()

Een steen om zich aan te vertillen

Artikel door Jack Kelley

“De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”(Zacharia 12:1-3).

Waar, de uiteindelijke vervulling van deze passage helemaal aan het eind van deze periode komt, een zorgvuldige lezing toont toch het progressieve karakter aan van de profetie. Eerst worden de omringende landen gestuurd naar zowel Juda (West Bank) als Jeruzalem om het te belegeren. Uiteindelijk zullen alle volken van de aarde erbij worden betrokken, en degenen die zich tegen Jeruzalem zullen keren verwonden zichzelf. En mis alsjeblieft niet de manier waarop de auteur Zichzelf identificeert: Degene die kwam uit de hemel, het fundament legde van de aarde en de geest vormde in de mens. Er bestaat niet veel twijfel ​​over wie aan het woord is, als we goed opletten.

Wanneer zullen deze dingen gebeuren?

Het is veilig om te zeggen dat alle volken van de aarde vandaag verontrust zijn over Jeruzalem. Ze beseffen het gemak waarmee de hele wereld kan worden betrokken bij een conflict in het Midden-Oosten. En bijna alles is al uitgezet tegen Jeruzalem. Vergeet niet, dat de profetie in eerste instantie zich richt op de omringende volkeren en aangeeft dat Juda en Jeruzalem zullen worden belegerd. De mate waarin dit deel van de profetie reeds is vervuld, is beangstigend. Een groot deel van landen die grenzen aan Israël, zijn uitgegroeid tot weinig meer dan een gewapende legerkampen, ​​gevuld met parate troepen.

Hezbollah met het verplaatsen van hun raketten en granaten naar de juiste posities, weer met de volledige steun van Libanon, terwijl het gestaag bezig is met het verhogen van hun voorraad aan wapens. Syrië heeft ook troepen liggen langs noordelijke grens van Israël en raketten klaar om af te vuren op de Israëlische steden. In het zuiden zijn de Hamas en de PA niet minder bereid. Uit recente rapporten blijkt dat een groot aantal raketten en granaten uit Libië zijn opgedoken in de Gaza. Samen beweren deze buren dat elke stad in Israël nu binnen raket-bereik ligt. In zijn headline van 5 december 2011 beoordeelde Debkafile de kans op een oorlog in het Midden-Oosten, met inbegrip van een Israëlische aanval op Iran zeer hoog, en tussen half december en half januari. De VS en Rusland hebben beide machtige vloten gestationeerd in de oostelijke Middellandse Zee vanwege deze mogelijkheid. Er is nog tijd voor diplomatie, maar nu gelooft echter niemand dat een diplomatieke oplossing nog te verwachten is.

Psalm 83

Als gevolg hiervan, begin dit te lijken als een aanloop naar Psalm 83, een strijd die nooit is gestreden, maar betrekking heeft op alle buren van Israël, buren die een poging doen om hen te vernietigen “Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.” (Psalm 83:4). De Psalmist smeekt God de buren van Israël na te vervolgen met Zijn storm en hen angst aan te jagen met Zijn storm, zodat ze zullen omkomen in ongenade (Psalm 83:15-17). Ik denk dat het gebed beantwoord zal worden, omdat de uitkomst nodig is voor het podium van Ezechiël 38-39.

Jesaja 17, De Godsspraak over Damascus.

We moeten ook rekening houden met wat een verwante profetie zou kunnen zijn uit Jesaja 17. Het werd gedeeltelijk vervuld in 732 voor Christus vervult toen de Assyriërs Damascus (Aram) veroverden. Maar nooit heeft Damascus opgehouden om te worden bewoond zoals de profetie vereist (Jesaja 17:1). In feite wordt het tot op deze dag beschreven als dat Damascus de oudste continu bewoonde stad ter wereld is, meer dan 5000 jaar tellende. De versterkte stad in vs 3 was Samaria, de hoofdstad van het Noordelijke Koninkrijk van Israël. Het werd vernietigd door de Assyriërs in 722 voor Christus. Het noordelijke koninkrijk bestond uit de 10 stammen van Israël die in opstand kwamen na de religieuze onrust die op koning Salomo’s dood volgde en zij op dat moment verbonden waren met Damascus tegen Assyrië. Net als Damascus werden zij verslagen en de mensen weggevoerd in gevangenschap. Ondanks dat Damascus nooit werd verwoest en nooit zonder bewoning was, kan de wereld dat toch hebben gezien als een gedeeltelijke vervulling in de geschiedenis, dat wijst op een totaal vervulling die nog in de toekomst voor ons ligt.

Geldig maken van Profetie

Dit is niet ongebruikelijk in de Bijbelse profetie, waar de volledige vervulling van een passage zich gaat ontvouwen in de loop van duizenden jaren. U krijgt een voorbeeld hiervan in b.v. een e-mail elke Kerst. Het komt in de vorm van een kerstkaart die zegt: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam; Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:6). De passage gaat verder met de uitlegging dat hij voor eeuwig zal zitten op de troon van David en regeren in vrede.

Alleen de eerste zin van deze passage is uitgekomen. Het kind werd geboren, een Zoon is ons gegeven. De rest van de passage wacht tot aan Zijn 2e komst, maar het feit dat hij geboren werd bevestigd dat de rest ook zal plaatsvinden. Gedeeltelijke vervulling is de manier van de Heer voor het geldig maken van de Eindtijd profetieën duizenden jaren in het vooruit.

De Godsspraak tegen Damascus lijkt veel op die tegen Babel in Jesaja 13-14, waar Babylon ook wordt beschreven als zo totaal verwoest dat het nooit meer zal worden bewoond. Vele jaren geloofden de geleerden dat deze profetie werd vervuld toen de Meden en Perzen Babylon veroverden ongeveer 535 voor Christus. Het kostte ons de Golfoorlog om aan te tonen dat Saddam Hussein miljarden had besteed om opnieuw Babylon op te bouwen, en te beseffen dat Babylon nooit zo werd vernietigd op een wijze waarop de Bijbel het beschrijft. Het is in feite bijna continu bewoond is geweest sinds de bouw 2700 jaar geleden. De stad Babylon zal een belangrijke rol spelen in de gebeurtenissen in de wereld aan het einde van het tijdperk voordat het definitief en de totaal vernietigd wordt, als voorspeld in Openbaring 18.

Terug naar Damascus

Toegegeven de Godsspraak tegen Damascus in Jesaja 17 is iets meer obscure. Geleerden die rekenen op de vervulling van deze passage in onze tijd kijken naar vier dingen:

1. De zinsnede in vers 1 “Damascus zal niet langer een stad zijn”

2. Het meervoudig gebruik van de uitdrukking “op die dag ” in de passage (vs 4, 7, 9) die vaak hints zijn naar het einde der tijden

3. Men zal “Kijken naar hun Maker en hun ogen opslaan naar de Heilige van Israël”, zie hieronder,

4. De vermelding van vele naties in vs.12-14 lijkt meer dan alleen Assyrië te zijn.

Ten aanzien van punt 3, was er een tijdelijke opleving in het zuidelijke koninkrijk onder koning Hizkia zodat Jeruzalem gespaard bleef van de Assyriërs, maar nergens is er een opleving in het noordelijke koninkrijk of onder de Arameeërs (Damascus was de hoofdstad van Aram), of Assyriërs genoemd in de geschiedenis. En toch in Jesaja 19:23-25 wordt ​​Assyrië met Egypte en Israël genoemd met de naam “Mijn volk, Mijn handwerk, en Mijn erfdeel” door God in het duizendjarig rijk. Deze verzoening met God ligt dus nog steeds in de toekomst.

Al snel en zeer binnenkort

De Verenigde Staten en Europa hebben gewaarschuwd dat een aanval op Iran door Israël niet alleen zal resulteren in een bredere oorlog in het Midden-Oosten, maar ook een zware klap zou opleveren aan een reeds dalende wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta zei onlangs dat Israël in het reine moet komen met een nucleair Iran, een geïslamiseerd Midden-Oosten, en afhankelijk zijn van de VS voor bescherming.

De Israëlische premier Netanyahu zei dat soms het maken van een riskante beslissing ​​een zware prijs vergt, maar de prijs voor het niet nemen, veel zwaarder zou zijn. Betrouwbare waarnemers interpreteren dat dit betekend wanneer de tijd komt om Iran aan te vallen, welke gevolgen het ook zou kunnen veroorzaken, deze niet zullen worden beschouwd in het licht van de bedreiging van het voortbestaan ​​van Israël.. We zullen het snel weten of dat die tijd gekomen is.

Men kan bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: A Cup of Trembling | GraceThruFaith

Printen??? Spaar papier en inkt.