www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 30 juni 2013

DEEL 12: MORMONISME, TRANSHUMANISME EN DE VRIJMETSELARIJ

Of het nu Mitt Romney is of een ander LDS-lid (Mormonen), de kans op het Mormoonse Amerikaanse presidentschap in 2016 is sterker dan velen denken, omdat deze religie - eens wereldwijd gezien als een sekte - nu een van de snelst groeiende in de wereld is.

Dat maakt dit profetisch interessant, in het licht van de grotere omvang zoals beschreven in het nieuwe boek Zenith 2016 en de occultische droom van een vergoddelijkt man in de rol van een nationaal leider (de tweede komst van Apollo). En het is perfect in balans met de mormoonse theologie over de bijbelse openbaringen met betrekking tot de komst van de Antichrist. Zoals de profetie van Joseph Smith: de Man van Zonde zal rijden op een wit paard, die al bestond voordat hij (weer) komt in een lichaam van vlees (Openbaring 17:8). Hij zal een god-mens zijn, zoals het mormonisme ambieert, en de belichaming van de "slechte broer" van Jezus, de duivel. Ja, Mike Huckabee beaamde dit in 2007 - ondanks het promoten als een presidentskandidaat [i], na het stellen van de vraag of leden van de LDS geloven dat Jezus en Satan broers zijn. En u kunt dit zelf lezen op de website van LDS in hoofdstuk drie van hun "Evangeliebeginselen". [ii] Mike Moody voegt eraan toe: "Mormonen wordt als kind geleerd dat Lucifer onze grote broer is - de tweede geboren na Jezus - die God de Vader een plan heeft voorgesteld om de mensheid te dwingen tot gerechtigheid en hen te verplichten tot heil. [iii] In reactie: Jezus is hier tegenin gegaan met zijn plan van 'vrije wil', iets wat de hemelse Vader geaccepteerd heeft voor zijn geestelijke kinderen, inplaats van [de andere zoon] Lucifers plan." [iv] Mormonisme voorziet zelfs in een posthumane technologie die bekend staat als het 'transhumanisme', waarvan sommigen geloven dat het noodzakelijk is voor de incarnatie van de 'broeder' van de Heer, deze eindtijd man van zonde, en er bestaat een Mormoonse Transhumanistische Vereniging [v] die deze overtuiging van de LDS-religie tot doel heeft.

EINDTIJD CULTUS OF SLECHTS EEN ANDERE CHRISTELIJKE DENOMINATIE?

Hier is het waar ik sommige lezers zou kunnen verliezen, maar ik moet ongecompliceerd zijn over deze kwestie. Mormonisme is geen andere christelijke denominatie. Het is een sekte en een van de vroegste Amerikaanse vormen van transhumanisme. Dit wordt gemakkelijk aangetoond in hun leringen over Jezus, waar zijn goddelijkheid wordt geminimaliseerd als niet zo veel anders dan andere verheerlijkte mannen. Hij is eeuwig, maar de geesten van alle mensen zijn eeuwig op dezelfde manier. De Mormoonse theologie leert dat de goden geestelijke kinderen produceren van eeuwigheid, maar dat ze moesten wachten op de mannen op aarde om lichamen te krijgen voor hun incarnatie via menselijke voortplanting. Jezus Christus was slechts een van deze voortgebrachte kinderen samen met Zijn broer, Lucifer, die een lichaam heeft gekregen en een god werd. Het enige verschil tussen Christus en de andere mannen is die van de progressie in tijd en plaats van de ontologie. Een gedeeltelijke transcript uit een documentaire van Jeremiah Films over het geloof van het mormonisme legt uit:

Mormonen geloven dat God hun hemelse vader is en dat hij met zijn vele goddelijke echtgenotes leeft op een planeet in de buurt van een mysterieuze ster genaamd Kolob.

Hier woont de god van het Mormonisme en zijn vrouwen, hier produceerde hij door eindeloze hemelse seks, miljarden geestelijke kinderen. Om over hun lot te beslissen, riep het hoofd van de Mormoonse goden een grote hemelse raadsvergadering bijeen. De beide oudste zonen van Elohim waren Lucifer en zijn broer Jezus.

Een plan werd voorgesteld voor de planeet aarde, waar de geestelijke kinderen naar toe zouden worden gestuurd om hun sterfelijke lichamen te krijgen en om goed van kwaad te leren onderscheiden.

Lucifer stond op en deed zijn aanbod als de redder van deze nieuwe wereld. Hij wilde de glorie voor zichzelf, want was hij van plan iedereen te dwingen om goden te worden. Tegengesteld aan het idee, stelde de Mormoonse Jezus voor om vrijheid van keuze te geven aan de mens zoals op de andere planeten. De stemming die volgde, stemde in met het voorstel van de Mormoonse Jezus, die de redder van de planeet aarde zou worden.

Woedend overtuigde Lucifer listig een derde van de geesten die bestemd waren voor de aarde, om met hem te vechten in een opstand.

Dus Lucifer werd de duivel, en zijn volgelingen de demonen. Gezonden naar deze wereld, waar ze voor altijd een lichaam van vlees en beenderen zou worden ontzegd.

Degenen die in de strijd neutraal waren gebleven zijn vervloekt om te worden geboren met een zwarte huid. Dit is de Mormoonse verklaring voor [personen van zwarte afkomst of uiterlijk].

De geesten die het meest dapper vochten tegen Lucifer zouden geboren worden in Mormoonse families op de planeet aarde. Deze zouden de mensen met een lichtere huid zijn, of wit en verrukkelijk, zoals het Boek van Mormon hen beschrijft.

Vroegere Mormoonse profeten heben geleerd dat Elohim en een van zijn echtgenotes als godin naar de aarde kwam als Adam en Eva om het menselijk ras op te starten. Duizenden jaren later kwam Elohim weer in menselijke gedaante naar de aarde, van de ster Kolob, dit keer om seks te hebben met de Maagd Maria om Jezus te voorzien van een fysiek lichaam. [vi]

()

Voortbouwend op de noodzaak van goddelijkheid via eindeloze seks en conceptie, leert de Mormoonse doctrine dat "Jezus" ook polygaam was en trouwde met de twee vrouwen Maria en Martha in het Nieuwe Testament, voor het produceren van kinderen. Dit was noodzakelijk voor hem om te doen, zeggen ze, met het oog hierop een goddelijk wezen te worden omdat de leer van LDS deze verhoging nodig heeft in de voortplanting om de goddelijkheid te bereiken. Dit is goed te zien in het schrijven van Mormoonse apostel, Bruce R. McConkie, waar hij zegt:

Over degenen die de orde van het huwelijk van de Heer is gegeven, en die hun verbonden houden, ... zegt de Heer: "Zij zullen de engelen en de goden passeren ... in hun verhoging en heerlijkheid in alle dingen ... welke glorie de volheid en een voortzetting van het zaad zal zijn, voor eeuwig en altijd." Dat wil zeggen: het eeuwige leven bestaat uit twee dingen: (1) de voortzetting van de gezinnen in de eeuwigheid, wat betekent een voortzetting van de zaden, of de eeuwige verwekking van kinderen, en (2) de ontvangst van de volheid van de heerlijkheid van de Vader, die alle macht in hemel en op aarde heeft. [vii]

In zijn dagboek, gedateerd 22 juli 1883, bevestigde de LDS-apostel Wilford Woodruff deze algemene overtuiging van LDS-leiders dat Jezus getrouwd was [viii] en de Mormoonse apostel Orson Hyde ging nog verder, eigenlijk onder vermelding van het beroemde Bijbelverhaal over het huwelijk in Kana, Galilea (Johannes 2:1-11), door te suggereren dat het Jezus was die werd verenigd in het huwelijk op die dag. Hyde schrijft:

Daar was een huwelijk, en als Jezus niet de bruidegom was bij die gelegenheid, vertel dan eens wie het wel was. Indien iemand dit kan laten zien, en bewijzen dat het niet de Verlosser van de wereld was, dan zal ik erkennen dat ik fout was. Wij zeggen dat het Jezus Christus was die getrouwd werd om in een relatie te worden gebracht, waarbij hij zijn zaad kon zien, voordat hij werd gekruisigd. [ix]

Mormon Apostel Orson Pratt zet dit profane geloof voort door te schrijven:

Een ding is zeker: dat er verschillende heilige vrouwen waren die veel van Jezus hielden - zoals Maria en haar zuster Martha, en Maria Magdalena, en Jezus hield ook sterk van hen, en was veel bij hen, en toen Hij opstond uit de dood, verscheen Hij, in plaats van Zichzelf te tonen aan Zijn uitverkoren getuigen de apostelen, het eerst aan deze vrouwen, of op zijn minst aan een van hen, namelijk Maria Magdalena. Nu is het toch natuurlijk voor een man in de opstanding om eerst voor zijn eigen lieve vrouw te verschijnen, en zich daarna te laten zien aan zijn andere vrienden. Als alle daden van Jezus werden beschreven, zouden we ongetwijfeld leren dat deze geliefde vrouwen Zijn vrouwen waren. [x]

Deze Da Vinci Code-achtige doctrines zijn slechts het topje van deze heiligschennende ijsberg. En daarbij ook het verhaal van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini, een genocidale bondgenoot van Hitler, die de Mormoonse "doop voor de doden" kreeg, wat hem tot een heilige maakte in de LDS Kerk. Waarom? Hij deelde het Mormoonse geloof dat Jezus Christus getrouwd was en een lijn van afstammelingen verwekte, inclusief zichzelf en uiteraard, volgens LDS bronnen, ook Joseph Smith.

()

Mormonisme, Vrijmetselarij en Transhumanisme

Joseph Smith, de grondlegger van de LDS, was een bekende occulte beoefenaar in zijn geboortestad, en zijn betrokkenheid bij de vrijmetselarij is grondig gedocumenteerd. Toen de vroegere Wheaton College president, dr. Jonathan Blanchard, zijn verhandeling schreef over het blootleggen van de Schotse Ritus Vrijmetselarij betreffende de dertiende graad, schreef hij:

De kracht van deze graad, zolang als zij haar duizenden heeft bedrogen, is de kracht van het mormonisme, van de alchemie, van astrologie, van spiritisme, mesmerisme en alles wat de geest voor satan vasthoudt om het te demoraliseren. Het is de kracht van die geest, wiens komst is met bedrieglijke wonderen. De wonderen zijn echt, maar ze laat de mensen in de leugen leven, dat ze kunnen worden gered zonder Christus. [xi]

Verwijzingen naar het Mormonisme zijn alomtegenwoordig in dit wetenschappelijk werk met betrekking tot de graden van de Schotse Ritus. In het tweede deel concludeert Blanchard: "De twee instellingen zijn moreel en juridisch hetzelfde." [xii] Hoewel dit misschien nieuw is voor sommigen, is het toch niet al te verrassend. Het is een feit dat Smith een Vrijmetselaar werd in 1842, samen met minstens twaalfhonderd andere mormonen. [xiii] Ze hebben zich de maçonnieke rituelen toegeëigend en die werden omgedoopt als Mormoonse tempelriten. Inderdaad, er is voldoende consensus die leert dat de Mormoonse tempelformaliteiten rechtstreeks werden geplagieerd uit de vrijmetselarij, met inbegrip van de LDS-gavenceremonie.

Neem bijvoorbeeld de "vijf punten van gemeenschap" van de Vrijmetselaars, welke vrijwel identiek is aan het mormonisme:

VOOR VRIJMETSELAARS: Hij (de kandidaat) wordt verhoogd tot wat wordt genoemd de vijf punten van gemeenschap .... Dit wordt gedaan door de plaatsen van de binnenkant van je rechter voet naar de binnenkant van de rechtervoet van de persoon aan wie je het woord gaat geven, de binnenkant van je knie aan de zijne, het leggen van uw rechter borst tegen de zijne, je linker hand op de rug van elkaar, en jullie monden bij elkaars rechteroor (in welke stand het u alleen is toegestaan om uw woord te geven), en het fluisteren van het woord Mahhah-bone ... Hem wordt ook verteld dat Mahhah-bone betekent: merg in het bot.

VOOR MORMONEN: De vijf punten van de gemeenschap worden gegeven door de plaatsen van de binnenkant van de rechtervoet aan de binnenkant van die van de Heer, de binnenkant van je knie tegen de zijne, het leggen van uw borst dicht tegen de zijne, de linker handen plaatsen op elkaars ruggen, en elk men zijn mond bij de ander zijn oor, in welke de positie de Heer fluistert: "Heer" 'Dit is het teken met de betekenis van: Gezondheid voor de navel, merg in de botten'" [xiv]

In dit "lenen" van het voorbeeld hierboven vermeld, is het vanzelfsprekend belangrijk om op te merken dat in de mormoonse versie van het geheime ritueel, een LDS-lid de rol speelt van God. Welke mysteries kunnen deze vergoddelijkte plagiaristische sekteleden in elkaars oren fluisteren? De Mormoonse stichter Joseph Smith heeft gezegd: 'God Zelf was eens zoals wij nu zijn, en is een verheven mens, die troont in gindse hemelen! Dat is het grote geheim. Als de sluier vandaag zou worden weggenomen, en de grote God die deze wereld in zijn baan houdt, en die alle werelden draagt, en alle dingen door Zijn kracht, zichzelf zichtbaar zou maken - ik zeg u, als je Hem vandaag zou zien, zou je Hem zien als een man in de vorm - zoals jullie zelf zijn in persoonlijkheid, afbeelding, en gevormd als een man." [xv] Met andere woorden, God was niet altijd God, maar ontwikkelde zich zo, tot die verheven staat. Dienovereenkomstig, begon God met, en heeft nog steeds een menselijk lichaam van vlees en bloed net als iedereen. Ook dit is een systeem van geloof rechtstreeks overgenomen uit het Vrijmetselarij occultisme. Zoals ook een van de meest gevierde mystici van de orde, de Vrijmetselaar met de 33ste graad, Manly P. Hall, schreef: "De mens is een god in de maak, en net als in de mystieke mythen van Egypte, op de pottenbakkersschijf wordt hij gevormd. Als zijn licht schijnt naar alle kanten toe, in het dragen en behouden, krijgt hij de drievoudige kroon van goddelijkheid, en voegt zich bij de menigte van Meester Vrijmetselaars ... " [xvi] Nog meer beschreef de Engelse schrijver en vrijmetselaar Walter Leslie Wilmshurst dit proces in zijn boek uit 1922: De betekenis van de vrijmetselarij:

"Van graad tot graad wordt de kandidaat geleid, van een oude naar een geheel nieuwe kwaliteit van leven. Hij begint zijn maçonnieke carrière als de natuurlijk mens, hij eindigt het door zijn discipline, als een geregenereerd geperfectioneerd man. Om deze transmutatie te bereiken, deze metamorfose van zichzelf, wordt hem eerst geleerd om zijn sensuele natuur te zuiveren en te onderwerpen; vervolgens zijn geestelijke natuur te zuiveren en te ontwikkelen, en ten slotte, door volkomen overgave van zijn oude leven en het verliezen van zijn ziel, om het te redden, stijgt hij op uit de dood als een meester, een gewoon mens die volmaakt is ...

Dit - de evolutie van de mens in een superman - was altijd al het doel van de oude mysteriën, en is nu het werkelijke doel van de moderne vrijmetselarij, niet de sociale en charitatieve doeleinden waaraan zo veel aandacht wordt besteed, maar het bespoedigen van de spirituele evolutie van hen die ernaar streven, om hun eigen natuur te perfectioneren en te transformeren tot een meer god-achtige kwaliteit. En dit is een duidelijke wetenschap, een koninklijke kunst ... " [xvii]

Mormonisme is "dus een alternatieve vorm van Vrijmetselaarsoccultisme en Transhumanisme", het leert dat mannen zich kunnen ontwikkelen tot goden door middel van zelfbeschikking en persoonlijke wil. "Daarom," schrijft Carl Teichrib, uitgever en CEO van het sterk aanbevolen Forcing Change Magazine, "een God worden is niet alleen een mogelijkheid, maar het impliciete doel van de LDS-gelovige." [xviii] Bovendien, als trouwe geestelijke kerkmensen hard werken om te worden als de mede-scheppers met de Vader, is hen beloofd de mogelijkheid van het regeren van vreemde werelden. In zijn Leer tot zaligmaking, voegt Joseph Smith toe:

De Vader heeft ons beloofd dat door onze getrouwheid we gezegend zullen worden met de volheid van zijn koninkrijk. Met andere woorden: we het voorrecht hebben van het worden zoals hij. Om te worden zoals hij, moeten we alle krachten van goddelijkheid hebben, dus een verheerlijkte man en zijn vrouw, zullen geestelijke kinderen hebben, die uiteindelijk naar een aarde zullen gaan zoals deze, en dezelfde soort ervaringen ondergaan, waaraan wij worden onderworpen in sterfelijke omstandigheden; en als ze trouw zijn, dan zullen ook zij de volheid der verheerlijking ontvangen en deel hebben aan dezelfde zegeningen. Er is geen einde aan deze ontwikkeling, het zal voor altijd doorgaan. Wij zullen goden worden en kennis krijgen van de werelden, en deze werelden worden bevolkt door onze eigen makomelingen. We hebben een eindeloze eeuwigheid daarvoor. (Cursivering van mij) [xix]

()

Mormoon-theologen, denken als filosofisch materialisten, waardoor bijbelse passages vervalst worden om hun afvallige visie te ondersteunen van de talloze vreemde werelden, geregeerd door buitenaardse goden (voor meer over dit specifieke punt, lees het Engelstalige boek Exo-Vaticana van Defender Publishing, 2013). Natuurlijk komen de Mormonen in problemen met passages als "God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over zou hebben" (Numeri 23:19a), en soortgelijke passages waaronder 1 Samuël 15:29 en Hosea 11:9. Mormonen antwoorden meestal dat de passage in Numeri gewoon een contrasterende verheven posthumane staat is, tegenover de minder geëvolueerde menselijke conditie. Maar Jezus leerde dat God Geest is (Johannes 4:24), en die Geest geen vlees en beenderen heeft (Lucas 24:39). Moderne LDS-leden hebben geen coherente antwoorden voor deze duidelijke tegenstrijdigheden met de Bijbel, maar leggen gewoon een filosofische basis neer voor het samenvoegen van de twee systemen - theologische en biotechnologische (en astrobiological) - met de moderne fatalistische argumenten ten gunste van de tewerkstelling van opkomende technologie-gebieden (zoals genetica ) tot de vorming van een nieuwe vorm van mens - een transhumane godheid en uiteindelijk een posthumane god. De president van de Mormoonse Transhumanist Association heeft geschreven:

De meeste Mormoonse Transhumanisten beschouwen onze godsdienst opvallend compatibel met het transhumanisme. Wij beschouwen het mormonisme als een religieus transhumanisme. Eeuwige vooruitgang is een centrale doctrine van het mormonisme. Kortom, het idee is dat we allemaal een bestaan hebben in de een of andere vorm in het onbepaalde verleden, wat we zijn geweest, en opstijgen om te worden als God met een creatieve en welwillende capaciteit, en dat we elkaar moeten helpen hetzelfde doen in de onbepaalde toekomst. De Mormoonse Schrift beweert het werk van God te zijn in de totstandkoming van de onsterfelijkheid en het eeuwige leven, en nodigt ons allen uit om te participeren in dat werk. [xx]

Gezien de omarming door het Mormonisme van de biotechnologische posthumane paradigma als de meest krachtige 'modem' van de radicaal producerende supermensen, zou daarmee een man als Romney, met de nodige overmoed en financiële middelen, uniek gekwalificeerd zijn om het schandalige doel van een incarnatie in het vlees te realiseren van die duivelse "broer van Jezus", dan niet een eindtijdleider kunnen zijn van de Nieuwe Wereld Orde, de Duivel? De tijd zal leren of een Mormoon zal rijden op zijn witte paard in 2016 om de Amerikaanse grondwet te redden, het zal al snel bekend worden. Evenzo zal het niet lang meer duren voordat we zien of de protestantse hervormers zoals de grote Jonathan Edwards, de middeleeuwse katholieke mystici, waaronder Saint Malachy, en de Joodse wijzen die de Zohar zevenhonderd jaar geleden schreven, het correct zagen in hun visioenen over de komst van de valse profeet en de antichrist in de jaren 2012-2016.

Wat er ook gebeurt, de gebeurtenissen die zich ontvouwen over de hele wereld, wijzen inderdaad op een nabije toekomst waarin een man van superieure intelligentie, met humor, charme en diplomatie op het wereldtoneel zal staan als een redder. Hij zal schijnbaar een transcendente wijsheid bezitten, die hem in staat stelt om problemen op te lossen, en oplossingen te bieden voor veel van de meest verwarrende kwesties. Zijn populariteit zal wijdverspreid zijn en zijn fans zullen jong en oud omvatten, religieus en niet-religieus, mannelijk en vrouwelijk. Praatshowpresentatoren zullen zijn collega's interviewen, de nieuwskanalen zullen zijn bewegingen verslaan, wetenschappers zullen applaudisseren voor zijn griezelige vermogen voor het oplossen van wat aan de rest van ons aan begrip ontsnapt, en de armen zullen zich buigen aan zijn tafel. Hij zal in alle menselijke opzichten, een beroep doen op het beste idee van de samenleving. Maar zijn diepgaande begrip en onweerstaanbare aanwezigheid zal het resultaat zijn van een onzichtbaar netwerk van duizenden jaren van collectieve kennis. Hij zal, letterlijk, de lichamelijke vertegenwoordiging zijn van een zeer oude, super-intelligente geest. Zoals Jezus Christus het "zaad van de vrouw" was (Genesis 3:15), zo zal hij het "zaad van de slang" zijn. Bovendien, hoewel zijn komst in de vorm van een man zal zijn, die werd voorspeld door tal van geschriften, zal de brede massa hem niet onmiddellijk herkennen als wat hij in werkelijk is, de heidense ultieme incarnatie van het "beest" uit Openbaring 13:1.

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11

(Eindnoten zijn helaas niet gepubliceerd)

Bron: ZENITH 2016 -- PART TWELVE (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)

printen??? spaar papier en inkt.