www.wimjongman.nl

(homepagina)

Over Ezechiël 29

Gary Stearman

Egypte komt niet voor in de profetie van Gog en Magog in Ezechiël 38, maar wel in een ander deel van Ezechiël.

“Zie, Ik zal u, farao,
koning van Egypte,
groot zeemonster,
dat in het midden van zijn rivieren ligt,
dat gezegd heeft: Mijn Nijl is van mij
en ik heb die zelf voor mij gemaakt!”


Het lijkt erop dat dit gericht is tegen Farao maar als je de profetie nader bekijkt dat is die gericht tot latere tijden. Het is gericht tot een tijd waarin Egypte de rivier heeft bedwongen. “ik heb die zelf voor mij gemaakt.”

Egypte heeft met de bouw van de Aswam dam de rivier bedwongen en de loop ervan bepaald. Dat zeggen ze dan ook dat ze de rivier getemd hebben. Men kan met recht zeggen de rivier gemaakt te hebben.
Zo zien we dat deze profetie zich uitstrekt naar het moderne Egypte.

Daarbij komt nog de tekst uit vers 10.

“Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier; en Ik zal Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syene af, tot aan de landpale van Morenland. (Ethiopië).
Geen mensenvoet zal erdoor gaan, geen dierenpoot zal erdoor gaan: het zal veertig jaar onbewoond blijven.”


Seyene is het eiland waar de Asan dam is gebouwd en in de grondtekst staat, - de toren van Seyene. Nu was er in de dagen van Ezechiël geen toren op Seyene , zelfs niet in de dagen van de bijbelvertaling.

Maar nu wel, nu ligt er een hoog bouwwerk de Aswan dam. Wat zegt de Heere over deze tijd wat is Zijn oordeel over dit land?

“En al de inwoners van Egypte zullen weten
dat Ik de HEERE ben,
omdat zij voor het huis van Israël
een rietstaf geweest zijn.
Toen zij u bij uw hand grepen, knakte u,
maar u scheurde heel hun schouder open.
Toen zij op u steunden, brak u,
maar u liet alle heupen op zichzelf staan.”


Tot op dit moment ja zelf vandaag nog steunt Israël op het vredesverdrag met Egypte om zich de buren een beetje van het lijf te houden. Dat is de volgende fase in de geschiedenis.
Als Mubarak verdwijnt en de Broederschap de regering overneemt met El Baradei als voorman en leider dan zal ook het vredesverdrag met Israël worden verbroken.
Wanneer nu zal blijken dat Egypte een rietstaf is die breekt zodra men er op leunt zal het volgende gebeuren.

“Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga een zwaard over u brengen en Ik zal mens en dier onder u uitroeien.
Het land Egypte zal een woestenij en een puinhoop worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, omdat hij heeft gezegd: De Nijl is van mij, ik heb die zelf gemaakt.”

“Ik zal van het land Egypte een woestenij maken te midden van verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verwoeste steden, veertig jaar lang. Dan zal Ik de Egyptenaren verspreiden onder de heidenvolken en Ik zal hen over de landen verstrooien.”


Aldus zegt de Heere. Er is hoe dan ook weinig hoop in de nabije toekomst voor Egypte.

Er is nog nooit een tijd geweest, voor zover ik weet dat Egypte ontvolkt was en over de natieën verspreidt. Er gaat nog heel wat gebeuren in het Midden Oosten.
Is de huidige onrust een voorbode voor wat er komen gaat?

Printen??? Spaar papier en inkt.