(homepagina)


()

Het oordeel over de planeet aarde

9 november 2013 | door Jack Kelley

De combinatie van de Opname en de Strijd van Ezechiël 38 zal de wereld vervullen met angst en onzekerheid als de 70ste week van Daniël begint. Waar zijn al die mensen gebleven? Hoe heeft Israël op zichzelf deze enorme invasiemacht zo volkomen kunnen vernietigen? Hoe hebben al deze dingen zo plotseling kunnen gebeuren? Waarom heeft niemand het zien aankomen en iets gedaan om het te voorkomen?

De Zegel-oordelen

In het midden van alle chaos en verwarring zal er één leider zijn die zal opvallen (Openb. 6:2). Hij zal het ongelooflijke vermogen demonstreren om de hoop van de wereld voor de toekomst te herstellen, en hen zal beloven vrede te brengen. De bange bevolking zal gemakkelijk worden overgehaald om zijn voorbeeld te volgen. Hij zal instemmen met de eis van Israël om een tempel te bouwen voor hun lang gemiste aanbidding te hervatten van de Ene, die hun overwinning had verzekerd. Hij zal dit doen, niet omdat Hij hen wil helpen om God te eren, maar omdat hij zijn eigen plannen heeft met de tempel (Daniël 9:27, 2Thess. 2:4).

Met behulp van hun eigen Geschriften (Ezechiël 48:1-10) zal hij Israël laten zien waarom hun nieuwe tempel niet mag worden gebouwd, waar de oude heeft gestaan. In plaats daarvan moet het een paar mijl noordelijker worden gevestigd, in het oude Shiloh, waar de tabernakel heeft gestaan. (Zie de argumentatie hiervoor). Dit laat de moslimfaciliteiten intact op de huidige tempelberg, althans voor een tijd. Na het verdwijnen van de kerk zal de islam snel uitgroeien tot de dominante religie van de wereld en hun derde heilige plaats is op die berg. Met dit gewaagde gebaar zal hij een schijn van vrede in de regio brengen, waaruit blijkt dat Joden en moslims in vrede kunnen leven als buren in zijn 'brave new world' (Daniël 8:25). De mensen op de aarde zullen een zucht van verlichting slaken.

Maar al heel snel zullen de oorlogen beginnen uit te breken op verschillende plaatsen (Openb. 6:3), omdat het uiteindelijke doel van deze leider de wereldheerschappij is. En sommige naties zullen zich verzetten. Hij zal de mensen ervan overtuigen dat oorlog een tijdelijke, maar noodzakelijke overlast is en hen verzekeren dat alles straks weer goed komt. Maar de combinatie van oorlogen, voedseltekorten, en een op hol geslagen inflatie zullen beginnen hun tol te eisen (Openb. 6:6). De dodelijke gevolgen van deze combinatie zal worden gevoeld door een vierde deel van de aarde (Openb. 6:8).

Al is het dan vaak een religie van vrede genoemd, de islam biedt de wereld slechts twee opties, onderwerping of de dood, zoals de martelaren onder de gelovigen van andere godsdiensten snel zullen leren. Voor de veelheid van nieuwe christenen, die getuige waren van de verdwijning van vrienden en familie in de opname, en die uit eerste hand de waarheid weten van het evangelie, voor hen zal door die ervaring bekering tot de islam onmogelijk zijn. En het aantal mensen dat zal sterven voor hun geloof zal snel en gestaag stijgen (Openb. 6:9). Ze zullen roepen tot de Heer om wraak, maar Hij zegt hen om wat langer geduld te hebben, omdat er nog veel meer zullen sterven, net zoals zij (Openb. 6:10-11).

Zonder waarschuwing zal er wereldwijd een grote aardbeving worden gevoeld, wat een vulkanische werking teweeg brengt met het uitspuwen van miljoenen tonnen as in de lucht, een verduistering van de zon, wat maakt dat de maan bloedrood ziet (Openb. 6:12-14). Leiders van de wereld zullen op de vlucht slaan voor een schuilplaats, intuïtief wetend dat de toorn van God begonnen is, aangezien de christenen allemaal verdwenen zijn. Maar er is geen schuilplaats voor hen (Openbaring 6:16-17).

De Bazuin-oordelen

Als om de ergste angsten van deze leiders te bevestigen, zal er een storm van hagel, vuur en bloed neerregenen op de aarde en een derde ervan verbranden. Een derde van de bomen en al het groene gras zal in rook opgaan (Openb. 8:7). Een meteoor-achtig object ter grootte van een enorme berg zal in de zee neerslaan, wat als resultaat heeft de vervuiling van een derde van de oceanen van de wereld met bloed en het zal alle zeeleven in de getroffen gebieden doden. De tsunami die deze meteoor veroorzaakt zal een derde van de schepen in de wereld vernietigen. Meer dan 50.000 commerciële schepen zullen verdwijnen in een enkele dag (Openbaring 8:8-9).

Dan zal er nog een ster op de aarde vallen, die een derde van het verse water zal verontreinigen. Het zal giftig zijn en smerig smaken en veel mensen zullen sterven door ervan te drinken (Openbaring 8:10-11).

Zowel de dag als de nacht zal een derde van zijn licht verliezen door de rook en as van de branden en van vulkanen. Door de verstikkende waas zal een engelachtige boodschapper een waarschuwing van de Heer brengen: "Het ergste moet nog komen." (Openb. 8:12-13)

Een gevallen engel zal de put van de afgrond openen en daaruit zal rook opstijgen en de reeds giftige lucht verder vervuilen. Wezens die lijken op sprinkhanen zullen in die rook vliegen en voor 5 maanden steken toebrengen als van een schorpioen aan de mensen. Deze steken zullen zo pijnlijk zijn dat mensen zullen wensen dat ze konden sterven, maar er zal geen ontkomen aan zijn (Openbaring 9:1-11). De enige mensen op aarde die immuun zijn voor hun gif zullen de 144.000 evangelisten zijn die de Heer eerder een opdracht heeft gegeven en die komen uit de stammen van Israël (Openbaring 7:1-8).

Vier engelen die gebonden zijn in het Oosten (aan de Eufraat) worden vrijgelaten om een derde van de bevolking die is overgebleven op aarde te doden met plagen als vuur, rook en zwavel (Openbaring 9:13-19). Het Oosten is heel anders dan het Westen en de vijandigheid tussen moslims, hindoes, boeddhisten en andere religies is in het Verre Oosten sterk aanwezig en dodelijk. Aangezien 40% van de wereldbevolking bestaat uit de volkeren ten oosten van de Eufraat zal het aantal slachtoffers enorm zijn als ze elkaar bevechten om de macht.

Tussen de Opname, het martelaarschap, de oorlogen, en de oordelen zullen ruim 2 miljard mensen niet meer gevonden worden onder de levenden op aarde als Daniëls 70e Week nadert tot op de helft. En toch geeft de Bijbel geen enkele indicatie dat de ongelovigen hun foute wegen zullen herzien en van gedachten veranderen. Dit is de hardste kern van de ongelovigen, degenen die weigeren om de waarheid van de Heer te geloven en in plaats daarvan de leugen aanvaarden van de anti-Christ (2 Thess. 2:10). In hun misleide toestand zullen ze denken dat ze aan de kant van het licht staan, niet in de duisternis, dat ze recht staan in plaats van verkeerd. Ze zullen God zien als de binnenvallende vijand en satan als hun leider die werkt om hen te beschermen. Geestelijk zal alles ondersteboven gekeerd zijn.

Maar bij het blazen op de 7e trompet in de hemel zal de heerschappij van de Heer beginnen (Openb. 11:15). Na gebruik te hebben gemaakt van elk mogelijk oordeel op Zijn bevel, in een poging om de mensen van de aarde te overtuigen en hun gedachten te veranderen om Zijn aanbod van vergeving te accepteren, zal hij nu de acties ondernemen om de bezetter te onttronen van de troon, die rechtmatig de zijne is, en wat Hij kocht met Zijn eigen bloed opeisen voor Zichzelf, de Planeet Aarde. Degenen die de kant van Satan hebben gekozen worden nu geconfronteerd met de slechtste tijd van het oordeel in de geschiedenis van de mensheid. Ware het niet dat er een overblijfsel van Gods volk onder hen is, er zou geen enkele ziel blijven bestaan als dit voorbij is (Matt. 24:21-22).

De Schaal-oordelen

De schaaloordelen vormen tezamen de 3 1/2 jarige tijdsperiode die we kennen als de Grote Verdrukking. De Zegel en Bazuin cycli van de vonnissen waren er mede voor om Gods bestaan aan te tonen aan de mensen van de aarde die nog niet hadden gekozen. Maar daar zal een einde aan zijn gekomen met de schaaloordelen. Ze zijn er uitsluitend met het doel van een oordeel over hen die Hem hebben afgewezen. Het oordeel van de Heer gaat over al de volken die Zijn volk verstrooid hebben (Jeremia 30:11), om ze volledig te vernietigen. Vandaag zijn er bijna net zo veel Joden in Amerika als er zijn in Israël, meer dan er in enig ander land, zodat u weet dat dit land na de opname niet zal ontsnappen.

Inmiddels zal Satan zijn verdreven uit de hemel (Openb. 12:9) en beperkt zijn tot de aarde (Openb. 12:13). Hij zal zijn volle woede loslaten op Gods volk. Maar degenen die Zijn waarschuwing kennen (Matt. 24:15-21) zullen worden begeleid naar een toevluchtsoord buiten het bereik van Satan (Openb. 12:13-16). Woedend als hij is, zal hij deze woede richten tegen de heidenen die sinds de opname geloven dat Jezus hun Verlosser is (Openb. 12:17).

Hij neemt zijn intrek in het lichaam van de antichrist (Openb. 13:4) en met behulp van een valse profeet zal hij de ongelovige wereld overtuigen om hem te volgen en een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd aan te nemen als bewijs van hun loyaliteit aan hem (Openb. 13:16-17).

Drie engelen zullen Gods laatste berichten afleveren aan de mensheid. De eerste zal een laatste kans bieden om het Evangelie te accepteren, de tweede zal de komende verwoesting van Babylon aankondigen en alles wat die de stad vertegenwoordigd, en de derde zal de mensheid waarschuwen tegen het aannemen van het merkteken van het beest (Openbaring 14:6-11).

Mensen die de waarschuwing tegen het nemen van het teken hebben genegeerd, zullen worden getrakteerd op een dosis lelijke en pijnlijke zweren (Openb. 16:2). Al het water op aarde zal in bloed veranderen, ook in de zee (Openb. 16:3), de bronnen en rivieren (Openb. 16:4). Alle bronnen van water worden nu verontreinigd. De engel die belast is met het water herinnert ons eraan dat God rechtvaardig is door dit te doen, omdat die Hij hen oordeelt, die het bloed van Gods heiligen en profeten hebben vergoten. Nu geeft Hij hun het bloed te drinken (Openb. 16:5-7).

De zon gaat over in een super nova, die op dit punt zo heet wordt dat mensen zullen worden verschroeid door alleen maar naar buiten te gaan. Wederom zullen zij God vervloeken, maar weigeren om zich te bekeren (Openb. 16:8-9).

Dan zal de zon geheel verduisterd worden, en de dag zal zijn als de nacht, en nog steeds zullen de mensen op de aarde God vervloeken, en weigeren om zich te bekeren (Openbaring 16:10-11).

De antichrist zal de legers van de wereld verzamelen voor Armageddon in een laatste poging om de "indringers" op aarde af te weren. Uit de hemel zal een luide stem roepen: "Het is gedaan!" En de volledige woede van Gods toorn zal worden losgelaten op aarde. Bliksem, donder, en de ergste aardbeving die mensen ooit hebben meegemaakt zal worden gevolgd door een stortvloed hagelstenen van 50 kilo (Openb. 16:17-21). De straf voor godslastering is steniging, en de lasterende mensen van de aarde zullen lijden onder de meest extreme vorm van deze straf vanwege hun gedrag.

Het grote Babylon

Dan zal God zich tot Babylon wenden, het hoofdkwartier van de strijdkrachten die Hem hebben getrotseerd sinds de tijd na de zondvloed. Er zijn drie onderdelen in het wereldwijde systeem van de mensheid en ze zullen allemaal daar zijn gevestigd. Dat zijn de overheid en het commerciële en het religieuze deel, en onder hen zijn de mensen van de aarde tot slaaf gemaakt voor duizenden jaren.

God zal het bestuurlijke deel gebruiken om het religieuze deel te vernietigen.

"Het beest (de antichrist) en de tien horens (tien koningen die hem bijstaan), die je zag, zullen de hoer (religieuze Babylon) haten. Ze zullen haar in het verderf storten en haar naakt maken. Zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven om Zijn doel te bereiken door eensgezind hun macht aan het beest te geven, totdat de woorden van God zijn volbracht zijn." (Openb. 17:16-17)

Dan zal hij zich wenden tot de commerciële afdeling. Het zal volledig worden vernietigd, zodat de leiders van de aarde ontzet zullen staan, nauwelijks zullen geloven wat hun eigen ogen hen vertellen.

“De kooplieden van deze dingen, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.” (Openb. 18:16-17)

Tenslotte het bestuurlijke deel.

“ En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openb. 19:20-21)

Gedurende zesduizend jaar heeft God onvermoeibaar gewerkt om de mens met Zichzelf te verzoenen, zelfs in het geven van Zijn eigen leven in ruil voor de onze. Maar Zijn inspanningen zijn allemaal afgewezen, te wijten aan de ontrouw van de mensheid. Verbond na verbond werd ingesteld en verbroken. Het enige dat het heeft doorstaan, is het verbond dat de Vader met Zijn Zoon heeft gesloten om ons te redden. Maar zelfs dan wijst de meerderheid van de mensheid de keuze af om als begunstigde deel te nemen aan dit eeuwige verbond, en weigeren. Binnenkort zal Zijn geduld zijn uitgeput, en zal God het overblijfsel dat de vergeving die Hij biedt aannam, verwijderen, en oordelen over de rest. Kun je hem dat kwalijk nemen? U kunt de voetstappen van de Messias bijna horen.

Bron: Judging Planet Earth - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.