(homepagina)


Paulus, Timotheüs, en de Eindtijd

()

26 september 2013 | door Jack Kelley

De brieven van Paulus aan Timotheüs zijn de instructies van een mentor aan een jonge pastor, een van de eerste ooit, en bevatten adviezen over wat te doen en hoe het te doen, maar ook wat niet te doen. Het is het soort van zaken die je zou verwachten gezien de relatie.

Maar zonder enige duidelijke reden zitten er op verschillende plaatsen in zijn instructies verschillende waarschuwingen van Paulus in verscholen over de eindtijd. Dit zijn dingen waarvan Paulus wist dat Timotheüs daar niet mee te maken zou krijgen, omdat hij ze duidelijk beschreven heeft als kenmerken van de Laatste Dagen. We zullen ze achtereenvolgens allemaal bezien.

1 Timotheüs 4:1-2

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.”

Wanneer ik dit las dacht ik altijd aan bepaalde televisie-evangelisten die de verdraaiing van het welvaartsevangelie aanhangen. Ze weten dat wat ze leren een compilatie is van halve waarheden en regelrechte leugens, dus in feite stelen ze iets van Gods woord en verdraaien het voor hun volgelingen. En zonder het minste beetje schaamte genieten ze in de levensstijl van de rijken en beroemden, ten koste van hun medewerkers, die, volgens sommige rapporten, voornamelijk komen uit de onderste 25% van de economische schaal.

Profiteren van een gebrek aan bijbelkennis en met het misleiden van hun volgelingen die verlangen naar een meer overvloedig leven, willen deze roofdieren de ene na de andere snel rijk worden regeling aansmeren aan hun wanhopige kudde, hebben ze weinig scrupuleus de dollars af te nemen die ze hebben en waardoor ze nog slechter af zijn op de koop toe. En ze doen het in de naam van God. Je vraagt je af wat Hij over hen zal zeggen als de oordeelstijd komt.

Maar de welvaartsleraren zijn niet de enigen in deze categorie. Er zijn anderen die dingen onderwijzen waarvan ze weten dat die in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Sommige van deze zaken komen onder de noemer voorwaardelijke verlossing, genade plus werken, partiële opname, en andere valse leringen die de vreugde van uw redding kunnen wegnemen en je beroven van je zekerheid. Hun doel is om om u gevangen te houden binnen de grenzen van de regels die zij zelf niet kunnen volgen. Lees Kolossenzen 2:8-23 voor advies van Paulus over deze moderne legalisten.

Dan zijn er mensen die de profetieën behandelen als van deze tijd, alsof ze al zijn bereikt in de geschiedenis, of alsof ze nooit zullen worden verwezenlijkt, omdat ze allemaal allegorische zijn. Deze leraren weten ook dat wat ze zeggen niet te rijmen is met de Schrift, maar ze vragen je om het toch te geloven, vertrouwend op hun superieure intellect of voortgezet onderwijs in plaats van je eigen gezonde verstand. Ze nemen passages die duidelijk kunnen worden begrepen, en die geschreven zijn voor iemand met een gemiddelde intelligentie en maken deze tot hopeloos verwarrend door het overtreden van de regels van de context, met het opnieuw definiëren van de termen, en het maken van wat echt is tot iets symbolisch.

2 Timotheüs 3:1-5

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”

Net als je ervan overtuigd raakt dat Paulus de ongelovige wereld beschrijft in onze tijd en je krachtig instemmend knikt met je hoofd, zegt hij dat deze mensen een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht verloochenen. Dan besef je dat hij alleen maar schrijft over die gelovigen in naam, die 6 dagen in de week doorbrengen levend als niet te onderscheiden van ongelovigen, en grijpen alles wat ze kunnen krijgen van onze materiële wereld met alle mogelijke middelen en weinig of niets dragen in het werk van het Koninkrijk. Deze mensen leiden twee levens, over het ene zijn ze serieus, maar dat is alleen voor de show. U mag raden wat het is.

Paulus was niet blind voor het gedrag van deze mensen, noch was dit de enige keer dat hij ons waarschuwde om verre van hen te blijven. Luister naar wat hij vertelde aan de Korintiërs.

“Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.” (1 Kor. 5:9-11).

Merk op dat hij zei: "iedereen die zichzelf een broeder noemt" in plaats van "iedereen die een broeder is." Ik denk dat hij twijfelde of iemand die zich zo op deze manier gedraagt, nog wel kan worden gered.

2 Timotheüs 4:3-4

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”

Hier ligt de focus op de Emerging Church beweging in al zijn verschillende vormen. In scholen van het bedrijfsleven leren studenten om strategieën te ontwikkelen op basis van een drijvende kracht. Een dergelijke drijvende kracht is de markt. Een marktgedreven strategie vereist dat het bedrijfsleven zich zal concentreren op wat zij ziet als de wensen en behoeften van hun doelgroep en passen zich op deze behoeften aan en door hen op een meer effectieve manier daarin te voorzien.

Correct voorspellen van de groeiende vraag naar een religieuze organisatie kan voldoen aan de behoeften van een egocentrische, zelfvoorzienende generatie, de leiders van de Emerging Church beweging ontwikkelden een dergelijke strategie. Ze namen de aandacht voor God weg en richtten het op de gemeente. Entertainment verving de aanbidding, filosofie verving de theologie, en goede werken ter vervanging van een overwinnend leven.

Gebruik makend van een zin uit de Dominion theologie begonnen zij dit te noemen: het “brengen van Hemel op Aarde” en aantrekkelijk te laten klinken voor hun idealistische doelgroep. Weinig van hun volgelingen beseffen dat voor gelovigen deze goede werken zullen worden verbrand in het vuur (1 Kor. 3:14-15), en voor de ongelovigen zullen ze jammerlijk ontoereikend zijn voor de toegang tot het koninkrijk (Johannes 3:3). God heeft Zijn eigen strategie voor het brengen van de hemel naar de aarde en het omvat niet de Emerging Church. Commentaar gevend op hun werken in zijn brief aan de gemeente van Laodicea, zei Jezus: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.” (Openb. 3:15-16) Ze zijn enthousiast over de geweldige entertainment, het stimulerende spreken, en de goede werken, maar niet over de Heer.

Afgezien hiervan zijn zowel de stoelen als de schatkist snel gevuld, en zijn er tekenen dat de door markt gedreven strategie werkt, en voor velen de opkomende kerk al snel de plek werd om te wezen. Dit gold vooral voor degenen die verveeld waren geworden met de traditionele kerk, en een plek wilden waar ze zich goed konden voelen, en goed doen, zonder de boodschap over zonde en verlossing om hen te veroordelen. De afwezigheid van het evangelie wordt niet gemist.

Trouwens, “Al onze pogingen om de juiste vorm van het Evangelie te definiëren zijn slechts menselijke interpretaties,” claimen de leiders van de beweging. “We moeten een naïef of overdreven vertrouwen vermijden bij het vertellen van het Evangelieverhaal, aangezien het benadrukken van het evangelie vandaag kan veronderstellen exact te zijn en identiek aan de oorspronkelijke betekenis die Christus en de apostelen verkondigden.” In zekere zin zeggen ze sinds haar ontstaan dat het onmogelijk is om te weten wat het evangelieverhaal echt is, en moeten we er niet veel vertrouwen op hebben.

Leren over een snel naderend Einde der Tijden en de noodzaak om daar klaar voor te zijn wordt ook overgeslagen. In plaats daarvan wordt het een “overdreven” studie genoemd over profetie die een afleiding vormt van het echte werk van de kerk. Deze dingen werden gedaan met een bedoeling: omdat het hun doel is om niet-gelovigen ten minste de helft van hun gemeenten te laten uitmaken. De markt is veel groter op die manier en de niet-gelovigen kunnen eraan bijdragen de gelovigen weg te halen van het theologische absolute, zoals van de noodzaak om opnieuw geboren te worden en het belang van de profetie.

In het volgende vers van zijn brief bood Jezus extra kritiek “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.” (Openb. 3:17) Zijn brief aan de kerk in Laodicea bevat geen eervolle vermelding voor hun werken, en biedt geen ontsnapping aan voor de eindtijdoordelen, maar is gewoon een pleidooi om terug te komen in ons midden (Openb. 3:20).

Maar wacht, er is meer

Meer dan veertien daarvoor, in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen, had Paulus al eerder gewaarschuwd over de afvalligheid in de laatste dagen, en noemde het een van de tekenen die het einde van een tijdperk zou markeren. In 2 Thes. 2:1 begon Paulus hun vragen aan te pakken over twee gebeurtenissen, de (2e) komst van onze Heer en onze vereniging met Hem (de opname). Hij reageerde op de informatie die zij hadden ontvangen, die zei dat de dag van de Heer al gekomen was. Hij vertelde hen zich geen zorgen te maken, omdat een aantal dingen nog eerst moesten gebeuren.

Paulus ging niet in op zaken als het wederom verzamelen van Israël, of het begin van Daniëls 70ste week, of de bouw van een tempel. Israël was nog niet verspreid, en de Tweede Tempel stond er nog steeds. Hij richtte zich op gebeurtenissen die meer voor de heidenen waren.

Een zorgvuldige lezing van 2 Thes. 2:3-8 toont de volgorde aan waarin hij zei dat deze dingen zouden plaatsvinden. Hij zei dat de afval als eerste zou gebeuren (vers 3), dan de opname van de gemeente wanneer de Heilige Geest wordt weggenomen (vers 7), en tenslotte de onthulling van de anti-Christ, gevolgd door de 2de Komst (vers 8). (Als u deze passage niet zorgvuldig leest, kunt u in de war raken door Paulus' vermelding van de anti-Christ in de verzen 3-4. Maar vers 8 legt duidelijk uit dat de officiële onthulling van de anti-Christ komt na de verwijdering van de Heilige Geest.) Zelfs een oppervlakkige observatie laat zien dat we in de tijd zijn van het eerste teken.

Wat moet onze reactie hierop zijn? Als eerste om te onthouden dat Gods Woord zegt dat dit zou gebeuren, dus er is geen enkel punt om te klagen over het feit dat het gebeurt. In plaats daarvan moeten we worden aangemoedigd om te weten dat het einde van het tijdperk aanstaande is en steeds dichterbij. Jezus zei dat de ware Kerk zwakker en minder invloedrijk zou worden als het einde nadert (Openb. 3:8). Terwijl de wereld zich verder en verder van God afwendt, zullen diegenen van ons die Hem volgen zich van nature minder comfortabel voelen en minder welkom hier.

Als je in de Verenigde Staten woont, houd dan op uw land te verwarren met uw gemeente. Geen gelovige buiten de VS maakt deze fout, en het feit is dat de kerk noch een huis of een land op aarde heeft. Ons burgerschap is in de hemel (Fil. 3:20) en we kijken uit naar een stad waarvan de architect en bouwer God is (Hebr. 11:10) .

Het maakt niet uit waar we wonen in deze wereld we moeten niet vergeten dat we hier vreemdelingen zijn, en ons bezoek is ongeveer voorbij. Binnenkort gaan we naar huis, waar we horen.

In de tussentijd moeten we stoppen afhankelijk te zijn van de georganiseerde religie om aan onze behoeften te voldoen. Op sommige plaatsen wordt de kerk ondergronds gedwongen. Bij anderen zijn ze het vrijwillig gegaan. Maar hoe dan ook, de kloof tussen religie en kerk wordt groter met de dag.

Als je geen God aanbiddende Bijbelse kerk kunt vinden waar je woont, neem dan geen genoegen met wat je kunt krijgen. Verzamel een kleine groep gelijkgestemde gelovigen en doe de aanbidding thuis. Paulus en Timotheüs hadden geen enorme bureaucratie achter zich staan. Ze hadden geen miljoenen dollar kostende gebouwen of professioneel ontworpen programma’s. Ze hadden niet eens het Nieuwe Testament. Toch vonden ze een manier om God te aanbidden, en om anderen te helpen hetzelfde te doen.

Stoppen met het ondersteunen groepen die proberen om de Hemel op Aarde brengen en beginnen met het zenden van uw schat naar de Hemel. Ik kan je de hele dag verhalen vertellen over wat God kan doen met een handvol mensen die Hij kan vertrouwen. Vraag de Heer om behoefte te krijgen aan de ontmoeting in Zijn naam en werk dan in Zijn kracht om het te ontmoeten. Los van Hem is er niets wat enige waarde heeft voor het Koninkrijk (Johannes 15:5) .

Graaf in de profetie. Het is het grootste onderwerp in de Bijbel en er is meer geschreven over ons leven en deze tijd dan over welke andere periode in de geschiedenis. Weet wat je gelooft en waarom je het gelooft.

Doe deze dingen en je kunt deze tijd waarin we leven tot de meest lonende en plezierige tijd maken die je ooit hebt gekend. U kunt de voetstappen van de Messias bijna horen.

Bron: Paul, Timothy, And The End Times - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.