www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Beschadigde beeltenis

De Genesis Profetie en de twee zaden

Gepubliceerd maart 2011 | door Douglas Hamp

()

Iets onheilspellends komt er in de wereld: het is de laatste poging van Satan in de strijd om het beeld, waar naar de mens geschapen werd, -en welke al woedt sinds het begin van de schepping- om die te vernietigen. Als Satan het beeld kan vernietigen, dan kan hij zijn eigen vernietiging voorkomen.

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, toen de mens gezondigd had, werd dat beeld verstoort, gecorrumpeerd, maar ging niet verloren. Echter, als gevolg daarvan kan de mens niet meer samen zijn met God in de persoon, omdat de genetische code van de mens (en zijn geestelijke samenstelling) is aangetast (of beschadigd). God zond Zijn Zoon om Zijn leven te geven om het genetische (en morele) probleem op te lossen door middel van het kruis, voor een correctie die uiteindelijk vervuld zal worden wanneer we onze nieuwe lichamen krijgen. Toch is er ook een beweging van de kant van de vijand om dat wat er over is van het beeld, om dit volledig te vernietigen.

Het principe vers van dit boek is te vinden in de verklaring van Genesis 3:15; haar zaad bracht de Verlosser; Satan zijn zaad zal de vernietiger voortbrengen. Met andere woorden, op een dag zal de slang zijn zaad mengen als een vervalsing van een incarnatie (de volgende hoofdstukken zullen dit verder aantonen). Ons doel is derhalve om volledig onderzoek te doen naar de profetie uit de pagina’s van de Bijbel, met een genetica perspectief, vanuit een historisch perspectief, en tenslotte de impact voor de eindtijd.

Als het beeld wordt beschadigd

Het verhaal begint in de tuin van Eden en eindigt met de tweede komst van de Heer. Onmiddellijk na de zonde van Adam en Eva, verklaarde God dat er haat zou zijn tussen de slang en de vrouw.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [זַרְעֲךָ] en haar zaad [זַרְעָהּ], hij zal vermorzelen יְשׁופְּך]] je hoofd, en gij zult het vermorzelen [תְּשׁופֶּנוּּ] Zijn hiel (Genesis 3:15).

Deze verklaring wordt ook wel het eerste-evangelie genoemd in de eerste verklaring van God dat Hij een weg zal banen voor de mens om gered te worden en voor de duivel om te worden vernietigd. Niet alleen spreekt het over het goede nieuws voor de mensen en het slechte nieuws voor de satan, maar vertelt ons ook iets over de manier waarop die verlossing zal verlopen en hoe Satan zal proberen om Gods plannen te ondermijnen. God in het bijzonder verklaarde dat er haat zal zijn tussen het zaad van Satan en het Zaad van de vrouw en dat ‘Hij’, de nakomeling van haar zaad (Jezus), dan de slang [aan] zijn hoofd zal verbrijzelen en dat Satan Hem de hiel zou vermorzelen. “Haar zaad” is een feit door de komst van de Here Jezus, en daarom is het in overeenstemming met de bijbelse interpretatie dat “uw zaad” (dat is Satan’s zaad) betekent dat daaraan op gelijke wijze zal worden voldaan.

Sinds de val in de tuin en op een bepaalde wijze vergelijkbaar met de maagdelijke geboorte van Jezus, heeft Satan geprobeerd om een ​​manier te vinden om “zijn zaad” een werkelijkheid te laten worden. Hij slaagde er bijna in tijdens de dagen van Noach toen de zonen van God (gevallen engelen) naar beneden kwam en vrouwen namen als vrouwen met het ontwikkelen van een ras genaamd de Nephilim, die de genetische hybriden werden (Genesis 6). De Nephilim kwamen weer terug op de aarde en hadden het land Kanaän onder de voet gelopen, terwijl de kinderen van Israël in Egypte waren. Daniël sprak van een tijd waarin tien koningen zich zou mengen (hybridiseren) met het zaad van mannen (Daniël 2:43). Ten slotte zei Jezus dat het in de laatste dagen zou zijn als die voor de zondvloed (Matteüs 24:37). Volgens de Genesis-profetie, zal op een dag Satan zijn zaad mengen met de mensheid om de Antichrist voort te brengen als een vervalsing van de incarnatie van Jezus.

Het Beloofde Zaad

We kunnen erop vertrouwen dat het “zaad van de vrouw” verwijst naar de Messias door het persoonlijk voornaamwoord “hij” (Hebreeuws: אוּה). Dit spreekt niet over de gezamenlijk mensheid ten opzichte van Satan (de Serpent Openbaring 20:2), maar verwijst naar wat de Messias zou doen tegen het werk van Satan. Deze interpretatie is door vele oude joodse en christelijke commentatoren bevestigd en ook door moderne geleerden. Bijbel commentator Thomas Constable accentueert goed het belang van deze oudste profetie:

Dit is een profetie van de overwinning door het ultieme “zaad” van de vrouw (Messias) over Satan (zie Openbaring 19:1-5; Gal 3:16,19; Hebr. 2:14; 1 Johannes 3:8). De meeste vertolkers hebben ingezien dat dit vers de eerste bijbelse belofte is van een bepaling over de verlossing (het proto-evangelie of “eerste evangelie”). De rest van het boek, in feite het hele Oude Testament, gaat er over om vooruit te wijzen naar dat zaad [...] Dat andere ‘zaad’ wordt verpletterd, zoals de kop van de slang wordt verpletterd. Gevolg is dat er meer op het spel staat in deze korte passage dan waar de lezer zich in eerste instantie van bewust is. Een programma wordt uiteengezet. Een plot wordt vastgesteld dat deze auteur veel verder meeneemt als alleen de slang en zijn ‘zaad.’ Het is wat de slang en zijn ‘zaad ’ vertegenwoordigen dat ligt in het centrum van het focus van de auteur. Met dat ‘ene’ daarin ligt de ‘vijandschap’ die moet worden verplettert (Constable, Genesis 3:15, mijn cursivering).[1]

De Targum van Pseudo Jonathan, waar we aan kunnen denken als een van de oude Joodse commentaren [2], zegt dat dit zal plaatsvinden in de dagen van de Messias: “en zij zullen een oplossing hebben voor de hiel in de dagen van de koning Meshiha.” De Targum van Onkelos, een ander soort oud commentaar, begreep dat zowel de slang (Satan) als de vrouw elk een beloofde zoon zouden hebben:

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen de vrouw,

en tussen uw zoon en haar zoon. Hij zal u herinneren,

wat gij met hem deed vanaf het begin, en gij zult op hem letten tot aan het einde (Targum Onkelos, Genesis 3:15, mijn cursivering).

Uit deze twee oude bronnen kunnen we begrijpen dat de remedie voor het treffen van de hiel zal zijn toegespitst op de Messias en ook dat haar zaad verwijst naar een Zoon die is verbonden met Eva. [3] Echter, “uw zoon” is een verwijzing naar de zoon van Satan, die, volgens een hermeneutische samenhang ook een genetische afstammeling moet zijn.

De vroege Kerk Vader Iranaeus, in zijn boek Tegen de ketterijen, identificeerde Jezus als de Zaad van de vrouw en de antichrist als het zaad van de slang die zou worden vertrapt door de Messias:

Hij, de enige van wie de voet zal worden getroffen, met de macht om het hoofd van die andere, de vijand, die zal bijten, doden en het voortgaan van de mens belemmeren, totdat het zaad kwam -bevoegd om zijn hoofd te vermorzelen- die werd geboren uit Maria, van welke de profeet spreekt: “Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.” (Psalm 91:13), wat aangeeft dat de zonde, die werd opgezet en verspreid tegen de mens, en waardoor hij nu onderworpen is aan de dood, dient te worden beroofd van haar macht, samen met de dood, die regeerd [over mensen], en dat de leeuw, dat wil zeggen, de antichrist, die welig tierende is tegen de mensheid in de laatste dagen, dient te worden vertrapt door Hem, en dat Hij hem zal moeten binden “de draak, de oude Serpent” (Openbaring 20:2) en hem onderwerpen aan de macht van de mens, die hij had overwonnen (Lucas 10:19), zodat alle macht zal worden vertreden.[4]

Merk op dat Iranaeus de draak van Psalm 91:13 identificeert (Hebreeuws tannine) als Satan in overeenstemming met Openbaring 20:2 (“de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan”). Maar hij wordt ook geïndentificeerd als de Antichrist die zou komen in de laatste dagen. Zo ziet hij in Genesis 3:15 zowel een verwijzing naar Satan’s ultieme ondergang als aan degenen die zal komen in de macht van Satan. Hij schrijft later aangaande de incarnatie van de Heer: “En de Heer noemde Zichzelf in deze vijandschap, toen Hij mens was geworden door een vrouw, die het hoofd [de slang] vertrapte.” [5]

De bekende commentatoren Keil en Delitzsch merken op dat door de incarnatie van Jezus, die zou komen door middel van het Zaad van de Vrouw, Adam in zijn oorspronkelijke staat hersteld kon worden.

Dit geestelijke zaad culmineerde in Christus, welke in de Adamische familie eindigde, voortaan moet het worden vernieuwd door Christus als de tweede Adam, en gerestaureerd door Hem tot de oorspronkelijke hoogte en gelijkenis met God. In die zin is Christus het Zaad van de Vrouw, [...] (Keil en Delitzsch, Genesis 3:15 mijn cursivering).

Bijbel commentator Adam Clarke toonde ook zijn overtuiging aan dat de slang in feite aangestuurd is door Satan en dat het zaad van de vrouw de Here Jezus was.

Het is duidelijk dat Satan, zich bediende van dit schepsel, alleen bedoeld is in dit deel van de profetische verklaring. [...] het Zaad van de vrouw, de persoon is om te komen door de vrouw, en door haar alleen, zonder de tussenkomst van de man. [...] En het was als gevolg van dit doel van God dat Jezus Christus geboren werd uit een maagd, dit, en dit alleen, is wat er besloten wordt in de belofte van het zaad van de vrouw om het hoofd van de Serpent te verbrijzelen. (Clarke, Genesis 3:15 mijn cursivering).

De Bodem Lijn

We hebben gezien dat zowel de joodse als de christelijke vertalers er overtuigd van zijn dat de verwijzing naar “haar zaad” zijn hoogtepunt heeft gevonden in de Messias. We kunnen de elementen van Genesis 3:15 als volgt aanmerken:

1. Vijandschap tussen Satan (Serpent) en Eva
2. Vijandschap tussen de satan (uw) zaad en haar zaad (Christus)
3. Christus (Hij) zal de kop vermorzelen Satan
4. Satan (je) zult de hiel van Christus vermorzelen

Wij verzamelen het volgende van de bovenstaande punten:

1. Vijandschap = antithetische, tegengestelde, omgekeerde,
tegenstrijdig
2. Als “haar zaad” gelijk is aan Christus, moet “uw zaad” de antithese zijn, dus: de antichrist
3. “Haar zaad” (Christus) is superieur aan “uw zaad” de (Antichrist)
4. “Uw zaad” (Antichrist) is inferieur aan “haar zaad” (Christus)

Punt 2 is de belangrijkste van de vier; haar zaad leidde in feite tot de incarnatie van de Heer Jezus. Voordat we adequaat kunnen begrijpen wat er wordt bedoeld met “uw zaad” moeten we eerst zien dat de Schrift duidelijk beschrijft dat Jezus zijn ‘incarnatie’ een vereniging zou zijn van het zaad van de vrouw (Maria’s zaad) met die van de Heilige Geest.

Het ontrafelen van de Deception

Met het oog op de ontrafeling van de misleiding die zich nu ontvouwt in de wereld, moeten we terug naar het begin, we moeten eerst begrijpen wie Adam was toen hij werd geschapen, wat hij verloor, zowel geestelijk als genetisch, en hoe een corruptie door deze ongehoorzaamheid dit ons heeft gescheiden van God. Van daaruit zullen we in staat zijn de diepten te zien van de belofte dat het Zaad van de vrouw die verlossing zou brengen voor de mens, en met dat in het achterhoofd, zullen we zien hoe God Zijn beeld in de gelovige perfect zal herstellen via de nieuwe geboorte door het zaad van de vrouw.

Als we eenmaal hebben begrepen wat de implicaties zijn van het Zaad van de Vrouw dan zullen we ons erop richten hoe Satan heeft geprobeerd juist het beeld van God verder te vernietigen door de geschiedenis heen (zoals beschreven in de Bijbel en bevestigd door extra buiten-bijbels bewijs) en hoe hij plannen heeft om het te imiteren en met een vervalsing van het verlossende werk van God in de ultieme hybride van alle tijden, die de Bijbel “het Beest” (Antichrist) noemt.

Satan’s plan is al in volle gang en zal voor een deel worden uitgevoerd via transhumanisme en de “aliens” (buiten-aardse) misleiding. Beide zijn onstaan door de leer van de evolutietheorie die mogelijk heeft gemaakt dat in de kern wordt ontkent dat er een God is. En Satan heeft gebruikt gemaakt van deze ontkenning om de filosofisch weg vrij te maken voor de acceptatie van het gaan naar het volgende niveau voor de mensheid en omdat de mens God ontkent, gelooft hij dat hij moet blijven evolueren. De transhumanistische beweging heeft de gedachte dat de mens zijn eigen lot kan besturen door middel van het herschrijven van zijn DNA-code. Transhumanisten proberen om de mens in goden te veranderen door zich te richten op de eigen evolutie. In plaats van te accepteren dat God de mens oorspronkelijk naar Zijn beeld schiep en de mens nu is gevallen, maar (door Jezus) zal worden hersteld naar het oorspronkelijke en onbeschadigde beeld, de transhumanisten benadrukken dat de mens het zelf kan doen. In feite, verklaarde de transhumanist Richard Seed stoutmoedig: “We gaan goden worden, punt [...]” [6] De mens is er klaar voor om het beeld te herstellen van de Schepper die hem heeft geschapen.

Satan zal gebruik maken van de mens zijn verlangen om zijn eigen god te zijn om hem zo te verleiden tot het geloven van de ultieme leugen, dat zijn gevallen boodschappers beide de scheppers en de redders van de mens zijn. Hij zal het niet openlijk doen, maar de mensheid misleiden door demonen die zich voordoen als “aliens” met het verspreiden van het bericht dat de bewoners van de aarde, net als zij, zich kunnen ontwikkelen met het verkrijgen van transcendente bevoegdheden. Ten slotte als dan het zaad van de slang komt, zal hij een man zijn, die groter is dan al zijn medemensen, iemand die het sinistere schema zal begrijpen en zal oprijzen ​​en de Antichrist worden.


1 The Expository Notes of Dr. Thomas L. Constable, 2009, retrieved from theWord Bible Software, theword.net.

2 I mportant sources to consider when addressing the issue of how ancient interpreters understood the Bible are the Targumim. Targumim (Targum is singular) are the Aramaic translations of the Old Testament Scriptures. They were for the most part written both in and outside of Israel a few centuries after the time of Jesus. Those Jews were no longer comfortable reading the Scriptures solely in Hebrew, but needed the help of a translation as they read along in the original Hebrew. However, the Targumim were much more than merely word for word translations and because they were in Aramaic and not Hebrew, there was no risk that the commentaries might be mistaken for the actual words of the Bible itself.
For a detailed explanation of the language of Israel in the first century, see Hamp (2005) Discovering the Language of Jesus, Calvary Chapel Publishing, Santa Ana, CA.

3 Apparently Eve believed that Cain was the fulfillment of this promise because upon his birth she declares that she has gotten (obtained) a son with the Lord. The Hebrew is clear that she (not Adam) is the one talking when she says (“;obtained” קָנִיתִי ), the same root as Cain’s name ( קַיִן ). The fact that she says “with the Lord” (et YHWH אֶת־יְהוָה ) proves that she had expected her son to be a product of herself and the Lord which is a foreshadow of Mary conceiving with the Holy Spirit.

4 I ranaeus, Against Heresies, Book 3 Ch. 21:7 (Ante-Nicene Fathers, Volume 1).

5 I bid Book 4 Ch. 39.

6 Richard Seed, TechnoCalyps - Part II - Preparing for the Singularity November 14, 2008.

Bron: DouglasHamp.com - Researcher and Teacher of God's Word From Creation to the End Times

Deel twee