(homepagina)

Wij zullen veranderd worden

Door Maurice Sklar - 17 oktober 2013

Er is een vacuüm aan goddelijke leiding in Amerika, en ook in de wereld van vandaag. We weten allemaal dat dit vacuüm onmogelijk stand kan blijven houden. Het zal worden opgevuld. Wij zijn aangekomen in de tijd van de voeten van het visioen van Daniel, met de heidense wereldrijken. Wij in Amerika hebben in meerderheid onze rug naar God toegekeerd. Wanneer we onze rug naar God toekeren, draaien we ook onze rug naar de waarheid toe. God en de Bijbel is de enige grond waarop waarheid en werkelijkheid berust. Dus wordt ons land bedrogen, omdat we de leugens van het kwaad omarmen. Het vacuüm van leiderschap wordt nu gevuld met satanische misleiding en leugens, want dat is wat de meerderheid van de Amerikanen echt WIL!

De wijsheid van de Amerikaanse regering is: de wil van de meerderheid is de echte regering. We hebben dus precies de regering die we verdienen. Echter, van een soort met glimlachen en welwillend alles bedekken met een liefhebbend laagje van corrupte macht, wat niet lang zal duren. Hitler kwam aan de macht met dezelfde schijn, om vervolgens genadeloos te proberen om degenen die hij haatte te vernietigen... dezelfden die hij heeft belogen en bedrogen. Dat is het hart van satan... misleiding en vernietiging. Als Obama niet wordt afgezet en omvergeworpen, ZAL hij hetzelfde pad volgen.

Maar er is een andere kracht die aan het werk is. God zit op de troon, en de Bruid van de Messias, de overwinnende kerk is nog steeds hier op aarde. Wij kunnen bemiddelen en bidden tot God en veel van het kwaad is reeds, en kan worden, vertraagd. God zal uiteindelijk altijd winnen, en de waarheid zal de leugen verslaan.

We leven in het kleine stukje van de tijd, vlak voordat God de wereld moet oordelen voor de zonde en het kwaad. Hij is al begonnen. Hoe? Door de leugens van het kwaad toe te staan in de zielen van al degenen die rijp zijn voor het oordeel, zoals geschreven staat in 2 Thessalonicenzen 2:7-12:

“Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

Deze passage verwijst naar de opkomst van een wereldleider die 100 keer meer kwaadaardiger en krachtiger is dan Hitler ooit was: de AntiMessiah, de AntiChrist. Obama is slechts een 'mini-puppet-versie' van deze mens der zonde, die binnenkort zal worden onthuld aan de wereld. Slechts een ding is er wat zijn verschijning tegenhoudt: wij, het lichaam van de Messias, de kerk, we zijn nog steeds hier.

Maar, we zullen hier niet veel langer zijn. De waarschuwingssignalen van de naderende ene wereldregering en de laatste zeven jaar van de Verdrukking zijn overal.

Dus wat moeten we doen? De Bijbel vertelt ons wat te doen:

Kijk naar onze komende verlossing: onze ogen openhouden voor Yeshua en het komende Koninkrijk.

Geef je hart of liefde niet aan deze wereld, haar genoegens, kracht, en haar verlangens, want zij zijn er slechts voor een moment. Gods Koninkrijk is er voor altijd.

Blijf vrij van bedrog, afgoderij en zonde. Breng de tijd door met God in aanbidding, met Zijn Woord, en in gebed, ontsnap aan de corruptie van het kwaad, en houden de 'kleren' zuiver en wit.

Blijf het goede nieuws verkondigen en waarschuw hen om te ontvluchten voor de toekomende toorn.

Kunnen we alle kwaad en het oordeel stoppen? Nee, we kunnen het alleen maar tegenhouden door onze gebeden als een rechtvaardige overblijfsel, totdat we uiteindelijk worden weggerukt van deze aarde naar de hemel voor zeven jaar, en dan terug te komen met Yeshua onze Messias om te heersen en regeren met Hem voor 1000 jaar in de Messiaanse koninkrijk.

Gelijk geschreven staat in Lukas 21:34-36:

“ Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

1 Korinthe 15:51-57:

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

1 Tessalonicenzen 4:15-18:

“Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

Geliefde bruid, laten we klaar zijn, met onze lampen die fel blijven branden, voor onze Bruidegom Koning die zeer binnenkort komt!

Liefde in onze Messias!

Via e-mail Maurice Sklar

printen??? spaar papier en inkt.