(homepagina)

TAZRIA

TAZRIA- ZIJ DRAAGT ZAAD

Geschreven door Julie Parker. Gepubliceerd op Sheepfold Gleanings.

Leviticus 12:1-13:59
2 Koningen 4:42-5:19
Mattheüs 8:1-4
Marcus 1:40-45; 5:1-43

Overzicht: Met de leer van de offers en het priesterschap in de hoofdstukken 1 tot en met 10 van Leviticus, begon Jahweh de leer van rein en onrein, heilig en onheilig te geven door de voedselwetten in Leviticus 11. Als de tempel van Jahweh in ons is, zijn wij verantwoordelijk om het rein te houden. Wij moeten rein voedsel eten, het onreine verafschuwen en geen vet of bloed eten. Onreinheid zal ons lichaam vervuilen en mede daardoor de woonplaats van Jahweh vervuilen. Het is geen probleem over redding, maar een hart-probleem. Zijn principes hebben dan onze voorkeur. Wat we in ons lichaam doen weerspiegelt en beïnvloedt onze manier van denken. Onreinheid komt van binnenuit. Als onze harten onrein zijn, is het nodig om de dingen recht te maken voor Jahweh en veel zaad te dragen, anders zal de toestand van onze geestelijke wandel en de relatie met God ongewijzigd blijven en gaan stagneren. De zonde van oneer scheidt ons van Jahweh. Als we doorgaan met Hem ongehoorzaam te zijn, dan lopen we vast in misleiding en eigengerechtigheid, en het zal de vrucht van onze keuze meebrengen, dat is onreinheid.

Het eten van rein voedsel zonder vet of bloed, zegent ons fysiek. Op dezelfde manier is Jahweh's onderricht over wat voordeel of schade veroorzaakt aan ons lichaam, niet alleen voor onze fysieke gezondheid, maar ook voor onze spiritualiteit, als een weerspiegeling van ons hart.

Jeruzalem's val uitgelegd

Ezechiël 33:23-26 "Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land van Israël zeggen: Abraham was alleen en kreeg het land in erfelijk bezit, maar wij zijn met velen. Het land is ons als erfelijk bezit gegeven. Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: U eet vlees met het bloed er nog in, slaat uw ogen op naar uw stinkgoden en u vergiet bloed. Wilt u dan het land weer in bezit nemen? U steunt op uw zwaard, u doet een gruweldaad en ieder verontreinigt de vrouw van zijn naaste. Wilt u dan het land in bezit nemen?"

De geschiedenis van de kinderen van Israël is een les voor ons vandaag. We moeten niet de fouten die onze voorouders maakten herhalen. Hun levens zijn profetische voorbeelden die ons leren hoe te wandelen in de verlossing door gehoorzaamheid, tegenover in opstand zijn tegenover Jahweh en Zijn beloofde gave van een overvloedige levenstijl. Het begint al in onze harten, aangezien dit de wandel van geloof en heiligheid is.

Als er verontreinigingen in ons zijn, wil Jahweh getrouw zijn om in onze harten en gedachten bloot leggen wat de oorzaken zijn. Besmetting kan door onze ogen binnenkomen, door waar we naar kijken, door onze gedachten en spraak, of door relaties en wat ons aantrok. De Heilige Plaats in de tabernakel is symbolisch in onze geest, terwijl het Heilige der Heiligen ons hart symboliseert. En een mens denkt in beide plaatsen. Jahweh toonde ons hoe we Hem moeten naderen, rein van hart en geest, in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Zoals we een heilig vat zijn naar het beeld van Jahweh en vergeleken worden met een bruid/priester in Zijn Koninkrijk, zijn we ook verantwoordelijk voor het behouden van een gezond huis en woonplaats voor de Geest van Jahweh/Ruach Ha Kodesh. We worden gezien als rechtvaardig voor het aangezicht van de Vader; toch zaaien/doen we soms de onrechtvaardige dingen die een oogst van besmetting voortbrengen. We leren om te wandelen in de verlossing die Hij ons heeft gegeven door middel van voortuitgaande openbaring. Leren wandlen in de verlossende levensstijl zal onze harten en geesten vrij maken van verontreiniging. Deze studie in Tazria kijkt naar de spirituele kant van wat besmetting en beschimmeling in ons lichaam brengt.

Reiniging na de bevalling - Leviticus 12

De geboorte van een kind is heel spannend. In Zijn Woord geeft ahweh moeder en kind een bijzondere afzondering na de geboorte met als doel genezing en binding. Als de vrouw een mannelijk kind krijgt is ze in afzondering of niddah gedurende zeven dagen plus drieëndertig dagen voor haar reiniging, gedurende een totaal van veertig dagen. Gedurende de tijd van haar zuivering, mag ze geen huwelijkse relaties aangaan. Het mannelijke kind wordt besneden op de achtste dag. Medisch gezien is de achtste dag bewezen het minst pijnlijk te zijn en met de minste bloedverlies voor het kind. De moeder voltooit haar reiniging aan het einde van de veertig dagen met de presentatie van een beweegoffer/olah en zondoffer/chatas voor Jahweh als een teken dat haar niddah eindigt, en de verandering van de status terug naar echtelijke relaties. Voor de geboorte van een vrouwelijk kind is de lengte van de dagen van afzondering dubbel, veertien dagen voor haar reiniging en zesenzestig voor haar afzondering, een totaal van tachtig dagen. In het Nieuwe Testament/Brit Chadashah zijn we getuige van Maria die aan de regels van de afzondering gehoorzaamt (de zogenaamde reiniging) na de geboorte van Jezus/Yeshua.

Lukas 2:22-24 "En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen - zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven." (Leviticus 12).

Deze niddah-tijd is niet alleen voor de genezing van het lichaam na het geboorteproces, maar maakt ook mogelijk dat de vrouw van haar baby kan genieten en geen verantwoordelijkheden heeft, zoals gaan naar de gemeente, werken, of die andere invloeden van buitenaf, die haar focus onderbreken om te letten op hun baby en prive-leven. God stelde de veertig- of tachtig-daagse afzonderingsperiodes in om volledige gezondheid te brengen aan zowel de moeder als het kind. Door dit gebod te gehoorzamen, inclusief geen echtelijke relaties tijdens deze tijd van genezing, zegt de Schrift, zal je baarmoeder gezegend zijn, en je bezittingen en je land.

Deuteronomium 28:9-11 "De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt en in Zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn. En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven."

Voorschriften over besmettelijke huidziektes - Leviticus 13:34-36

Waar komt ziekte vandaan? Lichaam, ziel en geest zijn allemaal met elkaar verbonden, zoals het volgende gedeelte in 3 Johannes dit bevestigt.

3 Johannes 1:2 "Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat."

Onze gedachten en emoties combineren met onze wil om onze ziel te vormen. Die moeten allemaal handelen als één/echad in eenheid. Onze overtuigingen vormen de hoeksteen van de manier waarop we dingen zien, en hebben invloed hoe we informatie opslaan. Wat we weten is gebaseerd op hoe wij de gegevens interpreteren vanuit onze zintuigen. Het is belangrijk om te onthouden als we relaties hebben met onze medemens die we het soms verkeerd kunnen bekijken, of dat de ander eenvoudigweg de dingen anders ziet. Gezonde relaties vereisen flexibiliteit om dingen te zien vanuit vele verschillende perspectieven, ongeacht onze positie of persoonlijke overtuiging. Dat is de reden waarom Jahweh ons Zijn Woord gaf, de meetlijn voor alle waarheid in ons leven.

Vrije wil is de basis voor elke actie gebaseerd op gedachten, emoties en overtuigingen die we hebben, of het nu goed of slecht is. Gevoelens zijn de zintuiglijke gegevens. Wanneer we de termen "Ik zag", "Ik hoorde", en "Ik voelde" gebruiken, uiten ze de emoties, die het gevolg zijn van wat we geloven over die zintuigelijke informatie. Het is absoluut noodzakelijk dat we niet toestaan dat onze verbeelding omgaat met dingen die niet waar zijn, door te speculeren. Bijvoorbeeld, wat wij interpreteren als iemand die boos lijkt te zijn, kan in plaats daarvan een persoon zijn die verdrietig is, of gewoon zijn of haar ogen wil beschermen tegen de felle zon. Het belangrijkste onderscheid tussen gevoelens en emoties is, dat emoties, in tegenstelling tot redenering, de subjectieve reacties zijn, waarbij psychische en lichamelijke veranderingen de brandstof zijn voor gevoelens (de capaciteit voor zowel emotie en gevoeligheid) met een geloofssysteem. Als dat geloofssysteem is geprogrammeerd met negatieve informatie, zal het lichaam negatief functioneren, in plaats van positief te antwoorden, wat de hele dag en levensstijl zal beïnvloeden. Dit gedrag is tegengesteld aan het Koninkrijk van Jahweh.

Emoties starten vanaf de baarmoeder. In de 24e week kan een baby horen, en beginnen om geluiden te onderscheiden. DNA is stille intelligentie en RNA (ribonucleïnezuur) verzorgt de overdracht van die gegevens. Elke gedachte, impuls, emotie en overtuiging heeft effecten op zowel de RNA-transmissie als de DNA-programmering. Bijvoorbeeld, als een persoon afwijzing verwacht of bitter is, zal dat invloed hebben op zijn vermogen hoe te zien, te horen of te voelen.

Drie onrechtvaardige emotionele wortels die van invloed kunnen zijn, zijn de geesten van angst, woede en verdriet. Deze zijn in staat om ons te beïnvloeden als gevolg van de ongerechtigheden van onze voorouders, of als we in overeenstemming zijn met de heerser van het koninkrijk van de duisternis, door middel van onschuldige of opzettelijk zonden (overtredingen). De Schrift zegt dat onze strijd niet tegen mensen (vlees) is, maar tegen de overheden en de machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld en de spirituele krachten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:10-12). Er is een verband tussen onze geestelijke mens en onze ziel (ons verstand, wil, geheugen en emoties), en als zodanig kunnen wij ten prooi vallen aan het eens worden met wat de tegenstander ons wil laten denken. Ziekte kan een uitstroom zijn van deze onreine invloeden.

De Schrift zegt dat de zonden van de vaderen overstromen naar de derde en vierde generatie (Exodus 20:5). Deze oude natuur (acties, gedachten en gedragingen) bewegen van de ene generatie naar een opvolgende derde en vierde generatie. Met andere woorden, ongerechtigheden zijn generatiezonden die wij delen. Het leven is in het bloed. Wij zijn het resultaat van het bloed van onze ouders die zijn samengekomen, we zijn vlees van hun vlees. Ongerechtigheden kunnen zich laten zien als aanleg voor liefdeloze persoonlijkheidskenmerken zoals eerder vermeld, die van angst, woede en verdriet. Het is alsof hun 'stem' roept door het geheugen van het bloed heen en, als we luisteren, worden we spiritueel en psychologisch een met hen, erven dezelfde verkeerde mentaliteit en keuzes die onze voorouders hadden.

Deuteronomium 28 registreert de zegeningen die stromen als we Jahweh's wegen volgen, samen met de vloeken die tegen ons komen als we dat niet doen. Citaat uit Pastor Henry Wright's boek "A More Excellent Way":

"Ziekten in ons leven kan een gevolg zijn van een afscheiding van Hem [God] en Zijn Woord in specifieke gebieden van ons leven. God zou dubbele gedachten moeten hebben, om het kwaad te vergoelijken en om ons te zegenen in onze zonden."

Dus Jahweh is even trouw aan de vloeken, want Hij is ook trouw aan de zegeningen. Ongerechtigheden die stromen naar de derde en vierde generatie worden vermeld in de vorm van vloeken. Deuteronomium 28 leert ons dat deze ziekten kunnen komen als gevolg van een onschuldig overtreden van Zijn wegen door onbegrip, door niet Zijn voedselwetten te gehoorzamen, of, in het algemeen, door te weigeren om Zijn leer te gehoorzamen. Ziekten zoals mentale en/of emotionele instorting, onvruchtbaarheid of problemen met de voortplanting, ontwrichting van het huwelijk en vervreemding van het gezin, aanhoudende financiële slechte conditie, ongevallen-geneigdheid, een geschiedenis van suïcide, onnatuurlijke of vroegtijdige sterfgevallen in families, ze komen allemaal vanwege overtreding tegen Jahweh's onderwijs en instructie.

Elke gedachten die we hebben die niet overeenkomt met hoe Jahweh denkt, en wat Hij zou zeggen, is een vorm van waanzin. Als we toestaan dat angsten, fobieën, afgunst, jaloezie, enzovoort, zich manifesteren in ons leven - is dat "waan-zin." We zijn gaan vergroeien met de dingen die niet zijn volgens het Koninkrijk van Jahweh, maar die zich herhalen in de tijd, en onderdeel worden van onze fysiologie. Dus hebben we de neiging om te zeggen: "Dat is gewoon de manier waarop ik nu ben."

De belangrijkste blokkade tot genezing is het niet kunnen vergeven; dat veroorzaakt bitterheid of aanleiding tot oordelen in ons. Onze bitterheid is tegen Jahweh, of onze naaste, en zelfs onszelf. Schuld, schaamte en zelfmedelijden zijn allemaal uitlopers hiervan, welke fungeren als een lijm om een persoon te binden aan zijn verleden. Onvergevingsgezindheid ontkent de dood van Yeshua, en ontkent effectief het feit dat Jahweh vergaf, en alle dingen nieuw maakte. Bitterheid is de oorzaak van vele ziekten, wat kan leiden tot een vroegtijdige dood als we het zo laten.

Mogelijke symptomen die verband houden met een bittere geest zijn: plagen, verwoestende ziekte, brandende koorts, ontstekingen, ongeneeslijke zweren, tumoren, etterende zweren, ongeneeslijke jeuk, blindheid, angst, langdurige plagen zoals diabetes en aanhoudende ziekten, zoals kanker of hart- en vaatziekten (Deuteronomium 28 :21-61).

Nehemia 8:11 "Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht."

1 Johannes 1:9 "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

Het denken - Het Strijdperk!

Wanneer redding ons deel is geworden, wordt ons geleerd om te vergeven, omdat: "iedereen die beweert in het licht te zijn, maar zijn broeder haat, is nog steeds in de duisternis" (1 Johannes 2:9). Satan's missie aan de andere kant is om de gelovige blind te houden en in het donker (of dodenrijk) te laten verkeren in de onvergevingsgezindheid, die onze verlossing blokkeert. In Yeshua hebben we de waarheid, en de waarheid zal ons vrij maken - als we ervoor kiezen om daarin te wandelen. Wij zijn niet meer onder de wet van zonde en dood, maar binnen de wet van de vrijheid, die het leven brengt. Onze taak is om ons gedachtenleven te onderscheiden en alle ijdele verbeeldingen die uit onszelf zijn te verwerpen.

2 Korintiërs 10:5 "Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus."

Net als de apostel Paulus zijn die beide wetten aan het werk in ons: de wet van het leven, en de wet van de zonde en de dood. Er is steeds voor ons een keuze (wanneer wij worden geconfronteerd met situaties): om te gehoorzamen aan Jahweh en te wandelen in wat leven geeft; of ongehoorzaam zijn en gehoorzamen aan het rijk dat de dood brengt (Romeinen 7). Als we beginnen met nadenken over de wet van het leven, traint de Geest van God ons om onszelf en onze medemens te vergeven. In tegenstelling daarmee is de geest van onvergeeflijkheid een vijand, die ons wil aanvallen en verdeeldheid zaaien onder het lichaam van de Messias. Met beide wetten, die strijden in ons, hebben wij het dagelijks nodig om ons denken te vernieuwen en voor Jahweh's Koninkrijk te kiezen, en niet voor de wet van de zonde. We zijn nu in staat om te onderscheiden dat niet-vergeven het kwaad is, en vergeving goddelijk. Dit is volwassenheid. Volwassenheid onderscheidt en stelt ons in staat om de manier van leven te kiezen, niet de dood, zegen en niet vloek. Kies het leven! (Deuteronomium 30:19).

De oorlog in het denken

In Romeinen 7:16-18, 22-23,25; 8:1-2 leerde Paulus:

"En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet [Tora-lering van God] bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbreng, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij : als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, [Thora, de wet van het leven] die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde [en dood - nomos], die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus/Yeshua Ha Mashiach onze Heiland! Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven [Tora/het rijk van het leven] in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood [nomos/het rijk van de dood]."

Hebreeën 5:14 "Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad."

We hebben het vermogen in ons hart om te vergeven, dit is onze nieuwe natuur die ons is gegeven, die onreine gedachten wegneemt. Door de kracht van de Geest van Yeshua kunnen we onszelf trainen om te herkennen en ons te bekeren van verkeerde handelingen en spreken. Dit is hoe we de cyclus van onvergeeflijkheid en bolwerken moeten verbreken in ons leven, en beginnen te wandelen in Zijn Koninkrijk (de Boom van het Leven), het zich verplaatsen van het ene rijk (het gemeenschappelijke - de wereld van de vijand) naar een ander rijk (heiligheid - Yeshua's Koninklijk hof).

Als we in de vrijheid zijn gesteld door de dood en opstanding van Yeshua, waarom is er dan zo veel zwakheid, psychiatrische stoornis en biologische ziekte onder de gelovigen, net als in de wereld? Leven we in de misleiding, en proberen we te doen alsof we een nieuwe schepping zijn, terwijl we in werkelijkheid kijken en voelen als het oude leven, alsof er geen beloften zijn van een hernieuwd leven voor ons? Wij zijn het lichaam van Yeshua. Is Yeshua dan ziek, waanzinnig of bitter? Nee! Moet de Gemeente van Yeshua opnieuw worden bekeerd? Nee! Veeleer maakt de genade van Jahweh het voor ons mogelijk om te herkennen wat goed is ten opzichte van wat kwaad is, zodat we kunnen kiezen om te wandelen in Zijn rechte wegen in heiligheid voor Hem, en gezegend worden.

Ziekte - Een product van ons denken?

Waarom wil de satan ons bloed? Het leven van het lichaam zit in het bloed. Als de vijand controle over ons DNA kan krijgen in onze bloedsomloop door generationele zonde (ongerechtigheden) of persoonlijke zonde (overtredingen), wordt ons lichaam toegankelijk voor zijn plannen.

Hebreeën 4:12-13 "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen."

We weten dat onze ziel en geest moeten samenwerken, maar als we herhaaldelijk de geesten van angst voor morgen toelaten, en verbeeldingen creëren van wat er mis kan gaan, en dat in de toekomst projecteren, zullen we uiteindelijk één worden met die angst. Een ziekte zoals hoge bloeddruk kan een symptoom van angst zijn. Het Woord van Jahweh zegt dat Hij ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Yeshua, het levende woord van Jahweh, is Geest, en Hij is het leven. De Geest van Jahweh is bij ons om te getuigen van de waarheid, want Hij verlangt om ons in alle waarheid te leiden. Op het geestelijke niveau is wat de geest van angst ons heeft geleerd, is om bang te zijn voor morgen. De Heilige Geest brengt deze negatieve spirituele dynamiek in onze gedachten onder het gezag van het Woord van Jahweh. De Schrift zegt: "Want er staat geschreven", en het zijn niet alleen maar woorden voor ons, ze zijn alsof Jahweh zelf tegen ons zegt: "Dit is wat Ik heb gezegd. Luister naar mijn woorden. Luister niet langer naar de stem van de vijand." Hoe belangrijk is het daarom voor ons om het Woord van God te lezen en op te bergen in ons hart. De Heilige Geest handelt op wat Jahweh heeft gezegd, niet op wat onze vijanden zeggen. Hij zal nooit instemmen met de gedachten van de vijand. Wij kunnen instemmen met gedachten van de vijand, maar God zegt: Hoor alleen Mijn Woord.

Johannes 10:5 "Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen."

Door het bad van het water van het Woord is onze geest vernieuwd, zodat de wet van Jahweh (het rijk dat het leven brengt) prominent aanwezig is. Als onze ziel in overeenstemming komt met Jahweh's Woord, worden we één met Hem. Het is dan dat het Woord van Jahweh zich in ons verzet tegen de wet van de zonde en de dood. De twee wetten staan beide in de Tora, waar we zegen krijgen met de wet van het leven voor de gehoorzaamheid aan Zijn Woord, en de vloek en de wet van zonde en dood voor ongehoorzaamheid. De Heilige Geest beweegt zich binnen het Woord en ademt leven en kracht door Gods onderricht en instructie - de Tora - die is geschreven in onze harten, waardoor we voor de wet van het leven kiezen. Bijgevolg verliest de wet van de zonde en de dood zijn macht over ons.

Het Woord van Jahweh is in staat om ons af te zonderen van elke beïnvloeding, gedachte of geest, die in tegenstelling staat tot Jahweh's waarheid, zodat we door Zijn macht en gezag tegen elke negatieve invloed die binnen ons strijdt kunnen zeggen: "Nee! Ik wil niet buigen voor dat wat mij scheidt van Jahweh." En: "Ik ben wat Jahweh zegt dat ik ben in Zijn Woord!" Dat is wat de Thora kan doen in ons! Het Woord van Jahweh is opgeleefd in ons als we Zijn Waarheid lezen en dat vermengen met ons geloof in Zijn trouw. Omdat we geloven in wat Hij zegt, en dat Hij ertoe in staat is. Op deze manier wordt de menselijke geest gelijkvormig aan Hem, en wordt geheiligd. Het proces - dat gescheiden is van redding - wordt onze verlossing genoemd en leidt tot een geheiligd, heilig leven in Yeshua.

Psalm 18:3 "Jahweh is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,

mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting."

Psalm 27:1 Een psalm van David. "Jahweh is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop."

Onszelf reinigen

2 Korintiërs 7:1 "Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God." (2 Timotheüs 2:20-21).

Welke geestelijke onreinheid en verontreiniging kan de bovenstaande passage bedoelen die het uitspreekt tot gelovigen? In geval van angst, stress en zorgen; de ziekte van hoge bloeddruk is bijvoorbeeld een gevolg van angst, stress en zorg. Om bang voor de toekomst te zijn, of om wat er morgen mis zou kunnen gaan, is de zonde van oneer tegen God, anderen en onszelf. Als wij ons bekeren en ervoor kiezen om terug te keren en te wandelen in overeenstemming met het Woord van Jahweh, begint Hij de onreine zondige (dodenrijk) natuur in ons te scheiden van Zijn natuur (het rijk van het leven). Dan is ons denken in staat zich te vernieuwen en deel te nemen aan Jahweh door te vertrouwen op Zijn trouw als onze Heiland en Voorziener, zoals beloofd door Zijn Woord. Welke problemen en uitdagingen we vandaag ook hebben, het zijn prachtige stappen en lessen voor succes in de toekomst. Daarom noemt Hij ons overwinnaars. Onze veranderde houding transformeert ons door Zijn regels, die ons in de perfecte toestand brengt, die Jahweh voor ons leven heeft. Zijn volmaakte wil is om ons te zegenen, ons te verlossen en ons te heiligen zodat we niet als langer als vluchtelingen zijn, maar volwaardige burgers en ambassadeurs in Zijn Koninkrijk.

Deuteronomium 33:29 "Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!"

Romeinen 5:1-5 "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is."

En nogmaals citeren we Hebreeën 4:12-13:

"Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen."

Wat is er verborgen, waar Hebreeën 4 naar verwijst? Wat is het onbekende wat alleen Jahweh ziet, en wat wij zouden moeten zien? En overeenkomstig hiermee, wat is de oorzaak van het doorbreken van het immuunsysteem? Het kan zijn wat er achter veel van onze ziekten zit. De andere kant van de gezondheids- en voedingszorg van de tempel is de spirituele kant (Leviticus 11). Wij zijn een tempel van de levende God, hoe moeten we zijn tempel onderhouden? Als gezondheid slechts een voedingsprobleem was, zouden we Jahweh niet nodig hebben - onze god zou zijn wat we in onze buik stoppen. Als we kijken naar ziekte in Deuteronomium 28:15, ontdekken we dat de wortel van de ziekte de zonde is, zonder dat er melding wordt gemaakt van voeding.

Leviticus 4:31 "Verder moet hij al het vet ervan verwijderen, net zoals het vet van het dankoffer verwijderd wordt. En de priester moet het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur voor de HEERE. Zo zal de priester verzoening voor hem doen, en het zal hem vergeven worden."

Vet is verborgen in ons. Vet is een verwijzing naar trots in de Schrift. Trots verbergt angst. De wortel van angst is het niet-vergeven. Trots scheidt ons van Jahweh. Hij gebiedt ons om het vet (trots) niet te behouden, maar om het weg te snijden, het op het altaar te leggen en Jahweh toe te laten het volledig te laten verbranden. Als we het vet verwijderen, leggen we onze organen bloot, zodat Hij volledige toegang kan hebben, als een arts, om ons te reinigen van alles wat binnen in ons strijd voert tegen Hem.

De medische wereld zegt dat angst een zeer schadelijk hormoon vrijmaakt in ons systeem, genaamd cortisol, dat verwoestingen veroorzaakt aan het immuunsysteem, de schildklier, de bloedsuikerspiegel, de botdichtheid en spierweefsel. Andere gezondheidsproblemen zoals bloeddruk, hartaanvallen en beroertes kunnen ook daarmee te maken hebben. Cortisol zal doorgaan in ons systeem te worden ingebracht in combinatie met onopgeloste angst, zorg en stress die we kunnen hebben. Als dit waar is, moeten we kijken welk soort angst de verwoesting aan ons immuunsysteem zou kunnen veroorzaken.

De oorzaken van een gebroken geest

Spreuken 17:22 "Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren."

1 Johannes 4:18 " Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

Jesaja 35:3-6 "Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis."

Over liefde

Vijfentachtig procent van de mensen in Amerika kan zich niet herinneren of hun vader tegen hen als kinderen zei: "Ik houd van je." Velen van hen hebben negatieve herinneringen en littekens van emotioneel, verbaal, fysiek en zelfs seksueel misbruik. Dit alles en meer kan leiden tot iemand met een met gedreven karakter type, iemand die geobsedeerd is door prestaties, perfectie, wetticisme en controle, teneinde liefde te verkrijgen en te worden geaccepteerd. Dit kan angst, zorg en stress produceren. De Bijbel erkent deze waarheid door ons te vertellen: "Er is geen angst in de liefde." Dus wat komt er om de leegte te vullen voor hen die niet op de juiste geliefd werden; en naar degenen die geen demonstratie van genegenheid, woorden van liefde en bevestiging hebben gehad in hun jeugd? Angst is het trieste antwoord. En hoe komen we ervan af? Volmaakte liefde, welke voortkomt uit gehoorzaamheid aan Yeshua's regels als we dichter tot Jahweh naderen, drijft die vrees uit.

Wat is kwelling?

Kwelling wordt ook wel verdrukking genoemd in de Schrift. Als we worstelen met kwelling en geen vrede hebben in bepaalde gebieden van ons leven, dan is Jahweh daar niet de Heer. Dit kan het gevolg zijn van onopgeloste problemen, veroorzaakt door relationele storingen in het gezin, huwelijk, vrienden, gemeenten, werkplekken, of financiële problemen, enzovoort, wat de vrees, angst en stress in stand houdt. Kwelling geeft een spirituele, mentale en lichamelijke onevenwichtigheid. Negentig procent van alle pijnaandoeningen zijn spiritueel geworteld in wat de medische wereld psychogene pijn noemt, veroorzaakt door een negatief beeld van zichzelf, samen met angst en bezorgdheid. Alles wat de vijand nodig heeft is één klier, de hypothalamus, om mensen in ziekte [dis-ease, ongemak] te drijven, welke wel meer dan 100 ziekten kan produceren, oftewel dat wordt geactiveerd door een onbalans in de chemie van het lichaam of neurologie, allemaal gebaseerd op hoe mensen denken.

Hij die vreest, is niet volmaakt in de liefde, en is niet in staat om liefde te geven of te ontvangen zonder angst. Dit kan de basis zijn die het immuunsysteem teniet doet. Als je niet het gevoel hebt geliefd te zijn, aanvaard, of gekoesterd, en niemand die het stimuleert, je complimenteert of je vertelt dat ze van je houden, dan kan dit leiden tot een spirituele grond van afwijzing, wat leidt tot intimidatie, slechte eigenwaarde, wederzijdse afhankelijkheid en de lijst gaat maar verder. Dit kan alles een deel worden van uw spiritualiteit en fysiologie, als afwijzing de wortel is. In het Woord van Yeshua zijn en het toe te passen op ons leven van elke dag, wast ons en vernieuwt een juiste geest in ons.

1 Johannes 4:18 "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

2 Timotheüs 1:7 "Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid."

Psalm 51:12 "Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest."

Onze gedachten

Onze gedachten spelen een grote rol in het welzijn van ons wezen, met inbegrip van onze klieren, organen en systemen. Zegen en vloek; het hangt allemaal af van wat we toestaan om onze gedachten te beïnvloeden, want vanuit onze mond stromen de berichten, welke uit drie bronnen komen: Jahweh, ons vlees of de vijand. Jahweh kent de gedachten die we proberen te verbergen. Ze beïnvloeden niet alleen ons, maar ook anderen net zo goed. De wetenschap heeft vastgesteld dat de gedachten van ons hart een onzichtbaar veld kan projecteren tot op een afstand van 3 meter rondom. U kunt de lucht rond een boos persoon bijna snijden, maar in het gezelschap van een vreugdevol persoon of feest ben je in een gelukkige omgeving.

De huidziekten in Leviticus zijn niet alleen de lichamelijke huidziekten, maar ook andere fysieke manifestaties die voortvloeien uit geestelijke aandoeningen van het hart. Jahweh laat het ons in Zijn wijsheid weten als we oversteken vanuit het rijk van het leven en we contact maken met het dodenrijk. Hij is ons voortdurend aan het onderwijzen in onderscheidingsvermogen. Dit is geen probleem voor uw redding, maar een besmettingsprobleem. Laster en roddel brengen bezoedeling, wat leidt tot aandoeningen die niet alleen onszelf vervuilen, maar zich ook verspreiden naar andere mensen, als het niet wordt geïsoleerd en genezen.

Jahweh's Woord zegt dat de besmetting uitbreekt in drie gebieden: kleding, huizen en organen. Roddel en laster staat in verband met rituele onreinheid door destructief spreken over mensen naar anderen. Dit is optreden als spreker voor satan en zal onze ziel vergiftigen. Het Woord zegt dat dit niet recht is, en het zal leiden tot de dood, geestelijk en lichamelijk. Door het bestuderen van rituele reinheid door onderwijs en instructie van Jahweh, leren we hoe we heilige, geheiligde levens kunnen leven, vrij van het rijk dat dood en vernieling veroorzaakt in ons leven en in dat van anderen.

Spreuken 13:2 "Van de vrucht van zijn mond zal iemand het goede eten, maar het verlangen van de trouwelozen is geweld."

Hoe kunnen we het omkeren?

Hoe kunnen we ons reinigen van de verontreiniging (de zonde van oneer) uit ons leven of de verbreiding ervan voorkomen?

2 Timotheüs 2:20-21 "Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt."

Wanneer wij geborgen zijn in de Messias Yeshua en Hij heeft de overwinning over ons leven, en wandelen in Zijn gerechtigheid (rechte wegen), zal dat zorgen dat we terugkeren.

Psalm 19:7 " De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid."

Exodus 20:6 Toen zeide de HEERE: "... maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen."

Zonde is het doel missen - Zijn wegen verwaarlozen en vervuild raken. Het toepassen van Zijn regels zal ons reinigen en ons in het rijk van het leven houden en op de Heilige Weg (Jesaja 35:8). Zijn onderwijs en instructie is het Leven. Buiten Zijn onderwijs en instructie is er besmetting en dood.

Om te worden hersteld moeten we de ongerechtigheden van onze voorvaderen en onze eigen deelname aan de zonde erkennen en berouw hebben. Dan baden we (mikwe), en keren terug naar Zijn rechtvaardige wegen.

Dit is de reden waarom zo veel van het Nieuwe Testament/Brit Chadasha is geschreven over hoe we denken en wat onze houding zou moeten zijn. Degenen die in Yeshua zijn, zijn voorbestemd om priester te worden; zij hoeven niet de oude natuur te onderhouden, van onreine gedachten en gedragingen uit het verleden. We moeten dat allemaal achter ons laten en door vergeving en bekering overwinnen en vooruit gaan, en Yeshua's vrede heerschappij geven in ons hart.

Filippenzen 4:4-9 " Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus/Yeshua Ha Mashiach.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn."

Ontstekingen - Leviticus 13:6-9

Wanneer de Bijbel spreekt over ontstekingen, is het ook een verwijzing naar de ijdele verbeeldingen, geestelijke spellen, laster en roddel. Ze vervuilen ons en maken ons onrein als ze zich verspreiden en ontvlammen bij anderen, zoals een bosbrand die slechts met een vonk begint, maar zich zo gemakkelijk verspreidt en alles verbruikt wat op zijn pad komt. Laster (genaamd 'lashon hara' in het Hebreeuws, wat betekent kwade tong) en roddel beschadigt de mensen. Als de brand niet tegengehouden wordt, zal hij zich blijven uitbreiden totdat het hele huis of gemeenschap is besmet. Thora beschrijft dit als tzarat (Strong's # H6879), wat in het Hebreeuws betekent de zichtbare manifestatie van de besmettelijke onzuiverheid, wat de HEERE niet zal tolereren in Zijn Huis. Laster, bloedvergieten, valse eden en immoraliteit zijn leugens van de vijand, wat een hele gemeenschap kan vernietigen. Ze zijn niet van het Koninkrijk van Jahweh.

Exodus 4:6-8 "De HEERE zei verder tegen hem: Steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn, en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Hij zei: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem, en toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven."

Jahweh leerde Mozes het verschil tussen rein en onrein. Dat was wat uit het hart kwam, dat maakt een mens onrein. Jahweh gaf aan Mozes en de Israëlieten deze beelden als tekenen en wonderen om de spirituele manifestatie van hun onreine harten te tonen. Jahweh riep zijn volk om terug te keren naar Hem, de Enige die hen kon genezen.

Een ander teken hiervan was met Mirjam, de zuster van Mozes. Numeri 12:1-15 geeft een verslag van wat er gebeurde toen Mozes's zuster Mirjam en zijn broer Aäron tégen Mozes spraken, omdat hij een zwarte Ethiopische vrouw had getrouwd. Het oordeel van Jahweh viel op Mirjam in de vorm van een huidaandoening, genaamd tzarat, die haar wit maakte als sneeuw. Deze uiterlijke openbaring van haar hart was voor iedereen te zien. In haar onreinheid werd ze buiten het kamp geleid, waar ze bleef totdat haar zeven dagen van onreinheid werden afgerond. Zelfs als ze zich bekeerde in het begin, mocht ze niet terugkeren naar het kamp, totdat de volle zeven dagen buiten het kamp volledig waren volbracht, vanwege de consequentie van haar zonde. Ook gingen de kinderen Israels niet verder, totdat Mirjam terug in het kamp was gebracht.

Mirjam's zonde was lasjon hara, roddel en laster. Met roddel en laster maken we onszelf onzuiver en zeven dagen lang onrein, "buiten de legerplaats". Gedurende deze tijd missen we de zegeningen en het potentiële omgaan met Jahweh tot onze tijd is voorbij. Dit moet ons eens goed laten nadenken over wat onze aanpak is in onze gedachten, en hoe onze spraak zal zijn ten opzichte van anderen en onszelf in de toekomst.

Brandwonden - Leviticus 13:9-25

Brandwonden veroorzaken ontstoken vlees. Woede veroorzaakt dat het gezicht rood wordt, roodachtig wit of wit van woede. Dit is een huid tzarat aandoening. Wat maakt dat iemand zo ontstoken kan zijn in woede en boosheid?

Jakobus 1:14,15 en 19-22 "Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood... Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid, en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Doe wat het zegt."

Reinigen van onze wegen

De rituele toepassing van Jahweh's principes

De behandeling van tzarat was een verwijderen en isoleren van de verontreiniging. Degene die roddel verspreidt, lasterlijke gedachten en slechte berichten over andere mensen, moest worden verwijderd uit het kamp, voordat dit het het hele kamp besmette. Gedurende deze tijd werden ze beschouwd als besmettelijk. Na de zeven dagen inspecteerde de priester hen om te zien of het zich had verspreid of was gewijzigd. Wat de priester inspecteerde was zowel het lichaam als de staat van het hart van de besmette persoon. Het behandelen van het hart en geest (ziekte van de geest), zorgde ook voor de ziekte van het lichaam in de fysieke dimensie.

Wanneer de besmette persoon berouw had, zalfde de priester de persoon met olie en werd hij ondergedompeld in water/mikwe, ten behoeve van de statuswijziging vanuit het onreine rijk naar de schone wereld. De persoon werd dus weer terug hersteld in de gemeenschap met Jahweh en de gemeenschap van de gemeente. Dit is de rituele toepassing van Jahweh's onderwijs en instructie voor het leven en is nog steeds van toepassing voor vandaag! Dit principe komt niet voort uit het Jodendom of rabbijnse leer, maar van Yeshua, het LEVEN in de Tora!

Vaak is een gemeenschap te snel om een tzarat (onreine) persoon terug te ontvangen, voordat de genoemde persoon zich totaal heeft bekeerd en is gereinigd van zijn weg, zoals Jahweh ons heeft opgedragen in Zijn Woord. Of nog schadelijker, de tzarat/besmette persoon is nooit aangepakt en gaat nog steeds door de gehele gemeenschap verder te verontreinigen, omdat het leiderschap het gedrag van de tzarat niet goed heeft geëvalueerd. De weg terug naar de relatie met Jahweh is alleen door bekering en vergeving. Tzarat kwellingen zijn door Jahweh ontworpen om Zijn volk terug te laten keren in relatie met Hem, Zijn kamp schoon te houden in een functionerend priesterschap en een heilige natie te zijn voor Hem.

Psalm 51:12 " Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest."

Johannes 14:15 "Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht."

Johannes 14:24 "Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft."

Shabbat Shalom,

Julie Parker

Referenties

A More Excellent Way: Spiritual Roots of Disease by Henry W. Wright www.beinhealth.com

The Heart Doctor Dr Jim Richards http://www.impactministries.com/store/scripts/default.asp

Copyright © 2003-2012 Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved.

All materials are protected by copyright and are owned or licensed by Sheepfold Gleanings. Except as expressly permitted under these terms, any use of such materials is prohibited without our written consent. You are granted a limited, non-transferable and non-exclusive license to use, copy, and distribute any complete page or, where a document consists of more than one page, any complete document contained in this book, including related graphics, subject to the following conditions: 1. Copying or distributing less than a complete page or (where a document consists of more than one page) the complete document is prohibited; 2. The copyright notice set forth above and this permission notice must appear on all copies; 3. Use, copying and distribution shall be solely for informational, non-commercial purposes; and 4. No graphics elements on this book may be used without express written consent.

Bron: Tazria

printen??? spaar papier en inkt.