()

Wat de kosten zijn als je onvoorbereid bent.

Deze week, zal het Pre-Verdrukking Onderzoek Centrum haar 19e jaarlijkse Study Group Conference houden in Dallas, Texas. Sinds onze intentie om de conferentie bij te wonen, ben ik overspoeld met e-mails van mensen die mijn theologie willen corrigeren.

In de loop der jaren, heb ik geconstateerd dat bijna al mijn critici over de kwestie van de pre-Verdrukking dispensationalisme dezelfde mening delen, namelijk dat ik een valse leraar ben die opzettelijk een fout aan het verspreiden is. Ik ben er nooit helemaal zeker hoe te reageren op een dergelijk verwijt.

Ik heb overwogen: “O ja? Ik weet wat ik bent, maar wat ben ik?” maar ik ben niet zeker of dit meer redelijker is dan hun positie.

Immers, ik heb geen enkele manier om te weten wie mijn critici zijn, zoals ze mij wel beschuldigen, als de duivelse personage die in het geheim werken om Satans agenda te bevorderen.

Ik denk graag dat het op zijn minst mogelijk is dat mijn critici oprecht geloven dat hun positie de juiste is en dat het daarom zo is dat ze deze vasthouden. Maar (sprekende uit mijn ervaring), geloven ze kennelijk ook dat iemand die het niet eens is met hen, een satanisch instrument is.

Ik weet niet zeker wat voor boodschap dat stuurt, maar staat mij toe u te zeggen voor de goede orde, dat ik niet geloof dat een pre-wraak leraar automatisch een instrument van Satan is omdat hij anders denkt dan ik

En ik begrijp al helemaal niet waarom ze automatisch het absoluut slechtste van mij denken.

Niemand wordt gered door te geloven in een tijdstip van de Opname en niemand zal verloren gaan doordat ze er verkeerd over dachten. Dus begrijp ik niet waarom de tegenstanders van de Pre-opname Dispensationalism daar zich zo over opwinden.

Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is om het Woord recht te snijden als het gaat om Bijbelse profetieën, maar ik denk niet dat het nodig is voor iemands redding of zelfs om maar in staat te zijn in een voorbeeldig christelijk leven te leiden.

Ik heb meer dan eens een reactie gestuurd naar aanleiding van een artikel geschreven door Robert Van Kampen en ds. Roger Best met de jammerlijk onjuiste titel, “ vragen aan een Pre-opname gelovige.”

Typerend voor het meeste van dergelijke inspanningen, is dat de vragen retorisch zijn, in plaats daarvan met een aantal declaratieve uitspraken die, indien waar, de vragen overbodig maken.

“Allereerst de verklaring dat het Pre-opname geloof niet bestond vóór 1830 en er een aanzienlijk aantal bewijsstukken zijn waaruit blijkt dat het aanvankelijk werd geïntroduceerd in Engeland door Edward Irving, de vader van de charismatische Apostolisch Kerk en niet door John Darby.”

Men weet nauwelijks waar te beginnen om te reageren op deze verklaring. Het is een artikel van geloof voor pre-toorn apologeten dat de pre-opname dispensationalisme begon met een Schots boerenmeisje genaamd Margaret McDonald.

Terwijl ze vertellen, dat in 1830 zij een visioen had over het einde van de wereld en toen ze uit haar trance kwam, ze dit opschreef. Dit had ook de aandacht getrokken van Edward Irving en zijn kerk die later beweerden dat Margaret een van hun eigen profetessen was.

Irving had een interesse in profetie en hield profetische conferenties. De historicus van Irving’s zijn kerk beweerden dat Margaret de eerste persoon was die een tweeledige komst van Christus onderwezen heeft. Dan, volgens het verhaal, reisde John Darby naar Schotland en bracht een bezoek bij MacDonald aan huis.

John Darby was een advocaat en een jaar na zijn bekering, was hij diaken in de Kerk van Engeland. Al snel na het aanvaarden van zijn bediening werd hij gedesillusioneerd door de institutionele kerk en begon de Brethren-beweging in Plymouth, Engeland.

Voor zijn critici, stond Darby bekend als de ‘vader’ van het dispensationalisme, “die als eerste de eschatologie van de ‘profetie’ van Margaret MacDonald aannam”.

Robert van Kampen en zijn aanhangers beweren dat hij de titel “vader van het Dispensationalism” moet delen met Edward Irving.

Maar in beide versies van het verhaal, heeft niemand het ooit gehoord voor 1800.

Beoordeling:

Het lijkt redelijk om te veronderstellen dat de titel “Vader van Dispensationalism” zou behoren tot de eerste leraar die het onderwees, is het niet zo?

“Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.” (Efeziërs 1:10)

“Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u,” (Efeziërs 3:2)

“ Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,” (Kolossenzen 1:25)

“Want als ik dat vrijwillig doe, heb ik recht op loon, maar als ik het onwillig doe, is het beheer van het Evangelie mij toch toevertrouwd.” (1 Korinte 9:17)

Dat is de norm, waarmee de apostel Paulus, John Darby en Edward Irving versloeg in de titel “vader van Dispensationalism” met 1800 jaar voorsprong.

Het stuk van Van Kampen gaat verder met te vragen: “Heeft de pre-trib een solide schriftuurlijke basis?” voor het beantwoorden van zijn eigen vraag;

“Ten tweede, pretribulationisme heeft geen duidelijke bijbelse draagvlak, waarbij enige probleem passages, zoals 2 Thessalonicenzen 2:1-8 (worden genegeerd) en Matthew 24:15-31 (toe geschreven aan een niet gered Israël).

“Ter vergelijking, kan de pre-toorn standpunt duidelijk worden gesteld uit de boeken van Matteüs, Marcus, Lucas, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Peter, 2 Peter, en het Boek van de Openbaring, met een absolute consistentie en zonder tegenstrijdigheden, als de leerling van Gods Woord Schrift met Schrift vergelijkt zonder vrees voor tegenspraak, met het vinden in plaats daarvan een perfecte harmonie in alles wat is opgenomen in het Nieuwe Testament.”

Dit heeft alleen zin als de Verdrukking geen doel heeft. Maar de verdrukking heeft twee doelen. De eerste het effect van de nationale verlossing van Israël. De tweede is een oordeel over een Christus-verwerpende wereld.

De Kerk heeft geen behoefte aan een verlossing of oordeel over de zonde. Het speelt geen rol tijdens de Verdrukking. Het argument is anders in strijd met de boodschap van de redding.

Geen enkele andere groep christenen werden geoordeeld, in zijn totaliteit, voor alle zonde gedaan in de geschiedenis van de Kerk. Volgens het inzicht van de Pre-Toorn apologeten, zal het deze generatie wel zijn.

Pre-Toorn apologeten doen een poging om de scherpe rand af te vlakken in de verwarring in die positie, met het aanvoeren dat de kerk wordt verwijderd voordat God’s Toorn wordt uitgestort, (alsof de eerste vijf oordelen iemand anders zijn toorn is - of dat de daarop volgende vijftien oordelen meer toornig zijn. Of zoiets).

Maar volgens Openbaring 6:1-6, zal een kwart van de bevolking van de aarde (1750 miljoen mensen!) worden gedood door de eerste vijf oordelen, waaronder, volgens Van Kampen, de met Bloed gekochte Kerk.

(En wordt God dan pas toornig?)

Er is veel meer te zeggen over de argumenten van Van Kampen, maar ik zie niet de noodzaak om die inspanning te doen. Volgens Van Kampen, “ wordt de leer van imminency nergens in de Bijbel genoemd.” Met het negeren van Lukas 21:28,“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”.

Over de andere punt in van Kampen’s stuk het commentaar onder het kopje: “Loopt de kerk een risico?”

Van Kampen’s antwoord op de vraag is meer dan alleen een beetje verwarrend.

“Degenen die lesgeven in het pretribulationism lopen een groot risico door de gelovigen te vertellen dat dit niet hen betreft... Wij zijn er boos over wat hier onderwezen wordt, omdat de leer van Christus zo duidelijk is over de vervolging die de Kerk zal ondergaan voordat Christus terugkeert, en de kosten zullen erg hoog zijn voor degenen die niet zijn voorbereid.”

Onvoorbereid voor wat? Over welke ‘kosten’ babbelt hij? Hier zit het enorm gat in hun argument. Woonde de Heilige Geest in de vroege Kerk? Woont Hij nu in mij?

Jezus zei dat de Heilige Geest ons nooit zal verlaten of alleen laten, maar “voor altijd in mij zal blijven.” Of lees ik het misschien verkeerd?

Ervan uitgaande dat Van Kampen het juist heeft, zal Hij dan toch doorgaan door in mij te wonen in de eerste helft van de Verdrukking? Zal Hij doorgaan met mij in de waarheid te leiden, met het openbaren van de dingen die mij zullen overkomen zelfs tijdens de grote verdrukking?

Als de Heilige Geest in Mij blijft, en mij in alle waarheid leidt, tot aan de Opname, dan is datgene waar Van Kampen voor zegt te vrezen onmogelijk. De kosten van het niet voorbereid zijn was betaald aan het Kruis, en de voorbereiding voor de vervolging is de verantwoordelijkheid van de inwoning van de Heilige Geest.

Als het aan mij ligt, ben ik al verloren. Als het aan mij ligt, afgezien van de Heilige Geest tijdens de Verdrukking periode, zal geen enkele inspanning tot aan een voorbereiding voldoende zijn.

Als ik door de grote verdrukking periode moet gaan, dan is er geen echte noodzaak voor mij om nog enig heil te zoeken totdat de Verdrukking begint. Er is dan geen enkele noodzaak voor niemand anders.

In plaats van op zoek te gaan naar tekenen van de terugkeer van de Heer, zouden we gewoon moeten kijken naar de openbaring van de antichrist. Hij zal eenvoudig genoeg te herkennen zijn.

Hij zal de Leider zijn die een zeven jarig verbond bevestigt met Israël, Op ongeveer dezelfde tijd dat een wereld-wijde economische depressie heerst, een wereld oorlog, en een wereldwijde hongersnood die 1,75 miljard mensen doodt.

Hij zal de man zijn die een religieuze leider aanstelt met een religieuze eis dat iedereen trouw aan hem zweert als zijnde een god.

Om te vertellen wie hij is, moeten zij die trouw zweren aan deze Leider als een god, instemmen met zijn merkteken als een symbool die op de een of andere manier verband houdt met 666, zonder welke men niet zal kunnen kopen of verkopen.

Volgens Robert Van Kampen, ben je als een christen die gelooft in een Opname voor de Verdrukking, niet in staat om achter een van deze kenmerken te komen en zal je blindelings het merkteken van het beest accepteren.

En God, die vroeger wist van jou dat je een christen was, schrijf je dan af als een moron, laat je vallen als een hete ijzer en schrapt je naam uit het Boek des Levens.

Echter, als je, net als van Kampen en zijn vrienden, bent voorbereid op alles door aanvakelijk te geloven in de beloften aan de Kerk, maar vanaf de eerste dag van de Verdrukking u daarna op uw eigen vermogen bent aangewezen, u dan in staat zal zijn om de antichrist te weerstaan en vrolijk het martelaarschap kunt accepteren.

Maar als je, zoals ik, vertrouwen hebt in de belofte dat de redding een resultaat is van genade door het geloof en dat de Heilige Geest in u zal wonen totdat de Heer komt voor u, zoals Hij beloofd heeft, dan zul je dus niet in staat zijn om ofwel de antichrist te herkennen of je zal te zwak zijn om weerstand te bieden, omdat je hebt vertrouwd op Jezus, in plaats van jezelf voor te bereiden op de antichrist.

Want uiteindelijk zijn er vier mogelijke uitzichten op de Opname. De eerste is, die van de pre-Opname, met de verantwoordelijkheid voor de Heilige Geest om je vast te houden totdat Jezus komt.

Opname voor de Toorn, Opname midden in de verdrukking en Opname na de verdrukking die alle verantwoording daarvoor aan jezelf geven.

Dus in zekere zin, heeft van Kampen gelijk. Als de Heilige Geest me verlaat om alleenstaand de antichrist te zien, dan moet ik zeker worden voorbereid. Als ik dan zelf verantwoordelijk ben voor het handhaven van mijn zaligheid, dan zal ik direct toegeven dat ik heel goed mijn zenuwen (en mijn redding) kan verliezen wanneer ik geconfronteerd wordt met de antichrist.

Maar dat betekent ook, dat als Van Kampen zijn argumenten tegen de Opname voor de Verdrukking dispensationalisme juist zijn, dan heb ik mijn vertrouwen in de verkeerde Verlosser gesteld.

Ik had veel meer vertrouwen in mezelf moeten hebben.

Bron: Rapture ready

Printen??? Spaar papier en inkt.