Het ideale Huwelijk dat in de Hemel is gemaakt

"Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie," (John 15:16).

()

Sinds oude tijden, kent men de significante rol van de Shadkhan (matchmaker) Dit woord stamt af van het woord, shidukh (gelijke). De Aramese vertaling is sheket (stilte) en impliceert kalmte of vol van van vrede. De oorsprong van de matchmakers wijst terug naar YHVH zelf.

Hoewel het in Israël voor de vader gebruikelijk was om de bruid voor zijn zoon te kiezen, was het in veel gevallen dat de vader op de diensten van de matchmaker vertrouwde, om hem te helpen een persoon van de hoogste deugd en integriteit te kiezen.
Vanaf het begin, was YHVH de eerste Shadkhan en Hij schiep Adam en Eva en beveelt hen om samen als één vlees te worden. Eva, die uit het lichaam van Adam wordt de genomen, werd de eerste bruid.

In Genesis 24 handelde de bediende Eliëzer van Abraham (de helper van YHVH) als de matchmaker die op treedt, net als God en vond hij de geschikte bruid voor de zoon van Abraham, Isaäk. Abraham zond Eliëzer uit om de perfecte gelijke te vinden uit zijn eigen familie en uit het huis van zijn vader.
Op diezelfde manier, heeft YHVH de Vader Zijn helper, de Ruach Ha Chodesh, de Geest van YHVH, naar Zijn familie en lichaam van de gelovigen gestuurd om een bruid voor Zijn zoon, Yeshua te nemen.
Jakob doet het zelf, zonder matchmaker en wordt bedrogen.

YHVH heeft ons gekozen om een deel van de bruid van de Messias te zijn. De bruid van Yeshua zal uit Zijn lichaam (van gelovigen) worden genomen, net zoals Eva uit Adam werd genomen. Nochtans, niet iedereen die de gave van verlossing (redding) heeft ontvangen zal bruid zijn, gelovigen die blijven leven met een wereldse of de vleselijke levensstijl en niet bereid zijn om de Bruidegom te ontmoeten, omdat hun de zuiverheid (heiligheid) van een vlekkeloze bruid ontbreekt.

"Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen." (2 Cor. 11:2)

Voor het huwelijk komt een voorstel voor de bruidsschat.

In bijbelse tijden, was het gebruikelijk in Israël voor een bruid (mohar), om een prijs aan haar vader te betalen. Hoewel deze praktijk vandaag voor ons ongebruikelijk schijnt, wordt een bruidsprijs nog in heel veel culturen gebruikt.
Dat bedrag werd aan de man terug gegeven als een soort erfenis, daarvan werd dan het huis gebouwd. Het huwelijk door een betaling wijst er op hoeveel de potentiële bruidegom zijn bruid taxeerde en koesterde. Het openbaarde ook zijn eigen rijkdom en grootmoedigheid.

"U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam." (1 Cor. 6:20)
De engelse vertaling zegt erbij dat het lichaam van God is.

"Als Zijn geliefde bruid, zijn wij gekocht met een prijs en zijn we niet meer van onszelf. Wij zijn van hem - totaal.
"U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijk als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus." (1 Peter 1:18,19)

De tranen van Mirre

Yeshua gaat naar de stille tuin op de Olijfberg, hunkerend voor troost op die avond. Maar deze nacht biedt de tuin slechts angst en eenzaamheid aan. Belast onder het gewicht van ondraaglijke pijn, bidt Yeshua ernstig. Parels van zweet, die met het bloed uit Zijn poriën worden vermengd vallen op de aarde. Dan bidt Yeshua, "Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren." (Lucas 22:42).
Over welke beker spreekt de Heiland? Over de beker van de jaloerse bruid uit Numeri 5. Hij drinkt die voor ons zodat wij als bruid die niet meer hoeven te drinken.

Zijn hart doet pijn dat Hij gaat sterven om de liefde voor Zijn bruid. Is er een andere manier mogelijke dan de dood? Hij vraagt het Abba. YHVH weet de diepe vriendschap die hij eens met de mens in de Tuin van Eden heeft genoten slechts kan worden heroverd als hij Zijn leven er voor geeft. Met onvoorwaardelijke goedkeuring, vertrouwt Yeshua op het besluit van de Vader en zegt, "Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren."

"Tijdens de laatste kwellende uren van onze Messias in Gethsemane, verpletterde het gewicht van de alle zonden van de wereld onze Redder zoals een wijnpers druiven perst, en zweet hij bloeddruppels.
Zijn het bittere lijden kan met mirre worden vergeleken, een waardevol kruid dat voor parfums wordt gebruikt en met wierook wordt vergeleken, die uit de de boom druipt en bitter is.

De beker van het nieuwe huwelijk.

"De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan." (Jeremia 31:31-34)

De potentiële Hebreeuwse bruidegom stelt de vraag door een beker wijn voor zijn geliefde in te schenken, en hij wacht dan met spanning op haar reactie over zijn voorstel. Als zij van de (heiligmakende) beker Kiddush nipt, toont zij daarmee haar bereidheid tot dit verbond door er zo ja op te zeggen en op zijn voorstel in te gaan. Hun gedeelde beker met wijn bij de verloving ceremonie wordt genoemd - B'rit (overeenkomst) - en symboliseert het verzegelen van hun huwelijksovereenkomst in het bloed.

Het verloofde paar is nu voor de wet aan elkaar verbonden, ondanks dat het huwelijk nog niet heeft plaats gevonden. Zo was Maria met Jozef verloofd.

"Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het vernieuwde verbond dat door mijn bloed gesloten wordt." (Lucas 22:20) Het woord nieuw is in de grondtekst ‘kainos’ wat nieuw betekend in de zijn van een nieuwe maan.

Wij zien het door het drinken van Yeshua uit de verbondsbeker B'rit met Zijn discipelen na de Seder maaltijd, zo de huwelijksovereenkomst met Zijn bruid verzegelen. De beker opheffend met Zijn rechterhand, reciteert de Messias de zegen over de wijn. Aangezien de Ware Wijnstok spreekt, zegent hij de vrucht van de wijnstok van Zijn Vader en prijst de Schepper voor Zijn bruid - Zijn keus. Vervolgens nam Hij de beker en sprak de dankzegging uit en gaf de beker aan hen, zeggende, "Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."(Matt. 26:2728)

Yeshua nodigt alle gelovigen uit om ja te zeggen op Zijn voorstel en deel te nemen in het drinken van die beker zodat iedereen zelf kan kiezen om bij Zijn beloofde bruid te gaan behoren.

Toen Yeshua van de de zure wijn had gedronken zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. (Joh. 19:30).

‘Het is volbracht.’. Deze woorden zijn een afleiding van wat een joodse bruidegom tegen zijn bruid gaat uitspreken. In het Hebreeuws, is het grondwoord voor volbracht ‘ka'lal’, (volledig, perfect voldaan, of volbracht).
Het heeft dezelfde wortel als voor kallah (bruid). Met het sterven bezegelde Yeshua met Zijn stervenswoorden de huwelijksovereenkomst met Zijn geliefde, door Zijn bloed. De prijs betaald voor de bruid.

De Ketubah (overeenkomst)

De Huwelijksviering is samengesteld uit twee afzonderlijke ceremonies: de ‘kiddushin’ of ‘betrohal’ en de ‘nissuin’. In de traditionele verloving, gaat het verloofde paar een overeenkomst aan door het ondertekenen van de Ketubah.

In dit huwelijkscontract staan de voorwaarden aangaand het huwelijk, zoals de bruidsprijs en de bepalingen van de bruidegom om met haar een overeenkomt te sluiten (met inbegrip van voedsel, kleding en echtelijke rechten) en ook de vrouw als erfgenaam van het landgoed te benoemen, als hij sterft.

De Ketubah wordt hardop voorgelezen aan beiden om van elkaar te horen de wederzijdse toewijding.
Zo verlangt Yeshua ook van ons dat we met de mond ons geloof belijden, hardop.
Mozes ontving deze overeenkomst de Thora volgens Exodus 24:7op de berg Sinaï. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het hardop aan het volk voor, en zij zeiden: "Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen."

Behoorlijk ondertekend en met getuigen, wordt het document aan de bruid gegeven, en haar wordt opgedragen om het bij zich te houden op elk moment, aangezien er geen echtelijke relatie kan zijn als het wordt verloren of vernietigd. Aangezien een bruid haar mooie Ketubah met zijn rijke beloften koestert, koestert de Bruid van Yeshua haar Ketubah, de Bijbel (van kaft tot kaft), vol met de beloften van onze Bruidegom. Hij die belooft voor ons te zorgen, niet alleen geestelijk, maar ook fysiek, wanneer wij een verbond met Hem aangaan.

Maar God berispt zijn volk met de woorden: "De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda." (Hebreeërs 8:8)

De Twee Getuigen zijn er nodig om het huwelijk te bevestigen. "Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed." (Openbaring 11:3).
Ook zijn er twee sacramenten, de Doop en het H.Avondmaal.

Profetisch, verdeelde YHVH Israël zijn volk in het Huis van Juda, het Zuidelijke Koninkrijk, en het Huis van Israël als Efraïm, in het Noordelijke Koninkrijk. Beide huizen gingen in gevangenschap, Efraïm naar Assyrië, en 125 later jaar ging Juda naar Babylon. Slechts Juda keerde naar het land terug terwijl Efraïm in de cultuur van Assyriër werd geassimileerd en over de aarde in alle naties werd verspreid. Dit volgens Genesis 48:19. Vele gelovigen kunnen vandaag deel uitmaken van de Twaalf Stammen van Israël zijn zonder het te weten!

Twee getuigen worden vereist als ooggetuigen bij de verloving (betrothal) en de ondertekening van de Ketubah, Efraïm en Juda samen als het huis Israël, beide als de ware bruid van de Messias geven ook getuigenis van de grote daden van wat YHVH in het verleden heeft gedaan, doet en gaat doen in Zijn koninkrijk op deze aarde wat Hij wil bewerkstelligen. Alle ware gelovigen zijn een deel van Israël.

"Vandaag, vinden de Joden uit het huis van Juda en de Christenen uit het huis van Efraïm gemeenschappelijke grond in de schriften om de hereniging van het oude Huis Israël te bewerkstelligen.

Breken van het glas.

In het huwelijk wordt ook een glas gebroken. De Joodse huwelijksceremonies van vandaag omvat nog de traditie van het breken van een glas, dat symbolisch staat voor de vernietiging van de tempel.
Voor de Joden, betekent dat, dat zelfs in het midden van vreugde er is de verdrietige herinnering aan toen de stenen en de fysieke muren van de tempel omlaag kwamen.
Voor gelovigen in de Messias, vertegenwoordigt het een andere vernietigde tempel - het aardse lichaam van Yeshua dat voor ons werd gebroken. Zijn leven werd verpletterd door de zonden van deze wereld.

Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ ‘Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam.’ (Joh. 2:18,21).

Vertrek van de Bruidegom

Na de verloving tot dusver komt het vertrek van de Bruidegom.
Na de betrothal ceremonie, verlaat de bruidegom het huis van de bruid en keert terug naar het huis van zijn vader voor verscheidene maanden om zich op zijn huwelijksdag voor te bereiden.
Alvorens te vertrekken, geeft hij een speciale belofte aan zijn bruid: "Ik ga en bereid een plaats voor u voor en wanneer het klaar is, zal ik tot u terugkeren." (John 14:23)
Tijdens deze duur van scheiding, bouwt de bruidegom een bruidskamer in het huis van zijn vader terwijl de bruid haar uitzet verzamelt en zich voor zijn terugkeer klaar maakt.

Als een Israëlische bruidegom is ook Yeshua naar het huis van Zijn Vader terug gegaan in de Hemelvaart, hij troost Zijn discipelen met dezelfde woorden die in de oude Joodse rite worden gesproken. "Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben." (John 14:1-32).

Hij bevestigt aan Zijn discipelen twee keer dat hij ons een woning zal geven, gereed gemaakt voor Zijn bruid.

De Mikvah

"Wie gelooft en gedoopt is (Mikvah) zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld." (Marcus 16:16).

"Voorafgaand aan haar huwelijk, dompelt de bruid haar lichaam in stromend water, zoals een rivier of een meer, in een plechtige wassing als symbool van geestelijke reiniging. Een viering volgt, ze heeft wijn bij zich, snoepjes en zegen voor de vrienden en de verwanten die zich met de bruid verheugen in haar nieuwe echtelijke status. Zij behoort nu bij haar echtgenoot en is onder zijn gezag.

Yeshua, het Lam van YHVH, zuivert ons hart om ons gereed te maken voor Zijn terugkeer als onze Bruidegom. Het is waarschijnlijk al een lange tijd geleden sinds uw eigen Mikvah, of waterdoop? Ga dit keer er voor om nu onder te dompelen in de heilige aanwezigheid van YHVH en Zijn Geest en laat uw hart reinigen door uw zonden te bekennen, gereed om zich met de Heilige te verbinden.

Want; ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.’ (1 John 1:9).

‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk (lichaam van gelovigen) heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.’ (Efez. 5:25,26).

In het oude betrothal (verloving) ceremonie, reinigen deze woorden haar met de wassing door het water en zijn de woorden een deel die de geloften door de bruidegom uitgesproken. Als zijnde de priester van het huis, plaatst hij haar apart als zijn bruid, waarvoor hij zich heeft uitgesproken en waarvoor voor heeft betaald.

De Verlosser heiligt Zijn bruid, en maakt ons heilig en zuiver, zet ons apart als zijn eigendom. Hij geeft volledige vergiffenis en reiniging door Zijn bloed, en bereid u voor om de aanwezigheid van YHVH in te gaan. Sta YHVH toe om ons in Zijn Woord te wassen, zodat we de Heilige Plaats in kunnen gaan. Want het zijn Zijn woorden en heilige geloften in de Bijbel die ons in waarheid heiligen. Besteed elke dag een tijd om in de Bijbel te lezen zodat we bereid zullen zijn om als een zuivere bruid de weg te gaan.

De tekenen van Liefde.

De zilveren muntstukken (kessef) werden gegeven aan de bruid als teken van de liefde van de bruidegom. Net als de huwelijksband als men vandaag wel eens ziet, was het gebruikelijk voor een gehuwde Joodse vrouw om tien zilveren muntstukken te dragen die in een gedetailleerd geweven stuk van juwelen over de sluier als een haarband. Als een uitdrukking van de liefde en de verplichting van een bruidegom, werden verzilver muntstukken beschouwd als een waardevolle gift.

Zo ook voor de vrouw in de gelijkenis van het verloren muntstuk. Deze tekenen van liefde behoorden haar toe, en niemand kon ze van haar afnemen, zelfs niet om een schuld te betalen.

‘Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?’ (Lucas 15:8)

"Als een verloren muntstuk, waren wij als verloren zondaars in het stof van de aarde. Yeshua achtervolgde ons met een blijvende liefde tot hij Zijn bruid vond. Ons leven, dat eens door zonde was verdonkerd, werd verlicht door Zijn aanwezigheid.
De Woorden van YHVH, zijn als een olielamp, het geeft licht op onze weg en toont ons waar wij de ware vreugde en vrede kunnen vinden.

Giften

‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen.’ (Matt. 7:11)

Volgens een "oude gewoonte in Israël is het een vereiste dat de bruidegom een mattan (Hebreeuws voor 'gift') aan zijn bruid geeft bij de betrothal (verloving).

Deze vrijwillige giften is een uitdrukking van zijn liefde voor zijn bruid en varieerde erg, het was afhankelijk van de welvaart van de bruidegom. Bijbelse voorbeelden van deze praktijk, is zoals Eliëzer dingen van zilver, twee gouden armbanden en kledingstukken geeft aan Rebekka (Genesis 24:22).

"Onze bruidegom, Yeshua, biedt ons ook een mattan aan als Zijn bruid. De giften die hij ons geeft zijn onder andere: het eeuwige leven en vrede. Een andere gift is de gave van de Geest; 1 Corr. 12, profetie, troost, liefde volgens; Rom. 12 en profeten, evangelisten, herders en leraars volgens; Efez. 4.

Yeshua geeft ons wat wij in Zijn naam vragen. (John 14:13) Deze giften worden gegeven om ons voor Zijn terugkeer gereed te maken en om voor de glorie van YHVH te worden gebruikt!

De Ring

Met ‘de Ring’ werden wij ook verbonden met Yeshua toen we het woord van de waarheid, het evangelie van onze redding hoorden.

"In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid." (Efez. 1:13-14).

Als het drukken van een zegelring in de was, zo heeft YHVH Zijn teken op ons gedrukt door de Ruach Ha Chodesh, de Geest van YHVH, en daarmee Zijn belofte verzegelt om voor Zijn Bruid terug te keren. De ‘ring’ voor de bruid wordt is de Sabbat.
De Sabbat dient als herinnering aan een ongebroken en eeuwigdurend verbond van YHVH. YHVH die de Sabbat voor de mens maakte (Marcus 2:27).

Het is onze een teken en een verplichting om aan hem gehoorzaam te zijn. Daarmee stel ik hen op de proef zegt Exodus 16:4: ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Een ontrouwe bruid doet haar huwelijks-ring af.

Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen."

Wil je met deze man meegaan zo vroegen ze aan Rebekka in Genesis 24:58 toen de bediende van Abraham, Eliëzer, een huwelijk voorstelde uit naam van zijn meester.
Nooit had Rebekka Isaac gezien, maar gaf haar toestemming en zei, ‘ik zal gaan.’ Met blind geloof en volledig vertrouwen, zei zij, "ik ga." Haar geloof lijkt sterk op ons geloof vandaag van ons - wij hebben nog nooit onze Bruidegom gezien en zijn we nog alleen, toch zeggen we ja tegen deze Bruidegom.

"Net als een een bruid akkoord gaat met het huwelijk, zo is het ook voor de Bruid van Yeshua. De grondbetekenis van het Hebreeuwse woord 'armband' betekent om te binden of toe treden. Door de armbanden aan te nemen, werd Rebekka vrijwillig verbonden aan Isaäk. Als gelovigen, worden wij ook verbonden aan Yeshua. YHVH dwingt ons nooit om ja te zeggen.

Het is door onze eigen vrije wil dat wij in een verhouding aangaan met onze Bruidegom, Yeshua, onze Messias. Met onze lippen, ‘ja ik wil’ en door te geloven dat YHVH Yeshua liet opstaan uit de dood, en door de verklaring met onze monden dat hij de Heer is.

Hoe ziet de BRUID VAN YESHUA eruit ?

De Geur van de Bruid

Nardus komt uit een zeer zeldzame plant en die gewoonlijk met olijfolie, voor het zalving voor toewijding en verering, wordt gemengd. Het grondwoord voor Nardus in het Grieks betekend; zuiver middel.
In John 12:3 en Marcus 14:3, vertelt de Bijbel hoe Yeshua met nardus werd gezalfd , het zuivere en onbevlekte Lam, enkel dagen vóór Zijn dood en bij de begrafenis werd gebruikt.
Aangezien wij een vlekkeloze bruid van de Messias wensen te worden, moeten wij in heiligheid en liefde wandelen, begravend onze zonden bij het kruis.
Met Zijn verbroken leven, laat hij ons niet alleen. In plaats daarvan, is de olie het symbool van het binnen komen van Ruach Ha Chodesh, uitgegoten voor ons, zodat wij kunnen leven, een leven dat verrijkt is met een zoete, hemelse geur.

Schoonheid van de Heiligheid

Een gemeenschappelijke praktijk in het Middenoosten was het ritueel van baden, gevolgd door de zalving met olie als voorbereiding op een toekomstig huwelijk. (Esther 2:12) Als deel van het lichaam van Yeshua, moeten wij worden gereed gemaakt voor de begrafenis van onze zonden op het altaar. Wij moeten aan het oude leven sterven, aangezien de dood de eerste stap is als voorbereiding om de Bruid van Yeshua te kunnen worden. Dit proces gebeurt niet alles in één keer maar het vergt tijd wanneer de gehoorzaamheid moet worden geleerd en onze eigen egoïstische wensen in overeenstemming brengen met Zijn beeld.

Het tweede deel van de voorbereiding van de Maagd impliceerde een schoonheid- behandelingen waarbij ze wordt vertroeteld met massages waarbij olieparfums worden gebruikt.

YHVH zelf vertelt in Ezech. hoe Hij Zijn bruid Israël zalfde en met olie bade. (Ezech. 16:9) De toepassing van het woord in ons leven produceert deze olie. Onze schoonheid zal echter niet compleet zijn, tot wij onze Bruidegom van aangezicht tot aangezicht ontmoeten.

Het Hoofdsieraad

Als Zijn bruid, zijn wij apart geplaatst heilig en zijn we van hem. Zijn liefde trekt ons van de dingen van de wereld af - de drukte van het leven - naar een plaats waar wij in Hem kunnen bloeien en groeien. De onplezierige doornen - die dingen onder de vloek zoals ijdelheid, afgunst, trots, en kwaadsprekerij - houd ons af van het binnengaan in het heilige gezelschap met onze Geliefde. Beantwoord aan de liefde van Hem door die dingen weg te doen die onze geestelijke groei belemmeren.

YHVH houdt van Israël en beschrijft onze schoonheid zoals in (Hooglied 2:2): ‘Als een lelie onder doornen, zo is mijn geliefde onder de dochters.’

YHVH zal elk van ons een gouden kroon geven als Zijn eeuwige bruid, vanwege Zijn glanzende grootheid, eer en macht, dan zullen wij, aangezien Openbaring 4:10 het ons vertelt, onze kronen vóór hem neerleggen en de Schepper van alle dingen aanbidden. Laten wij Hem nu reeds aanbidden.

"Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien."(2 Tim. 4:8).

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: "Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen?." (2 Petrus 3:3)

Zonder dat de bruid het zag, was er iemand die op haar lette en wachtte op de juiste tijd om haar te verrassen. Toen haar waakzaamheid weg was, verwijderde het meisje haar sluier en liep in de val van de vijand.
Tijdens de eerst paar maanden na het vertrek van haar bruidegom, had de bruid er geen moeite mee met de herinnering van haar geliefde en door alle prachtige giften die hij voor haar had achtergelaten. Maar, gezien de lange tijd en hij het terugkeren uitstelde, kon zij worden verleid.

Op één of andere manier, hebben wij allen onze liefde aan Yeshua verraden. Of met valse leraren met ondeugdelijke doctrines of met een zondig leven en worstelen wij allen met het doen van dingen die wij niet zouden moeten doen.
Niettemin ook als onze Bruidegom afwacht, zouden wij voor Zijn terugkeer gelovig klaar moeten zijn.

Als bruid, moeten wij vast staan en bidden zodat we niet in verleiding vallen. Probeer eens te vasten als je moeite hebt met de concentratie. Jezus antwoordde: ‘‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.’ (Matt. 9:15).

"Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." (Openbaring 3:20).

"Wat heeft ons hart te zeggen aan de geliefde Bruidegom?"

Yeshua zegt in Matt. 22:14, "Velen worden geroepen, maar weinigen worden uitverkoren." Vele van de volgers zijn door de deur van redding binnengegaan en hebben deel uitgemaakt van het Lichaam van Yeshua maar de uitnodiging van Ruach Ha Chodesh geweigerd om in een diepere intimiteit met de Messias te komen.
YHVH noemt hen koninginnen, bijvrouwen, meisjes." Hooglied 6:8.
Geen bruid.

Onze Hemelse Bruidegom verwijst naar Zijn geliefde bruid als de enige die ja heeft gezegd op Zijn verzoek, ‘Open de deur voor mij,’ en in een diepere verhouding is gaan staan, die zich met het volledige geheim van Zijn dood en het doen herleven van leven identificeren. Wij zijn het zelf die zullen bepalen hoe dicht we willen zijn bij onze Redder. Wij moeten Zijn stem niet negeren op Zijn vraag.

De bruid gekleed in Pracht

"Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, (‘huldigde hij mij’), in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet," – Volgens de Septuaginta en de Vulgata. MT: ‘het priesterambt vervult,’ zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. (Jes.61:10).

"Het was gebruikelijk in het oude Israël dat de gastheer van het huwelijksceremonie de huwelijksgasten van geschikte kleding voorzag. Door niet deze kleding te dragen die door de vader van de bruidegom worden verstrekt, toonden de gasten een gebrek aan acceptatie en eerbied voor hem. Er kan dan ook geen echt excuus worden gegeven voor het niet dragen van de juiste huwelijkskleding.

In de gelijkenis van de incorrect geklede gast in Matt. 22:11-14, beschreef Yeshua de woedende reactie van de koning op de gast die hem beledigde, door het niet dragen van de huwelijkskleding. Voor gasten die proberen om het huwelijk van de Messias in hun eigen kleding bij te wonen, deze gasten zullen in de buitenste duisternis worden geworpen, waar het gehuil en knersing van tanden zal zijn.

"Als Zijn bruid, moeten wij ook geen kleding van onze eigen keuze kiezen, en proberen om zo de redding te verkrijgen, die op onze eigen goede werken wordt gebaseerd of zonder ware geloof de genade zoeken. Wij moeten bereid zijn om ons met Yeshua te kleden, door de nieuwe mens te worden en ons te bekleden met rechtvaardige daden. Door altijd klaar te staan om de goede werken te doen, brengen wij glorie aan YHVH. Zijn wij in die prachtige kleren gekleed?
"Zal een meisje haar sieraden vergeten, of een bruid haar tooi? Maar mijn volk is mij sinds jaar en dag vergeten." (Jeremia 2:32)

Verrukt door de Liefde

Midden in de nacht klonk er een luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." (Matt.25:6)

Welkom, - YOM TERUAH!

Leviticus 23:23 De HEER zei tegen Mozes: "Zeg tegen de Israëlieten: De eerste dag van de zevende maand moeten de trompetten schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moeten de HEER een offergave aanbieden."

"Zodra dan de vader van de bruidegom de bruidskamer heeft geïnspecteerd en er zijn definitieve goedkeuring aan geeft, zal de bruidegom het huis van zijn vader samen met zijn beste vrienden verlaten om zijn bruid te halen.
Deze mensen, zullen naar het huis van de bruid gaan reizende in de nacht en dragende de toortsen om de donkere straten te verlichten, zoals vermeld in Jeremia 25:10.
Een andere reden voor deze gewoonte is, dat de kaarsen of de toortsen het licht en de vreugde vertegenwoordigen, die bij berg Sinaï in het huwelijk tussen YHVH en Israël aanwezig was. Exodus 19:16-18 vertelt ons dat Israëlieten vergezeld waren van YHVH en met vuur. De paren vandaag gebruiken nu nog kaarsen bij huwelijken voor het vermeerderen van hun vreugde.

"Als zij dicht bij het huis van de bruid kwamen, bliezen de mensen op trompetten (blaas op de sjofar op Grote Verzoendag) en schreeuwden dat de komst van de bruidegom spoedig nabij was. De bruid, met haar bedienden, komt naar buiten om de bruidegom te ontmoeten in een vreugdevolle processie die met musici, zangers en dansers wordt gevuld en gaan vervolgens terug naar de ‘voorbereide plaats’ waar zij en haar geliefde van het huwelijksavondmaal samen zullen genieten." De opname.

Yom Teruah, de dag van het klinken van de trompet, is er elk jaar. Zullen wij klaar zijn, wachtend, en de voorbereidingen hebben getroffen als Bruid? Zullen wij het geluid van de komst van de Bruidegom horen? Zullen wij uitlopen om hem gekleed in onze trouwkleren te ontmoeten?

(1 Cor. 15:52, Openb. 11:15) "Heilig is hij die komt in de Naam van de Heer."
De ceremoniemeester bij Joodse huwelijken heeft eeuwenlang dezelfde woorden gesproken.

Het is om deze reden dat Yeshua ons in Matt. 23:39 dit vertelde, "Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: "Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!" "Hij verwees daarbij naar deze huwelijksgewoonte. Zij die dit feest hebben gehouden, hebben de terugkeer van Messias als Koning der Koningen en de Bruidegom al gerepeteerd!

1 Thess. 4:16,17 zegt: "Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.
Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn."

Als lid van de bruiloftsfeest, is het aan elk van ons om onze eigen redding (van de eigen ziel) uit te werken, om naar YHVH te gaan voor wijsheid en begrip en te wandelen in Zijn wegen.

Wij kunnen ons niet meer op het onderwijs van mensen baseren maar moeten tijd maken om alleen van aangezicht tot aangezicht met de Bruidegom door te brengen om hem te kennen en ons voor te bereiden. Wij moeten aan de waarschuwing in de gelijkenis aandacht besteden van Matt. 25 om op te letten en klaar te zijn voor Zijn komst.
Wij moeten ons aan Zijn bevelen, Zijn onderwijs en instructie in de Thora houden en Zijn Sabbat, Hem eren zodat niet de deur naar het Avondmaal van het Huwelijk worden gesloten.