()

Een krachtige dwaling

14-1-12

Artikel door Jack Kelley (bijgewerkte versie van een artikel uit 2006)

“De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.” (2 Thess. 2:9-12)

Het is geen geheim dat de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad bezig is met de komst van een sjiitische islamitische messias figuur, de al-Mahdi. Dit blijft de bezorgdheid geven dat een nucleair bewapend Iran de aard van een wereldwijde chaos zal creëren waarvan hij gelooft dat die nodig zal zijn als decor voor de terugkeer van de Mahdi. De recente gebeurtenissen lijken dit te bevestigen. Bijvoorbeeld, na jaren met beloftes dat hun nucleaire ambities puur vreedzaam zouden zijn, heeft Iran aangekondigd dat zij voornemens zijn om dit jaar een 1 kiloton nucleaire kernkop te testen. Iran’s Opperste Leider denkt dat de aankondiging tot de nucleaire capaciteit van Iran, al spoedig een voldongen feit zal zijn.

Iran heeft ook herhaalde bedreigingen geuit om de Straat van Hormuz af te sluiten, daarmee het blokkeren van meer dan 35% van de schepen die olie naar de wereld aanleveren, en ze hebben de VS gewaarschuwd om het onlangs vertrokken vliegdekschip niet weer terug te sturen naar de Perzische Golf. De VS heeft hierop gereageerd door het laten veranderen van de bestemming van het schip en twee extra schepen in de buurt te stationeren, in de Perzische Golf. In aanvulling op de duizenden troepen die de VS onlangs gestationeerd heeft in Israël en Jordanië in geval van problemen met Syrië, 15.000 meer soldaten zijn nu gestationeerd in Koeweit in geval van problemen met Iran. Het is algemeen aangenomen dat er een soort van militaire confrontatie tussen de VS en Iran op handen is.

Al Mahdi, wat betekend de begeleider, waarvan wordt gezegd dat zijn “occlusie” (verdwijning) in het jaar 941 na Christus is geschied, op de leeftijd van vijf jaar. Sjiitische moslims geloven dat hij weer aan het eind van de Tijd zal terug komen. Ze zeggen dat zijn terugkeer zal worden voorafgegaan door een chaos, oorlog en bloedvergieten. Als hij komt zal hij een wereldwijd islamitisch kalifaat instellen, na een catastrofale confrontatie met het kwaad en duisternis die zeven jaar duurt, zal de Mahdi de wereld leiden naar een tijdperk van universele vrede.

Dit is uiteraard vergelijkbaar met christelijke eschatologie van de anti-Christ. Inderdaad, de Verborgen Imam, zoals hij ook wel wordt genoemd, wordt verwacht om terug te keren in het gezelschap van Jezus. De Iraanse “Twaalvers” sekte van de islam gelooft dat de Mahdi de persoon Mohammed ibn Hasan is, beschouwd als de 12e Imam, en de rechtstreekse afstammeling van de profeet Mohammed. Zowel de Ayatollah Khamenei en de Pres. Ahmadinejad beweren met hem te hebben gecommuniceerd.

Zoals hij meerdere malen in het openbaar heeft verklaard, gelooft Ahmadinejad dat hij is geroepen om “het pad te effenen voor de glorieuze terugkeer van de Imam Mahdi, moge Allah zijn terugkeer verhaasten.” Voor sommigen betekent dit het creëren van de chaos die nodig is om de al-Mahdi terug te brengen.

“ Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.

Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

(Daniël 9:27)

De profeet Daniël sprak al over een zeven-jarige-regering door iemand die tot het definitieve oordeel zal leiden over de Aarde, meer dan 1000 jaar voordat Mohammed de religie vormde die we nu kennen als de islam. En zoals het geval is in het sjiitische geloof, de heerser waarover Daniël sprak zal aan de macht komen als direct gevolg van een grote strijd tussen de krachten van goed en kwaad. Hoe zou hij anders in staat zijn om de belofte van vrede te gebruiken om de wereld te bedriegen? (Daniël 8:25)

Volgens Openbaring 13, zal deze heerser en zijn valse profeet de wereld dwingen tot een gemeenschappelijke religie, met het doden van iedereen die dit zal weerstaan. Sjiieten zijn het daarmee eens. Zij dringen de godsdienst op als de islam, en in dat proces worden al de Joden en Romeinen (als zijnde christenen) die zich niet bekeren ter dood gebracht.

Goed nieuws en slecht nieuws

Begrijp me goed alsjeblieft, ik ben bezig om te proberen deze islamitische opvattingen over de al-Mahdi enige legitimiteit te geven. Ik probeer alleen maar te laten zien hoe vergelijkbaar deze zijn met de Bijbelse profetieën over de anti-Christ. In feite is het enige waarneembare verschil ligt in één aspect. Terwijl Daniël en de andere Bijbelse figuren die profeteerden over deze komende heerser en hem beschouwen als de ultieme uiting van het kwaad, en uiteindelijk door Satan zelf geïncaneerd, zien de sjiieten hem als een kracht ten goede, met het inluiden van een glorieuze tijdperk met de wereldwijde islamitische heerschappij. De twee waarnemingen konden niet groter tegengesteld zijn.

Ik denk dat dit verschil het ontkiemen is van het zaad van een krachtige dwaling, waarover Paulus sprak in 2 Thess. 2:11. Tijdens de Grote Verdrukking zal de wereld een totale omkering ervaren van wat men waarnam in haar joods-christelijke verleden. Beschouw deze twee passages uit de Openbaring als een bevestiging.

“En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openb. 13:4) De draak is Satan en het beest is de anti-Christ.

“ En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.
En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.”
(Openb. 16:10-11)

Zoals hiet duidelijk wordt aangeven, zal in het Einde der Tijden de wereld Satan aanbidden en God vervloeken.

Verbazingwekkend, in deze omkering van waarneming ook de basis van een New Age ketterij, genaamd als de Luciferiaanse Doctrine. Simpel gezegd geldt dat Lucifer, de engel van het licht (in het Latijn, betekend Lucifer licht drager) wanhopig probeert om de mensheid door de laatste, geestelijke fase van de menselijke evolutie te brengen, in de utopische wereld waar de mens naar verlangt. Maar Lucifer wordt gedwarsboomd in zijn pogingen van deze kwade Adony (van het Hebreeuwse Adonai, wat Heer betekent), die de mens wil vernietigen. Zoals je kunt zien, is dit ook het tegenovergestelde van de waarheid, net zoals Paulus gewaarschuwd heeft (2 Thess. 2:9-12), en net als de profetieën over de al-Mahdi lijken te zeggen.

Hoe het ook wordt genoemd, deze leer zal doordringen naar de One World religie van de 70e week van Daniël. Vanwege de dramatische manifestaties van bovennatuurlijke tekenen en wonderen in die tijd, zullen de laatste overblijfselen van het goddeloze seculiere humanisme uiteindelijk uitsterven. Satan, die tijdens onze tijd nog content is dat de mens iets anders dan God het krediet geeft voor de Schepping van de Aarde, zal beginnen om het krediet op te eisen voor zichzelf. En ze hebben geweigerd om de waarheid lief te hebben, dan moet de mens geloven in iemand die groter is dan hijzelf, dat zal het geloof voor deze leugen zijn.

De Luciferiaanse leer verklaart het verschil tussen het sjiitische inzicht en de Bijbelse Profetie en de krachtige misleiding zijn waarover Paulus sprak. De god van de islam is niet de God van de Bijbel, na alles, en bovendien naast de mens er is maar één ander geschapen wezen dat ernaar streeft om God te zijn.

“Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen.” (Amos 8: 11)

De mens die niet staat, zal vallen, luidt het gezegde, nadat de kerk verdwijnt zal de honger naar Gods Woord geprofeteerd door Amos toenemen, dan zal er een echt verlangen zijn naar iets om in te geloven op Aarde. De Luciferiaanse leer zal de rekening goed invullen, vooral wanneer de twee belangrijkste voorstanders, de anti-Christus en de valse profeet, het zullen doen lijken alsof ze bovennatuurlijke macht hebben.

Mahmoud De Zeloot

De introductie van een religieuze ijver, hoe vals het ook mag zijn, in de wereld van gebeurtenissen sinds 1948 is als het meest dramatische bewijs voor de nabijheid van het einde. In de laatste dagen van het communisme, toen sommige mensen dachten dat Gorbatsjov de anti-Christ was, daarbij over het hoofd zien de afwezigheid van deze kritische componenten. Komende vanuit het perspectief van het Moderne Rationalisme van de jaren 50, toen over God werd gedacht dat Hij er niet echt meer toe deed, leek de goddeloze Sovjet-vijand voldoende om de eindtijd profetie in te vullen. Echter, de Bijbel spreekt van een intense geestelijke strijd aan het einde van het tijdperk. Dit nadat het laatste gevecht is gestreden en gewonnen is in de geestelijke wereld. Wat nu plaats vindt op aarde. Het is duidelijk dat de gebeurtenissen aan het einde van dit tijdperk krachtige, tegengestelde, spirituele krachten zal bevatten.

Mahmoud Ahmadinejad is een religieuze ijveraar van de eerste orde. Door zijn uitspraken, is het duidelijk dat hij gelooft dat zijn Mahdi binnenkort zal komen, en dat hij is gekozen om zijn land gereed te maken om hem te ontvangen. Een oude Islamitische gezegde luidt: “Wanneer de leerlingen klaar zijn, zal de leraar komen.” En hij zelf heeft gezegd: “We zullen niet nalaten om te verklaren dat de islam klaar is om de wereld te regeren.” Een man met dat soort ijver, gezien de aard van de macht die hij heeft, zal niet aarzelen om de wereld in een chaos onder te dompelen om de dag van zijn heer te verhaasten.

“Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.” (2 Tess. 2:7). Maar onthoud dit, mijn vrienden. Voordat de krachtige misleiding zich echt even kan openbaren, zal de waarheid dus moet verdwijnen. De verkondiger van de waarheid in deze tijd is de Gemeente, “wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”(Lucas 21:28). Als u goed luistert, kun je bijna de voetstappen horen van de Messias.

Bron: The Powerful Delusion | GraceThruFaith

Printen??? Spaar papier en inkt.