(homepagina)

Noach, Lot en wij

Door Nathele Graham

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.” (Lucas 17:26-27).

Het klinkt alsof men in de dagen van Noach veel plezier maakte. Ze aten en dronken, ze trouwden. Ze waren gewoon mensen die zich alleen maar wilde amuseren, is dat zo? Niet echt. De dagen van Noach waren gevuld met kwaad. Het had allen aangetast, zelfs de dieren. Het werd zo kwaadaardig dat God alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren moest vernietigen. Als je de liefde kent die God voor zijn schepping heeft, moest wat er gebeurde, ongeacht wat het kwaad was, erger zijn dan alles wat we hebben gezien. Of niet?

“En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” (Genesis 6:5).

Dat klinkt als de wereld van vandaag. Wanneer we de koppen lezen in onze kranten, kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat het kwaad groeit. Homoseksualiteit, abortus, moordenaars in bioscopen, kannibalisme, ontvoeringen en molestatie, echtgenoten die hun vrouwen vermoorden, en moeders hun kinderen, leiders van naties plegen volkenmoord... Ik zou dit commentaar alleen al kunnen vullen met het kwaad dat er is overal om ons heen.

Dit kwaad is allemaal satanisch geïnspireerd, zoals het altijd is geweest. Satan heeft gedurende duizenden jaren geprobeerd om tussen de mens en God te komen. En de gebeurtenissen vóór de zondvloed met Noach maakten blijkbaar de verlossing van de mens tot een onmogelijkheid. Satan faalde, zoals hij altijd zal doen, maar Jezus verwees naar de dagen van Noach, en ook naar de dagen van Lot, in de eindtijduitlegging aan zijn discipelen.

Inzicht in het kwaad van Genesis hoofdstuk 6, wat er gebeurde voorafgaand aan de vloed, is absoluut noodzakelijk om veel van de Bijbel te begrijpen, en ook van de tijden waarin we momenteel leven. Wat was het kwaad dat zo slecht was in Noachs dagen?

Veel mensen geloven dat de goddeloosheid, die van God vroeg zijn schepping te vernietigen met inbegrip van mannen, vrouwen, kinderen, dieren en vegetatie, was dat Seth's zonen waren getrouwd met de dochters van Kaïn. Echt waar? Nadat Kaïn zijn broer Abel doodde, was hij bang dat hij ook zou worden gedood.

“Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.” (Genesis 4:15).

Zij die gaan voor de weergave van de vermenging van Genesis 6 hebben dan een behoefte om te verklaren waarom God Kaïn, de moordenaar, zou beschermen, maar de gehele schepping vernietigen omdat Kaïns dochters zijn getrouwd met de zonen van Seth. Ik ben verbaasd over de verhalen die Satan plant in de geesten van mensen ter bedekking van de waarheid. Ik ben verbaasd dat mensen in Satans leugens geloven. Er is geen enkele bijbelse ondersteuning voor de weergave van die "Seth-zonen" kijk op de zaak.

Aan de andere kant, als u Gods woord gelooft in plaats van deze gekunstelde verhalen, dat zal u gaan begrijpen wat er echt gebeurde in de dagen van Noach. Het was puur kwaad en de Schrift zegt dat het meer dan eens gebeurde.

De "zonen van God" waren gevallen engelen en velen van hen hadden een paring met menselijke vrouwen.

“En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.” (Genesis 6:1-2).

Zelfs in het Engels dat is vrij eenvoudig te begrijpen. Het zegt "de zonen van God" niet "de zonen van Seth". De Hebreeuwse woorden zijn 'ben elohiym'.

Dit verwijst naar een directe schepping door God... Adam was een directe schepping, maar Seth was dat niet. Engelen zijn een directe schepping van God of ze nu zijn afgedaald of niet. De wezens die gemaakt waren op basis van deze vereniging waren geen mensen, noch engelen, ze waren hybriden; hun zielen kunnen niet worden verlost van de vloek veroorzaakt door Adams zonde. God houdt van zijn schepping zoals Hij het heeft gemaakt en deze goddeloosheid moest worden gestopt, voordat er geen zuiver mens meer was overgebleven (in hun fysieke menselijke wording).

Mensen hebben ervoor gekozen blind te blijven voor wat er gebeurde; zij aten, dronken, en ging verder met hun leven. Toen kwam de vloed en iedereen is omgekomen met uitzondering van de acht mensen die naar God geluisterd hadden. Degenen die er een andere visie op na houden dan die van gevallen engelen, die wezens voortgebracht hebben met menselijke vrouwen en bevallen zijn van hybriden (Nephilim), zijn alleen maar bezig de bijbelse waarheid te verdunnen. We zien vandaag hybriden ontstaan, en het kwaad is rondom, maar zelfs christenen zijn bezig met eten, drinken, en het negeren van wat er gebeurt. De Seth-zonen weergave van Genesis 6 is een flagrante poging om Gods onfeilbare woord te beschadigen. Maar hoe zit het dan met Lot?

“Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.

29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.” (Lucas 17:28-29).

Nogmaals lijkt het dat deze mensen net zoals gewone mensen de gewone dingen doen. Het is interessant, hoewel ze dit keer niet trouwen of ten huwelijk geven.

Lot was Abrahams neef en ze reisden samen. Hun fortuin groeide en het werd noodzakelijk voor hen om hun eigen weg gaan. Abraham laat Lot kiezen waar hij wilde gaan, en Lot keek rond en zag de vlakte van Jordanië en haar schoonheid.

“Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden.” (Genesis 13:11).

Lot had zijn keuze gemaakt. Voor al haar schoonheid en activa, dat was het ook waar Sodom voor stond. Sodom was een stad gevuld met zonde.

“De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.” (Genesis 13:13).

God zal niet de zonde tolereren, en later krijgen we een glimp te zien van het kwaad dat er bloeide. Lot bewoog zich naar naar kwaad heel geleidelijk. Eerst was hij gevestigd op de vlakte van de Jordaan, die weelderig was en gemakkelijk zijn vee zou voeden.

“Abram woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom.” (Genesis 13:12).

Wat tekende Sodom nu echt? Tijden verstreken en het kwaad in Sodom werd zo erg dat God zijn oordeel ging sturen. Twee engelen, engelen die niet waren gevallen, werden gestuurd om het oordeel uit te voeren, maar eerst moesten ze Lot daaruit krijgen.

“De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat.” (Genesis 19:1a).

Lot, die eerst was gevestigd op de vlakte van de Jordaan en gescheiden van zijn oom, eindigde als bestuurder van de stad Sodom. Nou, we kennen allemaal het verhaal. De goddeloze mensen van Sodom hebben het huis omsingelt, waar de engelen verbleven, en ze bevalen Lot de engelen naar buiten te sturen, zodat ze hen konden bekennen. Homoseksuelen? Ja dat waren ze, maar in Judas krijgen we iets meer informatie:

“En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.”(Judas 1:6-7).

De mannen van Sodom gingen "vreemd vlees" na, wat betekent dat ze de engelen wilden voor vleselijke doeleinden. Het Griekse woord "heteros", "vreemd", is vertaald en betekent "een ander soort". Lot heeft zelfs aangeboden zijn dochters naar hen te sturen, maar de mannen van Sodom zochten de engelen. De engelen verwijderden Lot, zijn vrouw en zijn dochters voordat Gods oordeel begon.

Vuur en zwavel regenden neer en vernietigde de steden Sodom en Gomorra. God tolereert geen verpesten van de genenpoel. En de homoseksualiteit en het verlangen naar de engelen was wat de mensheid corrumperende net als in de dagen vóór de zondvloed.

Engelen zijn in de Bijbel vaak afgebeeld als mannen. Ze zijn altijd mannelijk, nooit vrouwelijk. Toen de drie wezens verscheen aan Abraham, vlak voordat God Sodom en Gomorra vernietigde, zaten ze met Abraham en aten een maaltijd met hem. Ze werden gezien als gast. Hun voeten waren gewassen, ze aten en dronken, zij hebben deelgenomen aan een normaal gesprek, en door alle optredens heen waren het mannen.

Met dat als uitgangspunt in het achterhoofd, waarom kunnen we niet zwanger worden van gevallen engelen door voortplanting met menselijke vrouwen? U kunt zich misschien de uitlatingen van onze Heer Jezus in herinnering brengen:

“ Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.” (Matteüs 22:30).

Nergens in dat vers zegt Jezus dat engelen zich niet kunnen voortplanten. Hij zegt dat de engelen van God (goddelijke engelen, niet gevallen) "in de hemel" niet trouwen. Hij maakte geen melding van gevallen engelen die bezig zijn met de vernietiging van de mens.

Hoe zit dat met vandaag? Wij staan zeker ver boven dergelijk gedrag. Als dat niet het geval was, zou God zeker zijn gedachte over dit onderwerp hebben gewijzigd. Nee, we staan niet boven dergelijk gedrag en God heeft niet zijn gedachten daarover veranderd. Bekijk het nieuws en je zult zien dat de dagen van Noach en de dagen van Lot zich afspelen voor je ogen. Het gebrek aan respect voor God is ontstellend. Hetzelfde-geslacht-huwelijk wordt er onder ons door gedrukt ... zoals het was in de dagen van Lot...

Genetische manipulatie wordt steeds alledaagser ... zoals het was in de dagen van Noach... Er zijn "wetenschappelijke" discussies over de vraag hoe menselijk het menselijke is. Wetenschappers voegen genen samen tot iets nieuws, maar als een onderdeel van de verbinding menselijke is, is het nog menselijk? Welke rechten heeft het?

Er zijn debatten over het al dan niet ethisch zijn om een schepsel te doden dat enige menselijke cellen heeft (wetten vereisen dat deze samengevoegde wezens slechts voor een paar dagen mogen leven), maar abortus wordt niet opnieuw overdacht, hoewel het kind dat wordt gedood volledig menselijk is. Onze samenleving vandaag de dag is niet anders dan van Noach of Lot?

We hebben de periode bereikt die bekend is als de laatste dagen, en dat de terugkeer van de Heer aanstaande is. Ik denk dat de 'ekklesia' (de vergadering van de geroepenen) nodig heeft om te komen tot het aanpakken van Genesis hoofdstuk zes, omdat deze gebeurtenissen een herhaling zijn, net zoals Jezus zei. Genetische manipulatie is het creëren van wezens die nooit Gods bedoeling zijn geweest om te bestaan. Eens te meer stelt Satan zich op achter deze poging in het dwarsbomen van Gods plan.

Veel wetenschappers zijn ervan overtuigd dat als mensen worden gekruist met katten onze gezichtsvermogen zich zou verbeteren, of als gekruist met honden ons gevoel van geur ons leven beter zal maken. Het probleem met deze lijn van denken is, dat het zich verzet tegen Gods manier van denken. Zodra de genen van een kat worden gekruist met de menselijke genen van u, bent u niet langer een kat of een mens... u bent een hybride ... zoals het was in de dagen van Noach...

Dit alles leidt tot het feit dat we zeer dicht bij de tijd van het einde zijn gekomen. De Opname zal snel gebeuren en daarna dat God zijn toorn zal uitstorten. Hebt u het aanvaarden van Christus als uw redder uitgesteld, omdat u, net zoals velen, wordt gelokt door de goddeloosheid van Sodom? Bent u gelukkig met het eten, drinken en negeren van het kwaad om u heen? De tijd voor uitstel is voorbij. We kunnen niet de tijd kiezen waarin we leven, maar we kunnen kiezen waar wij de eeuwigheid doorbrengen.

Noach leefde in dagen gevuld met kwaad, maar hij hield zich genetisch zuiver en gehoorzaamde God, ondanks het kwaad om hem heen. Lot koos om te leven in Sodom onder de goddelozen, maar hij koos ervoor om niet toe te treden tot hun kwade daden. Als u Christus al hebt geaccepteerd als uw redder zorg ervoor dat u niet deelneemt aan het kwaad dat er om u heen gebeurt.

Als u het aanvaarden van Christus hebt uitgesteld, omdat u denkt dat u plezier hebt in het wereldse leven, zit u verkeerd. Vandaag ... deze minuut ... is het nodig voor u om uw keuze te maken. Morgen kan het wellicht te laat zijn.

God zegen jullie allen,

Nathele Graham

twotug@embarqmail.com

Bron: Ron Graham

printen??? spaar papier en inkt.