www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een ontbrekend stuk

Door Greg Lauer - december 2017

Deel 3 - De Koning

Deel 1 - Deel 2

()

Christus zal zijn rol als Koning uitvoeren in het Duizendjarige Koninkrijk na de wederkomst. Hij zal heersen over de wereld vanuit Jeruzalem. En ik denk dat Hij zal worden bijgestaan in het regeren van Israël door de 12 apostelen (Matt. 19:28), terwijl de Gemeente zal helpen bij het regeren over de (niet-Joodse) naties (1 Kor. 6:2; Openbaring 2:26; 3:21), maar net zoals er een overgangsperiode was tussen zijn rol als Profeet en zijn rol als Priester, denk ik dat er een tussenperiode is wanneer Jezus voor de troon staat en Hij deze rol aanneemt van zijn Vader in Openbaring 5:7, tot Hij officieel zijn plaats zal innemen op de troon van David in het Duizendjarige Koninkrijk. Dit is een overgang van zijn rol als Priester naar zijn rol als Koning.

Met andere woorden, wanneer de troonzaal-scène zich opent in Openbaring 4 met de 24 ouderlingen zittend rondom de troon, staat Christus gereed voor de troon om deze rol in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 op zich te nemen en opent Hij de zegel-oordelen en gaan deze beginnen. Hier is het punt:

Alles wat Christus doet in de troonzaal-scène in Openbaring 4–5, totdat Hij naar de aarde terugkeert om in het Koninkrijk op de troon plaats te nemen, vormt de overgang van Priester naar Koning.

Hoewel altijd wordt gezegd dat Hij officieel begint te regeren in Openbaring 11:15-17 nadat de zevende bazuin klinkt en de laatste schaal is uitgegoten, denk ik dat men dit nog steeds legitiem kan zien als onderdeel van de algemene overgang naar zijn rol als Koning (en zo werd Jezus immers ook aan het begin van zijn komst in het priesterschap gewijd als "De Profeet", maar toch voerde Hij zijn volwaardige functie als onze Hogepriester pas uit nadat Hij was gekruisigd. Maar als Hij uiteindelijk terugkeert naar de aarde bij de Tweede Komst, zal het niet zijn als Profeet, en het zal niet zijn als Hogepriester - het zal zijn als de Koning:

Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN.

(Openbaring 19:16)

Controleer het — niet een Koning: maar De Koning. De koning der koningen.

Het punt is dat wanneer Christus de boekrol aanneemt van de Vader in Openbaring 5:7, is één ding volledig duidelijk:

Hij is nog duidelijk gebleven in zijn huidige priesterlijke ambt en is actief bezig met de overgang naar zijn koninklijke rechten.

Wanneer Christus de boekrol aanneemt, wordt die overgang in gang gezet.

Naar mijn mening is het niet moeilijk om te zien dat deze overgang van Priester naar Koning waarschijnlijk al begint zodra Johannes opgenomen wordt naar de hemel in Openbaring 4:1, na het einde van het tijdperk van de Gemeente in de hoofdstukken 2–3. De kerkperiode eindigt aan het einde van hoofdstuk 3, en in het volgende vers als Johannes wordt opgenomen naar de hemel, voilà. We worden dan onmiddellijk geïntroduceerd bij de 24 ouderlingen en ziedaar — je weet dat het volgende ding is, Jezus gaat de zegels openen om de oordelen over de aarde te ontketenen (een volledig Koninklijke functie). Het maakt me verbaasd.

Aangezien Christus moet blijven doorgaan met zijn priesterlijke bediening zolang de Gemeente nog op aarde is, en aan het zondigen, en daarmee alleen kan ophouden als we allemaal als geperfectioneerde mensen in de hemel zijn, kan dat maar één ding betekenen:

Dat betekent dat de gemeente niet langer op aarde kan zijn wanneer Jezus in Openbaring 5:7 de boekrol aanneemt van de Vader.

Het zou niet kunnen als de Gemeente nog op aarde zou zijn en nog steeds behoefte heeft aan de bediening van Christus als Hogepriester, als dan aan zijn priesterlijke bediening duidelijk een einde is gekomen, en Hij voor de troon staat om de boekrol aan te nemen en het oordeel te voltrekken. En let erop dat Jezus in Openbaring 5 staat, en niet meer zit, zoals Hij dat wel doet sinds de Hemelvaart tweeduizend jaar geleden* en zoals Hij ook nu nog doet:

En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen [dit is een van de manieren waarop het priesterambt van Christus anders is dan dat van de Levitische priesters], maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. [dit gaat over het oordeel, dat hij laat beginnen in Openbaring 6:1]

(Hebreeën 10:11-13 / nadruk & reacties toegevoegd)

* Opmerking: Als je nieuwsgierig bent hoe ik denk dat dit samengaat met wat Stefanus zag toen hij werd gestenigd in Handelingen 7:55-56, Lees dit... (dezelfde link eerder gegeven: [hij zag een visioen van de toekomst]).

Dus Jezus was gereed met zijn bediening als onze Hogepriester op het moment dat Hij de boekrol aanneemt om het oordeel te voltrekken - de tekst kan nauwelijks op een andere manier gelezen worden. En voor de hand liggend, leidt dit alles ons tot één onontkoombare conclusie:

De Opname moet plaatsvinden vóór Openbaring 5:7, en het meest waarschijnlijk vóór de troonzaal-scène uit de hoofdstukken 4-5.

Een zijdelingse opmerking: zelfs als je de 24 oudsten niet ziet als de opgenomen Gemeente, wanneer ze in Openbaring 4:4 worden geïntroduceerd, dan dwingen de functies van het priesterlijk ambt van Christus (of het ontbreken daarvan, al naar gelang dit het geval is) ons te besluiten dat de Gemeente niet op aarde kan zijn, en dus moet de Opname al plaats hebben gevonden voordat Jezus de boekrol van zijn Vader aanneemt in Openbaring 5:7. En aangezien niets erop duidt dat de Opname zich tijdens de gehele troonzaal-scène zal voordoen in de hoofdstukken 4-5 (behalve dan in Openb. 4:1), wil dat zeggen dat de Opname klaarblijkelijk al komt vóór het moment dat de troonzaal-scène zich begint te ontvouwen in Openbaring 4:2.

We spitsen het toe: De Opname treedt op voordat de troonzaal-scène begint in Openbaring 4:2, aangezien het moet gebeuren na het einde van Openbaring 3 (wat nog steeds de kerkperiode is), in een soort van toespitsing:

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

(Openbaring 4:1 / nadruk toegevoegd)

Ik laat uzelf beslissen.

In het kort gezegd: De lijn van dit alles is vrij rechtlijnig. Naar mijn bijbelse mening geeft een goed begrip van het "ontbrekende stuk" van Christus' drie verschillende bedieningen ons het volgende:

• Het maakt volledig elke theorie nietig over de timing van de Opname behalve de pre-verdrukking weergave, waarin het oordeel wordt gevalideerd.

• Het maakt elke leer tot nu toe, die Jezus welk zegeloordeel dan ook laat openen voorafgaand aan de Opname, volledig nietig en ongeldig.

Natuurlijk beweren veel mensen dat de priesterlijke bediening van Christus klaar was na de opstanding, en dat die hem bevrijdde om over te gaan naar zijn rol als Koning toen Hij naar de hemel opsteeg. Anderen stellen dat Hij zijn priesterlijke en koninklijke plichten net zo goed tegelijk kan uitvoeren, en waarom... omdat Hij Jezus is, dat is waarom.

En voor veel andere gelovigen is het zelfs nog nooit in hun gedachten opgekomen.

Ik zie echter weinig of geen duidelijke Schriftuurlijke ondersteuning voor deze veronderstellingen. Ik denk dat de Schrift een duidelijke overgang laat zien tussen zijn bedieningen, en ik wil me oprecht niet schuldig maken aan het lezen van dingen die er niet in staan. Als je het niet ziet op deze manier, dat is dan fijn... maar dit is hoe ik het zie.

De puzzel

Zoals ik al eerder zei, ik denk vaak aan het eindtijdscenario, met name in het boek Openbaring, als een profetische legpuzzel, misschien omdat ze twee fundamentele kenmerken gemeen hebben:

1. Je hebt alle stukken.

Maar als er een enkel stukje ontbreekt, zul je nooit het hele plaatje krijgen. Het zal worden ontsierd, en je moet wellicht je toevlucht nemen tot creatieve manieren om de gaten te vullen.

In mijn ervaring is het onderscheid tussen de drie bedieningen van Christus één van die stukken die lijken te zijn verdwenen door de jaren heen — ik heb nog nooit gehoord dat iemand dit in een belangrijke mate leerde. Toch ben ik ervan overtuigd dat als we het goed begrijpen, en het fungeert als een van deze "ontbrekende stukjes" dat het ons dan helpt een misverstand te vermijden, of een verkeerde interpretatie in de opeenvolging van gebeurtenissen in het boek Openbaring.

2. De stukjes passen alleen samen op één manier.

(Puzzle pieces don't fit)

De stukken van de puzzel zijn zo gesneden dat ze perfect samen passen, maar precies op maar één en slechts één manier. En als je start om de stukken samen te voegen op een manier dat ze eigenlijk niet passen, wordt het een ruïne en het beeld wordt verward. In feite kun je, als je de stukken genoeg duwt en samen knijpt een volledig ander beeld krijgen dan wat de maker van de puzzel bedoelde.

Dit geldt zeker voor Gods Woord. Hoeveel verschillende manieren denk je dat er zijn in het correct interpreteren van wat God zegt in zijn Woord?

God gaf ons zijn Woord om ons te leren - niet om ons te plagen - maar om te communiceren met ons, niet ons te verwarren.

En Hij wil dat we onze uiterste best doen om zijn Woord correct in te delen, zodat we meer van de hele afbeelding kunnen begrijpen, en het duidelijker begrijpen door het te bestuderen.

Natuurlijk weet niemand van ons het allemaal, en we zullen het nooit aan deze kant van de hemel allemaal leren kennen. Maar wanneer mensen exotische, onconventionele theorieën uitspinnen over wat er gebeurt in het boek Openbaring, vergeet dan dit niet:

Er zou gewoon ergens een stukje kunnen ontbreken.

Credits voor de afbeeldingen (in volgorde van verschijnen):
1. Deriv. of "Circles Icon in Flat Style" © Oleg at Fotolia.com
2. "Closeup of Big Jigsaw Puzzle Pieces" © michaklootwijk at Fotolia.com

Bron: A Little Strength