(19) PROFETIE VAN DE TIEN WEKEN

91.1 Nu, mijn zoon Methusalem, roep al je broers voor mij, en verzamel alle kinderen van uw moeder. Want een stem roept mij, en een geest is uitgestort over mij, opdat ik u tonen zal wat er allemaal op u gaat komen voor altijd.
91.2 Vervolgens ging Methusalem naar zijn broers en riep hen en verzamelde al zijn familieleden.
91.3 En hij sprak over gerechtigheid tot al zijn zonen, en zei: “Hoor, mijn kinderen, naar al de woorden van uw vader, en luister goed naar de stem van mijn mond, want ik zal getuigen en tot u spreken, mijn geliefden. Heb de oprechtheid lief en wandel daarin!
91.4 Doe niet of je oprechtheid betracht met een bedrieglijk hart, en verbind je daarmee niet met een bedrieglijk hart, maar wandel in gerechtigheid mijn kinderen en het zal u leiden op de goede paden, en gerechtigheid zal uw metgezel zijn.
91.5 Want ik weet dat de toestand van onrecht zal blijven bestaan op aarde, en een grote straf zal worden uitgevoerd over de aarde, en een einde zal worden gemaakt aan alle ongerechtigheid. Het zal worden afgesneden bij haar wortels en haar hele gebied zal voorbijgaan.
91.6 Afdwaling zal weer volledig terugkomen op de aarde, en al de daden van ongerechtigheid en de daden van onderdrukking en ongerechtigheid zullen zegevieren voor een tweede keer.”
92.1 Geschreven door Henoch de schrijver, deze complete wijsheid en onderwijzing geprezen door alle mannen van gerechtigheid op de hele aarde. En voor al mijn zonen, die op aarde zijn. En voor de toekomstige generaties die gerechtigheid en vrede zullen beoefenen.
92.2 Laat uw geest niet bedroefd zijn door de tijden, omdat de Heilige en Verheven Ene dagen heeft aangewezen voor alle dingen.
92.3 En de rechtvaardige zal oprijzen uit de slaap, zal opstaan en ze zullen wandelen op het pad van gerechtigheid, en in al zijn wegen, zijn reizen zal zijn in eeuwige goedheid en barmhartigheid.
92.4 Hij zal barmhartigheid betonen aan de rechtvaardige mens en hem geven de eeuwige oprechtheid, en hem kracht geven. Hij zal leven in goedheid, en rechtvaardigheid, en ze zullen wandelen in het eeuwige licht.
92.5 Dan zal de zonde worden vernietigd in de duisternis, voor eeuwig, en vanaf die dag zal het nooit meer gezien worden.
93.1 En hierna begon Henoch te spreken over de boekrollen:
93.2 Henoch zei: “Met betrekking tot de zonen van gerechtigheid, en met betrekking tot de uitverkorenen van de wereld, en over het planten van de gerechtigheid en oprechtheid, zal ik deze dingen tot u spreken, en hen aan u bekend maken, mijn kinderen. Ik, Henoch, volgens hetgeen mij verscheen in de hemelse visioenen, en wat ik weet uit de woorden van de heilige engelen, en het begrip over de Tafelen van de hemel.”
93.3 Toen begon Henoch te spreken over de boekrollen, en zei: “Ik werd als de zevende geboren, in de eerste week, toen recht en gerechtigheid nog steeds voortduurden.
93.4 Maar na mij, in de tweede week, zal groot onrecht ontstaan, en het bedrog zal opstaan. En daarin zal opkomen het eerste Einde, en een man zal worden gered. Nadat dit is afgelopen, zal de ongerechtigheid weer groeien, en Hij zal een wet maken voor de zondaars.
93.5 Dan, na deze, in de derde week, aan het einde, zal een man worden gekozen als de Plant van het Rechtvaardige Oordeel, en na hem zal de Plant van gerechtigheid voor eeuwig komen.
93.6 En daarna, in de vierde week, aan het einde daarvan, zullen visioenen van de rechtvaardige en de heilige worden gezien, en een wet voor alle generaties, en een Huis zal voor hen gemaakt worden.
93.7 En daarna, in de vijfde week, aan het einde, zal er een Huis van Glorie en Soevereiniteit voor altijd gebouwd worden.
93.8 En daarna, in de zesde week, zullen al diegenen die er wonen worden verblind. En de harten van allen met gebrek aan wijsheid zullen verzinken in goddeloosheid. En in die staat zal een man opstaan, en aan het einde zal het Huis van de Soevereiniteit worden verbrand met vuur. En daarin zal het hele ras van de uitverkorenen worden verspreid.
93.9 En daarna, in de zevende week, zal er een rebelse generatie ontstaan. En hun daden zullen vele zijn, maar al de daden zullen opstandig zijn.
93.10 En op het einde, zal de uitverkoren Rechtvaardige, vanuit de Eeuwige Plant der gerechtigheid worden gekozen, aan wie zeven delen van wijsheid worden gegeven, betreffende zijn hele schepping.
91.7 Maar wanneer de ongerechtigheid, zonde, godslastering, vijandigheid, en allerlei kwade daden zich vermeerderen, en als opstandigheid, boosheid, en onreinheid vermeerderen, zal er een grote straf komen uit de hemel over al deze. En de Heilige Heer zal komen in toorn en in grimmigheid, om een oordeel uit te voeren op de aarde.
91.8 In die dagen zal het wangedrag worden afgesneden bij de wortel, de wortels van ongerechtigheid, samen met het bedrog, zal het worden vernietigd van onder de hemel.
91.9 En al de afgoden van de volken zullen worden weggedaan, hun torens zullen worden verbrand in het vuur, en zij zullen worden verwijderd van de hele aarde. En zij zullen worden afgebroken in het oordeel van vuur, en worden vernietigd in woede, in het strenge oordeel dat voor eeuwig is.
91.10 En de rechtvaardige zal oprijzen uit de slaap, en de wijsheid zal opstijgen en zal aan hen gegeven worden.
91.11 Hierna zullen de wortels van ongerechtigheid worden afgesneden en het zwaard zal de zondaars vernietigen. De godslasteraars zullen worden afgesneden, in iedere plaats zal de godslastering vernietigd worden door het zwaard.
91.12 En daarna zal er weer een week zijn, de achtste, die van de gerechtigheid, en een zwaard zal worden gegeven op dat moment, zodat de Rechtvaardige een oordeel kan uitvoeren op de onrechtvaardigen, en de zondaars zullen worden overgedragen in de handen van de rechtvaardigen.
91.13 En aan het einde daarvan, zullen zij huizen verwerven vanwege hun gerechtigheid, en een huis zal worden gebouwd voor de Grote Koning in heerlijkheid, voor altijd.
91.14 En daarna, in de negende week, zal een rechtvaardig oordeel worden geopenbaard aan de gehele wereld. En alle daden van de goddelozen zullen verdwijnen vanover de hele aarde. En de wereld zal opgeschreven worden ter vernietiging, en alle mensen zullen kijken naar het Pad van Oprechtheid.
91.15 Dan, na deze, in de tiende week, in het zevende deel, zal er een eeuwig oordeel worden uitgevoerd op de Wachters en de Grote Eeuwige Hemel die zal voortkomen uit het midden van de engelen.
91.16 De eerste hemel zal verdwijnen en voorbij gaan en een nieuwe hemel zal verschijnen, en al de machten van de hemel zal voor altijd schijnen, met zeven keer het licht.
91.17 Na deze zullen er vele weken zijn zonder telling, voor eeuwig, in goedheid en in oprechtheid. En vanaf dan zal de zonde nooit meer worden vermeld.
91.18 En nu zeg ik u, mijn kinderen, en toon u de paden der gerechtigheid, en de paden van de overtreding. En ik zal het opnieuw tonen, zodat u kunt weten wat er komen gaat.
91.19 Nu luister, mijn kinderen, wandel in de paden der gerechtigheid en niet in de paden van wangedrag, omdat al diegenen die wandelen op het pad van ongerechtigheid, voor altijd zullen vernietigd worden.
93.11 Want is er een man die de stem van de Heilige kan horen en niet angstig zijn? En wie is er die kan denken met Zijn gedachten? En wie is er die kan kijken naar al het werk van de hemel?
93.12 En hoe zal er iemand zijn die de werken van de hemel kan begrijpen, en die een ziel ziet, of een geest, en erover vertellen, of opstijgen en al hun uiteinden zien en ze begrijpen, of iets maken als deze?
93.13 En is er een man die de lengte en breedte van de aarde zal kennen? En aan wie zijn al de afmetingen zijn getoond?
93.14 Of is er een man die de lengte van de hemel weet, wat de hoogte is, en wat het vaststelt, en hoe groot het aantal sterren is, en waar alle lichten zijn in hun rust?

Printen??? Spaar papier en inkt.