(homepagina)

Hoofdstuk uit het boek van J.Rosenberg, “Implosion: Can America Recover From Its Economic & Spiritual Challenges In Time?]”

Veel mensen hebben mij dit jaar gevraagd: "Wat is de Opname?" Hier is wat ik hen dan vertel.

21 december 2012 } door Joel Rosenberg

De Bijbel beschrijft een opmerkelijke gebeurtenis die zal plaatsvinden tijdens de laatste dagen. Dit Bijbels gebeuren is het plotselinge "wegnemen" van de volgelingen van Jezus Christus, iets wat Bijbelgeleerden "de Opname" noemen. Het is dit geweldige evenement, dat tot de verbeelding van miljoenen spreekt en de hele wereld veroverde toen Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins hun bijbels gebaseerde 'Left Behind serie' van romans schreven, met de verkoop van meer dan 65 miljoen exemplaren. De romans probeerden te verbeelden hoe het zou voelen als de mensen die Jezus volgen plotseling verdwenen van de wereld, "in een oogwenk". Maar het christelijke begrip van "de Opname" dateert al van voor de geschriften van LaHaye en Jenkins, al bijna tweeduizend jaar. Dit is dus een scenario dat een nadere beschouwing waardig is.

Editor: Een serie met veel fantasie die meerdere keren niet de bijbels gegevens volgde, en daarmee gedachten die niet zinnig zijn.

Terwijl de Bijbel niet precies aangeeft wanneer de opname zal plaatsvinden, leert het dat alle ware volgelingen van Jezus Christus zullen worden verwijderd van de aarde voor het begin van de grote verdrukking. Omdat God er niet voor heeft gekozen om de gelovigen onder de toorn van de grote verdrukking te laten lijden, zullen de mensen die Christus voorafgaand aan de opname hebben aangenomen als hun Verlosser en Heer dus gered worden van een van de slechtste tijden in de vervolging, oorlogen, natuurrampen, en oordelen uit het boek Openbaring, het boek Daniël, en andere geschriften die uitleggen dat dit zal optreden tijdens de zeven jaren die voorafgaan aan de Dag van de Heer. Mensen die niet wedergeboren gelovigen in Christus zijn op het moment van de Opname zullen op de aarde blijven. Als een persoon eerlijk en oprecht berouw heeft van zijn of haar zonden en Christus aanneemt als zijn of haar persoonlijke Redder en Heer op enig moment tijdens de Verdrukking, zal die persoon zonder twijfel alle zonden vergeven worden, worden geregenereerd door de Heilige Geest van God, en gered worden van het definitieve oordeel. Dit is Gods genade en barmhartigheid, en het zal beschikbaar zijn, zelfs na de Opname, maar de Bijbel heeft aangegeven dat deze nieuwe gelovigen dan nog steeds bloot staan aan de verschrikkingen die op de aarde gebeuren en die tijd moeten doorstaan. Velen zullen worden geconfronteerd met martelaarschap. Alleen degenen die gelovig zijn vóór de Opname zullen zowel geestelijk als lichamelijk gered worden van de toorn.

Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat de VS zou kunnen imploderen voordat de Opname gebeurt, vertelt de Bijbel de gelovigen om elkaar te troosten met die zekerheid, dat hoe slecht als de gebeurtenissen ook worden op aarde, mensen die vertrouwen op Christus voor de Opname, zullen worden gespaard voor het ergste waarover de profetieën ons vertellen dat er komt. In dit hoofdstuk zullen we specifiek kijken naar de gevolgen voor Amerika als de Opname zou gebeuren in de nabije toekomst.

Maar eerst moeten we onze termen definiëren.

Wat betekent het woord Opname?

De meest bekende passage die beschrijft wat de theologen noemen de Opname is te vinden in 1 Tessalonicenzen 4:13-18. De apostel Paulus schrijft:

“Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

Terwijl het woord opname niet wordt weergegeven in het moderne vertalingen van de Bijbel, is het concept geworteld in de Schrift. Het woord zelf komt uit de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel. In 1 Thessalonicenzen 4:17 in de Vulgaat, is het Griekse woord harpazō vertaald als rapturo of raeptius, wat betekent "in beslag te nemen, afvoeren met geweld, opgrijpen, gretig aanspraak maken voor jezelf, of rukken uit of weg". [i] De meeste Engels vertalingen van de Bijbel, waaronder de King James Version, de New King James Version, de New American Standard Bible, en de New International Version- hebben, dus van het woord harpazō vertaald als "ingehaald." (opgenomen of weggevoerd in de Nederlandse vertaling) Maar de Engelssprekende Bijbelgeleerden die de Latijnse Vulgaat bestudeerden besloten dat het woord opname een nuttige en geschikte term was om het Schriftuurlijke begrip van het plotselinge verwijderen van de gelovigen van de wereld uit te drukken.

Als "je toevallig een kopie van de Latijnse Vulgaat op de kop kunt tikken op een marktplaats, geproduceerd door Jerome in de vroege jaren 400, zou u inderdaad het woord Rapture terugvinden," zo hebben de bijbelgeleerden Mark Hitchcock en Thomas Ice opgemerkt. "De Vulgaat was de belangrijkste Bijbel van de middeleeuwse westerse kerk tot aan de Reformatie. Het blijft tot op de dag van vandaag staan als de primaire Latijnse vertaling van de rooms-katholieke kerk.. .. Het is niet verwonderlijk voor iemand zijn dat een Engels woord dat regelmatig in gebruik is vandaag, was ontwikkeld uit het Latijn. Dat woord is natuurlijk de rapture (opname).' [ii]

Hoe beschrijft de Bijbel de Opname?

In 1 Tessalonicenzen 4:13-18 vinden we een significante en belangrijke aanwijzingen over de Opname. Onder meer:

We leren meer belangrijke details over de Opname in het volgende hoofdstuk van de apostel Paulus aan de kerk in Thessalonica. Overweeg deze verzen uit 1 Tessalonicenzen 5:1-11:

“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.”

Met name in deze passage leren we dat:

Werpen andere Schriftgedeelten licht op de Opname?

Laten andere nieuwtestamentische passages meer licht schijnen op de Opname? Ja, dat doen ze. De apostel Johannes geeft ons meer details in zijn evangelie verhaal, en de apostel Paulus geeft ook meer informatie in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe en in het eerste hoofdstuk van 1 Tessalonicenzen. We zien ook bewijs van de Opname in het boek Openbaring.

In Johannes 14:1-6 is de Here Jezus in een gesprek met zijn leerlingen en zei:

“Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.

Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Hier beloofde Christus de aarde te verlaten om naar de hemel te gaan als voorbereiding op onze komst. En hij beloofde om terug te komen uit de hemel om ons naar de hemel te brengen. Daarom moeten wij ons geen zorgen maken of onze harten verontrusten, want hij zal uiteindelijk komen en zijn kerk redden uit de moeilijkheden van deze wereld.

In 1 Korintiërs 15:51-52, schrijft de apostel Paulus: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

Als Paulus zegt: "we zullen niet allen ontslapen" bedoelt hij dat niet alle gelovigen lichamelijk zullen sterven. We zullen "allen veranderd worden" -dat wil zeggen, alle gelovigen zullen geestelijk worden getransformeerd. Sommigen zullen fysiek sterven, maar daarna worden opgewekt uit de dood en nieuwe, onsterfelijke lichamen krijgen. Anderen zullen niet fysiek sterven, maar zullen worden "veranderd" tijdens de Opname en ook de nieuwe, onsterfelijke lichamen krijgen.

In 1 Thessalonicenzen 1:9-10, legt de apostel Paulus uit dat de gelovigen gered zullen worden van de komende toorn van de Verdrukking, waarin ook wordt uitgelegd dat we “de levende en waarachtige God dienen, en uit de hemelen zijn Zoon verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

Het boek Openbaring geeft ons ook interessante aanwijzingen over de Opname. In Openbaring 3:10, versterkt de Here Jezus zijn belofte aan hen die trouw zijn aan hem om hen uit de toorn van de grote verdrukking verwijderen als hij zegt: “ Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Met name wordt het woord gemeente of gemeenten achttien keer genoemd in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. De apostel Johannes wordt door de Heer verteld om zijn boodschappen door te geven aan een scala van verschillende soorten van kerkelijke gemeenten, een aantal die zeer trouw met de Heer wandelen, maar van de meesten (vijf van de zeven) is hen verteld om zich te bekeren of anders het oordeel te ondergaan. Dan treedt er een opvallend keerpunt op.

Plotseling, als hoofdstuk 4 begint, richt de apostel Johannes zich niet meer op de gemeenten. In plaats daarvan wordt hij overgebracht naar de hemel en ziet de gebeurtenissen voor zich vanuit het perspectief van de hemel. “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.”(4:1-2).

Het woord 'toorn' wordt elf keer genoemd in het boek Openbaring om de gebeurtenissen te beschrijven tijdens de Verdrukking. Een van de belangrijkste redenen voor de Opname, die de apostel Paulus ons vertelde, is om de kerk te verwijderen voor de komende toorn tijdens de Verdrukking. “want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,” (1 Tessalonicenzen 5:9).

Opmerkelijk is dat beginnend in Openbaring hoofdstuk 4, noch het woord gemeente, noch gemeenten meer wordt gebruikt in de beschrijvingen van de gebeurtenissen in de Verdrukking in de volgende achttien hoofdstukken. Pas in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring, wanneer alle gebeurtenissen van de eindtijd zijn beschreven, richt de Heer zijn aandacht weer op de bestaande gemeenten op aarde en zeggende: “Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten.” (Openbaring 22:16). Het feit dat de gemeenten worden genoemd zo vaak aan het begin van het boek en dan niet weer opnieuw tot aan het laatste hoofdstuk is omdat de gemeente als de instelling zoals we haar kennen de afgelopen twintig eeuwen, geen factor is tijdens de gebeurtenissen van de Verdrukking. Mensen komen nog steeds tot geloof in Christus, maar ze zijn niet actief als gemeente in die tijd. Integendeel, de kerk is verwijderd, weggerukt, gevangen, of opgenomen voorafgaand aan de grote verdrukking.

Voorbeelden in de Bijbel van mensen die opgenomen werden.

Een van de dingen die me heeft geïntrigeerd in de Bijbelstudie over profetie - specifiek het concept over de Opname - is dat de Heer ons twee voorbeelden heeft gegeven van mensen die opgenomen worden in het Oude Testament. In zekere zin zijn ze voorbeelden of 'profetische beelden" van wat er gaat komen voor alle gelovigen op een bepaald moment in de niet al te verre toekomst.

In het boek Genesis leren we over een rechtschapen dienaar van de Heer genaamd Henoch. De Bijbel vertelt ons dat "Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem" (Genesis 5:24). Met andere woorden, Henoch gehoorzaamde het Woord van de Heer tijdens zijn leven, zijn fysieke leven op aarde, en dan heeft de Heer besloten dat in plaats van dat Henoch fysiek zou sterven voor hem naar de hemel te brengen, hij zou gewoon Henoch zou weggrissen terwijl hij nog fysiek in leven was. Het boek Hebreeën bevestigt deze interpretatie. “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;” (Hebreeën 11:5). Denk daar eens voor een moment over na. De Heer was zo blij met Henoch, dat Hij hem het eerste voorbeeld maakte van een persoon die opgenomen werd van de aarde. Henoch was echter niet de laatste.

In het boek 2 Koningen lezen we over de Hebreeuwse profeet Elia. De Heer was zo blij met Elia dat hij een wagen van vuur naar de aarde bracht om de profeet weg te brengen naar de hemel, terwijl hij nog leefde en samen met zijn jonge beschermeling Elisa opliep. “En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan.”(2 Koningen 2:11-13).

De tekst gaat verder met ons te vertellen dat vijftig Israëlieten toen op zoek gingen naar de levende Elia - of op zijn minst zijn dode lichaam - voor drie volle dagen, maar ze waren niet in staat om hem te vinden. Waarom? Omdat Elia niet door de Heer was verplaatst naar een andere locatie. Elia was ook niet fysiek gestorven. Hij was de tweede persoon in de Bijbel die werd opgenomen.

De Heer Jezus zelf geeft ons het beeld van een ander type opname. Terwijl de omstandigheden niet precies hetzelfde zijn als wat de apostel Paulus beschrijft in 1 Tessalonicenzen, werpen ze enig licht op wat de opname zal zijn. Christus is heel natuurlijk gekruisigd, gedood en begraven. Toen werd hij uit de doden opgewekt op de derde dag, volgens de Schriften. Daarna bracht hij een tijd door met de gelovigen op aarde. In die tijd had hij een echt lichaam, maar het was een lichaam dat dramatisch was veranderd. Bijvoorbeeld, de Here Jezus sprak, liep, at, kookte, en bezocht hen die hij liefhad. Hij was van echt vlees en bloed, zoals hij toonde aan de twijfelende Thomas in Johannes hoofdstuk 20. Maar hij verscheen ook plotseling en verdween weer, en liep door muren heen.

In Handelingen 1 laat Christus prachtig en verbazingwekkend dit type van opname zien:

“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,”Handelingen 1:9-11.

Kun je je dat voorstellen? Het ene moment sprak Jezus nog tot zijn discipelen op de Olijfberg. Het volgende moment stijgt hij op naar de hemel en wordt door de wolken onttrokken aan het gezicht. Op een dag binnenkort zullen de gelovigen iets vergelijkbaars ervaren.

Niet elke christen heeft deze Schriftplaatsen onderzocht over de Opname, of begrijpt deze, of gelooft ze. Toch leert de Bijbel dat elke persoon die de vrije gave van vergeving en verlossing heeft ontvangen door het geloof in Jezus Christus en die fysiek in leven is als de Heer beslist dat het moment is gekomen, zal worden weggevangen van de aarde om Jezus te ontmoeten in de lucht. Wat een heerlijke ding dat zal zijn. Ik hoop dat het gebeurt in mijn leven. Ik kijk er echt naar uit, net als mijn vrouw en kinderen. We staan te popelen om de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht te zien. Wij zijn enthousiast over zijn terugkeer en verbaasd door deze beloften die hij heeft gegeven aan ons.

Als de Heer de kerk zou hebben opgeroepen om door de grote verdrukking te gaan, dan zouden we het gewillig verdragen voor zijn glorie. Wij zouden het doen in de wetenschap dat de Heilige Geest ieder van ons de kracht zou geven, de moed, de dapperheid en de woorden van Jezus Christus om te getuigen in de donkerste uren van de menselijke geschiedenis. Immers, de Heer Jezus vertelde ons wat hij door de apostel Paulus zei: “Mijn genade is u genoeg, want mijn macht is in zwakheid” (2 Korintiërs 12:9). Aan het einde van Matteüs 28 zei Christus: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.” Toen Hij ons heeft geboden: “ Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” En hij beloofde: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”(vv. 18-20). Dus we kunnen zeker zijn van zijn genade, barmhartigheid, liefde en aanwezigheid in alle omstandigheden.

Maar de Heer heeft niet de gelovigen opgeroepen om de Verdrukking te verdragen. In plaats daarvan beloofde hij de gemeente te verwijderen voordat de toorn komt. Hiervoor zijn we dankbaar, en we willen dat meer gelovigen het zullen kennen en begrijpen en worden gestimuleerd door deze krachtige beloften.

Ben je er klaar voor?

De vraag is niet of de Opname zal plaatsvinden. De vraag is of je er geestelijk klaar voor bent om Jezus Christus te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht wanneer het gebeurt en opgenomen worden in de lucht met hem en alle gelovigen, of dat je niet klaar bent en moeten achterblijven op aarde en de toorn van de grote verdrukking meemaken.

Als je niet 100 procent zeker bent op dit punt in je leven dat je zonden vergeven zijn, dat je ziel is gered, en dat je naar de hemel zult gaan, of je nu een natuurlijke dood ondergaat of de opname mee zult maken, mag ik je dan aanmoedigen om de volgende verzen te lezen en om Jezus Christus te ontvangen als jouw persoonlijke Verlosser en Heer?

Wil je die beslissing nemen? Je kunt Jezus Christus ontvangen als je Verlosser en Heer op dit moment. Hier is een gebed dat nuttig is geweest voor veel mensen over de hele wereld, waaronder mijn vader en mijzelf in het worden van volgelingen van Christus en in het delen van het evangelie met anderen. De sleutel is niet zozeer de precieze woorden als wel de houding van je hart.

Heer Jezus, ik dank u dat U van mij houdt. Dank U wel voor het prachtige plan en doel van mijn leven. Ik heb u vandaag nodig, ik wil dat U al mijn zonden zult vergeven. Dank u voor uw dood aan het kruis om de straf te betalen voor mijn zonden. Dank u voor het weer opstaan uit de dood, waaruit blijkt dat u de Weg, de Waarheid en het Leven bent en de enige manier om in de hemel te komen. Ik open de deur van mijn hart en mijn leven op dit moment. Ik ontvang u als mijn Verlosser en Heer. Dank u mijn zonden vergeeft en mij eeuwig leven geeft. Wilt U mijn leven veranderen. Vul mij met Uw Heilige Geest. Neem de controle over mijn leven en maak mij de soort persoon die U wilt dat ik ben, zodat ik U van dienst kan zijn en voor eeuwig vreugde geven. Dank U wel. Ik houd van U, en ik wil U volgen. Amen.

Als je dit nu bad met een oprecht geloof in de dood en opstanding van Christus, dan: gefeliciteerd! Je bent zojuist aangenomen in Gods familie. Welkom! Laat me je een kort overzicht geven van de zeven prachtige dingen die net gebeurd zijn.

1. Je hebt een nieuw geestelijk leven gekregen. De apostel Paulus zegt het zo in 2 Korintiërs 5:17: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

2. Je hebt iedereen in de hemel gelukkig gemaakt. Volgens de woorden van Jezus in Lucas 15:10 is er grote vreugde in de hemel, want je bent uitgegroeid tot een volgeling van de levende God. “ Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.”

3. Je gaat naar de hemel als je sterft, of wanneer de Opname geschiedt. Volgens de woorden van Jezus in Johannes 3:16 heb je nu het eeuwige leven. Je zult niet naar de hel gaan en voor eeuwig vergaan wanneer je fysiek sterft. In plaats daarvan zul je naar de hemel gaan en eeuwig leven met God en met al degenen die nu familie zijn door het geloof in Jezus Christus. In feite werd het Nieuwe Testament precies geschreven om mensen te laten zien hoe ze het eeuwige leven kunnen vinden door het geloof in Jezus Christus. Zoals we lezen in 1 Johannes 5:13: “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.” God wil dat je weet dan er geen schaduw van twijfel meer is, dat je nu voor altijd veilig in zijn familie bent. Vertrouw op Zijn beloften.

4. Je hebt de Heilige Geest nu wonend in je. Volgens de woorden van de apostel Paulus in Efeziërs 1:13-14, is je redding verzegeld en voor altijd beveiligd door Gods Heilige Geest, die nu in je woont. “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.”

5. Je hebt toegang tot een bovennatuurlijke bron van vrede. Volgens Filippenzen 4:7, heb je nu toegang tot een bovennatuurlijke vrede met God en een innerlijke gemoedsrust, ongeacht welke externe omstandigheden er op je weg komen. “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

6. Je hebt toegang tot een bovennatuurlijke bron van hoop. Volgens de woorden van Hebreeën 6:18-19, worden alle volgelingen van Jezus Christus aangemoedigd om “de hoop te grijpen, die voor ons ligt.” en “Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is.”

7. Je hebt toegang tot de bovennatuurlijke wijsheid van God. Volgens Jakobus 1:5: “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”

Nu, ik raad je aan een aantal mensen op te zoeken die ook van Jezus houden en zijn trouwe volgelingen zijn en aan hen te vertellen wat je net gedaan hebt. Laten ze blij met je zijn, en vraag hen om je te helpen een goede, solide, bijbelgelovige en Bijbels-onderwijs gevende gemeente te vinden waar je kunt beginnen om hun diensten bij te wonen. Ga vragen aan de Heer om een oudere, wijzere volgeling van Christus om je te leren - dat wil zeggen, om te beginnen het leren uit de Schriften, in het beantwoorden van je vragen, bidden met je, en je aan te moedigen om daadwerkelijk alles in praktijk te brengen in je leven wat de Heer ons leert in de Bijbel.

Ik zou je ook aanmoedigen om drie mensen die niet wedergeboren zijn uit te kiezen en hen te vertellen wat je net hebt ontdekt over Gods liefde en vergeving en waarom je ervoor kiest om Christus in je leven aan te nemen en zijn volgeling te worden. Beantwoord hun vragen zo goed je kunt. Geef ze of stuur ze een kopie van dit artikel om hen te helpen erachter te komen waarom je deze beslissing nam. Of beter, vind uit of ze een bijbel hebben, en zo niet, bied aan om naar een boekhandel te gaan en help hen er een uit te zoeken, om te beginnen met studeren en lezen voor zichzelf. Het is nu niet de tijd om het wonder dat net is gebeurd in je leven voor jezelf te houden - maar ga en vertel het de mensen! En stop niet bij drie. Vertel het zo veel als er willen luisteren. Vertel het liefdevol en vriendelijk. Forceer het niet. Maar wees niet verlegen. Ze moeten deze waarheden leren kennen en een keuze maken op de een of andere manier, net zoals jij deed.

[Opmerking: Dit artikel is een fragment uit mijn boek, Instorting: kan Amerika herstellen van de economische en spirituele uitdagingen in de tijd? ]

[I] Zie de uitleg van harpazō in Strong's Concordance, online beschikbaar op http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G726&t=KJV .

[II] Mark Hitchcock en Thomas Ice, De waarheid achter Left Behind, (Sisters, OR: Multnomah Publishers, 2004), pp 22-23.

Bron: Many people have asked me this year, “What is the Rapture”? Here’s what I tell them. « Joel C. Rosenberg's Blog

printen??? spaar papier en inkt.