(homepagina)

Wat is het mandaat van de kerk? - Bijbelse profetie en moslims

2 oktober 2013 | door Joel Richardson

Ons mandaat op dit moment in de geschiedenis is niet om achterover te leunen en passief blijven zitten, in de hoop dat de islam zal worden vernietigd. De kerk moet opstaan om onze grootste en laatste uitdaging aan te gaan.

Er is kracht in Bijbelse profetie. Goed begrip van het getuigenis van de bijbelse profeten geeft letterlijk de mogelijkheid om te kijken naar de toekomst, hoewel alleen als de apostel Paulus zegt "als door een wazig glas als in een weerspiegeling" (1Kor.13:12 ).

Maar denk bijvoorbeeld eens aan de accurate voorkennis van de Bijbelse exegeet Samuel Prideaux Tregelles. Lang voordat het ooit kon, voorspelde Tregelles zelfverzekerd dat het land van Israël op een dag weer bewoond zou worden door het Joodse volk:

“Het is duidelijk dat [in die tijd] deze dingen zullen bestaan - een deel van de Joden zal in ongeloof zijn teruggekeerd naar hun eigen land.”

Dit werd in geschreven 1846, iets meer dan 100 jaar voordat Israël werd hersteld. Maar Tregelles was niet de enige in het voorspellen van een toekomstige Joodse staat. Verscheidene andere grote uitleggers van de 19e eeuw, zoals David Baron, Adolph Saphir, J.C. Ryle, Horatius Bonar, en Charles Spurgeon (in Nederland Da Costa en J. de Heer) deden ook soortgelijke zeer zelfverzekerde voorspellingen, uitsluitend op basis van hun interpretatie van de profetische Schriften. Ondanks dit hebben sommige sceptici verklaard dat deze mannen zich alleen spiegelden aan de aspiraties van de vroege zionistische beweging van de late 19e en vroege 20e eeuw. Maar een eenvoudig onderzoek van het tijdsbestek waarin de voorspellingen werden gedaan, ten opzichte van de feitelijke geboorte van de zionistische beweging, toont aan dat deze bewering onzin is.

Voorspellingen door Treggeles bijvoorbeeld, werden gemaakt en geschreven 14 jaar voordat Theodor Herzl, de grondlegger van de moderne zionistische beweging, zelfs maar werd geboren! Afgezien hiervan werd voorspellingen van een toekomstige terugkeer van het Joodse volk naar hun land gezien in de Schrift door exegeten door de hele geschiedenis heen. Denk bijvoorbeeld aan de commentaren van Ishdo'dad van Merv. Merv was een christelijke bisschop over de stad Hadatha, in de buurt van het hedendaagse Tiberias. In zijn commentaar op Micha 5:3 zei Merv het volgende:

“Hij zal hen opgeven, tot het moment waarop zij die in weeën is, heeft voortgebracht. Dit is wat de profeet Jeruzalem noemt. Dit betekent dat Hij hen zal overlaten aan de kwellingen van de ballingschap tot op de tijd van de terugkeer. Dit betekent dat deze voorspellingen niet eerder zullen uitkomen voordat ze terug zijn uit hun gevangenschap.”

Wanneer verklaarde Merv dit? Het werd geschreven in AD 850, meer dan 1100 jaar voordat de moderne Joodse staat werd geboren. Preteristen - zij die beweren dat aan de meeste of alle bijbelse profetie werd voldaan met de gebeurtenissen van AD 70 - willen ons het vertrouwen en de opvallende voorspellingen van deze mannen laten vergeten.

In een poging om de studie van de Bijbelse profetie te besmeuren, zullen de preteristische leraren alleen de aandacht vestigen op de verschillende randfiguren van de geschiedenis, die probeerden om datums vast te leggen over de terugkeer van Jezus, of hen die probeerden om de Antichrist identificeren - meestal in hun politieke of theologische vijanden van de dag - of de gecombineerde heidense en onbijbelse voorspellingen met de woorden van de Schrift. Hoewel de geschiedenis zeker zijn deel heeft van dit soort franje-profetieleraren, moeten we ook herinnerd worden aan die vergeten mannen die in hun uiteenzetten van het Woord verantwoordelijk waren, en dus nauwkeurig de toekomst zagen - en het nauwkeurig zagen.

De kracht van profetie

Als de ongelovige wereld ooit echt greep kreeg op de krachtige bron van de toekomst informatie die wij als Bijbelgelovigen hebben in de nauwkeurige uiteenzetting van de Heilige Schrift, dan zouden ze ons roepen om te ontdekken wat er komt. Toch zijn er op dit moment in de geschiedenis enorme delen in de Kerk die zelf weinig interesse hebben in het overwegen van de woorden van de profeten. Velen behandelen het zelfs met minachting.

Onze wens is echter om niet alleen de zegen van de Bijbelse profetie te herkennen, maar ook om nauwkeurige informatie over te brengen over de toekomst bij het gebruik van een echte strategische manier om onze zeer beperkte tijd, energie en middelen te besteden aan het laten uitgaan van het evangelie naar de heidenen. Als wachters van de tekenen van de tijd, zijn we vaak goed afgestemd op de toegenomen lauwe geest in veel kerken van vandaag. We ontvluchten de predikers die preken bieden die alleen maar de oren strelen. Maar we moeten ook beseffen dat er gevaar zit in slechts horen van alleen berichten over de Bijbelse profetie, als we het niet strategisch toepassen op ons leven.

Profetisch-strategische informatie met het doel het ontwikkelen van een "actieplan" voor de komende dagen. Omdat het primaire mandaat van de kerk is om het Evangelie te verkondigen aan alle volken, moet dit dan wel het ultieme einde zijn van het verkrijgen van een strategisch perspectief - om ons te informeren met betrekking tot hoe we onze tijd, energie en middelen het best kunnen verdelen, terwijl we proberen samen de Grote Opdracht te vervullen in onze eigen omgeving en onder de heidenen. Profetie gaat over het Evangelie.

De Geest der profetie is het getuigenis van Jezus! Afgezien hiervan is het een afleiding van ons mandaat als discipelen van Jezus.

Dit gezegd hebbende, wil ik naar voren halen waarom ik denk dat het hoog tijd voor ons is om de populaire interpretatie te heroverwegen van Ezechiël 38-39, meestal aangeduid als de Slag van Gog van Magog.

Het bereiken van de moslims met de Evangelie Boodschap

Vandaag de dag is het aantal moslims wereldwijd ongeveer 1,6 miljard.

Moslims zijn veruit de grootste niet-christelijke groep mensen in de wereld. Meer dan enige andere groep mensen in de wereld moeten moslims het Evangelie horen. De islamitische wereld heeft behoefte aan zendelingen, meer dan iemand anders. Maar ondanks dit is de islamitische wereld het minst bereikt en het minst "geëvangeliseerd".

Hoewel de islamitische wereld de grootste behoefte vertegenwoordigt, sturen we er minder zendelingen heen dan ergens anders. In feite is er gemiddeld voor elk half miljoen moslims slechts één christenzendeling! Generaties van mensen leven en sterven zonder ooit te horen van een getrouwe vertelling van het Evangelieverhaal en zonder ooit echt een uitnodiging te hebben gekregen voor het komende bruiloftsfeest. Dit is een absolute schande en een vreselijk onrecht.

We kunnen spreken over de verschillende redenen waarom zo weinig christenen naar de islamitische wereld gaan, zoals het feit dat de moderne kerk de levendige vroegere Kerk theologie heeft verloren over het kruis en het martelaarschap. Maar ik wil kort ingaan op een populaire profetische interpretatie van Ezechiël 38 en 39, waarvan ik geloof dat deze diep destructief is voor het Grote Mandaat van de kerk onder moslims.

In het kort - dit profetische scenario houdt een reeks van dreigende oorlogen in, meestal aangeduid als de "Slag van Gog en Magog" (velen voegen nu ook de "de Psalm 83-oorlog" eraan toe) die er binnenkort in zal resulteren dat de islam als religie in wezen zal opdrogen en vervagen. Overweeg slechts een kleine greep uit wat sommige profetieleraren beweren over wat we binnenkort moeten verwachten om te zien in de islamitische wereld en religie:

Ik zelf geloof dat de oorlog van Ezechiël 38-39 een belangrijke rol speelt in de opkomst van de Antichrist. Het is in deze passage duidelijk dat Iran en de islamitische coalitie een vernederende nederlaag lijden. Ik geloof dat God deze oorlog zal gebruiken om de uiteindelijke ondergang van de islamitische religie en de valse god Allah teweeg te brengen.

De oorlog van Ezechiël 38 zal leiden tot de vernietiging van bijna alle legers van de islamitische landen in het Midden-Oosten. Dus als de Antichrist een moslim is die een islamitisch rijk in het Midden-Oosten gaat regeren tijdens de Verdrukking, dan gaat hij heersen over een rijk dat is teruggebracht tot as!

De islam is gewoon een systeem dat zal worden uitgeroeid voordat de Antichrist langzaam zijn systeem invoert.

Nogmaals, er is kracht in de profetie. Wat profetieleraren onderwijzen heeft echte en zeer blijvende gevolgen. Als gevolg daarvan zullen we allemaal verantwoordelijk worden gehouden voor wat we leren op de dag des oordeels. Het idee dat de islam op het punt staat te worden "uitgeroeid" en dat het hele Midden-Oosten binnenkort zal worden "gereduceerd tot as" is ronduit vernietigend voor de voltooiing van het grote zending onder moslims. Niet alleen is deze mening demotiverend voor een veelheid van potentiële missionarissen bij het nastreven van missies of kerk-planting onder moslims, maar het is ook aantoonbaar onbijbels en het vertegenwoordigt geen goede uiteenzetting van de relevante profetische teksten.

Zoals we zullen zien, vertelt de Schrift ons dat - in plaats van een simpelweg verdwijnen lang vóór de wederkomst van Jezus - de islam de belangrijkste bedreiging is voor de beschaafde wereld die ze ooit heeft gekend en ook de grootste uitdaging voor de kerk ooit, waarmee ze ooit zal worden geconfronteerd.

Wat is ons mandaat?

Het mandaat van de kerk op dit moment in de geschiedenis is niet achterover leunen en passief blijven zitten en hopen dat de islam zal worden vernietigd. Absoluut niet! Nu is de tijd, en ndit is het moment voor de kerk om op te staan en onze grootste en laatste uitdaging aan te gaan.

Bron: What is the Mandate of the Church? Bible Prophecy and Muslims | Joel's Trumpet

printen??? spaar papier en inkt.