(homepagina)

Zijn de Zegel-oordelen begonnen?

Artikel door Jack Kelley - 4 mei 2013

Afgaande op enkele van de vragen die ik de laatste tijd heb gekregen, worden de mensen echt ongeduldig of het einde der tijden nu in alle ernst zal beginnen. Jarenlang beweerden groepen aan de rand dat de zegel-oordelen al begonnen waren, en het lijkt mij dat dit standpunt plotseling steeds populairder wordt.

()

De zegel-vonnissen worden nu vergeleken met de "barensweeën" van Matt. 24:4-8 door mensen die zeggen dat de echte eindtijdoordelen pas beginnen, nadat de grote menigte van Openb. 7:9 is gearriveerd in de hemel. Ze zeggen dat deze heiligen de gemeente is, en ze beweren dat we opgenomen zullen worden tussen de afsluitende zegel-vonnissen en de trompet-oordelen die beginnen in Openbaring 8:6. Er zijn verschillende redenen waarom dit niet correct kan zijn, maar wellicht het duidelijkst is wel deze, dat het lot van deze gelovigen niet hetzelfde is als dat van de gemeente. Volgens Openb. 7:15 zullen zij God dag en nacht dienen in Zijn tempel, maar er is geen tempel in het Nieuwe Jeruzalem, waar de gemeente zal zijn (Openb. 21:22) en in Openb. 7 wordt de menigte ook geen koningen noch priesters genoemd.

Waarom die grote haast?

Een deel van dit ongeduld wordt ongetwijfeld ingegeven door de ontevredenheid die de mensen voelen over de huidige toestand van onze wereld. In de VS blijkt uit een recente opiniepeiling dat slechts 32% van de bevolking denkt dat onze leiders ons in de goede richting leiden. Mensen beginnen te beseffen dat het laagste werkloosheidspercentage in 5 jaar niet betekent dat meer mensen een baan vinden. Ze weten dat de arbeidsparticipatie, na op of boven 66% te zijn geweest voor het meeste van de tijd tussen 2003-2008, al daalde sinds 2009 en nu op 63,3% zit. Waar is de rest van de beroepsbevolking? De meesten hebben ofwel laagbetaalde en/of parttime werk aanvaard of hebben het gewoon opgegeven om te proberen een baan te vinden. Hoe dan ook, ze zijn niet meer op zoek naar werk, zodat de regering van mening is dat ze niet meer werkloos zijn. Mensen begrijpen ook uit eigen ervaring dat de middenklasse gestaag economisch terrein aan het verliezen is, en dat we van de dollars die we hebben niet zo veel meer kunnen kopen als gewoonlijk.

En net deze week onthulde een van onze meest gerespecteerde profetie-geleerden zijn overtuiging dat de periode voor het uit onze problemen bidden om de VS is beëindigd. In feite zei Hij dat God ons eerlijke waarschuwingen gaf en we hebben er niet op gelet. Hij identificeerde de recente presidentsverkiezingen als onze reactie op Gods waarschuwing, en zei dat dit het 'point of no return' was voor ons. Onder verwijzing naar passages uit Jeremia en Ezechiël, waar God zegt dat de profeten moeten stoppen om te bidden voor Israël, omdat Hij was gestopt was met luisteren, verklaarde deze geleerde zijn overtuiging dat ons oordeel onherroepelijk is vastgesteld en gebed zal niet meer helpen. Op basis van deze en andere omstandigheden is het geen wonder dat veel mensen die lezen over de zegel-oordelen in Openbaring 6 aanwijzingen zien dat ze hier al gearriveerd zijn.

Lezers die al langere tijd mijn artikelen lezen weten dat ik niet geloof dat de Verenigde Staten uit onze situatie kan worden gebeden. Voor mij is de kwestie dat er geen plaats is voor een sterke VS in eindtijdprofetieën. Ik heb al eerder gezegd dat ik denk dat mensen die bidden voor een Amerikaans herstel onbewust tegen Gods plan voor het einde van het tijdperk in bidden. Hij gaf nooit de kerk een thuisland op aarde en hij beloofde nooit om de VS, die hij beschouwt als een gewone heidense natie, te redden.

Maar noch mijn gewaardeerde collega, noch ik geloof dat we al in de zegel-oordelen zitten. De omstandigheden die er momenteel zijn, zijn zeker vergelijkbaar met de zegel-oordelen, hoewel veel milder, maar aan bepaalde specifieke voorwaarden, zodat ze daadwerkelijk zijn begonnen, is niet voldaan.

Als je dus niet gelooft dat de Bijbel een opname voor de verdrukking leert, en als je niet gelooft dat Israël en de Gemeente een aparte bestemming hebben, dan kunnen sommigen van u niet de manier zien waarop ik het zie. Maar gebaseerd op mijn begrip van Bijbelse profetie en de gebeurtenissen uit het boek Openbaring, zal het zich beginnen te ontvouwen op deze manier.

Heb je het boek gelezen?

In Openbaring 1:19 gaf de Heer aan Johannes de instructies om de meest uitgebreide profetie van de Bijbel op het schrijven over het Einde van de Eeuw. Hij zei: "Schrijf wat je gezien hebt, wat nu is, en wat zal later plaatsvinden." Veel geleerden geloven dat deze aanwijzingen het boek effectief in drie delen verdeelt. De dingen die Johannes had gezien zijn opgenomen in hoofdstuk 1. De dingen die gebeuren tijdens Johannes' 'aanwezigheid' op aarde, worden beschreven in de hoofdstukken 2-3, en de dingen die later plaatsvinden beginnen in hoofdstuk 4 en vullen de rest van het boek.

Strikt genomen waren de zeven kerken van Openbaring 2-3 de enige geadresseerden van het boek Openbaring (Openb. 1:11). Elk was een echte gemeente, die zowel lof als kritiek verdiende, die Jezus hen gaf. Als u de plaatsen van deze zeven kerken hebt bezocht, zoals ik heb gedaan, weet u dat ze allemaal lang geleden zijn verdwenen. Waarom heeft Jezus hen uitgekozen, in tegenstelling tot de andere kerken van die dag?

Veel geleerden die Openbaring 2-3 hebben bestudeerd zien dat deze, met hun specifieke uitdagingen, en bekeken in de volgorde waarop ze zijn vermeld, niet alleen maar een handvol lang vervlogen eerste eeuwse kerken zijn, maar ze zijn representatief voor de hele kerktijd. Ze zeggen dat de reden dat de Heer hen koos was een beknopte blik te bieden op het verleden van de kerk, het heden en de toekomst.

Het accepteren van dit inzicht maakt Openb. 2-3 leerzaam voor de hele kerktijd, omdat de problemen die Hij identificeerde nog steeds bij ons zijn. Het is ook in overeenstemming met de structuur van het boek, dat is om dingen uit te beelden in tekenen. In de Griekse taal van Openbaring 1:1 gebruikt Johannes het woord "semaino", wat betekent "om een teken te geven, of betekenis", om te beschrijven hoe hem bevolen werd om te schrijven. Het betekent dat door het boek heen bepaalde woorden en uitdrukkingen zijn bedoeld om iets anders te betekenen. De draak, het beest, en de vrouw die het beest berijdt, zijn drie duidelijke voorbeelden daarvan.

In zijn evangelie gebruikt Johannes hetzelfde woord drie keer bij het uitleggen van een bepaalde zin die was bedoeld om te verwijzen naar iets anders. In Johannes 12:33 gebruikte Jezus de uitdrukking "opgetild" om zijn kruisiging aan te duiden. Johannes 18:32 legt uit dat dit een van de redenen was waarom de Joodse leiders Jezus mee naar Pilatus namen, zodat hij zou worden gekruisigd, om de woorden die Hij gesproken had te vervullen, wat betekent het soort dood dat Hij zou sterven. (De joodse methode van executie was steniging.) En in Johannes 21:19 zei Jezus dat Petrus zijn handen zou uitstrekken en iemand hem zou leiden waarheen hij niet wilde gaan. Volgens Johannes is dit bedoeld om Petrus' kruisiging aan te duiden.

Daarom is Openb 2-3 zien als de hele kerktijd, een redelijke interpretatie. Als dat het geval is, zou de uitdrukking "de dingen die later plaats zullen nemen" (letterlijk, na deze dingen) van Openb. 1:19 betekenen dat alles van Openb. 4 tot aan het einde van het boek, zal komen nadat het gemeente-tijdperk is afgelopen.

Na deze dingen

Openbaring 4-5 bevatten een aantal aanwijzingen dat deze twee hoofdstukken de gebeurtenissen beschrijven die plaatsvinden direct na de opname van de gemeente. Ten eerste: de 24 oudsten van Openb. 4:4 zitten in een niet eerdere beschrijving van de troon van God, zodat ze nieuwkomers zijn. Bovendien zitten ze op tronen (wat betekent dat ze heersers zijn) dragen witte kleren (wat betekent dat ze rechtvaardig zijn) met gouden kronen op hun hoofden. Het woord voor kroon dat Johannes gebruikte is 'stephanos'. Het verwijst naar een overwinningskroon en is de kroon van een overwinnaar.

In Openbaring 3:11 heeft Jezus ons gewaarschuwd om zo vast te houden dat niemand onze kroon zal kunnen nemen, en in Openbaring 3:21 zei Hij:“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” Kronen en tronen.

Zingend voor God in Openbaring 5:9-10 (HSV) verklaren zij: “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde..”

Dit is een lied dat alleen maar de kerk kan zingen.

Ik ben het ermee eens dat het zich lijkt te baseren op een stukje toevoeging aan onze pre-trib overtuiging met alleen dergelijk indirect bewijs, maar door er andere duidelijke verzen bij te nemen zoals Jesaja 26:19-20, 1 Thess. 1:10, en Openb. 3:10, wordt het bewijs veel concreter, en maakt het de pre-trib positie meer in overeenstemming met een letterlijke interpretatie van de Schrift dan elk ander opname-gezichtspunt.

Ook in Romeinen 11:25-26 maakte Paulus duidelijk dat Israël een gedeeltelijke verharding heeft ervaren, totdat het volledige aantal heidenen is binnengegaan. Zodra dat gebeurt, zal Israël nog een laatste kans krijgen om verlossing van de Heer te ontvangen. We kunnen dit ook zien in Handelingen 15:13-18, waar Jakobus uitlegde dat Israël zal worden vernietigd, terwijl de Heere uit de heidenen een volk voor zichzelf nam. Hierna zal Hij Zijn aandacht weer op Israël richten, zal hun tempel herbouwd worden, en ze zullen een laatste kans krijgen om de Heer te zoeken.

Deze laatste mogelijkheid is ons bekend uit Daniël 9:24-27 als Daniëls 70ste week, dat het laatste gedeelte wordt van die zogenoemde Grote Verdrukking. Zowel Romeinen 11:25-26 als Handelingen 15:13-18 tonen aan dat de 70ste Week uit Daniël zal plaatsvinden nadat de Heer Zijn plan over het nemen van een volk voor Zichzelf uit de heidenen heeft voltooid. Er zal een bepaald aantal heidenen genomen worden, en wanneer dat aantal is gehaald, zullen we worden meegenomen naar onze uiteindelijke bestemming in het huis van de Heer (Johannes 14:2-3). Daarna zal de 70ste week uit Daniël beginnen. Ik geloof dat Openb. 6-18 een beschrijving is van de gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de 70ste week uit Daniël.

Dus het eerste wat we zien is dat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden voorafgaande aan de zegel-oordelen. Omdat de kerk nog steeds hier is, kunnen de zegel-vonnissen nog niet zijn begonnen.

Maar wacht, er is meer

Openbaring 6:1 vertelt ons dat een ruiter op een wit paard zal verschijnen na de gebeurtenissen van Openb. 4-5 (de opname). Van deze ruiter wordt door de meesten gedacht dat hij een vroege verschijning is van de antichrist. De wereld zal hem als zodanig niet herkennen, maar zal aan hem denken als de grote vredestichter. Daniël 8:25 zegt dat hij velen op deze manier zal misleiden, en in 1 Thess. 5:3 zegt Paulus dat de wereld zal geloven dat de vrede is gekomen, maar dan zal de vernietiging plotseling over hen komen. Dus aan het begin van de zegel-oordelen zal er een korte periode zijn van vrede, die in de hele wereld te merken zal zijn. Dat is nu nog niet het geval en was ook niet het geval voor een aantal jaren. Ik denk dat deze vrede direct zal komen na een oorlog - die uit Ezechiël 38-39 - die God zal gebruiken om Israël terug te trekken in Zijn verbond met Hem. Als dat zo is, dan kunnen de zegel-oordelen pas beginnen na Ezechiël 38-39.

Plotseling zal de vrede weer worden weggenomen van de wereld, zoals Paulus aangegeven heeft, en de mensen zullen in grote aantallen sterven (Openb. 6:4). Inflatie en voedseltekorten zullen zo acuut zijn, dat van alles wat een gemiddeld persoon kan verdienen op een dag, hij slechts het dagelijkse voedsel kan kopen (Openb. 6:6). Een vierde van de bevolkte wereldgebieden zullen lijden onder de gevolgen van oorlog, hongersnood en pest. Zelfs de wilde dieren zullen deelnemen aan het bloedbad (Openb. 6:8).

Mensen zullen sterven voor het christelijk geloof in grote aantallen. Hun geesten zullen roepen tot de Heer om wraak, maar de dood en verderf zal nog veel erger worden, voordat het voorbij is (Openb. 6:9). Tot slot zal er een grote aardbeving zijn, die de mensen van de aarde aanzet om dekking te zoeken. De zon wordt zwart en de maan zal zich omzetten tot donkerrood (Openb. 6:12-14). Iedereen, van de wereldleiders tot de nederigste mannen, gaan op zoek naar een plek om zich te verbergen voor Gods oordeel (Openbaring 6:15-17).

Let op: dit betekent niet dat de komende toorn zal beginnen aan het einde van de zegel-oordelen. De Griekse woorden van Openb. 6:17 beschrijven een doorgaande en voortdurende actie. Het betekent dat de post-wegvoering-wereld eindelijk zal gaan beseffen dat wat er is gebeurd bij de zegel-oordelen heen, dat de grote dag van Gods toorn al begonnen is.

Als conclusie

Dus terwijl veel van de voorwaarden waaraan de wereld van vandaag lijkt te voldoen vrij gelijksoortig is aan wat er in de zegel-uitspraken van Openbaring 6 beschreven is, zijn ze in feite een veel mildere voorbode van wat de mensen te wachten staat. De volledige impact van deze eerste cyclus van oordelen zal niet worden gevoeld totdat de Heer heeft voldaan aan Zijn belofte om ons te redden uit de tijd en plaats waar ze optreden, en Israël weer is teruggekeerd van hun lange vervreemding van God om opnieuw een verbond houdende natie te zijn.

Maar houd moed, u wiens ongeduld groeiende is, want als u goed luistert kunt u bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: Have The Seal Judgments Begun? | GraceThruFaith

printen??? spaar papier en inkt.