(homepagina)

De Man van Eeuwigheid

artikel door Jack Kelley

December 2012

“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.” (Micha 5:1)

Iedereen die ooit een kerstkaart heeft ontvangen, is vertrouwd met Micha 5:1. Maar hier is iets wat je misschien niet zult weten.

Naast het algemeen verstaan dat het een profetie is over de geboorteplaats van de Messias, is de manier waarop Micha Hem beschreven heeft uniek, op zijn zachtst gezegd, en in tegenspraak met de Joodse gedachte die daar heerste op het moment van zijn geboorte dat hij een gewoon mens zou zijn. De zinsnede " Zijn oorsprongen zijn van oudsher" is opmerkelijk op zich, maar vertelt alleen een deel van het verhaal. Uit de letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws blijkt dat de beloofde heerser van Israël bestond voordat de tijd begon, en zou blijven bestaan voor eeuwig. Hij zou niet alleen een menselijke afstammeling van koning David zijn, met een menselijke levensduur, maar een man als niemand anders. Een man vanuit de eeuwigheid.

Later zou Johannes het volgende schrijven over Jezus en Hem "Het Woord" noemen. Hij schreef:

; In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1).

Zodat we niet verkeerd zouden begrijpen, wie "Het Woord" is, vervolgde hij met,

“ En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”(Johannes 1:14).

En Jezus Zelf maakte het punt dat als de Messias gewoon een zoon van David was, hoe kan David dan, sprekende door de Heilige Geest, Hem Heer noemen? Want David zei:

“ De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten?” (Matt. 22:44)

In onze vertaling is de betekenis niet erg duidelijk, en zelfs als je kijkt naar de Griekse tekst van Matt. 22:43-44 kun je het missen. Maar in de Hebreeuwse tekst van Psalm 110, wat Jezus citeerde, was voor hen het verschil duidelijk, en voor ons is het vanzelfsprekend.

“De HEERE (JHWH) heeft tot mijn Heere (Adon) gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.” (Psalm 110:1).

Let op de twee verschillende Hebreeuwse woorden, die beide worden vertaald als Heer. De eerste, die tetragrammaton (vier letters) genoemd wordt, ligt het dichtst bij waar de schrijver toegestaan is de naam van God te schrijven. Deze vier letters werden later uitgesproken als Jehovah en vervolgens als Jahweh en worden alleen gebruikt voor God de Vader. Het tweede woord, Adon, betekent heer of meester en kan verwijzen naar zowel mensen als naar God.

Het punt van de Heer was, dat als de Messias slechts een zoon van David was, waarom zou David Hem Heer noemen? In de menselijke context is de vader superieur aan een zoon en zou die hem niet heer noemen. Het antwoord dat niemand durfde te geven (Matt. 22:46) was dat de Messias was niet alleen de zoon van David was, maar ook de Zoon van God.

Koning van de Joden

Tussen haakjes, hier is nog een interessant punt. Na de geboorte van de Heer kwamen de Wijzen naar Jeruzalem en informeerden bij koning Herodes naar het kind en zijn verblijfplaats. Toen vroeg hij een aantal van de overpriesters waar de Messias geboren moest worden, zij vertelden hem dat het Bethlehem was, op basis van hun kennis van Micha 5:1.

Herodes probeerde de magiërs de exacte locatie van de Heer te ontfutselen, zodat hij de jongen zou kunnen doden. De magiërs waren bekende figuren in hun tijd, en werden gezien als de koning-makers. Herodes zag meteen hun komst als een potentiële bedreiging voor zijn positie.

Herodes was niet eens Joods, maar was op de troon gezet vanwege zijn connecties met Rome, en nu kwamen deze koning-makers vragen stellen over degene die geboren werd als koning van de Joden. Zo iemand kon wettelijk zijn recht uitdagen om te regeren. In zijn gedachten besloot hij om deze potentiële rivaal te elimineren, zo snel mogelijk.

Editor: Merk op dat dit de enige mens is die als Koning werd geboren. Alle andere koningen waren eerst prinsen. Niemand wordt als koning geboren.

Maar God heeft zijn plannen gedwarsboomd door het naar huis terugsturen van de Wijzen via een andere weg en waarschuwde Jozef naar Egypte te ontsnappen met Maria en Jezus tot het veilig was om terug te keren. Woedend op magiërs gaf Herodes opdracht om alle jongens in Bethlehem te doden, die twee jaar en jonger waren (Matt. 2:1-18).

Maar naar mijn mening is het vreemdste deel van het verhaal dat er geen verslag is van de overpriesters die zelf geen enkel onderzoek deden. De Joden keken uit naar hun Messias Koning al 500 jaar, en met het getuigenis van deze beroemde koning-makers dat Hij blijkbaar was gekomen, wekte blijkbaar niet genoeg nieuwsgierigheid op om een onderzoek te veroorzaken. Het is een voorbeeld van het soort dingen dat we kunnen missen als we de duidelijke profetieën van de Bijbel negeren.

Editor: Uit oude stukken blijkt dat ze dat later wel hebben gedaan. Lees het verslag van rabbi Gamaliël

Terug naar Micha

Laten we nu eens kijken naar de verzen die onmiddellijk volgen op Micha 5:1 voor een aantal extra ontdekkingen.

“ Daarom zal Hij hen (Israël) overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn.” (Micha 5:2-4a)

Hoewel het openingswoord van Micha 5:2 (dus) deze drie verzen identificeert als deel van een en dezelfde gedachte, hebben de meeste mensen het nooit zo gelezen. Tezamen onthullen ze de ongelooflijke geheimen van achter de sluier van de tijd.

Micha was een tijdgenoot van Jesaja en Hosea en diende als een profeet tussen de jaren 750 en 686 voor Christus. In aanvulling op het profeteren van de val van zowel Samaria (het noordelijke koninkrijk) en Jeruzalem (de zuidelijke koninkrijk) in hoofdstuk 1, werd Micha toegestaan om de geboorte van de Messias te voorzeggen in hoofdstuk 5.

Een eenvoudige lezing van Micha 5:2-4 zou erop wijzen dat als gevolg van Zijn belofte om een heerser te sturen naar Israël, God het Joodse volk alleen zal laten voor een periode van tijd, die eindigt wanneer zij die aan het bevallen was, was bevallen van Hem. Zijn geboorte zou het verdeelde koninkrijk weer bij elkaar brengen en ze zouden veilig wonen. Zijn grootheid zou zich verspreiden over de hele wereld, en Hij zou hun vrede zijn.

Als je het hoofdartikel van vorige week leest, zul je zien dat dit een ander geval van vervulling van een profetie is, met een onbepaalde tijd, gebaseerd op de reactie van Israël op de komst van de Messias. Ze ervaarden een 400 jaar lange tijd van stilte tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Zij die aan het bevallen was, gaf geboorte aan de heerser die God had beloofd, en Zijn grootheid heeft zich verspreid door de hele wereld.

Maar omdat degenen aan wie Hij was gezonden Hem hebben afgewezen, is het koninkrijk niet herenigd, Hij werd niet de herder van Israël, ze hebben niet goed geleefd, en de vrede is de wereld ontgaan. In plaats daarvan werd Israël geheel en echt verlaten, verdwijnende onder de volken van de aarde gedurende 19 eeuwen, en de profetie blijft onvervuld. Bovendien zouden de beloften van deze en andere profetieën weer worden verborgen voor hun ogen (Lucas 19:41-42).

Keer terug naar Mij, en Ik zal tot u wederkeren

Ezechiël 38-39 vertelt over een strijd, waarover geleerden het eens zijn dat dit nog niet is gebeurd. Volgens Ezechiël 39:22 zal God Israël's ogen openen en vanaf die dag zullen ze weten dat Hij de Heer is. Dit brengt hen terug in hun oude verbondsrelatie met Hem. Maar eens te meer zullen ze worden bedrogen. Denkend dat hij hun Messias is, zullen velen de anti-Christ volgen en er zullen vreselijke tijden komen voor Israël en de wereld. Jezus noemde deze tijd de Grote Verdrukking, ongeëvenaard vanaf het begin van de wereld en er nooit meer wezen zal (Matt. 24:21).

Maar volgens Klaagliederen 3:22-23 zijn de barmhartigheden des Heren elke morgen weer nieuw, en Hij beloofde Israël dat als ze Hem zoeken met heel hun hart, dan zullen ze Hem vinden (Jeremia 29:13). Tegen het einde van de Grote Verdrukking zal de tijd komen dat ze Hem zoeken, en zoals Hij beloofde, zullen ze Hem vinden.

“ Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10)

De Geest van God, beloofd in Ezechiël 39:29, zal worden uitgestort op de mensen, hun ogen zullen worden geopend en hun harten worden verzacht, en ze zullen uiteindelijk erkennen dat de Ene hun Messias was al die tijd.

Alles is vergeven

Op de dag van de kruisiging van de Heer, probeerde en faalde Pilatus om de menigte van zijn onschuld te overtuigen. Tot slot waste hij in frustratie symbolisch zijn handen, daarmee aangevend dat hij klaar was met het proberen ervan.

“Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien.”

“En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!” (Matt. 27:24-25).

En zo is het nu al bijna 2000 jaar. Maar op de dag dat hun ogen geopend worden, zullen zij zich de enorme omvang van hun zonde zullen realiseren. Zij zullen bitter rouwen en Zijn vergeving zoeken. En wat zal het antwoord van de Heer hierop zijn?

“Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had.” (Joël 3:21).

Tot slot zal de tekst van Micha 5:2-5 worden vervuld.

“Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn.” En hij zal hun vrede zijn. Je kunt bijna de voetstappen van de Messias horen

Bron: The Man From Eternity | GraceThruFaith

printen??? spaar papier en inkt.