(homepagina)

44 Profetieën over Jezus Christus vervuld

We richten zich vaak op de profetieën die nog niet zijn gebeurd, zoals de Psalm 83 oorlog, of de Jesaja 17, de vernietiging van Damascus, of de Gog Magog oorlog van Ezechiël 38 & 39.

Nu een lijst van profetieën die door Jezus vervuld zijn.

Ons boek, de Bijbel, verschilt van elk ander boek op de planeet en heeft een rode draad van profetie vanaf Genesis tot Openbaring.

Zoals Chuck Missler zegt, 66 boeken van 40 schrijvers en toch zien we dat het een geïntegreerd systeem is!
Profetie is voor ons welzijn en het toont aan dat er een God is buiten de ruimte en de tijd zoals wij die kennen, die met grote specificiteit, het einde van het begin en het begin van het einde zegt!

Dit verbaast me gewoon... Er is niets anders dat hieraan gelijk is op deze planeet!

Overgenomen van http://christianity.about.com/od/biblefactsandlists/a/Prophecies-Jesus.htm

44 Profetieën over Jezus Christus vervuld
Profetieën over Jezus Oude Testament
Scripture
Nieuwe Testament
Fulfillment
1 Messias zou geboren worden uit een vrouw. Genesis 3:15 Mattheüs 1:20
Galaten 4:4
2 Messias geboren zou worden in Bethlehem.. Micha 5:2 Mattheüs 2:1
Lukas 2:4-6
3 Messias zou geboren worden uit een maagd. Jesaja 7:14 Mattheüs 1:22-23
Lukas 1:26-31
4 Messias zou komen uit de lijn van Abraham. Genesis 12:3
Genesis 22:18
Mattheüs 1:1
Romeinen 9:5
5 Messias zou een afstammeling zijn van. Isaäk. Genesis 17:19
Genesis 21:12
Lukas 3:34
6 Messias zou een afstammeling zijn van Jacob. Numbers 24:17 Mattheüs 1:2
7 Messias zou komen uit de stam van Juda. Genesis 49:10 Lukas 3:33
Hebreeën 7:14
8 Messias zou erfgenaam van Koning David zijn troon. 2 Samuël 7:12-13
Jesaja 9:7
Lukas 1:32-33
Romeinen 1:3
9 Messias' troon zal gezalfd worden en eeuwig zijn. Psalm 45:6-7
Daniël 2:44
Lukas 1:33
Hebreeën 1:8-12
10 Messias zou worden genoemd Immanuël. Jesaja 7:14 Mattheüs 1:23
11 Messias zou een tijdelijk in Egypte verblijven. Hosea 11:1 Mattheüs 2:14-15
12 Een bloedbad op kinderen zou plaatsvinden in de geboorteplaats van de Messias. Jeremiah 31:15 Mattheüs 2:16-18
13 Een boodschapper zou de weg bereiden voor de Messias. Jesaja 40:3-5 Lukas 3:3-6
14 Messias zou door zijn eigen mensen worden afgewezen. Psalm 69:8
Jesaja 53:3
Johannes 1:11
Johannes 7:5
15 Messias zou een profeet zijn. Deuteronomium 18:15 Handelingen 3:20-22
16 Messias zou worden voorafgegaan door  Elia. Malachi 4:5-6 Mattheüs 11:13-14
17 Messias zou de Zoon van God worden verklaard. Psalm 2:7 Mattheüs 3:16-17
18 Messias zou een Nazarener genoemd worden. Jejsaja 11:1 Mattheüs 2:23
19 Messias zou het licht te brengen naar Galilea. Jesaja 9:1-2 Mattheüs 4:13-16
20 Messias zou spreken in  gelijkenissen. Psalm 78:2-4
Jesaja 6:9-10
Mattheüs 13:10-1534-35
21 Messias zou worden gestuurd om de gebroken te genezen. Jesaja 61:1-2 Lukas 4:18-19
22 Messias zou een priester zijn naar de ordening vanMelchizedek. Psalm 110:4 Hebreeën 5:5-6
23 Messias zou Koning worden genoemd. Psalm 2:6
Zacharia 9:9
Mattheüs 27:37
Markus 11:7-11
24 Messias zou worden geprezen door  kleine kinderen. Psalm 8:2 Mattheüs 21:16
25 Messias zou worden verraden. Psalm 41:9
Zacharia 11:12-13
Lukas 22:47-48
Mattheüs 26:14-16
26 Messias' prijsgeld zou worden gebruikt om een pottenbakker veld van te kopen. Zacharia 11:12-13 Mattheüs 27:9-10
27 Messias wordt valselijk beschuldigd. Psalm 35:11 Markus 14:57-58
28 Messias zou zwijgen voor zijn aanklagers. Jesaja 53:7 Markus 15:4-5
29 Messias zou worden bespuwd en geslagen. Jesaja 50:6 Mattheüs 26:67
30 Messias zou worden gehaat zonder oorzaak. Psalm 35:19
Psalm 69:4
Johannes 15:24-25
31 Messias zou worden gekruisigd met misdadigers. Isaiah 53:12 Mattheüs 27:38
Mark 15:27-28
32 Messias zou azijn gegeven worden om te drinken. Psalm 69:21 Mattheüs 27:34
Johannes 19:28-30
33 Messias' handen en voeten zouden worden doorboord. Psalm 22:16
Zacharia 12:10
Johannes 20:25-27
34 Messias zou worden bespot en belachelijk gemaakt. Psalm 22:7-8 Lukas 23:35
35 Messias' kledingstukken zouden worden vergokt. Psalm 22:18 Lukas 23:34
Mattheüs 27:35-36
36 Messias' beenderen zouden niet worden verbroken. Exodus 12:46
Psalm 34:20
Johannes 19:33-36
37 Messias zou worden door God verlaten. Psalm 22:1 Mattheüs 27:46
38 Messias zou bidden voor zijn vijanden. Psalm 109:4 Lukas 23:34
39 Messias' zijde zou worden doorboord. Zacharia 12:10 Johannes 19:34
40 Messias zou worden begraven bij de rijken. Jesaja 53:9 Mattheüs 27:57-60
41 Messias zou opstaan uit de dood. Psalm 16:10
Psalm 49:15
Mattheüs 28:2-7
Handelingen 2:22-32
42 Messias zou opstijgen naar de hemel. Psalm 24:7-10 Mark 16:19
Lukas 24:51
43 Messias zou zich zetten aan Gods rechterhand. Psalm 68:18
Psalm 110:1
Markus 16:19
Mattheüs 22:44
44 Messias zou een offer voor de zonde zijn Iesaja 53:5-12 Romeinen 5:6-8