(homepagina)

EEN CHANOEKA EINDE - HET BEGIN VAN HET WARE LICHT

door Susan Miller - De gemeenschap van de Messias

Shalom,

Voor degenen die al een basiskennis hebben van het historische Chanoeka verhaal, deze is voor jou. De geschiedenis van Chanoeka helpt ons begrijpen wat er gebeurde tijdens die zogenaamde "stille" jaren tussen het zogenaamde "Oude Testament" en het "Nieuwe Testament". Laten we maar eens zeggen dat de jaren tussen Maleachi en Matteüs/Lucas niet "stil" waren. Ze waren juist erg luidruchtig en verstorend, met een wereld in conflict te midden van verandering. Men kan zich het gerommel in de geschiedenis voorstellen toen Alexander de Grote ingrijpende veranderingen doorvoerde in de cultuur - het landschap doortrok naar het oosten - veroverend terwijl hij voortging, en dat in tien jaar tijd! De Griekse filosofie van het hellenisme verspreidde zich en bleek een idee te zijn dat in veel opzichten tegen de Heilige Schrift in is geschreven sinds de dagen van Mozes. Het tijdperk van de mens-redenerend-met-de-mens was in de plaats gekomen van de mens-redenerend-met-God, en is gebleven tot op de dag van vandaag. Het "nieuwe" was dat de goden van de mensen niet langer voorwerpen of dieren waren, ze namen de vorm van de mens over: Zeus, Mercurius, Jupiter, Diana en dergelijke. Het uiteindelijke resultaat van deze veranderingen (de mens die zichzelf tot god verklaarde) leidde uiteindelijk tot een Griekse generaal, Antiochus Epiphanes, die een gesneden beeld van Zeus op de Tempelberg plaatste. (Nooit een goed idee.) Deze man bracht het Hellenisme van de Grieken in het Land van Judea samen met grote dwang en dat samen met de volle kracht van het Griekse Rijk, en verontreinigde de Tempel van YHVH rond 139 voor Christus. (Houd er rekening mee dat op dat moment de Tien Stammen van het Noorden al ongeveer 600 jaar weg waren, en die van Juda, waren teruggekeerd uit Babel en weer in het land voor meer dan 300 jaar.)

Het traditionele einde van het Chanoeka verhaal laat ons achter met een "sprookjesachtig denken", met het idee dat ze nog lang en gelukkig leefden. We worden ertoe gebracht te geloven dat het grote Griekse Rijk was verslagen door een klein groepje Janhagel van Joodse rebellen, de Hasmoneaanse familie, die afkomstig was uit de priesterlijke lijn van Levi. We hebben de neiging om te denken dat ze stevig in het zadel zaten. Het verhaal gaat dat de tempel gereinigd is geweest en opnieuw toegewijd, te beginnen op de 25ste Kislev, dit was in de winter. Het enkele kruikje olie dat gevonden was in de tempel, was slechts genoeg voor een dag, en er wordt gezegd dat deze op wonderbaarlijke wijze genoeg was voor acht dagen, wat dus de aanleiding was tot de beroemde uitspraak: "Een groot wonder gebeurde hier." Die gebeurtenis markeerde een einde aan de Griekse tirannie en het misbruik en bood een tijd van beperkte onafhankelijkheid voor Juda.

Als we het verhaal afsluiten zoals het in de boeken van deze tijd is geschreven, gaan we ervan uit dat alles goed was. En nu, zo'n 2200 jaar later, vieren we de legende van de kruik met olie met een negenarmige kandelaar. We vieren het feit dat de Grieken uit de Tempel werden gegooid. Het "wonder van de olie" wordt nu gevierd met het "dreidel" (tol)spel. Maar, laten we doorgaan met de geschiedenisles en zien waar het pad ons leidt. (Weet zeker dat dit niet alleen een kleine extra voetnoot is.)

Ten eerste: Macabee, wat in het Hebreeuws "hamer" betekent, is eigenlijk een afkorting voor [Mee ka mokka b'eleem] of "Wie is als Gij oh God." De familie naam van "de Macabeeën" was Hasmonean. Deze mannen waren legitieme priesters uit de stam van Levi. De Macabeeën Opstand leidde tot de Hasmonean regering in Judea, na hun 3 jaar durende oorlog, evenals het krijgen van een onafhankelijkheid van de Grieken voor ongeveer 75 jaar, totdat Rome Judea veroverde in 63 voor Chr. Er was echter veel interne onrust in die tijd.

Volgens de Tora moesten de priesters komen uit de lijn van Aäron, uit de stam van Levi; en koningen moesten uit de lijn van David komen, uit het Huis van Juda. De Macabeeën familie regeerde ongeveer 75 jaar en zij combineerde uiteindelijk de beide ambten van priester en koning (wat zich verzet tegen de Schrift). Aan het einde van hun heerschappij benaderde de omvang van hun grondgebied dat van koning David - met inbegrip van Idumea, dat is het land van Esau. Mensen in de nieuw verworven gebieden door de militaire overwinningen die nodig waren, werden door de Hasmonean Dynastie overgehaald om het Jodendom te accepteren. (Gedwongen bekering tot een religie is nooit een goed idee.)

Interne politieke strijd werd voortgezet. Twee sekten in de tijd van Hasmoneaanse regering, die bekend staan als de Farizeeën en Sadduceeën kwamen, samen met hun mondelinge tradities. Beide, burgerlijke strijd, zowel als overvloed en voorspoed waren er gedurende deze tijd. In feite leest hun geschiedenis als een verslag van een monopoliespel tussen de Hasmoneaanse heersende elite, de Sadduceeën, de Farizeeën en de Idumeeërs. Rijkdom, militaire macht en legalistische religieuze regels en subversie waren de doelen van dit spel, en ze speelde het goed. (Macht in de hand van de mens corrumpeert;. absolute macht corrumpeert absoluut)

Na 75 jaar zonder vrede en stabiliteit in Judea, kwam Rome als het volgende opkomende Rijk, de Hasmoneanregering werd uiteen gereten toen Pompeius in het Land kwam. Uiteindelijk benoemde Rome een Idumean om te heersen over Judea, we kennen hem als 'koning Herodes'. Een van zijn vrouwen was Marianne, een Hasmonean. (Zij was een van zijn tien vrouwen. Kun je voor een deel Jakobs benauwdheid zien opkomen?)

Herodes, wiens voorouders ertoe werden gedwongen om zich te bekeren tot het Jodendom, was een afstammeling van Ezau en van Idumea. Hoewel het niet een afstammeling was van Juda, maar een door de Romeinen aangestelde, kreeg Herodes de naam "koning van de Joden" in Rome, en keerde hij terug naar Jeruzalem om te regeren en te heersen. Herodes ondernam enorme bouwprojecten in heel zijn rijk. Het meest opvallende van die projecten was de wederopbouw/verbouwing van de Tempel in Jeruzalem. Het werd een van de zeven wonderen van de wereld en staat nog steeds bekend als de "Tempel van Herodes", hoewel hij werd verwoest door de Romeinen in het jaar 70.

Herodes' Tempelterrein was een royale plek voor de Sadduceeën om te pleiten voor het rechtmatige priesterschap, en voor de Farizeeën om het leven van mensen te besturen met hun nauwgezette juridische adviezen over de religieuze mondelinge wet, en voor het priesterschap om te worden gekocht door of zich te verkopen aan de hoogste bieder. Herodes de Grote stierf in 4 voor Christus, maar voor zijn dood heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden die een effect heeft, en nog zal hebben, op iedereen. Deze gebeurtenis was de geboorte van Messias Yeshua, de rechtmatige koning van Israël en de priester van de Allerhoogste God. Zijn verhaal veranderde de geschiedenis. Hij vestigde genade en waarheid op aarde met vrede en welbehagen voor mensen. De geboorte van deze Koning geschiedde in de herfst van het jaar op de afgesproken tijd van het Loofhuttenfeest.

Toegegeven, dit is een verkorte versie van de zogenaamde "400 jaar stille periode" tussen Maleachi en Mattheus, of het Oude en het Nieuwe Testament. (Het is altijd een goed idee om de pagina tussen je OT en NT te verwijderen, omdat het een doorlopend verhaal is.)

Nu voor de rest van het verhaal.

Toen Johannes sprak over Chanoeka, schrijft hij dat het "winter" was, in feite de donkerste en koudste tijd van het jaar. De uren van daglicht worden korter en de 25e van de Joodse maand Kislev nadert. Er was geen licht van de maan aan de donkere nachtelijke hemel toen de Makkabeeën hun aanval planden.

Om deze gebeurtenis te herdenken in onze tijd over de hele aarde, voor acht van de donkerste en langste nachten van het jaar, gaan de lampjes branden achter de ramen van de Joodse kinderen in Israël.

De Chanoeka traditie benadrukt een van de donkerste tijden in de Joodse geschiedenis, bloedbaden, verontreiniging, verboden studie van de Schrift, gedwongen om onrein vlees te eten, en het verbod om baby jongens te besnijden. Grote duisternis lag over het land en de mensen. Laten we eens kijken naar een paar Schriftgedeelten die spreken van deze duisternis:

Van de Thora. Genesis 1:1-3 - In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op het gezicht van de diepte. En de Geest van God zweefde over het gezicht van de wateren. Toen zei God: 'Er zij licht,' en er was licht.

Uit de Profeet Jesaja. Jesaja 60:2 - Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de mensen.

Uit het Evangelie van Johannes Johannes 1:1-5. - In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God .... In Hem was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Het licht waarvan Johannes spreekt, is Yeshua, onze Messias. Als de mens weigert om te komen tot Zijn Licht, tast de mens rond in de duisternis. Hij is als een blinde man, als iemand die niet kan zien. En als de man weigert te luisteren naar het Woord, gesproken vanaf het begin, dan is de mens ook doof.

Geen Licht. Geen Woord. Geen Leven. Dit is een beschrijving van een wandelende dode mens zonder hoop op leven na dit aardse bestaan.

Het laatste hoofdstuk van het laatste boek van het Oude Verbond, Maleachi, eindigt met een ernstige waarschuwing. Er wordt ons verteld om niet de Wet van Mozes en de geboden te vergeten. Dan belooft YHVH het volgende: "Ik zal u de profeet Elia zenden voor de komst van de grote en geduchte dag van Yah en hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen" (Maleachi 3:3,4,6).

In het boek van Lucas wordt de bovengenoemde meer dan 400-jaar geschiedenis kort besproken. De mensen in de tijd van Lucas zaten inderdaad in duisternis en hadden een Verlosser nodig! Rome was de heersende macht en de Farizeeën en Sadduceeën faciliteerden de Herodes Tempel. Het priesterschap werd gekocht en verkocht als handelswaar, en religieuze tradities en mondelinge leringen van mensen had postgevat in het Land van Israël.

Het is in deze scène dat de engel Gabriël verschijnt aan Maria, in de donkere dagen van de winter, op de 25ste Kislev (die overeenkomt met december). Aan het begin van Chanoeka zegt de engel deze inmiddels beroemde woorden: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Zijn naam noemen Yeshua. Hij zal groot zijn, en zal worden genoemd de Zoon van de Allerhoogste, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven en hij zal voor eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:30-33).

Ja, goed nieuws en een groot wonder gebeurde er op die Chanoeka avond. Het zou zich manifesteren pas veertig weken later, in de herfst, toen een baby geboren werd in Bethlehem - het Huis van Brood - op het Loofhuttenfeest. Het was op deze bestemde tijd, op de 15e dag van de 7e maand, onder het heldere licht van een volle maan, dat de Messias Yeshua werd geboren. Hij kwam om te Tabernakelen met Zijn volk... en om ons te redden ... en om ons te helpen ... om aan ons te tonen de weg naar de Vader. Yeshua groeide op in gunst en in gestalte met de mens en God, en Hij betaalde de ultime prijs van de verlossing voor alle mensen met die speciale gave die Hij vrijelijk aanbiedt om te accepteren.

De conceptie van Hem die het Licht van de wereld is, werd aangekondigd op een zeer donker en tumultueus moment in de menselijke geschiedenis, waarschijnlijk op de 25th Kislev, ten tijde van de Chanoeka, tijdens een donker winterseizoen. Zijn geboorte was 40 weken later in het najaar de oogsttijd van het jaar. Dit is een kant van Chanoeka die zelden wordt onderwezen. Het Jodendom erkent (nog) niet Yeshua's geboorte. Het christendom is nog deels verblind door de zonnegodkalenderfeesten, en zien het verhaal van Chanoeka niet. Ze zien nog niet de echte geboortedatum van Yeshua tijdens het Loofhuttenfeest.

Laten we bidden dat dit Chanoeka seizoen een echte "Seizoen van Licht" zal zijn voor "de beide huizen van Israël: Juda en Efraïm" (Jesaja 8:14).

()

Susan Miller - Fellowship van de Messias

susanmiller1228@gmail.com

Bron: A Hanukkah Ending - The Beginning of True Light

printen??? spaar papier en inkt.