www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 23 juni 2013

DEEL 11: EEN WIT PAARD

In de eerste delen van deze serie hebben we gesproken over de Fourth Turning en over de dreiging van een echte constitutionele crisis in de Verenigde Staten in het jaar 2016.

Weerspiegeling van de vooronderstelling van de Fourth Turning is een controversieel Mormoonse profetie, toegeschreven aan Joseph Smith. De 1843-waarzeggerij, genaamd het "Witte Paard Profetie", is vernoemd naar het Witte Paard uit het boek Openbaring. Het voorspelt een tijd waarin de Amerikaanse grondwet in een crisis zal komen en alleen gered zal worden door een lid van de Heiligen der Laatste Dagen (Latter Day Saints, meer algemeen bekend als "mormonen"). Als Mitt Romney in 2016 opnieuw voor het presidentschap gaat (en er geen blokkade is rond het Tweeëntwintigste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten door Obama), kan deze controversiële voorspelling, naar verluidt gemaakt door de oprichter van het mormonisme, op een storende manier van pas komen.

Volgens de geschiedenis, na hun verdrijving uit Missouri in 1838, reisde de mormoonse profeet Joseph Smith naar Washington DC, waar hij een verzoek indiende bij de nationale regering voor herstel van het onrecht geleden in die staat. Rechter Elias Higbee reisde met hem mee en ze werden opgewacht door de vooraanstaande staatslieden van de Verenigde Staten met inbegrip van "Henry Clay, John C. Calhoun, voorzitter Martin Van Buren, en verschillende leden van het kabinet, senatoren en volksvertegenwoordigers." [i] Na het aanhoren van hun grieven, gaf Van Buren aan dat hun zaak juist was, maar zei dat hij er niets aan kon doen omdat hij dan de verkiezing in Missouri zou verliezen. Smith vond dit schandalig, en uitte goddelijke oordelen tegen de Amerikaanse overheid. Mormoon historicus, Marvin S. Hill, schreef dit: "Voor strafrechtelijke sanctie voor zijn oproep om de wapens veilig te stellen, richtte Smith een petitie aan het Congres om Nauvoo [een kleine stad in Hancock County, Illinois, opgericht door vroege Mormonen, die samen een grote bocht van de Mississippi Rivier vormen] tot een federaal district om te vormen en de bevoegdheid aan federale troepen te bevelen te geven ten behoeve van de verdediging van de stad. Hij waarschuwde zijn beste vrienden [in de Nauvoo gemeenteraad] dat 'als het Congres onze petitie niet zal verhoren en ons bescherming schenken, zij zullen eindigen als regering, en God hen zal verdoemen, en er zal niets meer van hen overblijven - niet eens een vetvlek.'" [ii] Ongeveer vier jaar later, profeteerde Smith opnieuw, deze keer sprekend van een dag waarop de Amerikaanse grondwet aan "een zijden draadje" zou hangen en nauwelijks zou worden "behouden en gered" door een ruiter op een "Wit Paard" als de vertegenwoordiger van de Mormoonse Kerk. De "Witte Paard Profetie", zoals die bekend is komen te staan, heeft een twijfelachtige eer, omdat hij niet in het openbaar werd gegeven, maar meestal berust op de getuigenissen van twee andere Mormonen - Edwin Rushton en Theodore Turley - die het opschreven toen Smith de profetie gaf in zijn huis in mei 1843. Het volgende jaar zou Smith meedraaien als onafhankelijke kandidaat tegen James Polk en Whig Henry Clay voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Op dat moment pleitte hij voor de omverwerping van de Amerikaanse overheid en de vervanging ervan door een Mormoons geleide theocratie met zichzelf als leider van "het leger van God", maar zijn hoop werd gekortwiekt toen hij en zijn broer Hyrum werden aangevallen en gedood door een menigte. Hoewel de Witte Paard profetie die hij gaf (die ook van hedendaagse belang is, welke bepaalt dat "de twee pausen, Grieks en katholiek samen zullen komen en verenigd worden") [iii] niet als onomstreden wordt beschouwd door alle Mormonen, werd hij in ieder geval voor een deel herhaaldelijk bevestigd als echt in de algemene conferentie berichten, waaronder die in oktober 1918, toen de zesde president van de Mormonen, Joseph F. Smith, zei: "Joseph Smith, de profeet ... voorspelde dat de tijd zou komen, waarin de grondwet van ons land als het ware zal hangen aan een draad, en dat de heiligen der laatste dagen meer dan alle andere mensen in de wereld tot de redding van een grote en heerlijke palladium van onze vrijheid zullen komen. " [iv]

Andere beroemde Mormonen die hebben gesproken over de "Witte Paard Profetie" zijn onder andere:

De lijst hierboven gaat door met verschillende Mormonen in de geschiedenis over de profetie van een constitutionele crisis en de redding via een Mormoon als waar zijnde. In meer recente jaren, maakte Utah Senator Orrin Hatch een zijdelingse verwijzing naar de profetie tijdens zijn poging in het jaar 2000 met een slag naar Amerikaanse presidentschap, zeggende: "Ik heb nooit iets gezien wat erger is dan dit, als de Grondwet letterlijk wordt opgehangen aan een draad," [x] en talk-show host Glenn Beck heeft het over "hangen aan een zijden draadje" als het gedeelte van het "Witte Paard Profetie" toen hij optrad in de Bill O'Reilly show op 14 november 2008. [xi]

Dit brengt ons bij vandaag. De klok tikt in de richting van het jaar 2016 als sommigen verwachten dat er zich een constitutionele crisis zal ontvouwen en in die tijd een Mormoonse redder verschijnt op zijn witte paard. [xii] Romney heeft reeds zijn presidentiële ambities voor 2016 openbaar gemaakt, [xiii] en hij is niet zomaar een Mormoon. Hij is het wonderkind van een vrouw die door haar arts werd verteld dat ze kon nooit een vierde kind meer kon dragen. Dit ster-kind George W. Romney, is de meest prominente Mormoon in de Amerikaanse politiek (als gouverneur van Michigan) en een zevende-generatie directe afstammeling van Parley Parker Pratt, Sr, een van de twaalf apostelen die het mormonisme stichtten, en werd geboren in 1947. Vernoemd naar de nauwe vriend van de familie John Willard Marriott (een van de rijkste Mormonen in de geschiedenis), kreeg Romney zijn patriarchale zegen op negentienjarige leeftijd en werd door de Kerk verteld dat de Heer grote dingen van hem verwachtte. Kort daarna, bij het helpen van zijn moeder (Lenore Romney) in de 1970-campagne tegen de Democraat Phillip A. Hert in de algemene verkiezingen van Michigan, "Mitt" Romney - zoals hij toentertijd werd genoemd en waarvan de naam gelijk kan worden gemaakt aan 666 - begon te horen over de profetische insinuaties over zijn toekomstige rol als nationale leider. Dit omvatte een gefluister onder de Mormonen over de Witte Paard Profetie, zoals auteur Sally Denton noteerde voor Salon Magaine:

In datzelfde jaar [1970] zoemde de Cougar Club - de alleen mannelijke, allemaal blanke leden sociale club aan de Brigham Young University in Salt Lake City (zwarten werden volledig van lidmaatschap aan de mormoonse kerk uitgesloten tot 1978) - van het gepraat dat de voorzitter, Mitt Romney, de eerste mormoonse president van de Verenigde Staten zou worden. "Indien niet Mitt, wie dan wel?" was de alomtegenwoordige slogan binnen de elite-organisatie. In de vrome wereld van BYU werd verwacht dat de man die de mormonen zou leiden in het Witte Huis, zou voldoen aan de ["Witte Paard"] profetieën van de kerk door de oprichter, Joseph Smith jr., die Romney zo gretig heeft getracht te realiseren. (Cursivering van mij) [xiv]

Hoewel Romney publiekelijk heeft getracht de "Witte Paard Profetie" te bagatelliseren in de media, [xv] hij is er zich van bewust dat medestudenten aan de BYU hem niet alleen verafgoden als de "alpha male" van hun broederschap, maar hem meestal aanduiden als "de Ene Machtige en Sterke " - als in directe lijn met de profetie van Joseph Smith Jr, de stichter van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze grandioze en profetische titel is ontleend aan Jesaja 28:2, "Zie, de Heere heeft iemand die sterk en machtig is als een hagelstorm, een storm van verderf. Zoals een vloed van geweldige, alles wegspoelende wateren werpt hij ze hardhandig ter aarde." Smith voorspelde deze sterke en machtige niet alleen de Amerikaanse grondwet zou redden, maar gebruik maken van zijn politieke kantoor om te komen tot de 'erfenissen van de [Laatste Dagen] Heiligen.' Wat dat inhoudt kan van betekenis zijn voor de toekomst van de Verenigde Staten volgens de voormalige kandidaat voor gouverneur van Nevada en televisieverslaggever Mike Moody.

Als jonge man was Moody een persoonlijke vriend van Romney en een lid van de prestigieuze Cougar Club aan de Brigham Young University waar "Mitt" zulk een profetische achting heeft. In zijn memoires, "Mitt - zet onze mensen vrij", beschrijft hij hoe de "Witte Paard Profetie" hem persoonlijk motiveerde "om een carrière in de overheid en politiek te zoeken", omdat hij geloofde dat hij en andere Mormonen goddelijk geroepen waren om het mormoonse "koninkrijk" uit te breiden door Romney te helpen - van wie hij zegt te staan onder een heilige bloed-eed aan de Mormoonse kerk met het doel om daadwerkelijk de Amerikaanse grondwet te vervangen - om een wereldregering te bevorderen onder Mormoonse paternalistische priesterschappen en het "politieke Koninkrijk van God en de versie van Joseph Smith van het Duizendjarige Koninkrijk op aarde." [xvi]

"We hebben geleerd dat Amerika het Beloofde Land is," vertelde Moody me aan de telefoon, en voegde eraan toe dat "de Mormonen geloven dat zij het uitverkoren volk zijn en dat de tijd is gekomen voor een Mormoonse leider om de tweede komst van Christus in te luiden en het politieke Koninkrijk van God in Washington, DC." [xvii]

Na ons gesprek mailde Moody mij een exemplaar van zijn boek, Mitt, Set Our People Free!, en ik vond het een intrigerend en zeldzaam inzicht geven in de mormoonse theologie en filosofie. Ik was al bekend met hun overtuiging over het pre-sterfelijk bestaan, waar zij als "geestelijke kinderen" al bestonden in de hemel en door God werden gezonden naar de aarde om door middel van beproeving in een lichaam van vlees te worden geperfectioneerd, zoals de Vader. Dat wil zeggen, na hun tijd op deze planeet, kunnen de Mormonen als god worden en regeren over hun eigen werelden waar ze - net als de God van de Bijbel - kunnen worden gediend en aanbeden in de eeuwigheid door mindere mensen (u en ik) die niet een dergelijke goddelijkheid kunnen bereiken. Wat ik me niet had gerealiseerd, was echter de mate waarin sommige Mormonen - waaronder die gewijd zijn aan Mitt Romney - hun plaats zagen in het godheid-gebouw met een schema dat zich moet ontvouwen binnen de Amerikaanse politiek. Vroeg in zijn werk weerspiegelt Moody deze geloofsbelijdenis in de herpublicatie van zijn persoonlijke correspondentie tussen hem en de presidentiële hoop van 2016. In zijn open brief aan Romney zegt de voormalige Mormon:

Op mijn achttiende ratelde mijn patriarchale zegen door mijn hoofd als een kroning en een oproep voor wapens. Patriarch J. Harold Brinley legde zijn handen op mijn hoofd in 1963 en vertelde me dat ik een dappere, echte zoon was in het voorbestaan van de belangrijke aardse verantwoordelijkheden. Hij zei dat als ik mijn stem verhief in de verdediging van de waarheid [mormonisme], de Heer me zou vergroten en versterken in de ogen van mijn medemensen. De instructies in mijn zegen, naar ik geloofde, kwamen rechtstreeks van Jezus, en motiveerden mij om een carrière in de overheid en politiek te zoeken... Mijn voorbeschikt lot had mij geroepen, en de woorden van mijn zegen zwol op in mijn borst. Ik deed mijn plicht voor de Mormoonse Goden en ging voor het gouverneurschap om ons koninkrijk uit te breiden en u te helpen [Romney] de wereld te leiden in het Millennium. " [xviii]

Wordt vervolg...

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 12

Bron: ZENITH 2016 -- PART ELEVEN (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)

printen??? spaar papier en inkt.