www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Laatste Uur.

De bijbel heeft het regelmatig over de laatste ure. Dat is de tijd die aanbreekt vlak voor de wederkomst van Christus op de Olijfberg.

Er worden heel veel kenmerken gegeven waaraan men deze tijd kan herkennen en ook de tekenen die er zijn, in de aanloop tot die tijd.

De vrede moest van de aarde worden weggenomen, dus wereldwijd. Dat is begonnen met de Eerste Wereldoorlog in 1914. Dat was de eerste oorlog waar de hele wereld in werd betrokken. Vandaar de naam Wereldoorlog.
Sindsdien is de vrede weggenomen van de aarde. De revoluties, aardbevingen en de nu komende problemen voor de productie van voedsel zijn daarvan het gevolg.
Kijk naar de ruiters in Openbaring 6. Achtereenvolgens komt de strijd die de valse messias brengt en wordt de vrede van de aarde weg genomen en daarna komt de honger die dan aanstaande is en vervolgens de dood.
Er moet een valse godsdienst opkomen en sterk worden waarvan de wortels al kwamen in de tijd van Johannes. De ontkenning dat Yeshua de Zoon van God is, die was toen al in opkomst.

Velen hebben gedacht dat de Katholieke kerk deze godsdienst was, maar die kerk heeft nooit ontkend dat Yeshua de Zoon van God. Maar juist als Verlosser erkent.

De godsdienst van het laatste uur zegt echter dat er geen Zoon van God bestaat en de verlossing, als die er al is, dan ook op andere wijze tot stand moet komen. Dat is juist het anti-christelijke aspect.

Die godsdienst probeert nu de aarde te veroveren en zend de zendelingen uit over de hele wereld Het is een nabootsing van wat Christus heeft gevraagd.
Men geeft aan in een brochure wat hun streven is.

Christus zegt:

“Ik ben de weg en de waarheid.”
“Getuig van mij tot aan het uiterste der aarde.”

De Islam zegt:

“De Moskee is de weg en de waarheid.”
“Waar je ook bent, bouw een Moskee.”

Jes 66:8 zegt: “Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren?” Ja, in 1948 is dit gebeurd, in één dag was er de staat Israël. Maar daar vindt ook de afrekening plaats.

Jeruzalem moet weer het middelpunt van aandacht voor de naties zijn. Aan die voorwaarde is ook nu al voldaan. Maar zegt Sefanja 1:16 ook moet het land zijn verdeeld, met een hek en moeten er opgerichte muren zijn.
Nu is dat niet zo in onze bijbel vertaald, jammer genoeg, maar b.v. de Engelse KJV vertaling spreekt over fenced cities, -omheinde steden- en de WEB vertaling over high battlements, -hoge muren-. Hek en muur zijn nu aanwezig.

In Ezech. 35:10-15 zegt de Heer: “ Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit - hoewel de HERE daar was - daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt zeggende: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden! Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld - Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de HERE Here: Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik van u een woestenij maken; zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de HERE ben.”

Hier lezen we over mensen die onderhandelen over een gedeelde staat, die ze willen bezitten. Vandaag zien we het streven van de P.A. om geheel Israël in bezit te krijgen en die handelen in de geest van Edom.

Joël zegt het dan ook in 3:9 “Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken!”
De ‘heilige oorlog,’ de ‘djihad,’ is bij ons allen nu wel bekend.

Nicodemus krijgt van de Heer te horen dat er drie dingen moeten gebeuren, met een ieder persoonlijk, maar ook met het volk. Eerst moet er een wedergeboorte komen, dan zal de Mensenzoon worden verhoogd en vervolgens komt het geloof. Die dingen zullen de Joden volgens Zacharia 12 gaan doen, Hem aanroepen en zien dat Hij is verhoogd en geloven dat Hij de Mensenzoon is.
Voor hen is Hij de zon der gerechtigheid die opgaat na de nacht; dit volgens Mal 4:2.
Voor ons is Hij de Morgenster die te zien is, in de nacht, nog voordat de zon opgaat. 2 Petrus 1:19, Openb. 22:16.

In de laatste tijd zal ongeloof kenmerkend zijn voor de samenleving volgens 2 Tim.
Het humanisme, het geloof van de mensheid zal in de Christelijke landen uitgroeien totdat de valse religie de overhand neemt. De mens zelf is god zoals het gouden kalf de eigen gekozen god was voor de Israëlieten.
Veel mensen klampen zich vast aan kerkelijke rituelen en menen dat in het uitvoeren daarvan hun behoudt ligt. De verdeeldheid in het Christendom neemt toe, iedereen heeft zijn eigen uitleg van de bijbel.
Ook zien de mensen niet dat een vreemde godsdienst hun leven binnen sluipt. Het is als in de achste eeuw toen de christenen in het oosten toentertijd hetzelfde overkwam. De Byzantijnse geleerde Johannes van Damascus (circa 675-750) vertelde dat ook toen, de Islam werd gezien als een andere manier van God aanbidden en niet als anti-christelijk. Nu dat hebben ze geweten, binnen korte tijd was er niets over van de kerk. Ook in onze tijd is een debat over de werkelijke Islam niet mogelijk, zonder voor racist en haat-zaaier te worden uitgemaakt.

Trouw en geborgenheid gaan steeds meer verdwijnen. Banden met andere mensen, ook met familie worden steeds meer en meer door gesneden. Kinderen laat men gemakkelijk achter in een ander gezin. De liefde tot elkaar zal verkillen zegt Jezus.
In de laatste tijd zal ook de leugen een grotere rol gaan spelen. Mensen zien er in de eindtijd geen been in om elkaar te bedriegen en zijn er trots op als dat bedrog lukt. Ook dit fenomeen zien we toenemen.

Ook is het een kenmerk van de laatste tijd dat de gehele mensheid in onrust verkeert, men voelt de dreiging maar men weet niet wat er aan zit te komen. Heel veel mensen zijn depressief en slikken medicijnen. Overspannenheid is een normaal verschijnsel geworden. De mens wordt de ene angst na de andere aangepraat. Is het niet de ozon laag dan wel de globale opwarming, (wie bepaald trouwens wat de juiste gemiddelde temperatuur is) of het dreigende energie-tekort of de financiële crisis. Allerlei zekerheden vallen weg, zorgen zijn er over werk, economie, dreiging van terreur

In de eindtijd zal de grote strijd losbranden tussen het Westerse Christelijke naties die het symbool zijn van Jacob tegen de Arabische, Russische en Chinese naties onder leiden van de geest van Ezau.

Er is een voortdurende strijd geweest tussen deze machten. De kleinzoon van Ezau, Amelek trachten Israël te vernietigen in de woestijn. Haman een nakomeling van Ezau en een Amelekiet probeerde dit in Perzië. De Romeinen en de Edomieten wilden dit rond het jaar 70 voltooien. Hitler die in feite met dezelfde geest was doortrokken als die van de Islam, wilde dat in onze tijd doen door alle Joden om te brengen.
Nu trachten de Arabieren zowel de Joden als de Christenen te overweldigen. De ene vernedering na de andere wordt het Westen aangedaan.
Vergeet niet dat Juda niet het huidige Israël is. Het zijn slechts twee stammen met de Levitische stam en bij deze stam zijn zoveel mensen van andere naties er bij gekomen dat er niet zoveel echte Judeërs en die eerder vijanden zijn dan gelovigen. Men doet zich voor als Jakob maar is in werkelijkheid Edom zoals ook een Herodes was.

Straks aanvaart men zowel in het westen als in Israël de anti-christ en wordt daarmee daadwerkelijk vijand van Yeshua. Ik sta altijd verstelt van de enorme aversie in Israël tegen de Christelijke zendelingen die toch niets anders trachten dan de mensen bij de God van Israël te brengen via Yeshua. Maar die worden vervloekt.

De westerse landen worden overspoelt door vluchtelingen. Er zijn al miljoenen mensen verplaatst. Op die manier wordt ook de oorspronkelijkheid van deze naties aangetast. Waar eeuwenlang het Woord heeft geklonken is dit in enkele geslachten totaal op zijn retour en is nog slechts een klein deel in het westen volgeling van Yeshua in woord en daad.
Maar eerst moet de afval komen schrijft Paulus in de tweede brief aan de Tessalonicenzen voordat de wetteloze zich zal openbaren. De Islamitische wijze van denken heeft al intrede gedaan

Er komt dus een tijd waarin alle wetten van God en wat zijn wezen is en dat is ‘de Liefde,’ buiten werking wordt gesteld, waarop een leugenaar die het verderf van de mensheid voor ogen heeft, het hier voor het zeggen krijgt. Maar hij geeft het volk waarom ze vragen.

Kenmerken van de komende religie die de mensen zal verleiden is dat er een ‘profeet’ is en dat men de tegenstanders zal treffen met het zwaard. De leider zal met mysterieuze krachten komen. De Islam is de godsdienst van de profeet.
Openb. 16:13 noemt een profeet als een kracht in de grote verdrukking, de favoriete manier van doden is onthoofden door het zwaard, wat in Openb. 13:10 wordt genoemd en als de leider zich manifesteert als de Mahdi, dan is het mysterieuze element ook aanwezig.

De laatste plaag van alle die ons zijn overkomen, na de duisternis van de dood verklaring van God in de vorige eeuw, is de dood van miljoenen baby's die in verband staat met de tiende plaag. Gelukkig was die plaag van dood van kinderen in Egypte ook de kortste. Zo zal ook deze plaag geen groot aantal jaren beslaan.

Amerikaanse evangelicalen zetten reuzestap naar een de wereldreligie

Tijdens een vierdaagse conferentie aan de Yale-Universiteit hebben zowel islamitische als christelijke leiders, waaronder de voorzitters van de National Association of Evangelicals en de World Evangelical Alliance, de “eenheid en absoluutheid van ‘God/Allah’ verklaart, alsmede ook het feit dat Zijn genadevolle liefde centraal staat in beide religies”.

In de gezamenlijke verklaring werd tevens de vrijheid van religie onderstreept en de noodzaak om tot een inter-geloofs-dialoog te komen, gebaseerd op de “gemeenschappelijke liefde voor God en de naaste.”
 
De meer dan 140 leiders die deelnamen stemden unaniem in met deze verklaring, die “een nieuw begin van samenwerking inluidt tussen christenen en moslims.” De vertegenwoordigers van beide religies beloofden een vol jaar lang de goede aspecten van elkaars religies te gaan belichten.
 
De Amerikaanse Nationale Raad van Kerken werkt al langer toe naar een oecumenische eenheid, en nu doen de grootste Evangelische organisaties, die de meesten Amerikaanse evangelische christenen vertegenwoordigen, hetzelfde.

Islam en Christendom

Waakt dan, zegt Jezus, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Hij komt op een Uur dat we Hem niet verwachten.
Maar waar moeten we dan voor waken? Als eerste natuurlijk dat we blijven staan in het geloof dat Jezus de enige weg naar de Vader is. Dat we niet neigen naar andere godsdiensten van zelf-verlossing en van de weg afwijken.

Ook Johannes waarschuwt tegen een verleider die zich zal voordoet als de messias, die oplossingen heeft voor problemen, maar die in werkelijkheid de geest van de antichrist bezit. Dergelijke mensen hebben zich in het verleden al zodanig gepresenteerd. Er zijn ook veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat zijn de verleiders in de geest van de antichrist zegt 2 Joh. 1. Totdat iemand opstaat die de antichrist zelf is.

Maar welke is nu de godsdienst die al eeuwen lang zegt dat God geen Zoon heeft? Dat is de Islam.
Johannes zegt dan ook verder in vers 8-10; Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken.

De Islam wil verder dan Christus, het zegt dan ook de laatst geopenbaarde religie te zijn en beter dan het Jodendom en Christendom.
Dit is een waarschuwing die we niet licht moeten opvatten en we zullen als christenen op onze hoede moeten zijn in de omgang met deze mensen.
Nu is het momenteel al zo dat wanneer je zegt dat “Jezus de enige weg en de waarheid is,” men je dan al vreselijk arrogant vindt, niet dat het wordt uitgesproken, maar men aan het aan de gezichten aflezen. Ook onder kerkmensen!
Men meent dat dit een claim is die je niet meer zondermeer kan uitspreken.

Als we Europa bezien dan is één ding wel duidelijk, de kerk vindt geen onderdak meer in het eens christelijke Europa.
Wat eens de herberg was voor het christendom, daar is nu het christendom door de komst van andere gasten in een hoekje gedreven waar men nauwelijks nog wordt gehoord.
Nu heeft de Eeuwige het grootste deel van de Joden weg genomen uit Europa en naar hun land terug gebracht, en daarbij de kandelaar steeds meer uit het zicht weggenomen. Vervolgens hebben andere religies deze vrije plaats ingenomen, en is de belangstelling voor het heidendom en de Islam groeiende. Het zogenaamde iets-isme geeft een voldoening tot die behoefte aan religie, maar meer ook niet.
De Joden zijn verdreven en de Christen-honden worden steeds meer gehaat, wie Christus wil volgen en daarbij aangeeft ook nog de Thora als leidraad te hebben, behoort wel tot een hele kleine minderheid waar men niet mee kan praten.

Nu zijn er een paar problemen als je met een Moslim over geloof spreekt. Zij gaan er van uit dat we dezelfde God hebben. Als ik dus over onze God YHWH spreek, dan denken zij aan Allah. Maar misschien ben u al zover dat u de visie hebt overgenomen dat het één en dezelfde God is.

Het volgende probleem is dat degene, die de Islam niet volgt en derhalve dus een ongelovige is, een Kafir.
Nu mag je een Kafir rustig bedriegen en is het zelf in de Islam cultuur heel gewoon om je een leugen te presenteren als dat jou of hun dat behaagt of zo uitkomt. Men ziet daar geen kwaad in. Men beliegt en bedriegt elkaar dan ook regelmatig. En als men iets van jou te pakken kan krijgen, is dat dan de belasting die elke Kafir eigenlijk moet betalen.
Er zijn dus al heel veel culturele tegenstellingen.

Wat echter opvalt in soera 23:72 van de Koran is dat men het dan ineens heeft over “vraagt gij aan hen,” en in soera 37:125 over de “beste schepper” net of dat de godheid uit meerderen bestaat..
Maar dat gebeurd vaker in de Koran dat de waarheid ineens naar voren komt.

Men zegt vaak dat we het andere geloof moeten respecteren, maar heel veel zaken zijn niet respectabel. Denk daarbij aan eer-moord, liegen en bedriegen. De Islam staat altijd apart van de gast-cultuur. Dat is nooit anders geweest tijdens de 1400 jaar dat deze godsdienst bestaat. Als het de cultuur binnen dringt gaat dat eerst onderhuids, daarna gaat men zich openlijk verzetten. Op dit moment is het lijdzame verzet in ons land voorbij.

Volgens veel Christenen kunnen we wel samenwerken met de Moslims. Men streeft op sommige gebieden immers hetzelfde na. We moeten niet zo angstig zijn.
Veel vooraanstaande mensen en ook in een organisaties als de EO en in de Chr. Unie zijn er mensen die van mening zijn dat er wel te praten valt met de Islam.
De Islam is immers ook tegen homoseksualiteit, abortus en wil misdadigers straffen en de geseculariseerde mens tegenstaan.
De meiden van Halal worden uitgenodigd in de TV uitzendingen om hun visie te verkondigen.
Als er een film wordt vertoont op TV heeft die dikwijls een Palestijnse visie.

Senator Schuurman, voor de CU in de Eerste Kamer, maakte dat zeer duidelijk in een interview, dat rap werd opgevolgd door een interview in het EO-programmablad Visie met de voorman van de Christen Unie-jongeren en één van de Meiden van Halal.
Een stevig advies richting de christenheid: laten we de handen ineenslaan met de Islam en samen de atheïsten bestrijden.
Men denkt dat de beide religies er wel uit komen in overleg.

Hoe vreselijk naïef is dat, als of de duivel de mensen zou toestaan alleen Jezus als Redder te erkennen. De Islam is een valse religie.

De Koran hamert er op dat men nooit bevriend mag zijn met een kafir, hij moet hem haten. De bijbel zegt echter nergens dat we de naaste moeten haten. Aan de andere kant hoeven ook niet zo ver te gaan om alles toe te staan. Jezus heeft wel gezegd de andere wang toe te keren maar niet dat als de ene dochter is verkracht, we dan de tweede ook moeten aanbieden. Ook schapen mogen weglopen als de wolf eraan komt.

De imam is de priester van deze religie en de uitlegger er van, vandaar dat hij ook de macht over deze mensen kan uitoefenen. Het staat gelijk aan de priester van vroeger in de R.K. kerk, wat ook een verderfelijke invloed had. Sommigen hebben zo’n grote macht dat ze gelijk staan als een hoge-priester.

Een gematigde Islam bestaat niet. Als men een dergelijk persoon als voorbeeld neemt is dat iemand die gewoon te weinig aan zijn geloof doet en zich alleen aan de vijf zuilen houdt en ook vaak nog een aardig karakter heeft.

Het is niet gemakkelijk om een Moslim te bekeren tot het Christendom en veel van deze mensen komen dan ook tot bekering door visioenen en dromen. Het is vaak door ingrijpen van de Heer zelf waardoor er Christelijke gemeentes ontstaan in Moslim-landen.

De Islam is meer een doctrine dan een geloof. Het geopenbaarde woord ;de Koran is nog geen 20% van de totale doctrine, de rest is hadit en andere geschriften. Een doctrine waar de gemiddelde moslim niets over weet. Uit deze boeken komen ook de verschillen van Soenieten en Shiïeten naar voren.

Hoe helder is de Bijbel die in alle talen is te vertalen en niet als de Koran die alleen in het Arabisch mag worden gelezen om volledig te kunnen worden begrepen, zoals men zelf zegt.

Je kan niet zeggen dat de Islam of goed of kwaad is. Van de regenboog kan je ook niet zeggen dat hij rood of groen is. Het bevat beide elementen. De Koran staat vol met goede uitspraken en vol met haat tegenover de Joden en de Christen.

Als men zegt dat er ook goede dingen worden gezegd over de kafir dan moet men wel bedenken dat het laatst geopenbaarde vers alle andere vorige verzen overschrijft.
Het allerlaatste gegeven vers is het zogenaamde “zwaard-vers” waarbij wordt uitgesproken dat alle ongelovigen moeten sterven door het zwaard. Dat vervangt alle vorige verzen waarin gunstig wordt gesproken over Joden en Christenen.
Wat zegt Openbaring 13:10? Dat alle heiligen door het zwaard zullen sterven. De schare uit de grote verdrukking.

Romeinen 3:23 zegt dat iedereen heeft gezondigd en de nabijheid van God ontbeert, de Koran zegt echter dat de Moslims goede mensen zijn en de kafirs de slechtste van alle creaturen. Soera 98:6.

De Islam is tevens een politiek systeem en men gelooft dat één moslim staat tegenover twee kafirs, zo dat, wanneer men eenderde van de bevolking heeft bereikt, zij politiek de macht moeten krijgen. Ze gaan dan over tot de oorlog. De vredige Moslim die in een land woont waar men de macht nog niet heeft, mag dan zijn steun geven door middel van geld, en dit over maken voor de strijd.

Dit staat in contrast met hoe in het Oude Testament de oorlog is geregeld.
Laat je ondertussen niet verleiden tot een discussie over hoe bloedig het O.T. wel niet is, want termen zoals; “dat een volk onder een oordeel kan komen”, begrijpt men toch niet. Ook is het niet zoals in de Koran een geweld voor altijd en eeuwig (totdat er geen kafir meer op aarde is), maar juist is een oorlog in de Bijbel heel plaatselijk, en voorbij is voorbij. Christenen en Joden vormen geen terreur-groepen om zo in navolging van de bijbel hun medemens te doden.

De Moslims zien Mohammed als de oplossing.

Volgens hen zal op de oordeelsdag, de hele mensheid van de ene profeet naar de ander gaan om te vragen om hun bemiddelaar te zijn, maar alle profeten van Adam tot aan Jezus toe, zullen weigeren om deze rol op zich te nemen vanwege hun onwaardigheid. Uiteindelijk, zal Mohammed, de grote profeet van de Islam dit op zich nemen.
Mohammed was zo groot dat zelfs Allah hem met lof overlade en hem groette (Qur 33:56).

Deze man staat dus duidelijk tegenover Christus en heeft de Moskee gesticht en die tegenover Christus gezet.

Het volgende komt uit een brochure afkomstig uit Turkije met de titel ‘de Moskee’ en daar is het Christelijke tegenover gezet.

Toen Mohammed zijn godsdienst vestigde begon hij met de bouw van een moskee. Dat is de deur naar de toekomst Volgens de Islam is de moskee levendig en vrijgevig.

Wat is de opdracht van Jezus?

Ga en verkondig het evangelie aan de volken een ieder die in Hem gelooft krijgt eeuwig leven.

De moskee is de civilisatie en het centrum voor de Moslim de weg en de waarheid,

Voor de Christen is Jezus de weg en de waarheid en het middelpunt van de gemeente, het fundament.

In de moskee kan toegang worden gevonden tot de god in gebed.

Alleen door Jezus is er vrije toegang tot de troon van God. Waar twee of drie in uw midden zijn daar ben ik.

In de moskee zijn de mensen gelijk.

In Jezus is elke gelovige gelijk.

De moskee geeft eendracht in geloof. Daar leren ze de gemeenschap. Deze wordt verbroken als één man de rijen verlaat.

In Jezus is elke gelovige onderdeel van Zijn lichaam. Als één lid lijd, lijd het hele lichaam.

De moskee is de toevlucht voor de Moslim en waar de barmhartigheid geen einde vindt. De hoop voor alle mensen.

Onze hoop is in Christus die het werk heeft volbracht en de toegang tot de Vader heeft geopend. Iedereen wordt aangenomen.

De deur van de moskee staat voor iedereen open. Daar treed hij voor de god en verbindt zich met de anderen.

Jezus is de deur doe ons tot God leidt. Wie hem vindt ervaart dat hij de naaste kan liefhebben door de Heilige Geest.

De moskee is de bron van kennis en de waarheid.

De Here Jezus is de Waarheid en het Licht, het begin en het einde.

De moskee geeft liefde en de gelovige heeft de moskee lief.

Jezus heeft de mensen lief en de gelovige heeft Jezus lief. Hij heeft ons eerst lief gehad.

De moskee is overgave en onderwerping en de Moslim staat onder bescherming en schaduw van de moskee

Voor de christen is Jezus alles en het enige. God die zich in Hem openbaarde is onze schild en uit wiens hand niemand ons kan roven.

De moskee geeft reinheid als de gelovige de moskee betreedt, eerst dan verlaten zijn slechte daden hem en wordt in de tegenwoordigheid van God toegelaten.

Vergeving en genade is er voor alle gelovigen die Jezus aanvaarden als hen Heiland en Verlosser, die de straf voor ons gedragen heeft en toegang geeft tot de Vader.

De moskee leert de gelovigen te begrijpen en laat hen de waarheid zien van het leven en hij draagt de moskee bij zich waar hij ook heen gaat. De moskee is zijn leven en gemeenschap.

De mens die Jezus heeft gevonden heeft zijn leven aan Hem overgegeven en is wederom geboren en leeft in gemeenschap met Jezus. De H.G vervult voortaan zijn leven.

Op bekering van het Moslim zijn tot Christen, staat de doodstraf.
De hele Islam is een religie die is gebaseerd op angst en het houden van regels. Als voorbeeld; de regels voor het tanden poetsen, hoe je naar de W.C. gaat enzovoort, enzovoort. Wat doe je b.v. als een familielid is gestorven? Dan ga je naar de Imam en betaal je een boete voor de overledene. Hetzelfde als de aflaat van vroeger bij de R.K. kerk.

Citaat: Een nieuw bekeerling tot de islam deelde in een chat-sessie haar frustratie met mede-moslims.
Ze zei: “Ik ben nu vier jaar moslim. De islam is voor mij een moeilijke weg om te bewandelen, maar ik geloof met heel mijn hart dat ik het goede doe ... Ik wil voor altijd moslim blijven, maar ik voel dat ik nog zo veel moet doen. ... Soms heb ik het gevoel dat ik gek wordt om alles te onthouden... Ik wil een goede dienaar voor Allah zijn, maar alles te onthouden is te veel voor me. Ik heb er met mijn man over gepraat en hij zegt dat ik een djinn [slechte geest] heb. ... Ik ben wanhopig op zoek naar antwoorden die me zullen helpen succesvol te zijn in mijn inspanningen.”

Jezus zegt: “Komt tot mij allen die vermoeit en belast zijt en ik zal u rust geven.” Miljoenen mensen hebben die rust gekregen door hun leven aan Hem te geven.
Christus stelde de mens in de vrijheid van eigen handelen en denken. Alle andere religies dwingen de mens tot een bepaalde weg.
Vrijheid is de natuurlijke vijand van het totalitarisme. Een religieus systeem bevrijdt niet. Aangeleerde waarden maken de mens niet vrij, slechts de Geest van God stelt ons in staat om een beter mens te worden, als we dat willen.

Toch sluipt de Islam ongemerkt onze samenleving binnen. Politiegenten krijgen subsidie om ze i staat te stellen de Koran te bestuderen om zo hun Islamitische medeburger beter te begrijpen, een religie die de vrouwen op wrede manieren onderdrukt.

Dit tegenover het gegeven dat men probeert om de SGP de subsidie af te nemen omdat vrouwen geen bestuursfunctie mogen uitoefenen in de partij.
Als er kritiek wordt geven op de Islam, komt men altijd aandragen met het verhaal over een Moslim die het allemaal zo heel goed doet en dat er niet zoveel te vrezen valt van de Islamieten.

Kortom Nederland en de westerse wereld is klaar voor de Islam. Het heeft vaste voet in ons werelddeel gekregen en gaat niet meer weg.

De schrijvers van het boek “De Madhi” zien de ruiter op het witte paard in het boek Openbaring als de komende Madhi. Volgens de schrijvers is het duidelijk dat deze man de Madhi is, die zal rijden op een wit paard en zal oordelen volgens de Koran en hij ontmoet de mensen die de tekens van onderwerping op hun voorhoofden hebben.
Volgens de bijbel is dat de antichrist.

Er zijn juist kenmerkende verschillen tussen Christendom en Islam.

Islam

Christendom

1. God is de schepper van de werelden en van de mens, maar hij is transcendent, d.w.z. van de schepping gescheiden. Er bestaat geen brug tussen hem en de schepping.

1. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij openbaart zijn wezen in de schepping. Hij houdt zich aan zijn beloften. Jezus is de brug tussen God en mens.
(Johannes 14:6)

2. Adam zondigde in het paradijs door de verboden vrucht te eten. Maar dat had geen gevolgen voor de verdere relatie tussen God en mens. De begrippen zondeval en erfzonde zijn in de islam onbekend.

2. Adam heeft Gods gebod in het paradijs overtreden. Daarmee werd hij voor alle mensen de oorzaak van de zonde, de dood en de scheiding van God. Verzoening met God is slechts mogelijk door de dood van Jezus.
(2 Corinthiërs 5:18-19)

3. De mens is bij zijn handelen in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij moet als moslim voor het goede kiezen en het kwade mijden. Mocht hij dan toch zondigen, dan raakt hij God daar niet mee. Hij zondigt in eerste instantie tegen zichzelf.

3. De mens is geneigd tot het kwade en mist daarmee het doel dat God met zijn leven heeft. Uit zichzelf kan hij de schuld niet goedmaken, want zijn persoonlijke zonden houden hem voortdurend in vijandschap met God.
(Romeinen 3:10-12).

4. De mens kan door goede werken en door zich aan Gods geboden te houden, God behagen. De mens is niet wezenlijk van God gescheiden.

4. De mens kan niet door eigen werken tot God komen. Elk pogen om de Wet te vervullen doet hem nog sterker beseffen dat hij door de (erf) zonde van God gescheiden is.
(Romeinen 3:20)

5. Jezus werd door God, door zijn Woord geschapen en door Gods macht in Maria geplaatst. Niettemin is hij slechts een mens.

5. Jezus werd door de Heilige Geest in Maria verwekt en is tegelijk waarachtig (Zoon van) God en zoon des mensen.
(Lukas 1:35).

6. God heeft geen kinderen. Jezus mag niet als God vereerd worden. Het geloof in drie goden is heidens en veelgoderij. Meerdere goden te vereren is de ergste zonde in de islam, waarvoor geen vergeving is.

6. Jezus is Gods Zoon en dus is Hij zelf ook God. Vader, Zoon en Heilige geest zijn één God in drie gestalten.
(Johannes 1:1-2)

7. De Koran verwijt de christenen dat zij drie goden aanbidden, namelijk God, Jezus en Maria. De leer van de Drie-eenheid

7. De Drie-eenheid bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Maria was een mens en heeft geen deel aan de godheid
(Mattheus 28:19).

8. Jezus was een van de belangrijkste profeten uit de geschiedenis. Toch is Mohammed groter dan hij. De komst van Mohammed wordt in het Oude Testament door Mozes en Jesaja en in het Nieuwe Testament door Jezus aangekondigd.

8. Jezus komst in de wereld als Verlosser en Redder werd reeds in het Oude Testament aangekondigd. Hij is als Zoon van God de hoogste profeet en kondigde de Komst van Gods Geest als de Trooster aan.
(Johannes 14:16).

9. Jezus is niet gekruisigd en ook niet opgestaan. Een kruisiging zou voor Hem een smadelijke nederlaag zijn geweest. Het is principieel onmogelijk om voor een ander verlossing te bewerken. Over Jezus dood vermeldt de Koran niets. Waarschijnlijk heeft God hem aan zijn vijanden ontrukt en werd een ander in zijn plaats gekruisigd is de redenatie.

9. Jezus stierf naar de wil van zijn Vader aan het kruis; Hij werd in het graf gelegd en stond op de derde dag op uit de doden. Door de kruisiging heeft Hij voor de mensen de straf op de zonde gedragen. Door zijn opstanding heeft Hij zonde en dood overwonnen. Zo heeft Hij de verlossing bewerkt voor iedereen die gelooft
(1 Petrus 1:18-19).

10. Mohammed is de laatste en belangrijkste profeet. (het ‘zegel’ der profeten)

10. Mohammed is een valse profeet wiens leer ingaat tegen de kernuitspraken van het Oude en Nieuwe Testament.
(Handelingen 10:43)

11. De Koran is het reine en onvervalste Woord van God, een afschrift van het hemelse boek. Het Oude en Nieuwe Testament is in de loop van de tijd vervalst en daarom niet meer betrouwbaar. De Koran corrigeert het Oude en Nieuwe Testament.

11. De Bijbel is Gods betrouwbare Woord. De Geest Zelf heeft ervoor gewaakt dat alles juist is opgeschreven. De Bijbel wordt door niets gecorrigeerd en blijft in eeuwigheid Gods Woord tot in eeuwigheid
(Openbaring 22:18)

12. De Koran is aan Mohammed door bemiddeling van de engel Gabriël rechtstreeks door God ingegeven zonder dat de persoonlijkheid van Mohammed daarbij betrokken was. Daarmee is elke vervalsing uitgesloten.

12. De Bijbel is door God ‘ingegeven’. Daarbij werd de persoonlijkheid van de bijbelschrijver niet uitgeschakeld, maar deze komt duidelijk in de verschillende bijbelboeken tot uiting.
(2 Timotheus 3:16).

13. Geloven betekent: God erkennen, Hem dankbaarheid bewijzen en zich aan zijn geboden houden.

13. Geloven betekent dat wij onze schuld en verlorenheid inzien, de verlossing van Jezus aannemen en leven uit de kracht van de Heilige Geest.

14. In het jongste gericht kan Mohammed misschien nog voor zijn gemeente voorspraak doen.

14. Jezus is de Middelaar die voor zijn gemeente bij God voorspraak doet en voor ons ieder persoonlijk als men zijn offer aanneemt.

15. De zonde raakt God niet, maar richt zich in eerste instantie tegen de mens die die zonde begaat.

15. De zonde richt zich het eerst als rebellie tegen God en tast bovendien de mens zelf aan.

16. Er zijn zondeloze mensen, namelijk de profeten die Allah aan de mensen heeft gezonden.

16. Zondeloze mensen bestaan niet; alleen Jezus was zonder zonde.


In de Bergrede sprak Christus tot de menigten, waarvan er weinig of wellicht niemand theologisch onderlegd was; het was een eenvoudige boerenbevolking.
Voor deze mensen maakt in Matteüs 7:15-20, Christus het verschil tussen ware en valse profeten ondubbelzinnig duidelijk:
15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Vandaag de dag zouden miljoenen mensen in de westerse wereld er de voorkeur aan geven niet in de slag te gaan met de Islam; maar zich liever aanpassen. Voor hen komt deze tekst daarom over als onverdraagzaam.
Maar Christus begrijpt het belang van deze zaak. Elke keer worden er tientallen religieuze ‘ware-leerstellingen’ in de wereld geïntroduceerd. Deze stellingen zijn niet alleen maar abstracte theorieën; zij brengen het leven van mensen in gevaar.

Mohammed zegt dat hij superieur is aan Christus en dat zijn nieuwe godsdienst beter is dan het Christendom. Hij is het die de uitdaging aangaat. Daarom heeft Christus meer dan 600 jaar vóór dat Mohammed op het wereldtoneel verscheen, ons opgedragen om zijn vruchten (en die van anderen die zichzelf tot profeet uitriepen), te testen.
Als de Islam een verbetering is voor de mensheid moet dat aan de vruchten zichtbaar zijn.
Is dat niet het geval dan is de profeet vals.

Christus komt ongewapend tot ons. Mohammed geeft zijn wapens troetelnamen.
Christus vergaf de overspelige vrouw. Mohammed laat haar stenigen.
Christus zegt als je geslagen wordt niet terug te slaan. Mohammed geeft opdracht de vrouwen te slaan.
 
Christus geeft leven en wil niemand doden. Mohammed doodt allen die hem niet volgen.
Christus stierf voor onze misdaden. Mohammed beveelt de misdadigers de handen en voeten af te hakken of ze te onthoofden.
Christus zegt dat door Zijn offer er niemand
hoeft te sterven.
Mohammed belooft slechts het paradijs aan wie in de jihad sterft.
Christus heeft nooit opgeroepen om in zijn naam een oorlog te voeren. Mohammed doet niets anders en gaat voor in de strijd.
Christus zegt dat een man één vrouw moet nemen want zo is de schepping ingericht, er zijn evenveel mannen als vrouwen. Mohammed staat 4 vrouwen toe en bevorderd zo de homoseksualiteit.
Christus dwingt niemand om in Hem te geloven. Mohammed laat iedereen doden die niet hem volgt.
Christus eert de vrouw. Mohammed vindt hen even dom als vee.

Is de Islam een verbetering voor de mensheid?
Nee, de vruchten zijn niet goed en daarom is het valse profetie.
Mohammed slaagt niet voor de vruchten test

Is er een onlosmakelijk verband tussen praktische en theoretische kwesties?

Christus impliceert in Matteüs 7:15-20 dat dit verband inderdaad werkelijk en onlosmakelijk is. Om het nog maar eens te zeggen, als Mohammed het bij het verkeerde eind had inzake praktische kwesties zoals het slaan van vrouwen, het afranselen van overspeligen, het organiseren van militaire kruistochten, het vermoorden van dichters en vijanden, en het beloven van tuinen vol met maagden aan zijn djihad-strijders als zij in een heilige oorlog zouden sterven, waarom zouden Christenen dan naar Mohammed moeten luisteren inzake theoretische kwesties? Waarom zouden Christenen zich willen bekeren tot de islam, gelet op de daden van Mohammed?

Moeten we nu met het falen van Mohammed’s vruchtentest de dialoog maar vergeten?

Als christelijke en moslim-theologen in een conferentieruimte willen debatteren over de Drie-Eenheid - en zij zijn vrij dit te doen - is het twijfelachtig dat zij ver zullen komen. Men moeten echter niet verwachten dat de vele miljoenen christenen wereldwijd zich verplicht voelen om in debat te gaan over dergelijke doctrines. Maar zelfs als zij in discussie zouden willen treden over een theoretische theologie, dan zijn zij vrij om dit te doen. Moslims moeten echter niet verrast zijn als deze christenen Mohammed en zijn openbaringen uiteindelijk niet serieus nemen omdat Christus zijn volgelingen reeds vertelde aan zijn volgelingen waar ze naar moesten kijken - de goede vruchten (Matteüs 7:1520). Mohammed leefde een twijfelachtig leven, dat in zijn niet-zo-eeuwige en niet-zo-onfeilbare koran is vastgelegd. Christenen hebben daarom het recht om de koran inzake theoretische zaken, in twijfel te trekken.

Zijn er dan geen positieve kwaliteiten (vruchten) te vermelden over Mohammed?

Zelfs een profeet met deze slechte vruchten-test moet men toch tenminste een paar goede eigenschappen hebben, want ook een zelf benoemde profeet moet zijn aanhangers behouden, dus is hij hen soms vriendelijk gestemd. Maar zijn goede kwaliteiten geven de mensen geen schade, maar deze worden weer onderuit gehaald door de vervolg verzen van de slechte kwaliteiten.

Het algemene beeld van het leven van Mohammed in Medina (622-632 AD) toont aan dat hij op voet van oorlog leefde met de polytheïsten (hij veroverde Mekka) op de joden (hij dreef hen uit en doodde hen), en met de christenen (ook hij organiseerde een kruistocht). In de tien jaar dat hij daar woonde, organiseert hij en was betrokken bij vierenzeventig roofovervallen, expedities, en volledige oorlogen, variërend van onderhandelingen die niet tot een oorlog leidden, tot moordende bendes; van de verovering van Mekka met 10.000 djihad-strijders, tot een kruistocht met 30.000 djihad-strijders tegen de Byzantijnen (die nooit zijn verschenen). Niemand kan dit duistere beeld goedpraten; zijn genoemde positieve kwaliteiten worden daardoor in een slecht daglicht geplaatst.

Hoe is het mogelijk dat nadat mensen al dit geweld zien toch overgaan naar de Islam?

Bin-Laden zei dat de mensen wedden op een winnend paard en dat na de aanslag in NewYork dat de reden was waarom mensen over gingen naar de islam terwijl het juist zich in al zijn wreedheid had laten zien. Net als mensen ook het communisme volgen.

Notities

Als een moslim zegt dat hij Jezus erkent als profeet dan doelt men op Eisa. Soera 4:171 waarin staat dat die een profeet van Allah was.
In 3:52 staat dat Eisa aan zijn volgelingen vraagt wie zullen mijn helpers voor Allah zijn, die zeggen daarop dat zij dienaren zijn van Allah en Moslims. Maar dat kan Jezus dan niet zijn want in zijn tijd bestond het Moslim geloof nog niet. Dit is dus een verdraaiïng om de westerling te misleiden.

De Islam kent geen scheiding tussen religie en staat en alles is aan de religie onderworpen. Als men samen wil leven met deze religie dan moet men dit eerste belangrijke fundament van de Islam verwijderen. Maar dan stort meteen de hele zaak in elkaar. Dat is dus onmogelijk

Het Kalifaat is gegrondvest op de gedachte dat de Islam DE staat is. Een pact van christendom met de Islam is voor hen sowieso onmogelijk als de Islam niet de overhand krijgt.

De boodschap van Christus over de verandering en besnijdenis van het hart zal dan niet meer worden gehoord. Er is teveel verschil tussen beide religies.

In heel veel discussies worden de uitwassen van het Roomse Christendom als brandstapels, kruistochten en onderdrukking van de vrouw door bepaalde gemeenschappen, gezien als gelijke monniken, gelijk kappen en als zijnde weinig onderscheid tussen het geweld van de beide religies.

Men kan nog aantekenen dat de Christenen die Palestina wilden bevrijden van de Islam, omdat de moslims daar stevig het zwaard tegen de Christenen hanteerden.

Citaten en vergelijkingen komen uit het blad van de Middernachtroep.