbegrip van andere volken, om Hem te zoeken (Handelingen. 15:17).

Bewijs dat dit waar is, kan worden gevonden in Openbaring 7:9-17, waar een veelheid van gelovigen te zien zijn van na de opname, die niemand tellen kan, afkomstig uit elke natie, stam, volk en taal en die aankomen in de hemel. Dit zegt ons dat veel van deze gelovigen uit andere volken zijn, en zullen worden gered uit Daniels de 70e Week, voordat de grote verdrukking begint.

Sommigen zeggen dat deze groep de kerk is en plaatsen de opname hier, tussen de oordelen van de 6e en 7e zegel, maar zij kunnen gen gelijk hebben. In de eerste plaats kent Johannes hen niet, terwijl hij de discipel is die het nauwst verbonden is met de kerk. Maar waar het meer op aan komt, is dat hun lot niet hetzelfde als de bestemming van de kerk. Ze zijn voor de troon van God, maar zitten daar niet met Jezus, zoals de kerk zal doen (Efeziërs 2:6). Zij zullen Hem dag en nacht dienen in zijn tempel, maar ze zullen niet regeren met Hem en zijn nooit geroepen om koningen of priesters te zijn.

Ik denk dat deze grote menigte van gelovigen tot geloof zal zijn gekomen vooral als gevolg van de opname. Zij hebben het evangelie gehoord, maar het niet aanvaard of verworpen. Zij hebben geen beslissingen genomen, totdat het te laat was. De opname zal het laatste obstakel voor hun bekering verwijderen en een bevestiging voor hen zijn dat u en ik gelijk hadden in wat we geprobeerd hebben om hen te vertellen.

Dit is een bewijs dat niet-Joden die na de opname worden gered. Maar voordat je je al te comfortabel voelt met dit als tweede kans voor je vrienden en familie, moet je niet vergeten dat om in de hemel te komen ze moeten sterven op aarde. Zij zullen de eerste martelaren zijn in de 70e Week. Wachten tot na de opname om te worden gered, is niet zoiets als het wachten op de volgende tram. Ze zullen veel meer te verduren hebben, om veel minder te ontvangen.

Mensen hebben zich afgevraagd hoe een dergelijke grote hoeveelheid mensen kon sterven, zo vroeg in de 70e Week, voordat de anti-Christ zijn wereldwijde regering volledig stabiel krijgt en voordat hij door Satan wordt bezeten. De Bijbel zegt niets, maar ik denk dat dit het resultaat kan zijn van een vervolging tegen de gelovigen die volgt na de opname.

Profetieën uit andere godsdiensten vertellen ons dat de wereld intuïtief iets weet over de komende oordelen. De opname zal een onweerlegbaar bewijs worden dat God ongeveer klaar staat om af te dalen voor het oordeel. Wraak tegen deze nieuwe christenen zou het kunnen zijn, omdat de ongelovigen boos zijn op God dat Hij daadwerkelijk doet wat Hij zei, en dat Hij een van de motiverende krachten achter de massamoorden kan zijn.

Ook zeggen sommige New Age leiders dat de wereld wordt geleid naar de laatste sprong in de evolutie. Het is een geestelijke eenwording die een wereldwijde vrede en harmonie zal inluiden. Ze zeggen dat de opnieuw geboren christenen en de orthodoxe joden zich vasthouden aan het achterhaalde begrip van een enkele Schepper God, en zij zullen als eerste uit de weg moeten worden genomen. Ze vergelijken vaak de verwijdering van de kerk met een chirurgische verwijdering van een levensgevaarlijke kanker uit een verder gezond lichaam.

Dus, een andere bron van de woede die velen voelen, kan zijn dat ze denken dat de wereld net is ontdaan van alle inmenging door christenen, wat de weg vrijmaakt voor het utopische leven waarover ze gedroomd hebben, en dan komt er een hele nieuwe kudde opdagen om dat te ruïneren. Vergeet niet dat de matigende invloed van de Heilige Geest, die het kwaad in toom heeft gehouden al die jaren, zal dan zijn beëindigd. "Dood de christenen" kan de strijdkreet worden van de niet-geredde wereld worden.

Deze slachting van gelovigen zal snel gezien worden als een daad van Gods zegen, aangezien zeker niet alle gelovigen na de opname onmiddellijk ter dood gebracht zullen worden. Anderen hebben een jarenlang lijden moeten ondergaan als voor hen de verschrikkelijke natuurlijke en het bovennatuurlijke gebeurtenissen beginnen, die de lucht en het water vergiftigen, met inbegrip van de pijnlijke aanval van demonische sprinkhanen zodat mensen verlangen naar de dood om hen te bevrijden (Openbaring 9:1-6). Een derde van de mensheid zal sterven alleen al door deze oordelen (Openb. 9:18).

Vergeet ook niet, dat de grote verdrukking nog niet eens is begonnen. Ook zal dit niet de laatste kans zijn voor de heidenen om gered te worden. Openbaring 14:6-7 spreekt van nog een andere wereldwijde oproep net nadat de grote verdrukking begint:

"En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."

Dit zal komen direct nadat het Merkteken van het beest wordt ingevoerd, en zal worden gevolgd door een waarschuwing het merkteken niet aan te nemen vanwege een permanente scheiding van God en dat het zal resulteren een gegarandeerde eeuwigheid van lijden (Openbaring 14:9-11). De oordelen in de grote verdrukking zullen zo ernstig zijn, dat als ze hun beloop zouden hebben, niemand het zou overleven. Ter wille van de uitverkorenen, zal de Heer daar een einde aan maken na 3½ jaar, maar tijdens die tijd zal een onbepaald aantal nieuwe gelovigen sterven door onthoofding vanwege de weigering om het merkteken aan te nemen. Zij zullen worden opgewekt ten tijde van de tweede komst (Openbaring 20:4).

Ik ben blij dat het voorbij is

Geschat wordt dat slechts ongeveer de helft van de wereldbevolking van na de opname dit zal overleven tot het einde. Maar tijdens de directe oordelen die volgen op de tweede komst, zal de Heer gelovigen vinden onder de overlevenden, zowel Joden als heidenen. Ondanks het volledig uitgesloten zijn van zelfs maar het basisniveau van de maatschappij en een nooit eindigende angst voor gevangenschap en dood, zullen zij levend voor Hem staan en hun beloning ontvangen.

De gelijkenissen van Matt. 25 beschrijven dit en het schapen-en-bokkenoordeel is duidelijk over het overleven van de heidenen (Matt. 25:31-46). Degenen die hun geloof hebben getoond door hun acties zullen levend worden toegejuicht in het Koninkrijk. Zij zullen helpen in de herbevolking van de naties van de aarde.

Hier zijn nog drie verwijzingen naar gelovigen van na de opname. Misschien zullen enkele van uw momenteel ongelovige vrienden en familie zich onder een of andere groep bevinden van na de opname. Als dat zo is, zullen degenen die niet willen worden gemarteld, een tijd meemaken die je je ergste vijand niet zou willen laten ervaren. Jezus zei dat het de meest verschrikkelijke tijd zal worden die mensheid ooit zal overkomen (Matt. 24:21). Gelieve geen fatalistische houding over hen aan te nemen, en niet jezelf tevreden stellen dat ze een gelovige kunnen worden na de opname.

Maar als u hen met het evangelie om de oren slaat, doe dat ook niet meer. Het zal niet werken. Uw meest effectieve strategie zal tweevoudig zijn. Bid voor hun behoudenis met dezelfde intensiteit waarmee u zou bidden voor hun herstel van een levensbedreigende ziekte. En toon hen de voordelen van een gelovige en laat uw onwankelbare geloof een baken van licht worden en een bron van hoop in deze donkere en stervende wereld. Niets anders zal zo effectief zijn. We hebben niet erg veel tijd meer, dus als u nog niet bent begonnen, nu is het de tijd. U kunt wel bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: Is There A Second Chance? | GracethrufaithGracethrufaith