(homepagina)

13 september 2015, "De maand van de Bruid"

Let op : Dit deel 4 gaat ervan uit dat de lezer deel 1, 2 en 3 van deze reeks over de profetische betekenis van de datum van 13 september 2015 en de jaren 2015-2016, die in het jaar 5775 van de Hebreeuwse kalender valt, hebt gelezen. Het is raadzaam dat u de delen 1, 2 en 3 gaat lezen vóór het lezen van dit 4e deel, om een beter begrip te krijgen van de informatie die hier besproken wordt.

Deel 1 "Een terugkerende droom"

Deel 2 "Een nieuwe paus en een oude Rabbi"

Deel 3 "De koning is in het veld"

Door Buck Stephens | augustus 2013

In een poging om alle mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot de tijd die wordt gekenmerkt door de datum van mijn terugkerende droom, is het voor een volledige verkenning ook nodig een andere gebeurtenis te onderzoeken, namelijk die plaatsvindt en leidt tot de datum 13 september 2015.

Zoals ik in het kort in deel 3 vermeldde, is de "Maand van de Bruid" een belangrijk onderwerp bij het begrijpen van het 'seizoen' waarin we nu leven, en in het bijzonder de late zomer en het najaar van 2015. Voor een snelle evaluatie vermeldde ik in deel 3 het volgende met betrekking tot de betekenis van de maand Elul:

"De naam Elul is eigenlijk een afkorting van de Hebreeuwse letters, waaruit de referentiemaand van de Bruid komt. De verwijzing komt uit Hooglied 6:3, waar het een tijd van intimiteit is, die wordt ingezet door de bruid, in tegenstelling tot Hooglied 2:6, waar de intimiteit wordt beschreven die wordt ingezet door de Bruidegom.

De maand Elul is een tijd van een speciale band tussen de goddelijke Bruidegom en Zijn bruid Israël, die sinds Golgotha zich ook uitstrekt naar de kerk, genaamd de "Bruid van Christus" in het Nieuwe Testament. Er wordt gezinspeeld op het feit dat, in het Hebreeuws, de eerste letters van het vers: "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij" (ani ledodi v'dodi li) dit woord spelt: Elul!

Natuurlijk gebeurt er iets heel bijzonders tussen Christus en Zijn bruid in deze tijd, en het lijkt een tijd te zijn waarin de Bruid ... bent u er klaar voor ... gaat naar Hem! Vat u het? Ze gaat naar hem, in plaats van dat Hij komt naar haar, in een Opname-achtige ervaring."

De maand van de Bruid eindigt dus op onze datum van 13 september 2015, die, zoals we hebben geleerd, ook Rosj Hasjana is of de "Feesten van Bazuinen" onder de andere belangrijke gebeurtenissen.

Begrijp me niet verkeerd, zoals ik al zei gaan we hier niet een specifieke datum vaststellen, maar wijzen op de meer dan toevallige gebeurtenissen die plaatsvinden op of omstreeks deze datum, en in het jaar daaraan voorafgaand, en in het jaar daarop volgend. Jezus zei dat we niet de dag noch het uur zouden weten, maar we zouden de tijden kunnen onderscheiden en de gelegenheden. Wanneer we rekening houden met alle informatie in de delen 1 tot en met 3, kunnen we - net zoals de dagen aan het eind van de zomer koeler worden en we weten dat herfst en winter spoedig zullen komen - er zeker van zijn dat we het profetische seizoen herkennen dat over ons komt.

Laten we maar snel alles gaan samenvatten, alle datums en de seizoenen rond de datum van 13 september 2015. Hier is een lijst van de dingen die we besproken hebben met betrekking tot de datum zelf:

Met behulp van de Hebreeuwse/Joodse kalender en de overeenkomstige datum van de 29e Elul :

  1. Het is de volgende Dag van kwijtschelding of "Shemmitah", een dag om te "laten vallen", in een goddelijke orde van 3, waarvan de twee voorgaande Dagen van kwijtschelding, 7 en 14 jaar daarvoor, met name de slechtste dagen waren in de geschiedenis van de beurzen.

  2. Het volgende jubeljaar, 2015-2016 begint bij zonsondergang op die datum, en het is het 7e jubeljaar, een aantal completerend van 7, van 7 Dagen van kwijtschelding met een totaal van 49 jaar, en het is het e jubeljaar in een goddelijke beschikking van 3 waarin het op de voorafgaande twee jubeljaren te maken had met land in Jeruzalem dat terugkeerde naar Israël, naar de oorspronkelijke eigenaar.

Gezien vanuit de Gregoriaanse kalender komt de datum van 13 september voor als een terugkerende datum inzake de vredesbesprekingen in het land Israël:

  1. 13-9-1993, de ondertekening van de Oslo-akkoorden door Yassir Arafat, Yitzak Rabin en Bill Clinton.

  2. 13-9-2000, het falen van het Oslo-akkoorden wat resulteerde in geweld op de Tempelberg.
  3. 13-9-2008, het falen van een vredesakkoord tussen premier Olmert en de Palestijnse leider Abbas, toen Abbas wegliep uit de vergadering om zo te protesteren tegen het voorstel van Olmert.

We hebben ook eerder besproken dat 13-9-2015 ook voorkomt in het joodse kalender seizoen dat bekend is als de Hoge Heilige Dagen. De Hoge Heilige Dagen zijn de joodse feesten van Rosh Hashannah of "Feest van de Bazuinen" en de "Dagen van Ontzag", die leiden naar Jom Kippoer of de "Dag van Verzoening". Deze twee feesten worden dan gevolgd door Sukkot of het "Loofhuttenfeest". Het is ook het seizoen wanneer "de koning in het gebied is" (zie deel 3), en ook het einde van "de Maand van de Bruid", die we verderop nog zullen bespreken.

Zoals we in de geschiedenis hebben gezien, heeft de Heer altijd Zijn plan van verlossing van de wereld uitgevoerd met belangrijke gebeurtenissen die vallen op de joodse feestdagen. Hoewel dit over het algemeen onopgemerkt voorbijgaat voor het grootste deel van de wereld, wordt het zeer zeker niet in de media vermeld. De regelmaat in de geschiedenis van God is zoiets als ik al zei: "te toevallig om toevallig te zijn". Het meest schrijnende voorbeeld is wanneer Jezus, "het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt" werd gekruisigd op de Joodse feest van Pesach, een dag ter herdenking van het offer van een lam door Mozes en de Joden, dat hen bevrijding gaf uit de slavernij van Egypte. Toeval? Nee, gepland door iemand die alle gebeurtenissen van de mensheid controleert, de Joodse feestdagen en feesten en gebruiken instelde, en ze gebruikt om Zijn uiteindelijke doel te voorzeggen en te bereiken.

Nu, met alles wat we in de delen 1 tot en met 3 hebben besproken als achtergrond, laten we nu een verbazingwekkende gebeurtenis bespreken die zich voordoet op de laatste dag van de "Maand van de Bruid", die een uitroepteken zet in die maand in 2015. Zoals we in deel 3 aan de orde stelden, vindt het grote feest van Rosj Hasjana of "Feest van de Bazuinen" of het Joodse Nieuwjaar, plaats op de laatste dag van "de Maand van de Bruid" (Elul). In deel 3 merkte ik het volgende op over dit zeldzame opmerkelijke voorval:

13 september 2015 is Rosj Hasjana, het "hoofd van het jaar", of beter bekend als het Joodse Nieuwjaar. Het is de datum van de Joodse festival bekend als het "Feest van de Trompetten". Rosj Hasjana is een 2-daagse viering van het nieuwe jaar, dat in 2015 begint bij zonsondergang op 13 september. Dat Rosj Hasjana op deze specifieke datum valt is ongelooflijk, wanneer men bedenkt dat door de jaren heen, Rosj Hasjana is gevallen op 30 verschillende datums op de gemeenschappelijke (Gregoriaanse ) kalender, variërend van 5 september tot 5 oktober! De kans dat Rosj Hasjana valt op 13 september, wat naar schatting waarschijnlijk eens in de 76-100 jaar gebeurt op basis van de Nieuwe Maan berekeningen die het bepalen. Echter, de kans dat het valt op die datum, en dat dit tijdstip tevens de Dag van kwijtschelding (Shemittah) is, en het begin van het jubeljaar dat eens in de 50 jaar optreedt, is astronomisch. Hmmm.

Rosj Hasjana wordt in de joodse traditie verondersteld om de verjaardag te zijn van de schepping van Adam, en wordt gekenmerkt door de geluiden van de trompet, voortgebracht door de Shofar (uitgeholde ramshoorn) en het eten van speciaal voedsel, vaak gedoopt in honing als hoop voor een zoet nieuw jaar. Anders dan 1 januari op de gemeenschappelijke kalender, heeft Rosj Hasjana een diepe geestelijke betekenis en in plaats van te feesten alsof God even niet kijkt, wordt het beschouwd als een dag van oordeel en een tijd om te zorgen dat alles goed is met hun schepper, de Almachtige God. Het is een tijd van voorbereiding tot zelfonderzoek en... oordeel!

Nu nogmaals, ik waarschuw u ervoor dat ik hier niet een datum vaststel, maar dat er een aantal dingen zijn die we moeten vaststellen als we deze zeldzame gebeurtenissen onderzoeken in het licht van het feit dat God in het verleden belangrijke dingen heeft gedaan op belangrijke momenten. In feite stemmen veel theologen al lang overeen in het vermoeden dat het volgende evenement op de profetische kalender, het "wegrukken" of de "Opname van de Gemeente" is, en zal plaatsvinden op het "Feest van de Bazuinen", Rosj Hasjana!

Nu weet ik dat er verschillende meningen zijn over de timing van de Opname ten opzichte van het moment van de Verdrukking waarover gesproken wordt in Openbaring. Ik sprak over deze verwarring eerder in mijn boek 'Secrets of a Supernatural World' en ook op dit blog in een zeer populair artikel, waar ik schrijf over een groot deel van de verwarring mede als gevolg van de manier waarop we de gebeurtenissen weergeven in de tijd, in vergelijking met hoe een tijdloze God de gebeurtenissen ziet die zich in de tijd voordoen. (Zie http://www.atkministries.org). Aangezien ik in mijn leven aarzelde tussen de standpunten, wordt mijn huidige weergave van de Opname als gevolg van de openbaringen in mijn bijna-dood ervaring en de Schrift en de Joodse tradities benadrukt in Openbaring. Sinds mijn ervaring ga ik niet debatteren, voor mij is er geen discussie meer mogelijk!

Denk ik dat de Opname zal plaatsvinden op 13 september 2015? Niet per se, maar het kan. Ik denk dat dit een waarschuwing is voor een dreigende veroordeling en een oproep voor de Kerk om te beginnen aan zijn doel in deze tijd te voldoen. De waarschuwing en oproep kan een laatste grote opwekking geven en een beweging van de Geest, onder leiding van de kerk, terwijl het kwaad in bedwang wordt gehouden door de hand van God. Misschien zal het plaatsvinden aan het einde van het jubeljaar, een jaar later op Rosh Hashana, misschien niet, maar ik geloof op basis van hoe God andere Messiaanse profetieën heeft vervuld, dat het zal gebeuren op Rosj Hasjana!

Ongeacht de exacte tijd, moeten we een aantal belangrijke feiten overwegen in het licht van de Schrift, de Joodse traditie en de door God ingestelde feestdagen. Laten we ze hier overwegen.

De term "Opname" wordt niet gevonden in de Schrift zelf, maar is afkomstig van het Latijnse woord dat gebruikt wordt om het originele Griekse woord "wegnemen", gevonden in I Thessalonicenzen 4 vers 17, te vertalen. Als de term wordt gebruikt in het oorspronkelijke Grieks, betekent het letterlijk "rukken uit de gevarenzone met geweld", zoals iemand zou kunnen doen om u weg te trekken voor een rijdende auto. Het is interessant om andere geschriften te lezen met behulp van dit Griekse woord in het licht van de gebeurtenis waarover gesproken wordt in deze passage. (Zie Handelingen 8:39, 2 Korintiërs 12:2,4; Openbaring 12:5, en Mattheüs 11:12). Zoals u een bal "vangt" in de vlucht, en in een gecontroleerde omgeving plaatst, in de veiligheid van uw handen, voordat hij op de grond zal stuiteren. Zij die weggevoerd worden, zullen "gevangen" worden midden in de vlucht, naar een veilige plaats zoals deze verzen impliceren.

Wanneer gaat dat gebeuren? Ik denk dat het zal gaan gebeuren op Rosh Hashana, wanneer aan Gods einddoel voor de Gemeente is voldaan, dan zal Hij "ons wegrukken uit de gevarenzone" om de toorn van het oordeel uit te storten over allen die ervoor kozen om Christus niet te volgen en zodoende onvergeven te blijven.

Dit is de grootste reden waarom ik geloof dat de Gemeente weggaat voordat letterlijk "de hel zal losbreken". Op Golgotha werd Jezus, die "geen zonde gekend heeft", "voor ons tot zonde gemaakt" (2 Korintiërs 5:21), zodat wij rechtvaardig zouden worden gemaakt! Toen is de toorn van God over ons, uitgestort over Jezus, in al zijn verschrikkelijke slagen en kruisiging en bovenal Gods afwijzing! Hij had geen persoonlijke zonde en Hij nam onze zonden op Zich, voor ons, vanwege onze gehoorzaamheid in de aanvaarding van Zijn oordeel in onze plaats. Dit maakt ons rechtvaardig, zoals dit vers zegt. Kolossenzen 3:6 zegt dat de toorn van God komt over de "kinderen der ongehoorzaamheid", die niet gehoorzaam zijn! Waarom zou God Zijn toorn uitstorten op Jezus, omwille van ons, en zich dan omdraaien en het ook over ons doen? Ja, sommige gelovigen zullen worden vervolgd en zelfs gedood voor de zaak van Christus, en ik denk zeker dat het voor hen een grote verdrukking is, maar het is niet de Grote Verdrukking die op de hele mensheid komt! Jezus zei dat we "beproevingen en vervolgingen zullen hebben", maar de Schrift leert duidelijk dat de "toorn van God" niet bestemd is voor de gehoorzamen die de Heer Jezus Christus ontvangen en volgen!

Ik zorg er altijd voor dat wat ik begrijp in lijn staat met de Schrift. Ik was gewoon om anders te geloven met betrekking tot de Opname en ik heb uitgebreid de verschillende standpunten onderzocht en gekeken naar het bewijsmateriaal. Ik concludeerde dat de zienswijzen niet compleet in overeenstemming waren met de Schrift, noch met mijn persoonlijke bijna-dood ontmoeting. Ik zeg dan tegen hen die er een andere mening op na houden en dit lezen, nog even te wachten en verder lezen. Ik heb ook uw mening erop na gehouden en moest later toegeven dat ik dingen niet duidelijk genoeg zag. Ik geef toe dat een bijna dood ervaring helpt om dat gemakkelijker te doen, want zoals ik sindsdien zei: "wanneer men de heerlijkheid van de Heer ontmoet, sterft iets binnenin!"

Er zijn een aantal bijbelse aanwijzingen dat de opname is: 1) in de niet al te verre toekomst, 2) het komt op Rosj Hasjana of het " Feest van de Bazuinen " en 3) het komt aan het begin van de Verdrukking, zo niet eerder. Laten we eens afzonderlijk hiernaar kijken.

1. De Opname van de Gemeente is de volgende gebeurtenis op de profetische kalender als men kijkt naar het profetische Woord en dat vergelijkt met de gebeurtenissen in deze wereld en in het bijzonder in het Midden-Oosten. Een profetisch opgeleide waarnemer moet concluderen dat het dreigend is ten opzichte van de historische tijd. Wanneer u ook rekening gaat houden met de dingen die we bespraken in de delen 1 tot en met 3 van deze serie, moet u concluderen dat we aan de vooravond staan van een profetische, messiaanse vervulling van het Feest van de Bazuinen. Laat ik nogmaals voor alle duidelijkheid de vraag stellen: "Denk ik dat de Opname zal plaatsvinden op of omstreeks de datum van mijn droom, 13 september 2015?" Het zou heel goed kunnen, maar ik denk niet te weten of dit zo zal zijn. Ik denk dat de gebeurtenissen in de aanloop, op dat moment een waarschuwing zullen zijn aan de mensen op de aarde met betrekking tot het dreigende oordeel; een oproep tot bekering en een 'wake-up call' voor het Lichaam van Christus - om te beginnen met de volledige autoriteit te nemen die aan hen gegeven is en die op te nemen, en te bewegen in de Geest in de laatste grote oogst van zielen voor het komende Koninkrijk. De hand van God zal de kwade krachten tegenhouden, terwijl de Heilige Geest over de hele wereld gaat om de laatste zielen te oogsten. Op dat punt zal hij "wegnemen" of "wegrukken uit het gevaar" hen die zichzelf gekwalificeerd hebben van het Koninkrijk te zijn, alvorens de toorn zal worden uitgestort op de mensen die niet kiezen voor Christus, misschien op het volgende Rosj Hasjana aan het einde van het jubeljaar, misschien niet... "niemand weet de dag of het uur".

2. Theologen hebben jarenlang geloofd dat belangrijke profetische gebeurtenissen van de eindtijd zouden plaatsvinden op de Joodse feestdagen. Zij geloven dit omdat ze dit in het verleden hebben gedaan en elk feest had een symbolische betekenis die overeenkomt met Gods verlossende plan voor de wereld door Jezus Christus. Er zijn ook aanwijzingen in de Schrift en in de Joodse gebruiken en nog specifieker, in het Joodse Huwelijk! Vergeet niet dat Rosj Hasjana in 2015 plaatsvindt op de laatste dag van de Maand van de Bruid! Laten we met dat in het achterhoofd eens een ogenblik kijken naar de Joodse bruiloft.

In Jesaja 26:20,21 lezen we een vers dat verwijst naar de toekomstige Opname of "wegneming" van het volk van God:

"Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden." (HSV)

De toevallige lezer van deze verzen die dit leest zonder een goed begrip van de joodse bruiloft kan de betekenis van de terminologie hier niet begrijpen, in het bijzonder in het licht van de oorspronkelijke Hebreeuwse taal. Er is hier zoveel uit te leren, dat deze discussie te uitgebreid zou worden dus ik zal op de hoogtepunten ingaan. Vergeet niet dat de Bruid symbolisch de Gemeente vertegenwoordigt en de Bruidegom Jezus Christus.

De bruid in de joodse bruiloft "weet nooit de dag of het uur", waarop de bruidegom zal komen voor haar (Jezus zei: "Niemand kent de dag of het uur" met betrekking tot Zijn komst). Als in de joodse bruiloft de bruidegom kwam voor de bruid, dan zou hij in het geheim komen (het wegnemen of opname van de gemeente zal een mysterie zijn en een verrassende verdwijning voor de wereld). Ze zou worden "opgetild" (zoals in opgepakt) en door 4 mannen in een zetel op palen (wat symboliseert de 4 hoeken van de wereld, noord , oost, zuid en west) worden weggevoerd en gevolgd door 10 maagden die lampen met olie dragen, en begeleid door zangers en dansers (in de Schrift symboliseren lampen de geest van de mens en de olie de Heilige geest, die bij elkaar komen in gehoorzaamheid op het moment van de verlossing. Jezus in de gelijkenis van de 10 maagden heeft hiernaar verwezen en aangegeven dat sommigen voorbereid zijn, maar een aantal zal het niet zijn als de Bruidegom komt. De zangers vertegenwoordigen een jubelende tijd van vreugde en lof). De bruid en de bruidegom gaan een bruidskamer of "hoopa" binnen, waar ze gedurende 7 dagen verblijven en zijn verzegeld of samen verborgen. (Dit is de schuilplaats of verborgenheid van de Bruid van Christus of de Gemeente voor een periode van 7 jaar, bekend als de Verdrukking). Hier hebben we nu een beter begrip van de zin uit Jesaja 26:20: "Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is..." Er is een verdere bevestiging dat Rosj Hasjana een rol speelt vanwege de andere naam voor die joodse feestdag, "Yom Hachish", of vertaald "Dag van Verberging"! De deur is hier erg belangrijk als we rekening houden met de "Opname", gevonden in Openbaring 4:1. De apostel Johannes zei in zijn visioen: "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden." Ik heb de sleutelwoorden hier uitgelicht om uw aandacht te vragen voor een kamerdeur die geopend wordt op het geluid van een trompet met de opdracht om te komen!

Het vers in Jesaja 26 gaat verder: "...totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden."

Het woord "gramschap" is een vertaling van een Hebreeuws woord dat letterlijk betekent: "schuimen op de mond", en verwijst naar een extreme woede of toorn afkomstig van de Heer zelf, die uit Zijn plaats komt om de bewoners van de aarde te straffen. Maar merk hier op dat hij dat doet pas nadat hij Zijn bruid verbergt of verhult, haar brengt in de kamer en de deur zal sluiten voor 7 jaar. Dit vers geldt ook als we nu rekening houden met de 3e soort van bijbelse aanwijzing.

3. De bruid, zoals we hebben gezien, is verborgen in het bruidsvertrek terwijl God Zijn toorn uitstort over de ongehoorzamen. De bruidegom had eerder Zijn leven geofferd door zich te laten kruisigen en is "tot zonde voor ons gemaakt" (2 Korintiërs 5:21), zoals we hierboven hebben besproken. God keerde toen zijn rug naar Jezus, "verzaakte Hem" (Jezus zei: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"). En Hij heeft Zijn hele toorn uitgegoten op Zijn zoon, die geen zonde van zichzelf had. Paulus vertelt ons in Efeziërs 5:6 en Kolossenzen 3:6, dat de toorn van God zal worden uitgestort over de "kinderen der ongehoorzaamheid", in de tegenstelling tot degenen die gehoorzaam Hem navolgden en Zijn offer accepteren als boetedoening voor hun zonden. Waarom zou God ons van de toorn verlossen door Jezus, en zich dan omdraaien en het over ons uitgieten? Deze toorn van God wordt uitgestort over hen die niet werden verborgen in de kamer toen de gehoorzamen werden "weggerukt om buiten schot te zijn" en verborgen in de echtelijke kamer, wanneer een deur geopend wordt in de hemel en een stem als een bazuin zei: "Kom hier op!"

Zefanja 2:1-3 werpt zelfs nog meer licht op dit onderwerp en is gemakkelijk te begrijpen in het licht van onze vorige discussie, en is een oproep tot bekering, zodat ze zullen worden verborgen als de dag van de toorn des HEEREN komt.

Er zijn ook andere bijbelse aanwijzingen, die meestal worden aangeduid als 'pre-types' in oudtestamentische gebeurtenissen die toekomstige profetische gebeurtenissen voorafschaduwen. Maar we zullen geen tijd nemen om ze hier allemaal te gaan nalopen. Ik denk dat het punt is gemaakt.

Tot slot van deze 4 delige serie wil ik terug naar 2007, toen ik voor het eerst begon met de terugkerende dromen, waarin de datum 13 september 2015 steeds bleef optreden en waarin ik de eerste ontdekking deed toen ik begon te zoeken wat de HERE wilde dat ik zou ontdekken over die datum.

Het eerste wat u zich herinnert, wat ik in deel 1 genoemd heb, was dat ik ontdekte dat er een zonsverduistering zou plaatsvinden op die datum. Die ontdekking werd al snel verbleekt door de ontdekkingen die ik deed over die datum ten opzichte van de Hebreeuwse datum van de 29e Elul en de Dag van kwijtschelding, de aandelenmarkten, de jubeljaren en ga zo maar door, zoals we in deze reeks hebben besproken.

Hoe dan ook, ik wil dat u herkent dat het op zichzelf onbelangrijk lijkt, maar als we het in perspectief zien, als een stuk van een grotere puzzel, dan zien we dat een verduisterde zon in een totale zonsverduistering onderdeel is van een groter teken. De apostel Petrus herhaalde in Handelingen 2:20 de woorden van de profeet Joël uit Joël 2:31, toen hij zei dat voor die "opmerkelijke dag van de HEER" er tekenen zouden komen aan de hemel en op de aarde ... tekenen die ongebruikelijk zijn, verschillend van het gewoonlijke, zoals een zonsverduistering is, zou ik zo denken, zou dat ook voor u niet zo zijn?

Joël en Petrus zeiden beiden dat de zon veranderd moest worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote dag van de HEER zou komen. Maar hoeveel verduisteringen hebben we niet gehad, en rode of "bloed"manen hiervoor? Ja, die hebben we, maar niet op de manier die we gaan zien in de komende twee jaar! Ja, we gaan naar 2 eclipsen (die het vonnis symboliseren over de heidenen) en 4 bloedmanen, wanneer we het seizoen binnengaan in de aanloop naar 13 september 2015. Die tekenen aan de hemel zijn er niet alleen, maar ze zijn allemaal georkestreerd door God om te vallen op... - ja, je raadt het al - op Joodse feestdagen! Hier is wanneer ze zullen optreden, en de bijbehorende feesten waarop de bloedmanen zullen worden gezien :

Bloedmaan: Pesach 15 april 2014

Bloedmaan: Sukkot (Loofhuttenfeest) 8 oktober 2014

Eclipse : 29 Adar 1 Nissan, dan begint het Religieuze Nieuwjaar, 20 maart 2015

Bloedmaan: Pesach 4 april 2015

* Let op: een bloedmaan twee jaar op rij op Pesach... Geweldig!

Zonsverduistering: Rosj Hasjana Bazuinenfeest, 13 september 2015!

Bloedmaan: Sukkot (Loofhuttenfeest) : 28 september 2015

Ziet u waar de datum van mijn dromen in past? Toeval? Nee... te toevallig om toeval te zijn, denkt u niet? Er zijn twee eclipsen en 4 bloedmanen, 2 van hen in de opeenvolgende jaren op Pesach, en allemaal op de feesten van de Joodse kalender. Dit lijken mij vingerafdrukken te zijn van een liefhebbende God, waarschuwend, verlangend dat iedereen tot Hem zal komen. Het is het sturen van een waarschuwing voor een naderend oordeel, en eveneens een 'wake up' oproep aan Zijn volk om in actie te komen en een uiteindelijke oogst van zielen binnen te brengen.

Laat ik eindigen met de woorden van de apostel Petrus in Handelingen 2: " De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heer komt.

En het zal zo zijn dat een ieder (dat omvat ook u) die de Naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden" (dat betekent: verborgen, verzegeld, weggerukt buiten schot, opgenomen worden, in de kamer gaan en de deur dicht, en wegblijven van de toekomende toorn!)."

Hoe zit het met u... bent u er klaar voor?

Zegen!

Bron: September 13 2015, Part 4, “The Month of the Bride” - Buck Stephens - Secrets of a Supernatural World

printen??? spaar papier en inkt.