www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 30 mei 2013

DEEL 7: HERHALING VAN 2012 & 2016

()

Een paar punten hebben verduidelijking nodig aan het begin van dit stuk, wat te doen heeft met de 1) datumvaststelling, en 2) de niet-Bijbelse bronnen voor het interpreteren van de eindtijdprofetieën. Het vaststellen van datums in het bijzonder voor eschatologische zaken, is historisch heel onverstandig gebleken, en brengt in diskrediet degenen die zulke voorspellingen doen met betrekking tot de timing van toekomstige gebeurtenissen.

In het algemeen moeten christenen gewoon altijd klaar zijn voor het einde van het tijdperk en de komst van Christus, want "gij weet niet op welke dag uw Heer komt" (Mattheüs 24:42). Jezus vertelde verder aan zijn volgelingen dat de exacte datum van zijn komst niet bekend zou worden aan "geen mens, zelfs niet de engelen in de hemelen, dan Mijn Vader alleen" (Mattheüs 24:36). Terwijl het specifieke moment van zijn verschijning dus een verborgenheid blijft, legt Jezus elders uit dat de "tekenen van de tijd' kunnen worden onderscheiden (Mattheüs 16:3), en wanneer Zijn naaste discipelen Hem eerlijk zeggen: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" leverde Hij een lange lijst af van specifieke indicatoren die Zijn komst zouden inluiden. Hij voegde daaraan toe, dat "wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn." (Mattheüs 24:3 en 33-34). Daarom, terwijl de meeste christenen het erover eens zijn dat ze niet kunnen weten wat het exacte 'uur' is van Christus' komst en het einde van het tijdperk, kunnen ze wel weten wanneer dat "seizoen" is gekomen.

Een ander probleem bij het interpreteren van de eindtijd-"tekenen" komt van het gebruik van de niet-canonieke bronnen. Dit is uiteraard problematisch wanneer het occulte bronnen omvat, zoals de geschriften van beroemde zieners als Edgar Cayce of Jeane Dixon. Echter, afgezien van dergelijke geestelijke mediums, is het nuttig om naar andere bonafide openbaringen te kijken, die kwamen uit bronnen maar die vandaag de dag niet goed zouden vallen binnen onze confessionele hokjes. Zo ook bijvoorbeeld, de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2. God koos ervoor om een profetie voor een tijdspanne van ongeveer 605 voor Christus tot aan de wederkomst van Christus via een arrogante narcistische heidense koning te openbaren en dan zijn heilige dienaar, Daniël te verplichten, om de droom te interpreteren en voor hem te openbaren. Ook gebruikte God Bileam, een duistere tovenaar die een profetische schande is (2 Peter 2:15, Judas 11; Openbaring 2:14) om te profeteren: "Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen."(Numeri 24:17) Een tekst waarvan de geleerden vandaag geloven dat die onmiskenbaar sprak over de komst van de Messias. De Pethorian voorspelling kwam meer dan duizend jaar voor de geboorte van Christus, en vanuit een vijandige bron, maar was waarschijnlijk datgene wat de Wijzen naar Bethlehem leidde. De naamloze schrijver van de vermeende verloren La profezia gebruikt Bileam ook als voorbeeld, opmerkend dat de gave van profetie in wezen een bovennatuurlijke gave is, waarin God de waarheid van Zijn geloof verklaart door te communiceren met verschillende zielen, soms zelfs ongelovigen, zoals Bileam, in wiens veranderde status zich een inspirerende en spontaan prachtig spreken heeft voorgedaan over het meest sublieme mysterie van God." [i] Uiteraard zijn we geïnstrueerd in het Nieuwe Testament om het profeteren niet te verachten (1 Tessalonicenzen 5:20), omdat het een deel is van de kerktijd.

Het bovenstaande verklaard hebbend, accepteert niet iedereen de wijsheid van de bespreking van de oude buiten-Bijbelse teksten of data, zoals de jaren 2012 en 2016 in het bijzonder, met als de meest publiekelijk geïdentificeerde het einde van de Lang Tellende Maya kalender en Precessie Cyclus. Toch doen we dat juist omdat het komende vrijgeven van Zenith 2016 en andere zaken waarover we hebben geschreven, een plan onthullen waarvan niet alleen bijbelgeleerden geloven als het einde der tijden, maar waar ook occultisten van overtuigd zijn en toegewijd aan het vervullen ervan. Kennis is macht, geloven wij, en gebed is het meest effectief wanneer de doelstelling wordt begrepen. Onze vijand konkelt zeer zeker over bepaalde data, en vanuit de Schrift leren we dat demonen iets weten over tijden, dispensaties en plannen tegen hen, iets waarvan ze zeer zeker willen, dat christenen daar onwetend over blijven. Bijvoorbeeld, herinnert u zich dat toen Jezus naar de vallei van de Gadarenen ging en twee buitengewoon felle bezeten mannen van tussen uit de graven kwamen en schreeuwden: "Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?" (Matteüs 8:28-29; cursivering van mij). Het Griekse woord voor "tijd" in dit vers is kairos, en betekent een vaste en bepaalde periode van dagen, een beslissende tijdperk dat komt. () Op een of andere manier wisten de boze geesten dat de bedeling van hun vonnis nog niet gearriveerd was, en wetend dat ze zulke dingen kunnen waarnemen, is het niet moeilijk om extra-bijbelse profetieën aan te nemen door degenen, zoals de Maya's of de Sibille, die zijn doordrenkt met occulte energie die bovennatuurlijke waarneming en bedrog afleveren. Dit werd nogmaals geïllustreerd in het verhaal van Jannes en Jambres (2 Timoteüs 3:8), die Mozes weerstonden in het Oude Testament, en de Pythische priesteres in het Nieuwe Testament (Handelingen 16:16-17), die op een of andere manier wist dat God Paulus had gestuurd. Dit feit -dat demonen profetie kennen, en iets weten van tijden en seizoenen, en ware christenen onwetend willen houden in verband met hun maatregelen voor die specifieke periodes - is vooral belangrijk op dit moment, omdat het eerste deel van het 'laatste mysterie van het Grote zegel" impliceert, wie er geprofeteerd is om de Novus orde seclorum te regeren, het tweede, en meer verontrustend aspect van het Amerikaanse nationale duistere geheim heeft te maken met wanneer deze god - en zijn Nephilim leger - is voorspeld om te komen.

Van christenen tot New Agers, van sceptici tot historici, de wereld werd tot voor kort geboeid door de betekenis van het jaar 2012. In het algemeen werd de opwinding (of angst, zoals ook het geval kan zijn) omgeven door diverse voorspellingen van oude en moderne bronnen met betrekking tot een gewichtig moment in de tijd. De mensheid was op koers naar een ongekende wereldwijde omwenteling, volgens deze deskundigen, als de aarde en al het leven daarop, een apocalyptica zal ondergaan, gekenmerkt door de "dertiende baktun" van de Meso-Amerikaanse Maya Lange Telling. De exacte einddatum van deze kalender was 21 december 2012, toen tijdens de winterzonnewende om 11:11 GMT (Greenwich Mean Time), de zon in Boogschutter stond, de centaur met een boog - het symbool voor Nimrod opnieuw komend uit de mond van de Leviathan en de rijzende zon"god" - de Nimrod/Osiris/Apollo. De Maya's voorspelden deze conjunctie, en interpreteerden het als een voorbode van het einde van de wereld, zoals wij die kennen, en het begin van een laatste tijdperk. Terwijl de Maya's niet alleen onder de oude culturen stonden in dit verband - zo begon bijvoorbeeld de hindoe Kali Yuga kalender ongeveer tijdens de Maya Vijfde Grote Cyclus en voorspelde ook globale veranderingen op aarde na het jaar 2012 - het zijn de Maya's, die meestal werden gecrediteerd als in het belang van het materiaal voor de bevestiging van deze datum. Onderzoekers zeggen dat de catastrofale gebeurtenissen in verband met deze laatste bedeling al begonnen zijn, waaronder een geologische onrust, droogte, hongersnood, massale uitsterving, en de komst van een zonnemaximum volgend op het jaar 2012.

Zoals de Azteken en Inca's de Maya's geloofden, worden de aardse seizoenen en hemelse cycli getroffen door een bovenaardse en profetische betekenis. Maya-priesters interpreteerden dergelijke activiteit in combinatie met de wiskunde van hun kalenders, en maakten ze deze voorspellingen op basis van de aardse en hemelse cycli.

Vroeger werd de enig bekende Maya inscriptie die uitgewerkt is op een specifieke betekenis achter het einde van de dertiende baktun - 21 december 2012 - ontdekt op Monument 6 in Tortuguero, in Tabasco, Mexico. Hoewel het gebied beschadigd was, waren, door de eerdere plunderingen van de archeologische locatie, wetenschappers in staat om het monument deels te vertalen, en bevonden dat het verwees naar het jaar 2012 met een terugkeer van de geest van Bolon Yokte K'u, de onderwereld-heer die de zonne-energie vertegenwoordigt en de negen steunende goden in een baan om de Zon.

De inscriptie: Tzuhtz-(a)j-oom u(y)-uxlajuun pik(ta) Chan Ajaw ux(-te') Uniiw. UHT-oom? Y-em (al)? Bolon Yookte' K'uh ta?

De interpretatie: "De Dertiende 'Bak'tun" zal worden afgewerkt (op) Vier Ajaw, de derde van Uniiw (K'ank'in)? zal optreden. (Het zal zijn) de afdaling (?) van de Negen Support? God(s) aan de?. '

Terwijl New Agers toegegeven dat het einde van de Mayakalender aldus de terugkeer van de geest van Bolon Yokte K'u naar de Aarde inluidde, begin 2012 (de datum waarop de Tolteken de terugkeer voorspelde van de geest Quetzalcoatl), hebben een paar terecht geclaimd dat deze komst en het aflopen van de Mayakalender alsmede de begeleidende Jaguar-profetieën niet het einde van de wereld voorspellen, maar eerder een nieuwe bedeling of Gouden Tijdperk van verrezen bewustzijn.

En de Maya's was niet de enige oude maatschappij die het begin van een nieuw tijdperk zag beginnen in 2012.

()

Bijvoorbeeld, de 'Cherokee Ratelslang Profetie', ook wel bekend als de "Chickamaugan Prophecy 'of de'Cherokee Star Constellation Prophecies", die deel uitmaakt van een reeks van apocalyptische voorspellingen, gemaakt door leden van de Cherokeestam tijdens de jaren 1811-1812. De profetieën zijn zeer vergelijkbaar met het Meso-Amerikaanse geloof, en worden door geleerden gezien als waarschijnlijk verwijzend naar de terugkeer van Quetzalcoatl in 2012-2016. Zoals de Maya's eindigde ook de Cherokee kalender op mysterieuze wijze in het jaar 2012 toen de astronomische verschijnselen ontwaakten in verband met Jupiter, Venus, Orion, en Pleiades, die de 'krachten' veroorzaakten van de sterrenstelsels.

Een deel van de "Rattlesnake Prophecy" luidt:

Op dit moment [eind 2012] raken de vingers Jupiter aan wat het Orion Sterren Systeem zal doen ontwaken. En de Pleiaden en Orion zullen weer in oorlog zijn als in de oude tijd. Jupiter en Venus zullen ontwaken voor haar bestemming van Tijd/Ontijdig van cycli. Orion zal oorlog voeren met Pleiaden; Jupiter zal oorlog voeren met Venus...

[Na] het jaar ... 2012 zal een een afstemming plaatsvinden, zowel op de Cherokeekalender als in de hemelen van de Ratelslang Constellatie... Het is de tijd van de stok met de dubbele geleide slang. Het is de tijd van de rode Orion en Jupiter tegen de wit-blauwe van de Pleiaden en Venus ... de Cherokee Ratelslang Constellation zal plaatsvinden in een andere configuratie. De slang zelf zal blijven, echter, nadat de ratelslang veren op zijn hoofd krijgt toegevoegd, gaan zijn ogen open en gaan gloeien, vleugels ontspringen als een gevleugelde ratelslang. Het zal handen en armen hebben en in zijn handen zal een schaal zijn. De schaal zal bloed bevatten. Bij haar staart van zeven ratelaars zal zijn de gloeiende beweging van de Pleiades.

De ratelslang is een gevederde ratelslang of een gevederde slang van Tijd/Ontijdig geworden [Quetzalcoatl?].

En op de Ratelslang is ook de Melkweg. Een kruising van de Melkweg wordt gezien op deze tijden.

En de Cherokee kalender eindigt in het jaar 2012 ... [verkondiging] de komst van de Pale One nogmaals. [ii]

2012 en Profetie uit de Zohar over de Messiaanse Terugkeer

Alom beschouwd als het belangrijkste werk van de Joodse Kabbala, de Zohar, is een verzameling van boeken geschreven in het middeleeuws Aramees van meer dan zevenhonderd jaar geleden met een mystiek commentaar op de Pentateuch (vijf boeken van Mozes, de Thora). Naast de interpretatie van de Schrift, het Vaera deel (volume 3, paragraaf 34), omvat het "De tekenen voorbode Mashiach", of "De komst van de Messias". Het fascinerende is dat de datum voor "zijn" verschijnen is ingesteld in de Zohar gedurende 2012 -2013. Gezien de verwerping van Jezus als Messias door de orthodoxe Joden, geeft deze zevenhonderd jaar oude voorspelling aan dat de Antichrist zal "arriveren" circa 2012-2013.

De achthonderd jaar oude profetie van Rabbi Judah Ben Samuel

()

Zullen de eerste jaren na 2016 profetisch van belang zijn voor Israël en de wereld? Eerder merkten we op dat als zeventig jaar (een bijbelse generatie) wordt toegevoegd aan 1948 - het jaar dat Israël formeel werd erkend als een onafhankelijke natie door de Verenigde Naties - dit ons brengt naar het jaar 2018. Betekent dit dat het jaar 2019 - precies zeven jaar na de 2012 - het jaar zou zijn dat Jezus Christus terugkeert met de legers vanuit de hemel om Zijn heerschappij te vestigen over de aarde? Volgens een achthonderd jaar oude profetie zou het zeker zo kunnen zijn. Voordat hij stierf aan kanker, analyseerde JR Church de oude voorspellingen van Rabbi Judah Ben Samuel en merkte op:

Ludwig Schneider, schrijvend voor Israel Today (maart 2008) zei: "Zo’n 800 jaar geleden in Duitsland was Rabbi Judah Ben Samuel een top Talmoedgeleerde met gevoel voor het mystieke. Voordat hij stierf in het jaar 1217, profeteerde hij, dat de Ottomaanse Turken Jeruzalem zouden veroveren en over de Heilige Stad regeren voor 'Acht Jubeljaren.' "Een bijbelse jubeljaar bestaat uit 50 jaar. Vijftig vermenigvuldigd met acht is dat gelijk aan 400 jaar."

Daarna zouden volgens Ben Samuel de Ottomanen worden verdreven uit Jeruzalem, en dat land een niemandsland blijven één jubileumjaar lang. In het tiende jubileum jaar [2017] zou ... de Messiaanse eindtijd beginnen ....

Terugkijkend op Ben Samuel's voorspelling moeten we er rekening mee houden dat het Ottomaanse Rijk Jeruzalem heeft veroverd in 1517, precies 300 jaar na de dood van de rabbijn, en 400 jaar later werd verslagen in 1917.

In Israel Today vervolgt Ludwig Schneider met: "Dit geschiedde 300 jaar na de dood van Ben Samuel." Hij kon de profetie over deze gebeurtenissen niet daarop hebben gebaseerd, maar het kon alleen het resultaat zijn van de studie in de Bijbel.

Volgens Leviticus 25 wordt het volk herenigd met het land in het jubeljaar. Daarom speelt het jubeljaar een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. In dit geval begon het Jubeljaar met het verslaan en verovering op de Mamelukken in Jeruzalem door het Ottomaanse Rijk in 1517. De Turken regeerden over Jeruzalem totdat de Britse generaal Edmund Allenby hen versloeg precies acht Jubeljaren later in 1917.

"Ben Samuel's profetie voldeed exact daaraan, omdat 1517-1917 precies 400 jaar is. Daarna was Jeruzalem land een niemandsland gedurende 50 jaar, de tijd van het Britse Mandaat (1917-1947) en de tijd van het Jordaanse bestuur (1947-1967), een jubeljaar lang. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël Jeruzalem op Jordanië en de stad was terug bij het Joodse volk na bijna twee millennia van ballingschap. Daarna is het aftellen voor het Messiaanse tijdperk begonnen."

Schneider gaat ervan uit dat als sindsdien aan de voorspelling van Rabbi Judah Ben Samuel lijkt te zijn voldaan aangaande de datum, dan moet in 2017 het begin van het Messiaanse tijdperk starten. [iii]

2012 en Mattheüs 24

Is het mogelijk dat Jezus het jaar 2012 aanmerkte als het begin van de eindtijd? Toen Zijn discipelen vroegen: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" (Matteüs 24:3) - antwoordde Jezus: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." (Mattheüs 24:37).

Het woord aioon in deze tekst is niet het algemene woord voor 'tijd' (chronos) in het Grieks. Aioon is het woord van de Grieken voor een werkelijke cyclus van de Melkweglijnen, of om de spanwijdte van een tijdperk aan te wijzen. Voordat hij overleed, mailde David Flynn me om te zeggen: "Het antwoord dat Jezus geeft aan Zijn apostelen voor 'wanneer' het einde van de aioon zou optreden was een specifieke. De astronomische tekenen aan de hemel zouden zijn net zoals die in de dagen van Noach waren, toen de Leviathan de horizon omcirkelde in het begin van de zomerzonnewende. Er kon geen nauwkeuriger vergelijking gemaakt worden tussen onze huidige tijd als de tijd van Noach .... De huidige aioon komt tot een einde. Net als de sunteleia daarvoor, zal er grote onrust en verandering zijn." [iv]

Protestantse hervormers en de jaren 2012-2016

()

Onder de protestantse hervormers was een verbazingwekkend aantal theologen dat geloofde dat de valse profeet en de antichrist op het podium zouden komen in de jaren 2012 tot 2016! De bekende prediker Jonathan Edwards was overtuigd van deze mogelijkheid en hield er een postmillenniale zienswijze op na op basis van de twaalfhonderd en zestig dagen van de vrouw in de woestijn in Openbaring 12:6. Hij interpreteerde die dagen als het jaar dat de ware kerk zou worden onderdrukt door de papen. Clarence Goen schrijft hierover: "Edwards was van mening dat de meest waarschijnlijke tijd voor de ... heerschappij van de Antichrist 1260 jaar na het jaar 756 was (het jaar dat de landen de wereldlijke macht van de paus erkenden)," [v], en dat het toppunt van de macht van de Antichrist zou komen in 2016 (en het lijkt verstandig om te constateren dat 2016 valt binnen het bereik van 3,5 jaar vanaf juni 2012). Toen we onderzoek deden voor het boek "Petrus Romanus: The Final Paus Is Here", hebben we geleerd van dit geloof door Edwards en onderzochten het, en controleerden een verzameling van zijn persoonlijke omvangrijke geschriften. We vonden de bevestiging in een reeks van zijn preken, gepredikt in Northampton, Massachusetts in 1739, over de manier waarop de geschiedenis en profetie samenvallen:

Ik houd mij er verre van om de tijd te bepalen wanneer het bewind van de Antichrist begint, een punt dat zo controversieel is onder de theologen en uitleggers. Het is zeker dat de twaalfhonderd en zestig dagen of jaren, die zo vaak in de Schrift worden genoemd als de tijdduur waarin de antichrist regeert, dit niet zal worden begonnen vóór het jaar na Christus 479, want als dat het geval was, zouden ze nu al zijn afgelopen, en de Antichrist zou al zijn gevallen. De opkomst van de Antichrist is geleidelijk. De christelijke kerk corrupteerde zich in veel dingen op dit moment na de Constantijnse tijd, toen ze meer en meer bijgelovig werd in haar aanbidding en geleidelijk de vele ceremonies inbrengt in de aanbidding van God, totdat ze ten slotte de verering van heiligen inbrachten, en het opstellen van beelden in hun kerken. De geestelijkheid in het algemeen, en in het bijzonder de bisschop van Rome, nam meer en meer gezag aan voor zichzelf. In de begintijd was hij slechts een dienaar van een gemeente, dan een staande moderator van een pastorie, dan een diocesane bisschop, dan is een hij grootstedelijke, wat gelijk staat aan een aartsbisschop, dan een patriarch. Nadien beweerde hij de kracht te hebben gekregen van een universele bisschop over de hele christelijke kerk, wat hij was voor een tijdje, maar daarna werd hij bevestigd door de burgerlijke macht van de keizer in het jaar zeshonderd. Daarna beweerde hij de kracht te hebben van een tijdelijke prins, en zo de twee zwaarden te dragen, om aan te geven zowel het materiële als het geestelijke zwaard te dragen. Hij eiste meer en meer gezag, totdat hij ten slotte, als de vice-regent van Christus op aarde is, en beweerde precies dezelfde kracht als Christus te hebben gekregen, als deze aanwezig is op aarde, regerend op zijn troon, of dezelfde kracht heeft die God toebehoort, en werd gebruikt om God genoemd te worden op aarde, aan wie al de vorsten van de christenheid onderworpen waren. [vi]

We vonden ook deze brief door Edwards, die specifiek ingaat op de 1260 dagen:

Aan ds. M'Culloch.

Northampton, 7 oktober 1748.

Rev en Geachte heer,

[Uittreksel eerste deel]

Met betrekking tot uw zeer ingenieuze gissingen over de periode van tweeënveertig maanden, of 1260 dagen, als de voorhof en de heilige stad worden vertrapt door de heidenen, u weet, mijnheer, dat deze tweeënveertig maanden, of 1260 dagen, waarvan gesproken wordt van Openb. 11. 2, dat dit universeel begrepen is, als zijnde dezelfde periode van 1260 dagen als de getuigen profeteren in zakken gekleed, waarvan gesproken wordt in het volgende vers, en de 1260 dagen van de vrouw die wordt geleid in de woestijn, hfst. 12. 6, en de tijd, tijden en een halve tijd, als haar wezen gevoed is in de woestijn buiten het gezicht van de slang, vers 14 en de tweeënveertig maanden in de voortzetting van het beest, chap. 13. 5. Maar het lijkt voor mij niet waarschijnlijk dat deze tweeënveertig maanden van de voortzetting van het beest, de som is van de verschillende perioden voor het grondstuk, waarop het oude letterlijke Jeruzalem stond, onder de heerschappij van de Romeinen, Saracenen, Perzen en Turken, maar de tijdsduur is van de periode waarin het bewind van de antichrist en de paapse hiërarchie blijft bestaan, en met de bepaalde tijd voor de ondergang van de antichrist, voor mijn redenen zie het eerder genoemde pamflet, waarom ik denk dat het zeker niet bekend zal worden totdat het is volbracht: ik kan niet anders denken dan dat de Schrift duidelijk is in die materie, en dat het, in feite, ons verplicht tot rust en tevreden in de onwetendheid over wanneer de tijd van het einde komt.

Toch moet ik wel heel dwaas zijn, als ik dogmatisch ben in mijn gedachten over de interpretatie van de profetieën; vooral in tegenstelling tot degenen die zo veel meer kans hadden om goed kennis te krijgen over dingen van deze aard. Maar omdat u hebt aangedrongen op mijn gedachten, concludeer ik dat u niet ontevreden bent dat ik ze heb genoemd, hoewel niet geheel aangenaam voor u. Ik ben toch sterk verplicht vanweg uw neerbuigendheid in het communiceren van uw gedachten naar mij. Al zijn we het niet precies eens in onze gedachten over deze dingen, toch wel in onze gebeden voor de vervulling van deze glorieuze gebeurtenissen op Gods tijd, en betreffende Gods genadige tegenwoordigheid bij ons, en zijn hulp bij onze pogingen om zijn koninkrijk en belangen te bevorderen. Ondertussen kunnen we ons volledig overeenstemmen en verenigen. Dat we zo mogen zijn, is het oprechte verlangen van mij, beste mijnheer,

Uw Aanhankelijke Broer en Servant,
In onze Heer,
Jonathan Edwards [vii]

Zoals Cris Putnam getracht heeft in ons boek 'Petrus Romanus' om aan te tonen dat de paus tot een tijdelijke macht begon te komen toen paus Stefanus begon met Pepijn rond 754 tot koning te kronen, en vervolgens een realiteit werd in 756 met de verdrijving van de Lombarden. Putnam pakte snel zijn rekenmachine en zag dat 756 het doel plaatste ergens in 2016, dat ook kan worden gezien als in het bereik van drie en een half jaar vanaf 2012. Rond diezelfde tijd tijdens ons onderzoek, mailde een vriend Trey Clark na het plegen van een aantal onderzoeken welke ons bewust maakten van een preekcollectie uit de jaren 1800, met de titel "Lezingen over de Openbaring" door de Reverend William J. Reid, pastor van First United Presbyterian Church in Pittsburgh, Pennsylvania, die werden gegeven over een periode van tijd, wat eindigende in maart van het jaar 1876. Zoals Jonathan Edwards meer dan honderd jaar eerder had gedaan, heeft ook Reid afgeleid dat de valse profeet en de antichrist ergens zouden arriveren rond 2012-2016. Binnenkort zullen we tal van andere oude voorbeelden blootleggen, waarbij de jaren 2012 en 2016 specifiek voorzien waren, dat de valse profeet en de antichrist zouden verschijnen, gevolgd door de vernietiging van Rome. Deze omvatten:

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 8 -

Bron: ZENITH 2016 -- PART SEVEN (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)

printen??? spaar papier en inkt.