(homepagina)

Wie is de Weerhouder?

24 september 2013 | Een bijbelstudie door Jack Kelley

“Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;” (2 Thessalonicenzen 2:5-8).

Het lijkt alsof elke keer dat ik iets plaats wat te maken heeft met de weerhouder, ik een heleboel vragen krijg over wie of wat de weerhouder is, of zoals de HSV vertaalt: "iemand die hem nu weerhoudt, (de geheime kracht van wetteloosheid)". Het woord "weerhouder" is een vertaling van het Griekse woord katecho (ka-te'-kho) dat ook kan betekenen "tegen te houden" of "hinderen".

Door de jaren heen zijn er verschillende opvattingen geweest over de identiteit van de weerhouder. Enkele van de meest populaire zijn: de staat Israël, het Romeinse Rijk, het algemene beginsel van het recht en de overheid, de Aartsengel Michael, en de Heilige Geest.

Het algemene idee van 2 Thess. 2:5-8 is dat er een kracht of wezen in staat is om te voorkomen dat de volledige kracht van de wetteloosheid op aarde zich openbaart, en dat zal blijven doen totdat hij wordt weggenomen. Uit de context weten we dat deze "macht van wetteloosheid" zich uiteindelijk zal bevinden in de anti-Christ, de mens der wetteloosheid genoemd in 2 Thess. 2:3,8.

Wanneer gesproken wordt over de macht die de anti-Christ terug houdt in vers 6, is het Griekse woord dat Paulus dan gebruikt in het onzijdig geslacht. Maar in vers 7 gebruikt hij de persoonlijke voornaamwoorden van het mannelijke geslacht om de uitoefening van de bevoegdheid te beschrijven. Daardoor concluderen wij dat die beteugeling voor het verschijning van de anti-Christ een levend wezen is, geen ding. En hij zal zeer krachtig zijn, omdat volgens vers 9 de verschijning van de anti-Christus een werk van Satan is.

Plotseling zal deze levende entiteit worden weggenomen van de plaats waar de anti-Christ probeert te verschijnen (Planeet Aarde), en hem vrijlaten om te verschijnen. En vanaf dat moment zal de kracht van de antichrist ongeremd zijn, waardoor hij Satans ergste dingen zal doen.

Sommigen vragen of het woord "genomen" in de zinsnede "uit het midden verdwenen" een accurate vertaling is van het Griekse woord "GINOMAI". Zij beweren juist dat de meest voorkomende vertaling van GINOMAI in de Bijbel is, "te zijn, of worden". Maar je moet het woord in de context zetten van 2 Thes. 2:7 om te begrijpen waar de weerhouder is 'te zijn'. De Griekse woorden dat op GINOMAI volgt is "ek", wat betekent "uit" en houdt in zowel tijd als plaats, en "Mesos" dat "midden" betekent.

Zet alles samen en je ziet dat de weerhouder "uit het midden" wordt genomen van tijd en plaats waar hij op dat moment is voordat de wetteloze kan worden onthuld. 400 jaar geleden besloten de King James vertalers dat de Engels zinsnede "genomen uit het midden", aangezien het niet een letterlijke vertaling was, toch het beste overgebracht wat Paulus' bedoeling was. De meeste moderne vertalingen eveneens.

Ik denk dat iedereen wil dat Paul gewoon bekend had gemaakt wie de weerhouder is in plaats van alleen te beschrijven wat Hij doet. Maar let op wat hij heeft gezegd:

“Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.”(2 Thes. 2:5-6).

Hij heeft duidelijk de tegenhoudende kracht geïdentificeerd, zo niet de weerhouder zelf, in een voorafgaand onderwijs. Anders kon hij niet verwachten dat ze het zouden weten. En als hij wist dat hij aan de hele Kerk schreef (zoals ik geloof) en niet alleen maar aan de 1e eeuwse Thessalonicenzen, dan zouden we verwachten dat het antwoord ergens anders staat in zijn brieven aan ons. Dus laten we eerst de lijst van populaire kandidaten bezien, de staat Israël, het Romeinse Rijk, het algemene beginsel van het recht en de overheid, de Aartsengel Michael, en de Heilige Geest, en zien of een van hen in aanmerking kan komen.

De Staat Israël

Paulus wist dat Israël in haar laatste dagen was, en afwezig zou zijn gedurende het grootste deel van de kerktijd. Als hij dit niet leerde in zijn tijd met de Heer in Arabië (Galaten 1:11-24), zal hij dit zeker weten uit zijn deelname aan de raad in Jeruzalem. Waar Jakobus bekendgemaakte dat Israël werd opzij gezet totdat de Heer een volk uit de heidenen voor Zichzelf had genomen (Hand. 15:13-18). En Jezus zei dat wanneer de anti-Christ zal verschijnen velen in Israël hem zullen accepteren, denkend dat hij de Messias is (Jesaja 28:15, Johannes 5:43). Trouwens, Israël is een natie, geen wezen. Om deze redenen zou ik Israël diskwalificeren als kandidaat.

Het Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk is de kandidaat die de voorkeur heeft van degenen die geloven dat alle eindtijdprofetieën werden vervuld in 70 na Christus. Dit is interessant voor mij, omdat hun kandidaat voor de anti-Christ de Romeinse keizer Nero is. Dus in plaats van de mens der wetteloosheid te beperken, was het Romeinse rijk verantwoordelijk voor het aan de macht brengen van hun anti-Christ, en in plaats van een wegnemen, zodat Nero kon worden onthuld, maakten zij hem tot hun leider. Velen die in de toekomstige vervulling van de eindtijdprofetieën geloven zien deze keten van gebeurtenissen die zich herhaalt met een herleefd Romeins Rijk en de echte anti-Christ. Ook, net als Israël was het Romeinse Rijk een politieke entiteit, geen wezen.

Wet en Regering

Het algemene beginsel van het recht en de overheid als een weerhouder van een soort door het vaststellen van regels voor aanvaardbaar gedrag tussen mensen. Dit geldt met name in gevallen waarin juridische systemen zijn gebaseerd op de joods-christelijke principes. Maar zoals we steeds meer beseffen, is een systeem van wet en overheid machteloos, tenzij de onderwerpen van het systeem vrijwillig gehoorzaamheid zijn. En nogmaals, we gebruiken geen mannelijke persoonlijke voornaamwoorden in de verwijzing naar een systeem.

De Aartsengel Michaël

Dat brengt ons bij de Aartsengel Michaël. In het boek Daniël, wordt Michaël gezien als Israëls beschermer (Daniël 10:21, 12:1). Maar Paulus sprak nooit over hem, totaal niet, en in het hele Nieuwe Testament wordt hij maar twee keer genoemd, een keer in de verwijzing over hoe hij twistte met Satan over het lichaam van Mozes (Judas 1:9), en een keer bij de verdrijving van de Satan uit de hemel net voor het begin van de Grote Verdrukking (Openbaring 12:7-9).

Volgens Daniël 12:1 zal Michaël opstaan om het gelovig overblijfsel van Israël te beschermen in dezelfde tijd. Dat betekent dat met die verdreven Satan uit de hemel,Michaël zich moet haasten om het overblijfsel van Israël tegen hem te verdedigen als Satan zijn volle grimmigheid ontketent tegen Gods volk op aarde (Openb. 12:13-17).

Dus hier zijn grote problemen om Michael te zien als de weerhouder. Ten eerste, hoe zou Paulus kunnen verwachten dat wij weten dat hij verwees naar Michaël als de weerhouder, als hij in al zijn geschriften Michaël nooit een keer heeft genoemd in welke context dan ook? Als Paulus de Thessalonicenzen had verteld dat Michaël de weerhouder is, zou hij er dan niet in zijn geslaagd om het te vermelden in een van zijn brieven? Ik denk het niet. En ten tweede, hoe kon Michael aan de kant gaan staan om Satans macht toe te staan als deze zal worden losgelaten zonder terughoudendheid, terwijl hij op hetzelfde moment moet opstaan om Israël te beschermen tegen wat hij zojuist heeft weggenomen om Satan op hen los te laten gaan. Dat heeft geen zin voor mij.

De Heilige Geest

Dat laat de Heilige Geest Zelf over, en er is toevallig een Bijbelse precedent voor, zowel in Zijn remmende invloed als Zijn abrupt terugtrekken voor een wereldwijd oordeel. Ter ondersteuning van zijn remmende invloed, Joh. 16:8 waarin de Heer zegt: de rol van de Heilige Geest is om de wereld van schuld te overtuigen met betrekking tot de zonde en gerechtigheid en oordeel. Let er op dat de Heer niet zegt dat Hij alleen maar de gelovigen zou overtuigen, maar de wereld, gelovig of niet. Het Griekse woord dat Johannes gebruikt is "kosmos", wat de gehele wereld betekent.

Net zoals iedereen intuïtief weet dat er een God is (Romeinen 1:18-20), weet iedereen intuïtief wat goed en kwaad is. Paulus zei zelfs dat degenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet vereist. Omdat de eisen van de wet zijn geschreven in ons hart en ons geweten zullen onze acties ons dienovereenkomstig beschuldigen of ze verdedigen (Romeinen 2:14-15). Ik geloof dat het "geweten" dat zelfs de ongelovigen ervaren wanneer ze verkeerd doen, de veroordeling van de Heilige Geest is met betrekking tot de zonde, gerechtigheid en oordeel. De hele kerktijd met deze overtuiging is een belangrijke weerhoudende kracht tegen het kwaad in de wereld.

In 1 Tim. 4:1-2 schreef Paulus: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (In de tijd van Paulus was het aanbrengen met een verwarmd stuk metaal om een wond te dichten een geaccepteerde manier om te helpen het bloeden te stoppen en de wond te sluiten. Het is cauterisatie genoemd, een uiterst pijnlijk proces dat een afschuwelijk litteken achterlaat.)

Dit zegt ons de huidige trend om het goede te laten lijken het kwade te zijn en vice versa, een teken is dat het einde nabij is. Hypocriete leugenaars zijn er binnen en buiten de kerk geweest, waardoor een gigantische paradigma verschuiving plaats vond in de wereld. Zij weten intuïtief dat de dingen die ze proberen om ons te leren verkeerd zijn en de overtuiging van de Heilige Geest heeft hun geweten verwond. Door het herhaaldelijk onderdrukken van dit schuldgevoel hebben ze hun geweten effectief "dichtgeschroeid" om de wond te sluiten. Dit verlaten van hun geweten heeft hen afzichtelijk getekend, maar ze kunnen nu doorgaan om hun leugens te verspreiden zonder het gevoel van schuld.

In het proces hebben ze ook hun vermogen van onderscheiding verloren, wat betekent dat elke volgende leugen makkelijker te accepteren en te herhalen is zoals de vorige. We hebben het bewijs van deze dingen gezien, wat de generatie van onze ouders zou hebben verafschuwd maar wat nu in onze generatie wordt gehuldigd.

Aangezien de Heilige Geest tijdelijk uit de weg wordt genomen, vertelt Genesis 6:1-3 over de tijd vóór de zondvloed, toen bepaalde engelen in opstand kwamen tegen God, en hun engelachtige vorm omwisselden voor de menselijke vorm en begon met het krijgen van kinderen met menselijke vrouwen. Genesis 6:4 noemt deze kinderen de Nephilim (reuzen). Ze hadden blijkbaar ongelofelijke vaardigheden en capaciteiten wat er uiteindelijk toe leidde dat de hele wereld misleidt werd. Het duurde niet lang of de hele schepping was onherstelbaar beschadigd.

Toen zei de Heer: “Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.” (Genesis 6:3)

Noach en zijn familie waren niet genetisch beschadigd door deze hybride invasie. De Heer gaf hem en zijn zonen de opdracht om een ark te bouwen om zichzelf, hun vrouwen, en de geselecteerde dieren te behouden en 120 jaar na zijn uitspraak vernietigde Hij de hele wereld van voor de zondvloed.

Het Hebreeuwse woord voor "twisten" in Genesis 6:3 betekent "optreden als een rechter". Met andere woorden de rol van de Heilige Geest in de pre-zondvloed was om de wereld van schuld te overtuigen met betrekking tot de zonde en gerechtigheid en oordeel, net zoals Hij doet in onze tijd (Johannes 16:8). En vóór de zondvloed zei God dat er een tijd zou komen dat Zijn Geest een stap opzij zou doen en een tijd van oordeel toestaan, net zoals Paulus zei dat de weerhouder dit zou doen aan het einde van het tijdperk.

Dus de Heilige Geest is de weerhouder van de geheime kracht van wetteloosheid, en zal dat blijven doen totdat Hij wordt weggenomen. Alles bij elkaar genomen, geloof ik dat de Bijbel overtuigende argumenten heeft ter ondersteuning van de Heilige Geest als de weerhouder. Paulus schreef het in 2 Thessalonicenzen. U kunt de voetstappen van de Messias bijna horen.

Bron: Who Is The Restrainer? - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.