www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Boodschapper - Deel 3: Van Openbaring tot Openbaring

24 november 2020 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 -

Zoals vermeld in de eerste twee delen van deze serie, was het 2 uur 's nachts toen ik ineens rechtop in bed zat. Een moment eerder, tijdens wat misschien de REM-slaap was (dat mysterieuze mechanisme dat door God is geschapen en dat "snelle oogbewegingen" wordt genoemd), als de meeste dromen of "nachtvisies" zich voordoen, waren er glimpen van Alsem die de aarde troffen, en de nasleep ervan had mijn onderbewustzijn opgeschrikt, waardoor ik uit mijn slaap werd geschud.

Ik had al eerder in dat spectaculaire visioen geworsteld en probeerde te begrijpen wat er om me heen gebeurde en wat ik over de hele wereld zag gebeuren. Maar pas toen ik wakker werd, hoorde ik het woord "Apophis" door de kamer fluisteren, en iets wat dieper gelegen was, verontrustte me. Het was alsof de onheilspellende stem alleen maar had gepauzeerd om later te volgen met meer openbaringen van boven.

Natuurlijk was ik zeer vertrouwd met transcendente onderwerpen. Ik was al meer dan dertig jaar in officiële hoedanigheid betrokken bij religieuze instellingen, onder andere als leidinggevende in de grootste evangelische organisatie ter wereld. In die tijd was ik ook verschenen in internationale televisie- en radioprogramma's met de mogelijkheid om mijn aanwezigheid uit te breiden naar een regulier publiek, indien gewenst.

Toch was het pas na een korte tijd werken met uitdrijvingen dat ik oog in oog kwam te staan met het authentieke bovennatuurlijke, en dat ik eindelijk begon te twijfelen aan de verschillen tussen indoctrinatie en openbaring, kennis en wijsheid, religie en relatie, of goed en kwaad. Het was hier eindelijk dat mijn arrogante instelling, die mijn belangrijke ego als een triomfantelijk strijdpaard decennialang had gediend, zwak werd. Het zwaard van een prachtige herinnering die mij in staat had gesteld om anderen met bewijskrachtige teksten en zogenaamde 'feiten' neer te sabelen, was in één keer net zo leeg geworden als het graf van Jezus Christus.

Ik zou pas later weten hoe noodzakelijk die wedergeboorte en verandering van hart en geest was geweest. Sommige van de mensen die ik als "samenzweerder" had bespot, bleken dichter bij het begrijpen van raadselachtige waarheden te staan dan ik ooit was geweest. Naïviteit en blinde acceptatie - vooral van specifieke, gecontroleerde versies van hoe het einde van de wereld zou spelen - had me in het duister gehouden, blind voor de eigenlijke koers die een angstaanjagend netwerk van verborgen, antichristelijke krachten (wat ik elders Schaduwland heb genoemd) onze natie en wereld jaren eerder had ingesteld.

Toen kwam de Alsem (Wormwood) Profetie, en de stukken van de puzzel begonnen snel op hun plaats te vallen. De dingen werden nu zinnig - Joodse feesten; veranderingen in het binnenlandse en buitenlandse beleid van de VS; een hernieuwde aandacht voor het Midden-Oosten, Jeruzalem, Iran, China en Rusland; en zelfs de pandemie van het coronavirus - en ik vond het verbluffend. De woorden, daden, gebaren en gecodeerde taal van 's werelds machtigste mannen wezen duidelijk op een oude, profetische, cryptische en zelfs angstaanjagende realiteit.

Zoals geschetst in het onheilspellende nieuwe boek The Messenger (ontvang het met de grootste weggeefactie van 2020), exploderen de volledige waarheden achter deze feiten, en wat al snel volgde op de eerste versie van het Wormwood (Alsem) boek met een verhoogde betekenis als de lezer leert hoe ik me bewust werd van mysterieuze verborgen waarheden die barsten van een voorzegde profetische betekenis. Wat in het zicht verborgen was geweest, zou plotseling en onverwacht levend in de studio worden blootgelegd - en wel tijdens de opname van de eerste SkyWatch TV-uitzendingen (die in november-december 2019 werden uitgezonden) met betrekking tot mijn Wormwood ekstasis visie en bovennatuurlijke ontmoeting.

Als je de link in de eindnoten volgt (hier[i]) en het tweede programma in die serie bekijkt, zie je iets interessants doorkomen tussen minuut 13 en 17, toen ik beschreef hoe evangelische dispensationalisten (en sommige katholieke profetie-gelovigen) de timing van de impactdatum van Apophis-Wormwood (13 april 2029) opmerkelijk zouden kunnen vinden met betrekking tot een mogelijke "Opname" van de Kerk die binnenkort zou plaatsvinden. (De Opname is de eschatologische, oftewel eindtijd-gebeurtenis waarbij alle ware christenen die in leven zijn in een oogwenk worden getransformeerd in glorieuze lichamen en worden verbonden in de opstanding van de dode gelovigen die met hen opstijgen naar de hemel). Tijdens die programma-opname, toen ik de zaak voorstelde dat, afhankelijk van iemands positie, de inslagdatum van de asteroïde zoals die voor het eerst door de NASA werd vastgesteld, de mogelijke timing van een pre-Tribulation Opname die rond 13 oktober 2025 plaatsvindt, en/of een voor-de-toorn-datum niet later dan april 2029, kun je de gastheer van SkyWatch TV, Derek Gilbert, iets zien bestuderen op zijn MacBook. Niet bekend voor mij, terwijl ik aan het praten was, was hij een Hebreeuwse kalender aan het doorzoeken en aan het controleren of er iets interessants zou gebeuren drie en een half jaar voor de datum waar ik het over had dat dan Apophis de aarde zou treffen. Hij deed dat, omdat profetiegeleerden zeggen dat Wormwood in het midden van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking op aarde zal vallen, en dus pre-Verdrukking Opname-gelovigen de wegrukkende "wegneming" van de heiligen drie en een half jaar eerder plaatsen.

Wat Derek ontdekte, liet onze haren ten berge rijzen.

( )

Nu verkrijgbaar

Zijn ogen waren op een prominente tijdlijn gevallen. Precies drie en een half jaar voor de oorspronkelijke datum die de NASA voor Apophis had vastgesteld om op deze planeet neer te storten, zullen de hoge heilige dagen van het Loofhuttenfeest zich op aarde ontvouwen. Slechts een paar dagen daarvoor zal het Bazuinenfeest plaatsvinden. Beide feesten zijn door eschatologen sterk verbonden met de Opname en/of de Tweede Komst van Jezus.

Toen Derek er tijdens de voorstelling op wees, had je me met een veer kunnen omverwerpen, zoals ze zeggen. Hoe had ik dit niet kunnen weten voordat ik The Wormwood Prophecy naar de drukker stuurde?

Want dan stonden de dingen op het punt om veel meer verhelderend te worden.

We hadden slechts het oppervlak bekrast van een veel grotere openbaring die Apophis-Alsem profetie bindt aan Joodse feesten en het oude idee dat asteroïden en kometen "boodschappers" van de goden zijn en voortekenen van belangrijke komende gebeurtenissen (bijvoorbeeld wanneer de Magiërs in Mattheüs 2:2 de "ster" [Griekse asteroïde, waarvan het Engelse woord asteroïde is afgeleid], en zij interpreteerden het als een "boodschapper" dat de "Koning van de Joden" was geboren; ze hadden "zijn ster (aster) in het oosten gezien, en waren gekomen om hem te aanbidden" (Matt. 2:1-2). Op dezelfde manier zou de verbinding Apophis-Alsem-Feesten kunnen betekenen dat er weer een aftelklok tikt - een aftelklok waarvan de wereld en de Kerk zich niet bewust zijn - en net zoals een asteroïde de eerste komst van Christus aankondigt, geloof ik dat Apophis de tweede komst van Jezus aankondigt, en zelfs verbonden kan zijn met Matt. 24:30, waarin staat: "De wereld zal rouwen als ze het teken van de mensenzoon in de hemel zien komen."

BEKIJK HET EERSTE PROGRAMMA IN DE NIEUWE STUDIO!

In The Messenger, gebaseerd op deze openbaringen, beargumenteer ik dat de mensheid waarschijnlijk het laatste decennium van de geschiedenis is ingegaan voor zover nu bekend is - wat profetiedocenten het Kerktijdperk noemen - en hoe de verschillende ongewone dingen die u daarin zult lezen dit boek onderscheiden van alle andere werken over profetie. In de huidige onderzoeksreeks van SkyWatch TV met dezelfde naam, zult u ook leren dat zelfs de Essenen hun Dode Zee rollen meer dan 2000 jaar geleden voorspelden dat de mensheid in 2025, 3,5 jaar voor Apophis, zijn laatste Jubeljaar (Jubeljaarcyclus) zou ingaan.

Ik bespreek deze tijdlijnen, feestdagen en vergeten profetieën die verband houden met de zeer nabije toekomst in The Messenger, en ook waarom ik geloof dat ze sterk suggereren dat je je familie en vrienden zo snel mogelijk moet voorbereiden op het einde van het tijdperk.

Ik geloof zelfs dat deze raadselachtige "aftelklok" verbonden is met de gelijkenis van de vijgenboom. Ik zal het uitleggen.

Israël en de ontspruitende vijgenboom.

De gelijkenis van de vijgenboom verschijnt op drie plaatsen in het Evangelie van het Nieuwe Testament (Matteüs 24:32-35; Marcus 13:28-31; en Lucas 21:29-33):

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. (HSV; nadruk toegevoegd)

Het woord "het" in Matteüs 24:33 is ook weergegeven als "hij" of "het Koninkrijk van God". Deze passage vormt samen met de passages die verwijzen naar het Heilige Land en Gods uitverkoren volk, de basis van wat bekend is geworden als de vijgenboomprofetie.

Op de Olijfberg vroegen de discipelen aan Jezus Christus over het einde van de wereld (of "einde der tijden"):

En toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen tot Hem, zeggende: Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? en wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld? (Matteüs 24:3)

Na een moment te hebben gesproken over Zijn wederkomst en de dreiging van de Antichrist, vertelt Christus Zijn toehoorders dat het eerste teken van het einde van de tijd zou zijn wanneer de vijgenboom "bladeren" (of "knoppen") zou uitspruiten. Omdat de vijg de laatste van de bomen is die bloeit in het voorjaar, is wanneer hij bloeit, dit een aanwijzing dat "de zomer nabij is" (of "op komst is").

Merk op dat in Hosea 9:10a, Israël wordt aangeduid als een vijgenboom: "Ik vond Israël als druiven in de woestijn; als vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst, en zag Ik uw vaderen. (schuin toegevoegd). Joël 1:6-7a maakt dezelfde vergelijking: "Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak." (cursivering toegevoegd). Naast deze verwijzingen zijn de naties historisch gezien getypeerd door symbolen en/of emblemen (Amerika: adelaar; Rusland: beer; Canada: bever en esdoornblad; Groot-Brittannië: leeuw; enzovoorts), en voor Israël is het embleem een vijgenboom.

Jezus sprak ook het volgende:

"Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken." (Lucas 13:5-9)

In Jesaja 5:7a is de "wijngaard" het eigendom van God en het "huis van Israël" ("Want de wijngaard van de Heer der heerscharen is het huis van Israël"; cursief origineel). Op het moment dat Christus de bovenstaande gelijkenis in Lukas 13:5-9 uitsprak, was Hij drie jaar in zijn openbare bediening. Gods volk (de wijngaard) moest zich "bekeren", anders zouden ze "eveneens omkomen". Merk ook op dat Christus de eigenaar van de wijngaard expliciet "Heer" noemde ("Heer, laat hem alleen dit jaar nog"). Dus, in de gelijkenis, benaderde de "zekere man" die de wijngaard bezat (God, "Heer") de "wijngaardenier" (Christus), en vertelde hem dat voor "drie jaar" (de lengte van de openbare bediening van Christus tot dan toe), de wijngaardeigenaar had geprobeerd vruchten te vinden aan deze vijgenboom (Israël/Juda). Omdat de boom geen vruchten zou voortbrengen, gaf de wijngaardeigenaar de opdracht aan de wijngaardenier om hem te kappen. (Vertaling: God zei tegen Jezus dat hij Israël moest omhakken.) Maar het wijngaardenier verzocht de eigenaar van de wijngaard de vijgenboom nog een groeiseizoen te geven, waarin de wijngaardenier 'graaft' (de grond eromheen gezond maakt) en 'mest' (bevrucht). (Vertaling: Jezus vroeg meer tijd om de natie Israël tot inkeer te brengen). Als verdere inspanningen om de vijgenboom vruchten te laten voortbrengen niet zouden werken, dan zou de wijngaardeigenaar hem laten omhakken.

Toen, in 70 n.C., werd Israël door de Romeinen bij het beleg van Jeruzalem omgekapt. In Ezechiël wordt het voorspeld:

Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen beroven. (Ezechiël 36:8-12)

En in Amos wordt ons verteld over een herbeplanting:

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. (Amos 9:14-15; cursivering toegevoegd)

Toen, in 1948, werd Israël opnieuw geplant.

We komen nu tot een belangrijke conclusie: Als Christus zei dat het "einde der dagen... zelfs voor de deur" stond wanneer de vijgenboom "bladeren uitspruit", en dat "deze generatie niet zal voorbij gaan, totdat al deze dingen zijn vervuld," dan is de oprichting van Israël als een natie in 1948 hoogstwaarschijnlijk de laatste generatie voor het einde der dagen.

Dit is de kern van de vijgenboomprofetie.

Bovendien, omdat Jezus voorspelde dat "deze generatie niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen in vervulling zijn gegaan," en een profetische generatie hooguit tachtig jaar is, gebaseerd op Psalm 90:10, geloven sommige bijbelgeleerden dat er een periode van niet meer dan zoveel tijd zal verstrijken tussen het herstel van Israël als natie en de terugkeer van Jezus Christus. Wanneer tachtig jaar worden toegevoegd aan 14 mei 1948 - de datum waarop Israël door de Verenigde Naties formeel als een onafhankelijke natie werd erkend[ii]- brengt dit ons tot 13 april 2029 - precies tachtig jaar, tien maanden en dertig dagen later.

Natuurlijk kan een Opname of Tweede Komst op elk moment plaatsvinden, maar deze getallen zijn zeer suggestief als je ze ook vergelijkt met de door de profetie ingegeven Joodse feesten die verband houden met de Wormwood-profetie en de datum van de aankomst van de asteroïde in 2029.

Welnu, we hebben eerder gezegd dat, precies drie en een half jaar voordat Apophis-Wormwood/Alsem deze planeet zal binnenvallen, het Loofhuttenfeest na het Bazuinenfeest een paar dagen eerder zich op aarde zal ontvouwen.

Echter, precies 120 dagen voor het begin van het Loofhuttenfeest in 2025 is er het Pinksterfeest. En het getal 120 in de Bijbel staat voor "het einde van alle vlees" (bijvoorbeeld, Genesis 6:3 zegt: "En de Heer heeft gezegd: Mijn geest zal niet altijd met de mens strijden, want hij is ook vlees; toch zullen zijn dagen honderd en twintig jaar zijn". Mozes is een ander voorbeeld. Hij was 120 jaar oud toen hij stierf (Deuteronomium 34:7).

En, hoewel ik niet weet wat ik ervan moet maken, was de mysterieuze "Tunguska"-gebeurtenis, waarbij men denkt dat een meteoor in de buurt van de Podkamennaya Tunguska-rivier in Rusland explodeerde op de ochtend van 30 juni 1908, ook 120 jaar voordat de veel grotere Apophis-steroïde op dezelfde manier de aarde zal treffen.

Maar het getal 120 is ook verbonden met het Pinksterfeest:

En in die dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen, en zei, (het aantal namen samen was ongeveer honderdtwintig), Mannen en broeders, deze Schrift moet worden vervuld. (Handelingen 1:15-16)

Met dit alles in het achterhoofd en zonder "datums in te stellen", denk dan aan de onderstaande tijdlijngrafiek en vraag je dan af of dit allemaal gewoon toeval is? Het zou zeker kunnen, en de tijd zal het uitwijzen, maar ik vind het de moeite waard om te overwegen.

( )

In De Boodschapper, en kort samengevat in de volgende ingangen van deze serie, zal ik de feesten analyseren die in vervulling zullen gaan bij de Tweede Komst van Christus, evenals de precedentenscheppende manieren waarop Jezus de eerste drie van de zeven grote feesten - Pascha, Ongezuurd Brood en Eerste Vruchten - vervulde bij Zijn eerste komst, zodat we de verbazingwekkende daden die binnenkort in vervulling zullen gaan, zoals aangekondigd door De boodschapper, kunnen waarderen,

Deel 4: HOE DE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS VERBONDEN IS MET DE BIJBELSE FEESTDAGEN...

[i] https://www.youtube.com/watch?v=WFYo7X2hO_M&t=4s.

[ii] https://www.archives.gov/education/lessons/us-israel.

Deel 1 - Deel 2 -

Bron: THE MESSENGER—PART 3: From Revelation to Revelation » SkyWatchTV