()

De opkomst van een Jeruzalem leger

Door Gary Stearman op 1 februari 2012

()

Net als de klauwen van een enorme bankschroef, is de pan-Arabische kracht bezig met het consolideren van één obsessief doel, het wegvagen van Israël van deze aarde ... voor eens en altijd! Nu is er iets nieuws bezig in het Midden-Oosten, dat ons verleidt om te zeggen dat een oudtestamentische profetie nu wordt vervuld, op dit historische moment.

Echter, in onze bijbelstudies, durven we nog niet zo ver te gaan. Toch kunt u het laatste nieuws uit de regio vergelijken met de Schrift en uw eigen conclusies trekken. Onder andere de verrassende ontwikkelingen vanuit Israël is een Hamas-initiatief voor een leger op maat gemaakt voor de strijd in de “heilige oorlog” tegen Jeruzalem. Hamas, met het hoofdkwartier in Gaza, is in oorlog met Israël. Hun charter roept op tot de totale vernietiging van zowel de Joden als alle sporen van hun cultuur. In de jaren sinds Israël de Gazastrook heeft verlaten, is dit kustgebied een lanceerplatform geworden voor de duizenden raketten, afgevuurd door een verscheidenheid aan terroristische groeperingen.

Hamas heeft nu een premier wiens vitriool elke dag steeds meer en meer wordt uitgegoten. Hij Ismail Haniyeh, herhaalt voortdurend zijn eed om Jeruzalem te veroveren. In de 1 januari editie van Arutz Sheva, lezen we het volgende: “Hamas-premier in de Gaza, Ismail Haniyeh, herhaalde zaterdag dat zijn organisatie nooit Israël zal erkennen en nooit Jeruzalem zal opgeven ...”
“Haniyeh maakte de opmerkingen tijdens de gesprekken in de Soedanese hoofdstad Khartoem, waar hij enkele dagen daarvoor een ontmoeting met president Omar al-Bashir had. Het bezoek aan Sudan is een onderdeel van de eerste officiële regionale tour door Haniyeh, sinds Hamas de macht greep in Gaza in 2007.”

Op dit punt moet worden opgemerkt dat in dit staatsbezoek, Haniyeh zijn relatie met de islamitische militanten van Soedan versterkte, die veel van het grondgebied bevat dat bekend staat in de Bijbel als ‘Kush.’ ​​In de oude wereld bevatte deze regio ook het deel dat vandaag bekend staat als Ethiopië. Natuurlijk, in Ezechiël 38 met de beschrijving van de Gog invasie van Israël, maakt dit gebied deel uit van de zuidelijke flank van het invasieleger: “ Bij hen zijn Perzen, Cusjieten (Ethiopiërs) en Puteeërs, allen met schild en helm,” (Ezech. 38:5 ).

Het is duidelijk dat Haniyeh de regels wil vaststellen van de samenwerking met deze mensen die genoemd worden als toekomstige indringers van Israël. Dit, natuurlijk, maakt het deels zinnig voor een groter profetisch beeld van de komende Midden-Oosten oorlog.

Een Jeruzalem Leger

Maar in combinatie met de verklaring van Haniyeh naar de Soedanese regering, springt het nogal naar voren op de pagina. Arutz Sheva vermeld dit bericht: “Hij heeft ook opgeroepen tot de oprichting van een ‘Jeruzalem leger,’ als een leger van Arabische landen die Jeruzalem moet veroveren op de Joden.
“Haniyeh’s opmerkingen werden gedaan in een forum genoemd ‘The Jerusalem Forum’ en werd gehouden in Khartoem.”

Er werd gemeld dat: “... tijdens de besprekingen, Haniyeh zijn delegatie een ontmoeting had met hooggeplaatste leden van de extremistische Moslim Broederschap beweging. Volgens het rapport, was het doel van de bijeenkomsten om te kijken naar de mogelijkheid dat Hamas lid zou worden van de Moslim Broederschap.”
De ‘Arabische Lente’ van 2011, is uitgegroeid tot de Moslim Broederschap beweging van 2012. Het lijkt erop dat in korte tijd, Libië, Egypte, Tunesië, Irak, Iran, Syrië, Libanon en misschien, ook Turkije zich zullen verenigen onder de Broederschap. Tot nu toe waren deze landen verrassend ongeorganiseerd. Ver weg van de eenheid, die zij wel weergegeven in de moorddadige strijd. Deze voorwaarde in het proces kan nu snel vervangen worden door een krachtig, doelgericht streven tot het uitroeien van Israël, precies zoals staat in de profetie van Zacharia 12:

“De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.
Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”
(Zacharia 12:1-3).

Hier hebben we een profetie die vrijwel de universele erkenning heeft van de geleerden als een verslag over de laatste dagen van de gebeurtenissen in Israël. Waarin, een leger het beleg legt voor zowel Juda als ook Jeruzalem. Dit zou onder meer de nu-betwiste gebieden zijn van Oost-Jeruzalem en Judea, inclusief het grondgebied helemaal vanaf het oosten van de Jordaan en de Dode Zee.

Het blijkt nu dat de Moslim Broederschap zich snel laat uitgroeien tot een massale tegenstand naar Israël in het Midden-Oosten. Het is nuttig om eraan te herinneren dat de laatste grote belegering van Jeruzalem werd gedaan door de Romeinen, te beginnen in het jaar 68, onder leiding van Vespasianus. Twee jaar later, in 70 na Christus, braken de Romeinen door en vernietigden alle verzet in Jeruzalem. Vijfenzestig jaar later, in het jaar 135, kwam de joodse tegenstand ten een ​​einde toen het leger van Simeon bar Kochba werd verslagen.

Vanaf die tijd tot aan het huidige tijdperk, was Jeruzalem een stad van ruïnes en verandering van culturen. Nu echter, met de joodse aanwezigheid, is het weer een bloeiende en aantrekkelijke locatie die de begeerte opwekt in elk land op aarde. Het is een plek om naar te verlangen, met name door de machten van de islam.

Nogmaals, volgens Zacharia, is de grote stad voorbestemd om het doel te zijn van een andere grote belegering. Alleen deze keer zullen uiteindelijk de dingen een beetje anders gaan. In de voortzetting van de bovenstaande verzen, vertelt de Heer aan Israël wat Hij zal doen met de degene die zijn betrokkenen bij het beleg:

“Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.
Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun God.
Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.
En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda.
Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.”
(Zach. 12:4-9)

()

Hoewel dit een bekende profetie is, is er een punt in de bovenstaande tekst wat niet over het hoofd mag worden gezien. Het is het woord, ‘leiders’, dat is een vertaling van de Hebreeuwse, eluf, wat betekent “brigadier.” In de hedendaagse Israëlische Defense Force [IDF] duidt de term op een brigade-generaal. Zodra we dit weten, is het gemakkelijk om dan te zeggen dat deze “brigadiers” de leiders zijn van het moderne IDF.

Zacharia’s profetie, dan spreekt dan van een situatie die bestaat in het Israël van vandaag. Sommigen hebben gezegd dat de huidige oproep van de Islamitische Broederschap voor een “Jeruzalem Army” het Zacharia scenario kan vervullen.

Let ook op de veelbetekenende frase, “in die dag.” Normaal gesproken, verwijzen deze woorden in de profetieën van het Oude Testament, naar de Verdrukking, of de ‘Dag van de Heer’. Een van de vele goede voorbeelden die dit idee belichten is te vinden in Ezechiël 38:19:

“Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!” Natuurlijk, de setting van deze verklaring is de aanval van Gog op Israël aan het begin van de Verdrukking. Zowel hier als in Ezechiël, tonen ze de Israëlische strijdkrachten als winnende van de binnenvallende troepen.

Toen en Nu

In Lukas 21, kunnen we lezen over de belegering van Jeruzalem, die velen zullen interpreteren al reeds te hebben plaatsgevonden in de periode net voor de Romeinse aanval in 70 voor Christus. Toen, zo wordt gezegd hebben velen van de vroege en trouwe christenen naar deze woorden geluisterd, en toen Vespasianus tijdelijk zijn belegering ophief, vluchtten ze naar de gebieden ten noordoosten van de stad, in de Decapolis regio.

“Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.
Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.”
(Lukas 21:20-22).

Duizenden levens werden gered toen de Joden ontsnapt in de eerste-eeuwse uittocht uit Jeruzalem. Het moet echter gezegd worden dat het citaat van Jezus woorden in Lukas, ook worden weergeven in de versie van Matteës in de eindtijd-rede op de Olijfberg, waar ze duidelijk bedoeld zijn om ook van toepassing te zijn op de verschrikkelijke dagen van de Grote Verdrukking.

Dus wordt een profetie uit het verleden, een toekomst voorspelling. Zoals ze die keer gered werden van de Romeinen, zullen ze gered worden van een aanval door een toekomstige leger. In ieder geval, vertelt de profetie aan Israël dat ze zouden moeten uitkijken naar de legers rondom Israël, en deze zien als een teken van dingen die snel gaan komen.

De consolidatie van de Broederschap

Het fenomenale oprijzen van de Islamitische Broederschap wordt gezien door veel westerse deskundigen als een bemoedigende ontwikkeling. Zij zien de mogelijkheid tot democratische regeringen in de verschillende regimes van het Midden-Oosten opkomen.

Maar in een echte analyse is deze trend weinig realistisch. De positie van de Israëlische regering werd onlangs vastgelegd in botte taal. In het Israel Today magazine van 3 januari vinden we deze Joodse visie:

“In het Westen is de ‘Arabische lente’ geprezen als de opkomst van de democratie en de persoonlijke vrijheid in het Arabische Midden-Oosten. Maar in werkelijkheid, heeft de Arabische lente de aanleiding gegeven dat de islamitische krachten de macht greep, zoals in de ogenschijnlijk Iraanse pro-democratische beweging in 1979.”

Israël’s vice-premier en voormalig legerleider, Moshe Ya'alon, vertelde de verslaggevers vorige maand dat het probleem met de westerse mogendheden is, dat ze instinctief deze pro-democratische beweging bevorderen en ondersteunen, alsof verkiezingen alleen alle democratische vrijheden zal voortbrengen.

“Wij geloven niet dat men een democratie kan bereiken met alleen verkiezingen,” zei Ya'alon. “Wij geloven dat het een lang proces is dat moet beginnen met het onderwijs.”

“Ya'alon wees erop dat het Europa honderden jaren heeft gekost om zich volledig te ontwikkelen tot een echte democratie. Maar om een ​​of andere reden, is het Westen van mening dat de Arabische wereld de overgang van het totalitarisme naar datzelfde en echte democratie in één nacht kan bereiken.

“Als bewijs dat dit gewoon de verkeerde aanpak is, vertelde de Midden-Oosten expert Dr Mordechai Kedar van de Bar-Ilan Universiteit in Israël aan National News dat het juist deze onbezonnen haast tot verkiezingen is die nu de aanleiding heeft gegeven tot het oprijzen van de islamisten in de hele regio.

“Wat ooit een probleem was dat beperkt bleef tot Iran heeft, met de verspreiding naar Libanon door de opkomst aan de macht van Hezbollah, naar de Palestijnse gecontroleerde gebieden met de aardverschuivende verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006 en nu naar Egypte met de Moslim Broederschap hun huidige succes in de verkiezingen.”

Israël is zich bewust van de groeiende machten die hen omringen. De ijzeren greep vermeerdert zich in elke richting van het kompas. Vanuit het militaire perspectief, lijkt het bijna alsof ze al zijn verslagen. Gods perspectief is het enige dat geeft hen hoop geeft.

“Verzamel uzelf”

Er is een vaak geciteerde profetie in het boek van Zefanja dat enig perspectief geeft aan de huidige situatie van Israël.
In het kader van de grote verdrukking, roept de profeet Israël op om zich spiritueel bewust te worden, en zich te gedragen in het geloof. Na een eerste reeks van waarschuwingen over de komende wereldwijde oordeel geeft het een specifieke richting aan voor een Israël dat wordt omschreven als een “natie die niet gewenst is:”

“Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar God,
voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de toorn van de HEERE.
Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.”
(Zef. 2:1-3).

De profeet richt zich tot een ​​natie onder belegering. Hier, roept Zefanja Israël op om zich te verenigen (eenheid vormen) en te handelen in het geloof voordat de voorspelde gebeurtenissen van het oordeel beginnen te gebeuren. Het huidige Israël - is een product van vele joodse culturen verzameld van uit de hele wereld - en is verre van uniform over hoe het zal reageren onder een vijandelijk aanval. De Knesset heeft een mix van seculiere, liberale en orthodoxe joden ... en zelfs Arabieren!

Die aanval lijkt op handen. In de verzen die komen na de inleiding hierboven, van Zefanja, noemen die Gaza in het westen, Moab en Ammon in het oosten, Ethiopië in het zuiden en Assyrië in het noorden. Ze dringen Isrël binnen uit de vier windstreken en worden op hun beurt vernietigd. Tegen de tijd dat deze aanvallen komen, zal de kerk waarschijnlijk zijn verwijderd van de aarde, verborgen in de hemel tot het tijd is om terug te keren met Christus om het Koninkrijk van David te ontvangen.

Maar in het midden van de Verdrukking, zal Israël ook worden verborgen,. De Heer zal Zijn volk leiden naar een verborgen plaats. Gezien de huidige situatie in het Heilige Land, lijkt het erop dat premier Haniyeh in de Gaza gehoor zal moet geven aan de woorden van de Heer. Het oordeel zal als eerste over zijn regime komen. Denk aan de profetie van Zefanja:

“Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden.
Wee u, bewoners van het gebied aan de zee, volk van Kretenzers, het woord van de HEERE is tegen u! Kanaän, land van de Filistijnen! Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.”
(Zef. 2:4, 5).

>Bron: The Rise of a Jerusalem Army | Prophecy In The News

Printen??? Spaar papier en inkt.