www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Jezuïtische agenda en de Evangelische/Protestantse Kerk

Maart 2013 | door Brucy Oakland

Volgens de Bijbelse profetie zal een één-wereldreligie de belofte van vrede aanbieden aan de hele wereld en zal voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Voor de meesten zal dit wereldwijde lichaam een prachtig ding lijken en zeer waarschijnlijk een pseudo-christendom (komt in de naam van "Christus") vormen, maar in tegenstelling tot de manier waarop de massa's het zal bekijken, zal het daadwerkelijk helpen bij het instellen en opzetten van de antichrist en zijn wereldregering.

Om dit te laten gebeuren moeten alle religies samen komen in een oecumenische plan. Vandaag de dag, als onderdeel van deze satanische regeling, wordt de evangelische/protestantse kerk verleidelijk naar de rooms-katholieke kerk getrokken, grotendeels door middel van wat wij noemen "De Jezuïeten Agenda". Ongelooflijk, terwijl het bewijs voor de hand ligt voor sommigen, is de meerderheid van de zich christenen noemende mensen zich helemaal niet bewust dat het gebeurt.

Dus wat moeten we verwachten als we in de tijd leven dat een dergelijk systeem zich ontvouwt? Ten eerste zullen velen die ooit protestants en evangelisch waren, oecumenische worden en uiteindelijk zich gelijkstellen met de rooms-katholieke kerk. Ten tweede zullen alle religies zich verenigen in solidariteit met het doel. Het begrijpen van de Jezuïeten Agenda is essentieel als we willen begrijpen hoe deze wereldwijde misleiding tot stand zal komen.

Wie zijn de Jezuïeten?

Sinds haar oprichting is het katholieke pausdom ijverig en vaak brutaal geweest in haar streven om het koninkrijk van de paus (van wie men in de katholieke kerk gelooft dat dit wordt geleid door Jezus Christus) vast te stellen. In feite werd de paus aangeduid als de "plaatsvervanger van Christus". Deze definitie was er tijdens de Inquisitie, waardoor ontelbare duizenden, zo niet miljoenen, wreed stierven in hun verzet tegen Rome. Foxe's Book of Martyrs beschrijft veel van deze gruweldaden.

Terwijl veel gelovigen in Christus tijdens de Reformatie-periode geprobeerd hebben om de waarheid te verspreiden dat Gods Woord werkelijk Gods Woord was, konden zij niet langer worden tegengehouden en gevangen gehouden door het pausdom en de katholieke kerk. Maar het duurde niet lang dat de Contra-reformatie werd opgericht om de "afgescheiden broeders" terug te brengen naar de "moeder van alle kerken".

Deze Contra-reformatie werd grotendeels geleid door Ignatius van Loyola, de man die de Jezuïetenorde oprichtte in het midden van de jaren 1500 en een totale aanval lanceerde tegen hen die stelling durfden te nemen tegen het pausdom en Rome. Dit uittreksel uit Foxe's 'Boek van Martelaren' geeft ons een idee van de aard en de bepaling van deze Contra-reformatie:

Keizer Ferdinand, wiens haat tegen de Boheemse protestanten zonder grenzen was, dacht dat hij hen niet voldoende onderdrukte, en stelde een hoge rechter aan om de hervormers te vervolgen volgens het plan van de Inquisitie, met dit verschil, dat de rechtbank van plaats naar plaats reisde en altijd werd vergezeld door een contingent van troepen. Dit hof werd vooral bemand door Jezuïeten en tegen hun beslissing was geen hoger beroep mogelijk, waardoor gemakkelijk kan worden vermoed dat het inderdaad een vreselijke tribunaal was.

Dit bloedige hof, vergezeld door een contingent van troepen, maakte een tour door Bohemen. Zelden berechtte of zagen zij een gevangene, want de soldaten mochten de protestanten vermoorden als ze wilden en ze maakten dan daarna een verslag van de zaak. (1)

U ziet, de Jezuïeten kregen een vrijbrief van de paus om te doen wat nodig was om de protestantse Reformatie te laten eindigen. De Grondwet van de Jezuïeten uit 1540 luidt als volgt:

Laat wie wil vechten onder de heilige banier van het kruis, en alleen God en de paus van Rome wil dienen, Zijn plaatsvervanger op aarde, na een plechtige gelofte van eeuwige kuisheid - laat hem in gedachten houden dat hij deel uitmaakt van een maatschappij, ingesteld met het oog op het perfectioneren van de zielen in het leven en in de christelijke leer, voor de verspreiding van het geloof... Laat alle leden weten, en niet alleen aan het begin van hun dienst, maar laat ze dat dagelijks denken, zolang zij leven, dat de samenleving als geheel, en elk van hen, gehoorzaamheid verschuldigd is aan onze meest heilige Heer, de paus, en de andere Romeinse pausen, zijn opvolgers, en te vechten met trouwe gehoorzaamheid aan God. (Cursivering van mij.)

Terwijl de meeste christenen denken dat de Contra-reformatie iets is van het verleden, omdat we geen Inquisitie meer zien vandaag, is deze beweging tot op heden gebleven, en met hernieuwde inspanning via verschillende wegen naar de evangelische/protestantse kerk. Op een bepaalde manier, is het verraderlijker dan de Inquisitie, want nu heeft het zich geïnfiltreerd in het christendom en wordt vermomd als het "nieuwe" christendom. (Rick Warren promoot het als de "nieuwe" of tweede reformatie.) Maar verkapt of niet, het is een Jezuïeten Agenda, met het tot stand brengen van de oecumene en een Ene-wereldreligie. En tegelijkertijd wordt geprobeerd om de boodschap waarvoor zovelen stierven, te vernietigen - de boodschap dat Jezus niet wordt gevonden in een wafel en een beker wijn om opnieuw gekruisigd te worden dag na dag, maar slechts eenmaal is gestorven voor de zonden van de mens en een redding biedt die een volledig gratis geschenk is, onverdiend voor hen die in Hem geloven (Hebreeën 7:27; 10:11-14).

Wie was Ignatius van Loyola?

Na een ernstig letsel in het leger te hebben opgelopen en na een lange revalidatie, veranderde Ignatius van Loyola (b. 1491, d. 1556) zijn focus van een "militaire baan naar een enthousiast geestelijk spookachtig fanatisme. (2) Ignatius nam de naam en de zetel aan van de Ridder van de Maagd Maria, en ziet daarbij zichzelf als de favoriet van Maria. Ignatius wilde een nieuwe orde, de Sociëteit van Jezus (of de Jezuïeten) opstarten en presenteerde het idee aan de paus. Hij vertelde de paus dat het idee was geïnspireerd door hemelse openbaringen. In het begin aarzelde de paus, maar toen Ignatius nog een vierde gelofte (in aanvulling op de reguliere armoede, kuisheid en gehoorzaamheid), van "absolute onderwerping aan de paus" beloofde, en te doen wat de paus wilde en te gaan en staan waar hij wilde, ging de Paus akkoord en stuurde de nieuwe orde uit om "binnen te vallen in de wereld". Terwijl andere monniken van andere gewenste ordes zich afscheidden van de wereld, gingen de Jezuïeten naar de wereld toe en gehoorzaamde wat het bevel van de paus ook was. Vaak was dit om de wereld te overwinnen met het zwaard. Geen gewelddadige handeling werd geweigerd indien de order van hun top kwam, in "het algemeen". (3)

Na verloop van tijd infiltreerden de Jezuïeten in het onderwijssysteem, in het bijzonder dat van de protestanten. De Jezuïtische stelregel was: "Geef ons de opvoeding van de kinderen van deze dagen - en de volgende generatie zal van ons zijn." (4) Dominee W.C. Brownlee, DD zei: "Ze deden alsof ze zich bekeerden en overgingen naar de protestantse kerken." Een jezuïet durfde zelfs te zeggen dat de Jezuïeten met succes de Puriteinse predikers konden imiteren. Ze gebruikten bedrog en misleiding voor "alle dingen en alle mensen". Binnen 48 jaar waren er elfduizend Jezuïeten over de hele wereld verspreid, een vrij groot aantal voor die tijd. (5)

In 1773 werd de orde afgeschaft vanwege hun verschrikkelijke reputatie van bloeddorstigheid, bedrog, en immoraliteit. Ze werd echter volledig hersteld in 1814 door paus Pius VII. Zelfs in die tijd was de invloed en de infiltratie in de Verenigde Staten door de Jezuïeten aanzienlijk.

In 1857 stelde dominee WC Brownlee een boek samen vanuit een vertaald document genaamd 'Geheime instructies van de Jezuïeten' (te vinden op de Boston College Libraries website). Terwijl katholieke bronnen zeggen dat de geheime instructies van de Jezuïeten een onwaar document is, is er genoeg bewijs om aan te nemen dat het inderdaad waar is. Uiteraard het is een aanklacht tegen het pausdom en de Jezuïetenorde en men kan vanuit een menselijk oogpunt begrijpen waarom katholieke bronnen zeggen dat het document niet waar is. Maar de feiten zijn dat de Jezuïetenorde brutale wreedheden uitvoerde om de wereld naar "Christus" en de Moeder Kerk te brengen, en dat ze elk gebied van de samenleving infiltreren om dit te doen. Dit kan niet worden ontkend. Brownlee's boek zou de moeite waard zijn om te lezen voor degenen die meer van de geschiedenis van de Jezuïeten wensen te begrijpen.

De Jezuïtische Eed

Er wordt gezegd dat de oude Jezuïeten de Jezuïtische Eed aflegden. Dit is weerlegd door katholieke bronnen dat er een echte eed werd aangenomen door de Jezuïeten in het verleden, desondanks zijn er aanwijzingen genoeg dat de eed bestond en fragmenten hiervan zijn in dit rapport opgenomen. We hebben deze uittreksels uit een boek met de titel Politiek en Economisch Handbook door Thomas Edward Watson, gepubliceerd in 1916, en gevonden in de bibliotheek van het Harvard College.

Ik verklaar vanuit mijn hart, zonder geestelijk voorbehoud, dat de paus de vicaris-generaal is van Christus en... hij macht heeft de ketterse koningen, prinsen, staten af te zetten... dat zij zeker kunnen worden vernietigd. Daarom, met het uiterste van mijn macht zal ik deze doctrine verdedigen... Ik verklaar de leer van de Kerk van Engeland, van de Calvinisten [sic], de Hugenoten en andere protestanten, zijnde als verderfelijk en te veroordelen, die het niet zullen verlaten.

Ik verklaar dat ik zal helpen, assisteren en adviseren alle of enige agenten van Zijne Heiligheid in elke plaats waar ik zijn zal, en om mijn uiterste best te doen en uit te roeien de ketterse Protestantse leer, en al hun voorgewende macht te vernietigen. (P. 437)

In een andere versie van de Jezuïtische Eed, wordt de jezuïet gevraagd te beloven dat hij een "meedogenloze oorlog" zal voeren tegen "alle ketters, Protestanten" en deze te "hangen, verbranden, vernietigen, koken, villen, wurgen, en levend te begraven, deze beruchte ketters" (te vinden in het Amerikaanse Huis Congressional Record, 1913, p. 3216).

De Jezuïeten Agenda vandaag:

Terwijl we niet zeggen dat Jezuïeten vandaag protestanten vermoorden als ze zich niet bekeren tot het katholicisme, zeggen we dat de vaststelling en de inspanningen om protestanten terug te leiden naar de moederkerk nog steeds bestaan. Kortom, terwijl de methoden zijn veranderd, het plan en de doelstellingen niet. Het volgende citaat uit een artikel met de titel "Essay on Pausdom" door Rev Ingram Cobbin MA (genomen uit een editie van Foxe's Boek van Martelaren) is inzichtelijk:

De Jezuïeten, soms voor een tijd uitgezet uit Rome, of door te doen alsof, zijn zijn vreselijke afgezanten, bezig om hun macht te vergroten. De intriges en het bedrog van deze mannen zouden boekdelen vullen; en het gemak waarmee ze hun geloof ontkennen of bevestigen van wat dan ook, of het aannemen van welk beroep dan ook, wat het ook zijn mag voor dit doel, is te goed bekend om hier te moeten recapituleren. Deze mannen hebben in tijden waarin ze soms zo machtig werden dat de pauselijke staat ze soms heeft uitgeworpen, en grote aantallen zijn nu in dit land, en velen ongetwijfeld onder valse kleur - wachtend op de meest gunstige mogelijkheden om het komende geslacht te corrumperen, en zoveel mogelijk naar een herstel van de donkere dagen van vroeger tijden. De Jezuïeten zijn onveranderlijk.
De Jezuïeten werden in het verleden gedreven om de verloren broeders terug te brengen, en ze worden vandaag gedreven door dezelfde visie. Vandaag de dag is die visie een onderdeel van eucharistische evangelisatie van de paus, die mensen naar de eucharistische Christus wil leiden. De eucharistische evangelisatie wordt uitvoerig besproken in Another Jesus: The Evangelization of the Eucharistic Christ en in diverse artikelen van Understand the Times-website.

Jezuïtische (Mystieke) Spiritualiteit en de Protestants/Evangelische Kerk

Dus als de methoden voor het bekeren van verloren zielen terug naar Rome zijn veranderd, wat is de methode om deze doelen te bereiken dan vandaag? Het gaat grotendeels door de zogenaamde Jezuïtische Spiritualiteit. Een boek uit 2002 met de titelContemplatives in Action: The Jesuit Way laat zien hoe de Jezuïetenorde een "grote invloed" had en nog steeds heeft bij mensen over de hele wereld. Dit laat haar "vitaliteit" en "haar spiritualiteit" laat zien, die ook "een felle loyaliteit en felle oppositie opriep". (6)

Wat is de spiritualiteit van de Jezuïeten, die zo controversieel is? Door hun wortels zijn de Jezuïeten voorstanders van de mystieke gebedspraktijken. De stichter van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola, heeft "geestelijke oefeningen" ontworpen waarin opgenomen de mystiek, met inbegrip van de lectio divina. Vandaag de dag beoefenen miljoenen mensen wereldwijd deze praktijk van de "Geestelijke Oefeningen" van Ignatius van Loyola.

Een Jezuïtisch priester die resoneert met deze mystieke spirituele kijk is Anthony De Mello (overleden 1987), auteur van Sadhana: een weg naar God. De Mello wordt vandaag vaak geciteerd door contemplatieve en opkomende auteurs en omarmde de mystiek van het hindoeïsme. Hij verklaarde:

Om het denken totstilheid te brengen is een uiterst moeilijke taak. Hoe moeilijk is het om de geest te weerhouden van het altijd maar denken, denken, denken, denken, voor eeuwig produceren van gedachten in een nooit eindigende stroom. Onze Hindoe-meesters in India hebben een gezegde: een doorn wordt verwijderd door een ander. Hiermee bedoelen ze dat het verstandig is om een gedachte te gebruiken die jezelf moet ontdoen van alle andere gedachten, die massaal aanwezig zijn in je geest. Een gedachte, een beeld, een zin of frase of woord dat in je geest kan worden vastgemaakt. - Anthony de Mello, Sadhana: een weg naar God (St. Louis, het Instituut voor Jezuïeten Resources, 1978), p. 28 (aangehaald uit een A Time of Departing, door Ray Yungen, p. 75).
Ray Yungen legt uit dat Sadhana "zeer open is in de bevestiging van Oosterse mystiek als een verrijking voor de christelijke spiritualiteit".

Het zoeken duurt niet lang om De Mello te vinden binnen het evangelisch/protestantse kamp. In feite schreef Richard Foster, een van de pioniers van de evangelische geestelijke vorming (contemplatieve) beweging de inleiding tot een van De Mello's boeken: Het sacrament van het huidige moment. In Een glimp van Jezus van de populaire contemplatieve auteur Brennan Manning wordt De Mello geciteerd. Amazon toont aan dat De Mello's boek, Het sacrament van het huidige moment wordt aangehaald in 82 boeken, waarvan sommige zijn geschreven door enkele van de populairste schrijvers uit het evangelicalisme: John Ortberg, Richard Foster, Jan Johnson, Philip Yancey, en Calvin Miller - overigens zijn dit allen contemplatieve voorstanders.

Een ander voorbeeld van Jezuïtische invloed in de evangelisch/protestantse kerk is de Be Still DVD, waar Richard Foster de Jezuïet Jean Nicholas Grou uit de 18de eeuw citeert door te zeggen: "O, Goddelijk Meester, leer mij die stilte taal die zo veel zegt." Deze "stilte-taal" waarover Grou spreekt is de mystieke "stilte", beoefend door contemplatieven en mystici in alle religies.

Een van de belangrijkste figuren in het "nieuwe" progressieve christendom vandaag de dag is Leonard Sweet. Sweet is een partnerschap aangegaan in een aantal gelegenheden met Rick Warren en spreekt vaak op evangelische evenementen. In het boek van Sweet, Quantum Spirituality, zegt hij:

Mystiek, eens naar de marge van de christelijke traditie gedrukt, is nu gevestigd in de postmoderne cultuur vlakbij het centrum... In de woorden van een van de grootste theologen van de twintigste eeuw, de jezuïet godsdienstfilosoof/dogmaticus Karl Rahner: "De christen van morgen zal een mysticus zijn, iemand die iets ervaren heeft, of hij zal niets zijn." [Mystiek] is metafysica, gekomen door ervaringen in het geestelijke lichaam. (p.76)
Hoe passend dat Sweet een voorspelling van een jezuïet citeert over de "christen" in de toekomst.

Tony Campolo, een andere populaire figuur in de evangelische kerk, onthult iets heel interessants in zijn boek Brieven aan een jonge Evangelische. In het boek legt hij de rol uit van de mystiek had in hem om een christen te worden. Hij legt uit:

Ik leerde over deze manier van het krijgen van een wedergeboorte-ervaring door het lezen van de katholieke mystici, vooral de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. (P. 30, zie "Komen tot Christus door Mystiek," Oakland)
Voor sceptici die verder bewijs willen dat de Jezuïtische Spiritualiteit in de evangelisch/protestantse kerk gekomen is, overweeg dan dit. In 2006 bracht Baker Books, een van de grootste evangelicale top uitgevers, een boek uit met de titel Heilig Luisteren: Het ontdekken van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius Loyola, geschreven door James Wakefield. De beschrijving van de uitgever van het boek luidt als volgt:

Centraal staat de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten), de Geestelijke Oefeningen is een handleiding, gebruikt om een maand lang de spirituele retraite te leiden. Nu met aanpassing van deze aloude oefeningen speciaal voor de protestantse christenen, moedigt James L. Wakefield de lezers aan om hun niet-religieuze doelen te integreren met hun religieuze overtuigingen en helpt hen na te denken over het leven van Jezus als een model voor het eigen discipelschap. (7)
Wakefield's boek, gewijd aan de Jezuïeten en Ignatiaanse oefeningen, moet genoeg bewijs zijn dat de Jezuïeten Agenda in de christelijke kerk is ingevoerd en dat mystiek een van de instrumenten is waarmee de Jezuïeten Agenda grotendeels wordt ingebracht in het leven van talloze evangelicals en protestanten. Is het een wonder dat Wakefield's boek lovende woorden heeft gekregen binnen de Jezuïtische gemeenschap? Armand M. Nigro, emeritus hoogleraar aan de Jezuïeten school, de Universiteit Gonzaga, zei:

Als jezuïet gedurende 62 jaar ben ik gevormd door de Oefeningen van Ignatius van Loyola, onze belangrijkste oprichter. Ik ben verheugd over de langverwachte publicatie van Heilig Luisteren. Het zal voor zijn lezers, naar ik hoop, een klassieke handleiding zijn voor spirituele groei in het echte mystieke gebed (op de achterzijde van het boek).
Overigens schreef Eugene Peterson, auteur van De Boodschap, een aanbeveling van het boek van Wakefield op de voorkant.

Dit zijn slechts enkele van een groot aantal voorbeelden, waarbij de "Jezuïtische Spiritualiteit" naar de Protestantse kerk is gekomen; dus werkt deze nieuwe, moderne (post-moderne) mystieke methode om de doelstellingen van het pausdom te bereiken.

Als protestanten en evangelischen kunnen worden overtuigd om de mystiek te beoefenen (dat wil zeggen, de contemplatieve), bepaalt dit de voorwaarden om te beginnen Rome te omarmen, en zelfs alle godsdiensten. Het is belangrijk om te begrijpen dat mystiek de brug is die alle religies van de wereld verenigt. Om hen te verenigen zou er een samenvoeging, een gemeenschappelijke noemer, moeten zijn. Dit gemeenschappelijk verenigende medium is mystiek. Thomas Merton herkent dit. In een gesprek dat hij had met een soefi-meester, kwam het onderwerp van de christelijke verzoening ter sprake. De soefi-meester zei dat dit een gebied was waar ze het nooit over eens konden zijn, waarop Merton antwoordde:

Persoonlijk denk ik in zaken waar de dogmatische overtuigingen verschillen, dat de controverse [verzoening] van weinig waarde is omdat het ons uit de buurt van de geestelijke werkelijkheden houdt, naar het rijk van woorden en ideeën... in woorden, geneigd tot een oneindige complexiteit en subtiliteit achter de scheiding... Maar veel belangrijker is het delen van de ervaring van het goddelijk licht... Het is hier waar het gebied is voor een vruchtbare dialoog tussen christendom en islam. (8) (cursivering.)

Tilden Edwards, mede-oprichter van het Shalem Institute (waar Ruth Haley Barton werd opgeleid), is het eens met Merton. Hij zei: "Deze mystieke stroming [xe "contemplatief gebed" xe "contemplatief gebed" xe "contemplatief gebed" contemplatief gebed] is de westerse brug naar de spiritualiteit van het Verre Oosten" (Spiritual Friend, p. 18). En in een New Age boek met de titel Zoals Boven, Zo Beneden stelt de auteur (citaat Aldous Huxley) dat "het metafysische [mystieke] een goddelijke werkelijkheid erkent"; en de "grootste gemene deler" is, dat "een verbinding heeft met de religieuze tradities in de wereld." En zelfs de opkomende evangelische auteur Tony Campolo erkent deze gemeenschappelijkheid in de mystiek wanneer hij stelt: "Naast deze modellen van verzoening biedt een theologie van de mystiek enige hoop voor een gemeenschappelijke grond tussen het christendom en de islam." (pp 149-150).

Overigens, als we zeggen dat alle religies van de wereld verenigen, nemen we de New Age beweging (misschien wel een van de grootste "religies" in de wereld van vandaag) mee. New Agers geloven dat in het binnengaan van een tijdperk van verlichting (of tijdperk van Aquarius), de wereld "vibrationeel sympathiek" moet worden, wat betekent dat er een voldoende massa (kritische massa) van mensen is die zich zal moeten bezighouden met mystiek gebed. ( 9)

De Contra-reformatie continueert

Jezuïtische invloed in de wereld van vandaag is overal: in de zakenwereld, in het onderwijs, bij de overheid, en ja, in de evangelisch/protestantse kerk. Volgens Contemplatieven in actie: De jezuïet Way, zijn er meer dan een miljoen mensen in de Verenigde Staten alleen al, die zijn afgestudeerd aan Jezuïtische middelbare scholen, hogescholen en universiteiten (Inleiding, blz. 1).

Hoewel er vaak spanningen zijn tussen de paus en de Jezuïetenorde over verschillende onderwerpen, kalmeerde de huidige algemene overste van de Jezuïetenorde, Adolfo Nicolas Pachon, een Jezuïeten-engagement naar Rome toen hij verklaarde:

De Sociëteit van Jezus werd geboren in de kerk, we leven in de Kerk, werden door de kerk ingesteld en wij dienen de kerk. Dit is onze roeping ... [Eenheid met de paus] is het symbool van onze eenheid met Christus. Het is ook de garantie dat onze missie niet een 'kleine missie' zal worden, een project alleen van de Jezuïeten, maar dat onze missie de missie van de Kerk is." (10)

Waar anders in het evangelicalisme laat het Jezuïtische evangelisme resultaat zich zien?

Eerder dit jaar gaf 'Understand the Times' een artikel getiteld: Jerry Boykin en de Calvary Chapel Connection. Het was voor velen een moeilijk artikel om te lezen. Mensen willen er niet aan denken dat christelijke leiders en voorgangers die zij gedurende jaren hebben vertrouwd zo dwaas zouden om zich te associëren met en het bevorderen van iemand die deel uitmaakt van een groep die de "verloren broeders" terug wil te brengen naar de Moederkerk. Maar het feit is dat een hoge officier van de Vaticaanse Jezuïeten, "Ridders van Malta", een spreker was op de door Calvary Chapel gesponsorde Predik het Woord-profetieconferentie.

Een ander voorbeeld, en ik denk een belangrijke, heeft te maken met een van de meest bekende en invloedrijke evangelische organisaties in Amerika. Robert Siciro is een protestant, bekeerd als katholieke Paulinisch priester, en hij is een van de gevierde sprekers in het zeer populaire Waarheid Project met Focus op de Familie. Terwijl de Paulinische Orde geen Jezuïetenorde is, heeft het in principe hetzelfde doel als de Jezuïetenorde met betrekking tot het winnen van zielen voor de katholieke kerk. Volgens een katholieke bron is de Paulinische orde "Een gemeenschap van priesters voor het geven van opdrachten en het doen van andere Apostolische werken, in het bijzonder voor het maken van bekeerlingen tot de katholieke geloof". Robert Siciro is voorzitter van het Acton Institute, een oecumenische denktank waarover overigens tal van artikelen zijn door of over het katholieke geloof, met inbegrip van een aantal Jezuïeten. Door het Waarheid Project zijn duizenden en duizenden evangelisch/protestantse christenen geïntroduceerd, bij wijze van volmacht, aan de Eucharistische Evangelisatie.

Het Fatima Plan
Voor degenen die niet overtuigd zijn dat we op weg zijn naar een Eén-wereld religie voor "vrede", neem eens een reis naar Fatima, in Portugal, waar de jaarlijkse bedevaarten mensen uit de religies van de wereld samenbrengen om te bidden tot "de koningin van de hemel", ook wel "Onze Lieve Vrouw van de Vrede" genoemd.
Paus Johannes Paulus II was gewijd aan Maria en in het bijzonder aan de "Onze-Lieve-Vrouw van Fatima". Hij geloofde dat dit wezen hem redde van kogel van een moordenaar op 13 mei 1981, op de verjaardag van de verschijning van de zogenoemde verschijning (de eerste heeft plaatsgevonden in 1917).

Mensen uit de hele wereld komen naar Fatima om te bidden tot "Onze Lieve Vrouwe". Op een bijeenkomst van "wereldvrede" in Fatima, verklaarde de Jezuïet Jacques Dupuis:

De religie van de toekomst zal een algemeen verzamelen zijn van religies in een universele Christus, die zal voldoen voor allen. De andere religieuze tradities in de wereld maken deel uit van Gods plan voor de mensheid, en de Heilige Geest werkt en is ook aanwezig in de boeddhistische, hindoeïstische en andere heilige geschriften van christelijke en niet-christelijke religies. De universaliteit van Gods koninkrijk laat dit toe, en dit is niets meer dan een gediversifieerde vorm van het delen in hetzelfde mysterie van de verlossing. (11)

Fatima is gewoon een andere weg waarlangs de Jezuïeten Agenda wordt bereikt.

Samenvatting
Misschien is de beste manier om te begrijpen hoe de Jezuïeten Agenda het bijbelse christendom ondermijnt, de overgang te erkennen naar het zogenaamde "sociale evangelie" dat de religies van de wereld verenigt voor de zaak van de vrede. Net als de mystiek is dit sociale evangelie een voertuig, waardoor alle religies zullen worden verenigd. Wie zou hebben geloofd dat dit al heeft kunnen gebeuren in de protestantse evangelische kerk? Maar we hebben al de waarschuwing in de Schrift dat Satan's dienaren zijn "als dienaren der gerechtigheid" (2 Korintiërs 11:15).

Rick Warren is een van de vele stemmen in deze beweging om zich te verenigen door middel van de "goede werken". Met de naam "Amerika's voorganger" is Warren uitgegroeid tot de evangelische protestantse woordvoerder van een Eén-wereldreligie. Zijn Purpose Driven model is uitgegroeid tot de strijdkreet: laten we gewoon allen met elkaar samengaan en het goede doen. We kunnen samenwerken als eenheid en voor een gemeenschappelijk doel - vrede in de wereld.

Willow Creek heeft bijgedragen om dit mondiale religieuze lichaam te laten escaleren, mede door hun Global Leadership Summits, waar ze "mensen samenbrengen van alle nationaliteiten om onze gemeenschappelijke Koninkrijksopdracht te voltooien in de kerk en verder" (12) (cursivering van mij). De mondiale agenda van de beweging van Warren en Hybels is met volle kracht bezig over de hele aarde.

Rick Warren en Bill Hybels - beschermelingen van Peter Drucker - hebben met sprongen bijgedragen tot de Jezuïeten Agenda. Velen van deze "nieuwe" christendom en nieuwe reformatieleiders hebben de profetische waarschuwingen van Jezus Christus genegeerd over zijn spoedig terugkeren op basis van de tekenen die we zien vanuit de Bijbelse profetie. In plaats daarvan bevorderen ze de oprichting van het koninkrijk van God samen met alle godsdiensten van de wereld.

De Emerging Church beweging die op grote schaal wordt gepropageerd door Warren, Hybels, en tal van andere christelijke figuren, is gebruikt door satan om snel tot deze wereldwijde misleiding te komen, door het invoering van mystieke ervaringen en het sociale evangelie naar een hele generatie van jonge mensen. Sensuele ervaringen die het vlees van de postmoderne generatie kietelen, zijn vaak dezelfde als welke Rome in het verleden gebruikte om de gelovigen te overtuigen dat ze de God van de Bijbel ontmoetten. De geschiedenis laat zien dat de geschiedenis zich herhaalt, met dezelfde instrumenten van misleiding, die elke keer weer worden gebruikt.

Zij die het licht laten schijnen op de Jezuïeten Agenda worden beschouwd als samenzweerderige zonderlingen. De profeten van het verleden, toen ze de Babylonische aanbidding tentoonstelden voor de leiders van Israël, werden ook geacht gek te zijn, evenals de bijbelgetrouwe christenen sinds het christendom begon. Een daarvan was Johannes Hus (1372-1415). John Foxe beschrijft wat er gebeurde:

[Huss] stelde een verhandeling op, waarin hij beweerde dat het lezen van de boeken door de protestanten absoluut niet verboden kon worden. Hij schreef een verdediging van het boek van Wickliffe over de Drie-eenheid, en moedig verklaarde hij tegen de ondeugden te zijn van de paus, de kardinalen en geestelijken uit die corrupte tijd. Hij schreef ook vele andere boeken, die alle werden geschreven met een kracht aan argumenten, wat de verspreiding van zijn leer erg gemakkelijk maakte... (13)

Uiteindelijk werd Huss gearresteerd, en toen hij werd voorgeleid aan de raad (van het pausdom), werd hij bespot en "Een leider van ketters" genoemd, waarop hij antwoordde,

Mijn Heer Jezus Christus droeg om Mijnentwil een kroon van doornen, waarom zou ik dan, omwille van Hem, deze lichte kroon niet dragen, zij het nog zo beschamend? Waarlijk, ik zal het doen en gewillig. (14)

Op 43 jarige leeftijd werd Johannes Hus op de brandstapel gezet, liederen zingend tijdens de brutale uitvoering. Waarom werd hij een "leider van ketters" genoemd? Omdat hij opkwam voor bijbelse waarheid tegen de paus en Rome.

Kritische christenen moeten veel vragen stellen. Maar een vraag die vooral opvalt is: waarom zijn er zo weinig mensen die iets zeggen over de Jezuïeten Agenda? Zien ze het, maar zijn te bang om te spreken? Of zien ze het en maken er deel van uit?

Sprekend over vragen, vroeg Jezus: "Wanneer de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof nog vinden op aarde?" (Lucas 18:8). Zal Hij dat vinden bij de predikanten en theologische professoren? Zal Hij dat vinden in uw eigen kerk? Of zal hij alleen maar hen vinden die bleven zwijgen?

Net zoals God anderen opgewekt heeft om de fakkel van de waarheid te dragen, nadat Huss werd geëlimineerd van deze aarde, zal God opstaan en anderen vinden die vandaag de dag bereid zijn om alles op het spel te zetten voor de waarheid, en om de leugens tegen te spreken.

Voor gelovigen die vast staan, kijk omhoog, want "uw verlossing komt dichterbij" (Lucas 21:28).

Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid; beproef wat de Heer welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer... Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. (Efeziërs 5:6-11, 15-17)

Opmerkingen:

1 John Foxe,. Foxe's Book of Martyrs (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing editie), p. 169.
2. Rev WC Brownlee, DD, geheime instructies van de Jezuïeten, http://www.archive.org/details/secretinstructio00brow aan het Boston College Bibliotheken archief
3. Ibid
4. Ibid
5. Ibid
6. https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/2004-May/003422.html
7. Vanaf de Publisher's beschrijving op
8 Rob Baker en Henry Gray, Editors, Merton en soefisme (Louisville, KY: Fons Vitae, 1999)., P. 109, zoals geciteerd in een tijd van vertrekken , p. 60.)
9. Ken Carey, The Sterrenzaad Transmissions (A Uni-zon Boek, 1985 4e druk), p. 33
10. http://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Nicol% C3% A1s en zie http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0801316.htm
11. Jezuïet theoloog pater Jacques Dupuis, in 2003 op de interreligieuze congres "De toekomst van God"; http://www.understandthetimes.org/commentary/c19.shtml
12. http://www.growingleadership.com/summit/speaker_brenda_salter_mcneil.asp
13. John Foxe, Foxe's Book of Martyrs (Eureka, MT, Lighthouse Trails Publishing editie), pp 160 tot 164
14. Ibid

Bron: Understand the Times/Lighthouse Trails Special Report

printen??? spaar papier en inkt.