www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 9 juni 2013

DEEL 9: ENTREE PETRUS ROMANUS

Terwijl een prachtige hoeveelheid materiaal werd gepubliceerd in de afgelopen jaren met betrekking tot de datum 2012, en met Zenith 2016 (boek binnenkort), iets waarvan de wereld zich in het algemeen niet van bewust is over deze verbinding tussen dit jaar en het Grote Zegel met betrekking tot de komst van Apollo/Osiris/Nimrod en het begin van een laatste Wereld Orde.

Dit omvat de profetieën van de Sibille -wiens voorspellingen met betrekking tot de terugkeer van Apollo, iets wat wordt gecodeerd op het Maçonnieke ontwerp van de Grote Zegel van de Verenigde Staten- die hoog was (en nog is) aangeschreven als een ware profetes onder de occulte hiërarchie, alsmede het geven van gelegenheden voor de heilige achting in de heilige plaatsen van het Vaticaan, zoals de Sixtijnse kapel. Daarom herhalen we hier de zorgen van enkele kerkvaders over grote misleiding in de eind-tijd, en wat ze zeiden over de Maçonnieke betrokkenheid bij deze religieuze instelling die uiteindelijk de weg vrijmaakt voor de komst van de valse profeet en de antichrist.

Om te beginnen, onder de geleerden ten aanzien van de implicaties in de jaren 2012-2016, meer dan een paar hebben gewezen op de profetie van St. Malachy over "de laatste paus." De profetie, genomen van de "profetie van St. Malachy over de pausen," is die van een lijst met verzen die elke rooms-katholieke paus voorspelt vanaf Paus Celestine II tot aan de laatste paus, "Petrus de Romein," wiens regering zou eindigen met de vernietiging van Rome. Voor het eerst openbaar gemaakt, in 1595, en werden de profetieën daarbij toegeschreven aan St. Malachy door een benedictijnse historicus genaamd Arnold de Wyon, die ze in zijn boek, Lignum Vitæ heeft opgenomen. De traditie zegt dat Malachy was geroepen naar Rome door paus Innocentius II, en terwijl hij daar was, ervoer hij deze visie op de toekomstige pausen, waaronder de laatste, die hij in een reeks cryptische zinnen heeft omschreven. Volgens deze profetie, is de huidige paus (Franciscus) nu de laatste paus, Petrus Romanus.

De profetie: In persecutione extrema SRE sedebit Petrus Romanus, qui pascet OUES in multis tribulationibus: Quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex Tremendus iudicabit populum. Finis.

Interpretatie: In extreme vervolging, zal de zetel van de Heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus de Romein, die de schapen zal weiden door de vele verdrukkingen, als die voorbij zijn, zal de stad van de zeven heuvels worden vernietigd, en de vreselijke of angstaanjagende rechter zal Zijn volk oordelen. Einde.

Zoals aangegeven in onze bestseller, Petrus Romanus: The Final Paus Is Here (Defender Publishing, 2012) hebben we de titel Peter Romanus (Petrus de Romein) over genomen van Malachy's profetie als symbool van het pontificaat en de betekenis dat de laatste paus (Franciscus) opnieuw het gezag van de paus van Rome zal bevestigen over de Kerk en de suprematie van het rooms-katholieke geloof boven alle andere religies over de hele wereld. Als de eerste jezuïet verkozen tot het pausdom, heeft Franciscus niet alleen een uniek kwalificatie, maar staat onder ede om deze zaak te volbrengen.

Het idee van sommige katholieken dat deze laatste paus op de lijst van St. Malachy het begin zal inluiden van de "grote afval", gevolgd door een "grote verdrukking" het podium zal worden voor de op handen zijnde ontvouwing van de apocalyptische gebeurtenissen, iets waar veel niet-katholieken mee zullen instemmen. Dit kan aanleiding geven tot de valse profeet, die, volgens het boek Openbaring, de wereld van de religieuze gemeenschappen leidt naar het omarmen van een politiek leider die bekend staat als de Antichrist. Dit huwelijk van de kerk en de wereldlijke overheid zou een ongekende en wereldwijde invloed geven aan de Man van Zonde in de periode die bekend staat als de Grote Verdrukking.

In de recente geschiedenis, zijn een aantal katholieke priesters - waarvan een aantal nu zijn overledenen- verrassend openhartig geweest over wat ze hebben gezien als het onvermijdelijke gevaar van de valse profeet opstijgende van binnenuit de gelederen van het katholicisme als gevolg van de geheime satanische "Illuminati-Vrijmetselaars hun invloeden. Deze priesters -zoals we hebben gedaan in dit boek gebruikten de term "Illuminati" niet strikt als een verwijzing naar de Beierse beweging opgericht 1 mei 1776 door de jezuïet-geleerde Adam Weishaupt, maar als een indicatie van een moderne multinationale machtselite, een occulte hiërarchie die operationeel is achter het huidige supranaturale en de mondiale politieke machinaties. Volgens de katholieke priesters zoals vader John F. O'Connor, vader Alfred Kunz, vader Malachi Martin, en anderen, zitten onder dit geheime genootschap sinistere valse katholieke infiltranten die begrijpen dat, als de Rooms-Katholieke Kerk een zesde vertegenwoordigt van de wereld bevolking en meer dan de helft van alle belijdende christenen, deze onmisbaar is voor het regeren van de toekomstige wereldwijde elementen op het gebied van kerk en staat.

In een twee uur durende presentatie (beschikbaar op DVD en op YouTube), gaf Father O'Connor een preek getiteld "The Reign of the Antichrist," waarin hij de veranderingen beschreef in de samenleving en in de instelling die al aan het werk waren voor zijn dood in het voorzien van de komst van de Antichrist. In deze preek en elders, schetste O'Connor de katalysator voor deze regeling die zich gaat ontvouwen als gevolg van een "Samenzwering door de Vrijmetselaars" binnen de organisatie, waarvan het plan, genaamd 'Alta Vendetta', in wezen de controle over het pausdom zou overnemen en de valse profeet helpen om de wereld te misleiden en de getrouwen (inclusief de katholieken) de Antichrist laten aanbidden.

O'Connor was niet de enige klokkenluider over de enorme samenzwering van de Vrijmetselaars binnen de Vaticaanse gelederen die in het geheim werken aan een antichristelijke Nieuwe Wereldorde. De gepensioneerde professor van de Pauselijke Bijbelse Instituut, een vooraanstaand katholieke theoloog en voormalige jezuïet, Malachi Martin, was een goede vriend van paus Paulus VI en werkte binnen de Heilige Stoel in een onderzoek naar de Dode Zeerollen, met het publiceren van artikelen in tijdschriften over Semitische paleografie en die onderwijs gaf in het Aramees, Hebreeuws en de heilige Schrift. In 1965, verleende Paulus VI Martin een dispensatie van zijn jezuïtische en priesterlijke plichten, en Martin verhuisde naar New York, waar hij zich toelegde op het schrijven over -en soms spreken- over een verscheidenheid van onderwerpen die voortvloeiden uit het Tweede Vaticaans Concilie, als een gedetailleerde insider in de pauselijke geschiedenis, de katholieke dogma, en geopolitiek. Als lid van de Raad van Advies van het Vaticaan en persoonlijke secretaris voor de gerenommeerde jezuïetische kardinaal Augustin Bea, had Martin het privilege de toegang tot de informatie met betrekking tot de geheimzinnige Kerk en wereld kwesties, waaronder het derde geheim van Fatima, iets wat volgens velen nooit is vrijgegeven en waarover Martin liet doorschemeren over een plan om de gevreesde valse profeet eerder te publiceren tijdens een "Laatste Conclave." In het licht van paus Benedictus zijn ontslag en de verkiezing van de eerste jezuïet tot het pontificaat, is Martin's boek, Windswept House -waarin hij heeft laten zien hoe een paus in het geheim zou worden gedwongen om uit zijn ambt te treden (Benedict?) en worden vervangen door een jezuïeten-gesteunde leider die hen zou helpen naar een Nieuwe Wereld Orde (Franciscus?)- pas echt in beeld gekomen om dit vast te stellen. Martin's bewering dat deze Illuminati-bevoegde groep de hoogste niveaus van het Vaticaan hadden geïnfiltreerd en we bezig zijn om te komen tot deze Nieuwe Wereld Orde wiens betrokkenheid ertoe kan hebben geleid dat agenten van dezelfde groep betrekking hebben met zijn vroegtijdige, sommigen zeggen "verdachte" dood in 1999.

Dit roept ook vragen op over Johannes Paulus I, die werd verkozen tot paus in 1978, maar die slechts drieëndertig dagen later stierf (33: een occulte Vrijmetselaars kenteken). Kort nadat hij Johannes Paulus paus werd, ik leerde over kardinalen, bisschoppen, en hooggeplaatste prelaten die vrijmetselaars waren. Hij kan zijn vermoord om hem te weerhouden van het blootstellen van de plannen van deze mannen en/of een onderzoek dat hij lanceerde naar de Vaticaanse bank verbonden met Roberto Calvi, een Grand Orient vrijmetselaar en de voorzitter van de Ambrosiano Bank, waarvan de Vaticaanse Bank de primaire aandeelhouder was. Toen in 1978 werd ontdekt dat de gelden onrechtmatig werden witgewassen voor de maffia door die bank, vluchtte Calvi uit Italië en, drie dagen later, crashten de aandelen van de Bank. Een dag daarna, pleegde secretaris van Calvi zelfmoord, en op 18 juni, werd Calvi zelf gevonden opgeknoopt onder de Blackfriar Bridge (verbinding met Freemasons) in Londen met een maçonnieke kabeltouw rond zijn nek en brokken metselwerk (linken als een symbool?) in zijn zakken. John Daniel zegt hiervan in Scarlet and the Beast: "Bij vrijmetselaarsrituele moorden, worden maçonnieke symbolen achtergelaten op de plaats om verschillende redenen: (1) Om de vrijmetselaars te tonen dat dit een maçonnieke moord is; (2) om de vrijmetselaars te waarschuwen de Vrijmetselaars-code te volgen, of anders dit lot, en (3) om te bewijzen aan de Maçonnieke betaalmeesters dat de 'hit' is volbracht". [ii]

Maar werd Johannes Paulus I, zoals Calvi (en als Malachi Martin concludeert in Windswept House), vermoord door een maçonnieke "Supermacht" die te groot en te machtig was voor hem om te bevatten, een waarvan Martin later zou beweren die achter de schermen, in het geheim het Vaticaan gebruikt om te komen tot een mondiaal systeem voor de Antichrist? "Plotseling ontegensprekelijk geworden nu ... dat de rooms-katholieke organisatie een permanente aanwezigheid heeft van geestelijken die Satan aanbidden en van hem houden,' schreef Martin. "De feiten die de paus op een nieuw niveau van lijden bracht waren vooral deze twee: De systematische organisatorische banden -het-netwerk, met andere woorden, dat was opgericht tussen bepaalde kerkelijke homoseksuele groepen en de satanistische heksen. En de buitensporige macht en invloed op dat netwerk." [iii]

Tien jaar voordat er iets "onder Martin zijn voeten werd weggetrokken", terwijl hij zich voorbereidde op een exorcisme (waardoor hij viel, met het tot stand brengen van zijn dood later, op dat moment werkte hij aan naar wat hij beloofde het meest explosieve boek te zullen zijn onder de veelzeggende titel: Primacy: How the Institutional Roman Catholic Church became a Creature of The New World Order), hij zich steeds had uitgesproken over het pedofiele satanisme in het hart van het Vaticaan door het College van Kardinalen en helemaal naar beneden in de lokale parochies, waarvan hij zei dat deze in verbinding stonden met een geheime Vrijmetselaar diabolicus wat begon na de "troonsbestijging van de gevallen aartsengel Lucifer" in de Rooms-Katholieke Citadel op 29 juni 1963. Dit gruwelijke Ritueel, zoals Martin het had genoemd, had twee primaire doelstellingen: 1) tot het kronen van Lucifer als de prins over Rome, en 2) om de aanvang van de zwarte magie te verzekeren en belichaming in het vlees van die immateriële geest, die Petrus Romanus zou vervullen.

In zijn boek, The Keys of This Blood: The Struggle of World Dominion, heeft Martin geschreven:

Meest beangstigend voor Johannes Paulus, was het opkomen tegen de niet-verwijderbare aanwezigheid van een kwaadaardige kracht in zijn eigen Vaticaan en in de kanselarijen van bepaalde bisschoppen'. Het was wat deskundige geestelijken noemden de "superforce." Geruchten, altijd moeilijk te controleren, verbonden haar installatie aan het begin van paus Paulus VI's bewind in 1963. Inderdaad Paulus had somber gezinspeeld op "de rook van Satan, die het Heiligdom is ondergaan" ... een verwijzing naar een kroning ceremonie door satanisten in het Vaticaan. [iv]

Martin verborgen een groter detail van deze luciferische "kroning ceremonie door satanisten in het Vaticaan" in zijn boek, Windswept House:

De Kroning van de gevallen aartsengel Lucifer werd binnen de Rooms-Katholieke Citadel uitgevoerd op 29 juni 1963 een passende datum voor de historische belofte om aan te worden voldaan. Zoals de belangrijkste agenten van deze ceremonie heel goed wisten, de satanistische traditie al lang voorspeld zou daarmee de tijd van de prins worden ingeluid op het moment dat een paus de naam van de apostel Paulus [Paus Paulus VI] aan zou nemen. Dit vereiste -het signaal dat de Aanvang Tijd was begonnen- was net acht dagen er vóór bereikt met de verkiezing van de nieuwste Petrus-in-de-Lijn. [v]

De specifieke datum aangegeven door Martin -29 juni 1963- en de combinatie van de specifieke namen Petrus (waarvan de paus de opvolger is in het katholicisme) en Paulus, is belangrijk. 29 juni is het feest of Hoogfeest van beide apostelen, Petrus en Paulus. Dit is een liturgisch feest ter ere van het martelaarschap van zowel de heiligen als een heilige dag van verplichting in de Universele Kerk, waarin de gelovigen worden 'verplicht' om deel te nemen aan de mis. Onder andere, betekent dit dat op die specifieke datum, een perfect getimede heiligschennende parodie van de katholieke mis werd gehouden tijdens de Kroning van de gevallen aartsengel Lucifer (waarvan occultisten weten dat die een hoge satanische kracht heeft), evenals gelijktijdig een aanval werd gedaan tegen het voltooide martelaarschap van Petrus en Paulus tijdens het Feest van de kerk in hun naam.

Martin verklaarde publiekelijk, meer dan eens, die deze troonsbestijging van Lucifer in Rome werd gebaseerd op feiten, en dat om de zwarte magie te vergemakkelijken, er gelijktijdig een parallelle ceremonie in de Verenigde Staten werd uitgevoerd in Charleston, South Carolina. De reden dat deze locatie werd gekozen is voor velen obscuur gebleven, maar gezien wat Maleachi over de Vrijmetselaars-verbinding zegt, is het logisch dat Zuid-Carolina werd gekozen: Het is de plaats van de eerste Hoge Raad van de Schotse Rite Vrijmetselarij in de Verenigde Staten, genaamd "de Moeder Loge van de wereld', waar in 1859, de kampioen van luciferiaanse dogma van de Vrijmetselaars -Illuminatus, Albert Pike Groot-Commandeur werd van de Hoge Raad, waar hij de Orde van de Quest diende tot zijn dood in Washington, DC op 2 april 1892. Pike stond bekend als een Satanist in de staat Arkansas en hield ervan om naakt in het bos te zitten schrijlings op een fallische troon, in de deelname aan een dagenlange dronkenschap en losbandigheid. Vandaag de dag wordt zijn lichaam met trots begraven in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Zuidelijke Jurisdictie van de Schotse Rite Vrijmetselarij in Washington, DC.

Volgens de logica van de voormalige Sirhan Sirhan advocaat, Dag Williams, dit maakte Charleston, op de drieëndertigste parallel, nog meer perfect voor het offer en de parallelle ceremonie beschreven door Martin want, "een leven dicht bij de ... 33 Parallel, past bij de 'demonische mythologie, van de vrijmetselaars waarin zij hun wereldlijke macht aantonen door het verspillen van menselijk bloed op een vooraf bepaalde locatie." [vi]

Wordt vervolgd

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 10 -

Bron: ZENITH 2016 -- PART NINE (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)

printen??? spaar papier en inkt.